Спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності, який відрізняється тим, що корегуючу дію здійснюють упродовж 28 діб шляхом терапії препаратами пробіотичних мікроорганізмів, при цьому як мультипробіотики використовують Апібакт або Симбітер, який вводять щурам перорально один раз на добу в дозі 140 мг/кг (1,4*1010 КУО/кг), попередньо розчинивши в 0,5 мл води для ін'єкцій.

Текст

Реферат: Спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності. Корегуючу дію здійснюють упродовж 28 діб шляхом терапії препаратами пробіотичних мікроорганізмів, при цьому як мультипробіотики використовують Апібакт або Симбітер, який вводять щурам перорально один раз на добу в дозі 140 мг/кг (1,4*1010 КУО/кг), попередньо розчинивши в 0,5 мл води для ін'єкцій. UA 115801 U (12) UA 115801 U UA 115801 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до експериментальної медицини і може бути використана для покращення ефективності лікування патологічних станів, пов'язаних із порушенням прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у сироватці крові та у слизових оболонках шлунка та товстої кишки у лабораторних тварин, а саме - у щурів. Відомим є спосіб корекції показників про- та антиоксидантного стану крові у щурів, що передбачає введення епіталону у дозі 0,17 мкг/100 г маси тіла щура внутрішньом'язово [Патент України № 35208, м. кл А61К 31/00, G09B23/28, опубл. 10.09.2008]. Недоліком даного способу є використання з лікувальною метою синтетичного препарату, що може спровокувати побічні ефекти. Крім того, на сьогодні відсутні науково-обґрунтовані дані щодо комплексного впливу епіталону на травну систему, зокрема на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки за умов тривалої шлункової гіпоацидності. В основу корисної моделі поставлено задачу створити спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності, застосування якого в реальних умовах дає змогу відновити прооксидантно-антиоксидантну рівновагу у шлунково-кишковому тракті щурів природним шляхом (без застосування синтетичних препаратів, без викликання звикання та побічних ефектів) та має комплексний позитивний вплив на травну систему, зокрема усуває або зменшує прояви дисбактеріозу, дискінезії, гіпохлоргідрії, гіпергастринемії тощо. Для вирішення поставленої задачі запропоновано спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гімоацидності, який включає терапію препаратами пробіотичних мікроорганізмів, при цьому як мультипробіотик використовують Апібакт або Симбітер, який вводять упродовж 28 днів в дозі 140 мг/кг (1,4*1010 КУО/кг), попередньо розчинивши в 0,5 мл води для ін'єкцій. Мультипробіотики Симбітер і Апібакт (виробництва НВК "О.Д. Пролісок", Україна) є живою біомасою симбіозу відповідно 16 і 15 штамів пробіотичних бактерій видів Bifidobacterium bifidum, В. Longum, Lactobacillus acidophilus, L. helveticus, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, Lactococcus lactis, Streptococcus salivarius spp. thermophilus, Propionibacterium freudenreichii spp. shermanii, P. acidipropionici. Використання запропонованого способу дозволяє заселити шлунково-кишковий тракт щурів бактеріями в активній формі, які починають продукувати цілий ряд біологічно активних речовин (антибіотики, вітаміни, амінокислоти, коротколанцюгові жирні кислоти, ферменти, що знешкоджують вільні радикали тощо), а також мають здатність захоплювати та знешкоджувати вільні радикали, внаслідок чого відбувається відновлення прооксидантно-антиоксидантної рівноваги у шлунково-кишковому тракті лабораторних тварин природним шляхом, що має комплексний позитивний вплив на травну систему, зокрема усуває або зменшує прояви дисбактеріозу, дискінезії, гіпохлоргідрії, гіпергастринемії тощо. Активна дія мультипробіотичних препаратів починається одразу після їх вживання. Приклад практичного застосування способу. У рамках експериментального дослідження, проведеного в акредитованому віварії Навчально-наукового центру "Інститут біології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка було апробовано спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності. Усі тварини були розділені на експериментальні групи. Перша група тварин слугувала контролем. Їм упродовж 28 діб вводили один раз на добу внутрішньоочеревинно (в/о) 0,2 мл та перорально (п/о) 0,5 мл води для ін'єкцій. Тваринам другої групи один раз на добу упродовж 28 діб вводили омепразол та п/о 0,5 мл води для ін'єкцій. Тваринам третьої групи один раз на добу ® упродовж 28 діб сумісно вводили омепразол та мультипробіотик "Симбітер ацидофільний" концентрований (Симбітер). Тваринам четвертої групи один раз на добу упродовж 28 діб ® сумісно вводили омепразол та мультипробіотик "Апібакт " (Апібакт). Омепразол (виробництва "Sigma-Aldrich" США) вводили в/о в дозі 14 мг/кг, розчиненим в 0,2 мл води для ін'єкцій. В основі порушення прооксидантно-антиоксидантиої рівноваги в організмі загалом та у шлунково-кишковому тракті зокрема лежить оксидативний стрес, основою якого є вільнорадикальні реакції, що є універсальними. Згідно з новітніми науковими даними оксидативний стрес відіграє провідну роль у ґенезі різноманітних патологічних станів. Так, наслідками оксидативного стресу є пошкодження органів і систем, зокрема шлунково-кишкового тракту, кардіореспіраторної системи, шкіри тощо. Даний тип стресу є загальним явищем для всіх типів клітин, котрий виникає насамперед у мітохондріях. Відповідно, в організмі розвинулись специфічні механізми захисту проти вільних радикалів кисню, такі як 1 UA 115801 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 супероксиддисмутаза (СОД), глутатіон-пероксидаза, каталаза та інші, функція яких полягає у зниженні кумулятивного навантаження вільних радикалів всередині клітин або у позаклітинному просторі. У ланцюгу вільнорадикального окиснення, результатом якого є деструкція ліпопротеїдів мембран епітеліальних клітин, першою ланкою є пероксидне окиснення ліпідів (ПОЛ). Кінцевий продукт ПОЛ - малоновий діальдегід, будучи складовою частиною ТБК-активних продуктів, є результатом утворення і вивільнення активних форм кисню. Найактивнішим із них є супероксидний аніон (О2-), який в дисмутазній реакції утворює пероксид водню Н 2О2. Останній вступає в окиснювальні реакції з компонентами клітин, які віддалені від місця синтезу Н 2О2. Так як вміст ТБК-активних продуктів корелює з рівнем ПОЛ, для дослідження стану системи ліпоперекисного гомеостазу за умов тривалої шлункової гіпоацидності та при введенні мультипробіотиків "Симбітер" і "Апібакт" в експерименті було визначено вміст ТБК-активних продуктів у сироватці крові і у слизових оболонках шлунка та товстого кишечнику. В результаті дослідження було встановлено, що після 28-ми днів введення щурам омепразолу вміст ТБК-активних продуктів зростав у сироватці крові - на 92,1 % (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 35/741, A61K 49/00, G09B 23/28

Мітки: захисту, умов, шлункової, лабораторних, кишки, шлунка, впливу, антиоксидантного, слизових, активність, ферментів, спосіб, гіпоацидності, товстої, оболонках, тривалої, тварин, корегуючого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115801-sposib-koreguyuchogo-vplivu-na-aktivnist-fermentiv-antioksidantnogo-zakhistu-v-slizovikh-obolonkakh-shlunka-i-tovsto-kishki-laboratornikh-tvarin-za-umov-trivalo-shlunkovo-gipoacidn.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корегуючого впливу на активність ферментів антиоксидантного захисту в слизових оболонках шлунка і товстої кишки лабораторних тварин за умов тривалої шлункової гіпоацидності</a>

Подібні патенти