Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Сполука формули І

, (І)

де R1 є Н+ або +NH3(CH2)2OH;

R2 є аміногрупою або метилом;

R3 є 4-(трет-бутил)фенілом або морфолінометиленом, яку застосовують як протимікробний засіб.

Текст

Реферат: Сполука формули І N R N 3 S N R H2 C O C OR1 2 , (І) де R1 є Н або NH3(CH2)2OH; R2 є аміногрупою або метилом; R3 є 4-(трет-бутил)фенілом або морфолінометиленом, яку застосовують як протимікробний засіб. + + UA 116500 U (12) UA 116500 U UA 116500 U 5 10 Корисна модель належить до медицини, фармації та ветеринари та може бути застосована при створенні нових лікарських препаратів, що належать до класу похідних 1,2,4-триазолу; також можливим є її застосування для лікування інфекцій, викликаних мікроорганізмами. Неправильне та надмірне споживання антибактеріальних засобів у сучасному суспільстві призвело до появи такого явища як резистентність збудників інфекційних хвороб до антибактеріальних лікарських засобів. Це досить розповсюджене явище навіть у Європейському регіоні. Загалом, стійкі мікроорганізми розповсюджуються у лікувальних закладах та є причиною багатьох ускладнень і внутрішньолікарняних інфекцій, що може мати летальні наслідки. Тому, дуже важливим завданням сучасної фармацевтичної промисловості є створення нових лікарських засобів, до яких мікроорганізми ще не мають стійкості. Прототипом речовин, що заявляються, є препарат "Хлоргексидин" 0,05 % розчин, формули: HN NH HN N H N H HN N H NH N H Cl 15 20 25 Cl виробництва компанії "Фаргомед", Україна, що використовується як антисептичний та дезінфікуючий засіб. Суттєві ознаки прототипу і корисної моделі, що збігаються, є такі: наявність в структурах циклічних ароматичних фрагментів (фенільних та ядра 1,2,4триазолу); наявність в структурах речовин груп C-N, C=N; наявність в структурі прототипу і корисної моделі алкільних фрагментів. В ході досліджень було встановлено, що сполуки, які заявляються, пригнічують ріст Staphylococcus aureus ATCC 25923 та Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 краще ніж прототип. Тобто, можна зробити висновок, що прототип володіє більш низькою протимікробною активністю у порівнянні із сполуками, які заявляються. В основу корисної моделі поставлена задача створення нових сполук, у ряду похідних 1,2,4триазолу, які б мали виражену протимікробну активність. Поставлена задача вирішується тим, що створено нову сполуку із класу похідних 1,2,4триазолу, які мають протимікробну дію: N R N 3 35 40 S N R 30 NH H2 C O C OR1 2 , + де сполука 1: R1 - NH3(СН2)2ОН, R2 - аміногрупа, R3-4-(трет-бутил)феніл, + сполука 2: де R1-H , R2 - метил, R3 - морфолінометилен. Сполука 1: моноетаноламоній 2-(4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетат, який містить (трет-бутил)фенільний радикал за С5 положенням ядра 1,2,4-триазолу, вільну аміногрупу за N4 положенням ядра 1,2,4-триазолу, залишок ацетатної кислоти, зв'язаний з ядром триазолу атомом сульфуру, та катіон моноетаноламонію і має формулу: Сполука 2: 2-(4-метил-3-(морфолінометилен)-4Н-1,2,4-триазол-5-ілтіо)ацетатна кислота, яка містить який містить морфолінометиленовий замісник за С5 положенням ядра 1,2,4-триазолу, метильний радикал за N4 положенням ядра 1,2,4-триазолу та карбоксильну групу, зв'язану з ядром 1,2,4-триазолу атомом сульфуру, і має формулу: 1 UA 116500 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Сполуку 1, що заявляється, отримують шляхом взаємодії 2-(4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти з моноетаноламіном в середовищі і-пропанолу. Приклад 1 0,01 моль 2-(4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетатної кислоти розчиняють у 10 мл ізопропанолу та додають 0,01 моль моноетаноламіну. Утворений осад відфільтровують. Для аналізу сполуку перекристалізовують із н-бутанолу. Кристалічна речовина білого кольору з Тпл. 185-187 °С, добре розчинна в воді, розчиняється в метанолі, н-пропанолі та малорозчинна в хлороформі. Вихід моноетаноламонію 2-(4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-ілтіо)ацетату складає 92 %. Вирахувано: С 52,30 %, Н 6,86 %, N 19,06 %, S 8,73 %. Знайдено: С 52,39 %, Н 6,88 %, N 19,09 %, S 8,69 %. ІЧ-спектр сполуки моноетаноламонію 2-(4-аміно-5-(4-(трет-бутил)феніл)-4Н-1,2,4-триазол-3-1 ілтіо)ацетату характеризується смугами поглинання -C-S-групи при 684 см , третбутилового -1 -1 радикалу - при 1219 см . Також, наявні характерні для цього класу симетричні (1384 см ) та -1 асиметричні (1565 см ) коливання карбоксильної групи. Сполуку 2, що заявляється, отримують