Амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4н-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат, який має гепатопротекторну активність

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат:

,

який може бути застосований як гепатопротектор.

Текст

Реферат: UA 115003 C2 (12) UA 115003 C2 Винахід належить до фармації, медицини та ветеринарії. Заявляється амонію 2-((4-аміно-3(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат , який має гепатопротекторну активність. UA 115003 C2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Винахід належить до фармації, медицини та ветеринарії і може бути використаний у створенні нових біологічно активних сполук у ряді похідних 1,2,4-триазолу та застосовуватися при лікуванні гепатитів різних етіологій, які супроводжуються руйнуванням гепатоцитів та підвищенням активності ферментів печінки в сироватці крові. Сучасна медична та фармацевтична наука створює ліки, які здатні впливати безпосередньо на причини захворювань. Наряду з цим, етіологія багатьох захворювань гепатобіліарної системи на сьогоднішній день досконально не досліджена. Сучасний вітчизняний фармринок налічує значну кількість гепатотропних засобів з гепатопротекторними властивостями. Проте, відомий досвід їх застосування вказує, що широко використовувані препарати, які здатні діяти на гепатобіліарну систему, здатні спричиняти різні варіанти ускладнень, а найсучасніші засоби проявляють значні побічні ефекти. Тому велику зацікавленість у пошуку високоефективних та безпечних гепатопротекторних засобів викликають гетероциклічні системи, зокрема похідні 1,2,4-триазолу. Прототипом речовин, похідного 1,2,4-триазолу, що заявляються, є морфолінію 5-метил1,2,4-триазол-3-ілтіоацетат, що виявляє гепатопротекторну, ранозагоюючу і противірусну активність (пат. України № 1988 від 22.12.86 р., опубл. 20.12.94 р., МПК C07D 413/12, А61K ® 31/41, А61K 31/535). Торгове найменування Тіотриазолін (Arterium), формули: , що використовується як кардіопротектор та гепатопротектор та має антиоксидантну, мембраностабілізуючу, антиішемічну, антиаритмічну, імуномодулюючу, противірусну та регенеративну дію (Тиотриазолин – гордость отечественной медицины и фармации. Мытник З. Н., Колесник Ю. М. // Запорожский медицинский журнал, 2010, Т. 12, № 5. – С. 7-9.) Найближчий аналог хоча і виявляє гепатопротекторну активність, однак її величина поступається показникам запропонованої речовини. Крім того, збільшення дози тіотриазоліну приводить до зниження функцій імунної системи організму і зниженню його резистентності. В основу винаходу поставлено задачу створення нових біологічно активних сполук у ряду 1,2,4-триазолу, які мають гепатопротекторну активність. Суттєві ознаки прототипу і винаходу, що збігаються, є такі: - В структурі прототипу і винаходу присутнє ядро 1,2,4-триазолу. - Наявність в структурі карбоксильної групи. - Наявність в структурі залишку морфолінію. - Молекули даних речовин містять у своєму складі двовалентний атом сульфуру. Поставлена задача вирішується тим, що створено нову похідну 1,2,4-триазолу, що проявляють гепатопротекторну дію: Амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат, який містить морфолінометиленовий замісник за С5-положенням ядра 1,2,4-триазолу, залишок оцтової кислоти, зв'язаний з ядром 1,2,4-триазолу атомом сульфуру, та катіон амонію і має формулу: . Сполуку, що заявляється, отримують шляхом взаємодії 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)оцтової кислоти із гідроксидом амонію. Приклад До 0,01 моль 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)оцтової кислоти (2,73 г) додають 30 мл гідроксиду амонію. Поступово нагрівають до розчинення осаду, розчинник випаровують. Для аналізу сполука очищена перекристалізацією з і-пропанолу. Кристалічна речовина білого кольору з Тпл. 198-200 °C, добре розчинна у воді, мало розчинна у метанолі, н-пропанолі, н-бутанолі та в неполярних розчинниках. 1 UA 115003 C2 5 10 15 Вихід амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат складає 93 %. Вирахувано, %: С - 37,23, Н - 6,25, N-28,95, S-11,04. Знайдено, %: С - 37,29, Н - 6,27, N-28,97, S-11,03. -1 В ІЧ-спектрі сполуки, що заявляється, наявні смуги поглинання –C–S–групи при 692 см , -1 -1 -1 вільної аміногрупи при 3447 см , симетричні (1405см ) і асиметричні (1563 см ) смуги коливання -СОО- групи. Для дослідження гепатопротекторної властивості було сформовано шість груп клінічно здорових безпородних самців білих мишей (n=6). Протягом семи днів їм вводили внутрішньом'язово амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат в дозі 6 мг на тварину. Для досліджень відбирали сироватку крові до введення препаратів та на першу, третю та сьому добу експерименту. В сироватці крові визначали загальний білок, глюкозу, (5-ліпопротеїди, загальний холестерин, загальний білірубін, активність АлАТ, АсАТ та СОД за стандартними методиками [Методи клінічних експериментальних досліджень в медицині / Беркало JI.B., Бобрович О.В., Боброва Н.О. та ін.; Під редакцією Кайдашева І.П. Полтава: Полімет, 2003-320 с.]. Результати дослідження наведені у таблиці. Таблиця Динаміка окремих біохімічних показників сироватки крові білих мишей після введення сполуки амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4H-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетату, М±m, n=6 Показник Загальний білок, г/л Глюкоза, ммоль/л р-ліпопротеїди, г/л Загальний холестерин, ммоль/л Загальний білірубін, г/л АлАТ, ммоль/л/год. АсАТ, ммоль/л/год. СОД, ммоль/л/год. 20 25 30 До введення сполуки 57±5,1 5,3±0,14 5,8±0,3 Після введення препарату Перша доба Третя доба Сьома доба 58,4±4,32 5,2±0,32 6,2±0,42 60,2±3,8 4,3±0,22** 5,5±0,4 64,7±4,4 3,7±0,14*** 4,9±0,2* 2,3±0,21 2,34±0,3 1,6±0,2 1,1±0,23** 70,3±3,5 0,42±0,032 0,57±0,04 111,1±8,6 69,42±5,3 0,39±0,024 0,542±0,011 125,3±9,4 64,7±4,4 0,41±0,013 0,54±0,02 157,2±12,3* 57±4,1* 0,38±0,04 0,53±0,021 169±7,04** Примітка: * - р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: C07D 413/06, C07D 249/12, A61K 31/5377

Мітки: активність, амонію, 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4н-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат, має, гепатопротекторну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-115003-amoniyu-2-4-amino-3-morfolinometilen-4n-124-triazol-5-iltioacetat-yakijj-maeh-gepatoprotektornu-aktivnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Амонію 2-((4-аміно-3-(морфолінометилен)-4н-1,2,4-триазол-5-іл)тіо)ацетат, який має гепатопротекторну активність</a>

Подібні патенти