шляхом взаємодії 4-метил-3-(морфолінометилен)4Н-1,2,4-триазол-5-тіолу із 2-хлорацетатною кислотою в середовищі і-пропанолу з додаванням еквівалентної кількості калій гідроксиду. Приклад 2 До розчину 0,1 моль KОН в 30 мл і-пропанолу додають 0,1 моль відповідного 4-метил-3(морфолінометилен)-4Н-1,2,4-триазол-5-тіолу і 0,1 моль 2-хлорацетатної кислоти. Розчин кип'ятять до кислого середовища (4 год.), відфільтровують, та випаровують. Кристалічна речовина білого кольору з Тпл. 111-113 °С, нерозчинна в воді, розчиняється в метанолі, н-пропанолі. Вихід 2-(4-метил-3-(морфолінометил)-4Н-1,2,4-триазол-5-ілтіо)ацетатної кислоти складає 92 %. Вирахувано: С 44,10 %, Н 5,92 %, N 20,57 %, S 11,77 %. Знайдено: С 44,13 %, Н 5,96 %, N 20,61 %, S 11,73 %. ІЧ-спектр сполуки 2-(4-метил-3-(морфолінометилен)-4Н-1,2,4-триазол-5-ілтіо)ацетатної -1 кислоти характеризується смугами поглинання -C-S-групи при 702 см . Також, наявні характерні -1 -1 для цього класу симетричні (1379 см ) та асиметричні (1569 см ) коливання карбоксильної групи. Чутливість мікроорганізмів до нових синтезованих сполук визначали методом серійних розведень відповідно до методичних вказівок [Наказ МОЗ від 05.04.2007 № 167 "Про затвердження методичних вказівок "Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів"]. Під час досліджень з вихідної концентрації препарату 1 мг/мл, готували ряд двократних серійних розведень препарату у бульйоні Мюллер-Хінтона в об'ємі 1 6 мл, після чого додавали у кожну пробірку по 0,1 мл мікробної суспензії (10 мікробних клітин/мл). Мінімальну інгібуючу концентрацію (МІК) визначили за відсутністю видимого росту в пробірці з мінімальною концентрацією препарату, мінімальну бактерицидну/фунгіцидну концентрацію (МБцК/МФцК) - за відсутністю росту на агарі, після висіву в прозорих пробірках. Як розчинник сполук у дослідженнях використовували диметилсульфоксид. Для первинного скринінгового дослідження синтезованих речовин застосовували еталонні тест-культури як грампозитивних, так і грамнегативних бактерій, що належать до різних за морфофізіологічними властивостями, клінічно значущих груп збудників інфекційних захворювань. У якості набору стандартних тест-штамів взято Staphylococcus aureus ATCC 25923, Escherichia coli ATCC 25922, Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, Candida albicans ATCC 885-653. Усі тест-штами отримано з бактеріологічної лабораторії Державної установи "Запорізький обласний лабораторний Центр держаної санітарно-епідеміологічної служби України". У якості контролю протимікробної активності сполук відносно досліджуваних штамів мікроорганізмів застосовували 0,05 % розчин хлоргексидину "Фаргомед", Україна. Додатково проводили контроль поживних середовищ і розчинника за допомогою загальноприйнятих методик. Результати наведені в таблиці 1. 55 2 UA 116500 U Таблиця 1 Результати протимікробної та протигрибкової активності Результати досліджень Протигрибкова активність K. coli S. aureus P. aeruginosae С. albicans МІК, МБцК, МІК, МБцК, МІК, МБцК, МІК, МФцК, мкг/мл мкг/мл мкг/мл мкг/мл мкг/мл мкг/мл мкг/мл мкг/мл 25,0 18,8 200 10,4 Протимікробна активність Сполука Хлоргексидин Сполуки 1 моноетаноламоній 2-(4-аміно-5-(4125 (трет-бутил)фініл)-4Н-1,2,4триазол-3-ілтіо)ацетат Сполука 2 2-(4-метил-3125 (морфолінометилен)-4Н-1,2,4триазол-5-ілтіо)ацетатна кислота 5 125 1,8 7,8 62,5 62,5 31,25 31,25 125 125 250 1,96 7,8 31,25 62,5 Таким чином, з таблиці видно, що Сполука 1 за показниками протимікробної дії відносно штамів Staphyllococcus aureus ATCC 25923 та Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853, а Сполука 2 відносно штамів Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 значно перевищують дію прототипу "Хлоргексидин 0,05 %". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 10 Сполука формули І N R3 N N R2 15 S H2 C O C OR1 , (І) + + де R1 є Н або NH3(CH2)2OH; R2 є аміногрупою або метилом; R3 є 4-(трет-бутил)фенілом або морфолінометиленом, яку застосовують як протимікробний засіб. Комп’ютерна верстка Л. Литвиненко Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, вул. М. Грушевського, 12/2, м. Київ, 01008, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C07D 249/00, C07D 295/00, A61K 31/00

Мітки: протимікробну, похідні, 1,2,4-триазолу, мають, активність

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-116500-pokhidni-124-triazolu-shho-mayut-protimikrobnu-aktivnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Похідні 1,2,4-триазолу, що мають протимікробну активність</a>

Подібні патенти