Спосіб комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту, який включає призначення лікарських засобів з потенційним гепатопротекторним ефектом, який відрізняється тим, що пацієнтам, після встановлення діагнозу неалкогольна жирова хвороба печінки в стадії стеатогепатиту, призначають урсодезоксихолеву кислоту 10 мг/кг на добу в поєднанні з адеметіоніном 800 мг внутрішньовенно струменево перші 10 днів з подальшим прийомом в таблетованій формі - 400 мг 2 рази на день, тривалістю до одного місяця, під контролем визначення біохімічних показників в крові до початку лікування і через 30 днів.

Текст

Реферат: Спосіб комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту включає призначення лікарських засобів з потенційним гепатопротекторним ефектом. Пацієнтам, після встановлення діагнозу неалкогольна жирова хвороба печінки в стадії стеатогепатиту, призначають урсодезоксихолеву кислоту 10 мг/кг на добу в поєднанні з адеметіоніном 800 мг внутрішньовенно струменево перші 10 днів з подальшим прийомом в таблетованій формі - 400 мг 2 рази на день, тривалістю до одного місяця, під контролем визначення біохімічних показників в крові до початку лікування і через 30 днів. UA 114660 U (12) UA 114660 U UA 114660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до внутрішньої медицини та може бути використана для комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) є проявом надмірного накопичення жиру в клітинах печінки. Гістологічні варіанти даного захворювання охоплюють широкий спектр проявів, включаючи НАЖХП або стеатоз, неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) і цироз печінки. НАЖХП розглядається як можливий прояв інсулінорезистентності (IP) і метаболічного синдрому, так як має зв'язок з ожирінням, гіпертонічною хворобою (ГХ) і дисліпідемією [Aida Y. et al. Serum cytokeratin 18 fragment level as a noninvasive biomarker for non-alcoholic fatty liver disease //Int J Clin Exp Med. - 2014. - T. 7. - №. 11. - C. 4191-8; Kim Y. S. et al. Noninvasive predictors of nonalcoholic steatohepatitis in Korean patients with histologically proven nonalcoholic fatty liver disease //Clinical and molecular hepatology. - 2013. - T. 19. - №. 2. - C. 120-130]. Сучасні можливості фармакологічного лікування НАСГ обмежені, тому що патогенетичні механізми, які викликають запалення печінки і розвиток стеатогепатиту не до кінця вивчені. Запалення є головним чинником, що лежить в основі прогресування стеатозу в стеатогепатит. Наявні на сьогоднішній день клінічні та експериментальні дані свідчать про збільшення процесів апоптозу гепатоцитів у хворих НАСГ. На сьогоднішній день єдині протоколи для лікування НАЖХП не розроблені. Терапевтичні підходи полягають в корекції виявлених супутніх метаболічних порушень. У лікуванні НАЖХП на стадії стеатозу першорядними і патогенетично обґрунтованими є заходи, спрямовані на модифікацію способу життя, які включають раціональне харчування і регулярні дозовані фізичні навантаження [Xiang Z. et al. The role of ursodeoxycholic acid in non-alcoholic steatohepatitis: a systematic review //BMC gastroenterology. 2013. - T. 13. - №. 1. - C. 1]. Однак, наявність у пацієнта стеатогепатиту, вимагає від лікаря призначення лікарських засобів для запобігання прогресування захворювання. Стратегія лікування спрямована на усунення факторів ризику, фармакологічну корекцію інсулінорезистентності та гіперліпідемії, а також застосування лікарських засобів з потенційним гепатопротекторним ефектом [Noureddin M., Mato J. M., Lu S. С. Nonalcoholic fatty liver disease: Update on pathogenesis, diagnosis, treatment and the role of S-adenosylmethionine //Experimental Biology and Medicine. - 2015. - Vol. 240 (6). - P. 809-820]. Даний спосіб комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту є найбільш близьким до того, що заявляється, за технічною суттю і результатом, який може бути досягнутим, тому його вибрано за найблжчий аналог. У зв'язку з вищевикладеним, в основу корисної моделі поставлено задачу усунути запалення та синдром цитолізу. Задачу, яку поставлено в основу корисної моделі, вирішують тим, що у відомому способі комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту, який включає призначення лікарських засобів з потенційним гепатопротекторним ефектом, згідно з корисною моделлю, пацієнтам, після встановлення діагнозу НАЖХП в стадії стеатогепатиту, призначають урсодезоксихолеву кислоту (УДКХ) 10 мг/кг на добу в поєднанні з адеметіоніном 800 мг внутрішньовенно струменево перші 10 днів з подальшим прийомом в таблетованій формі - 400 мг 2 рази на день, тривалістю до одного місяця, під контролем визначення біохімічних показників в крові до початку лікування і через 30 днів. Технічний ефект корисної моделі, а саме усунення запалення та синдром цитолізу, обумовлений тим, що включення до комплексної терапії УДКХ та адеметіоніну хворим на НАЖХП з наявним стеатогепатитом, призводить до вираженого зниження показників синдрому цитолізу, нормалізації ліпідного профілю та скорочення часу лікування. Спосіб виконують наступним чином: хворим на НАЖХП в стадії стеатогепатиту визначають показники синдрому цитолізу аспартатамінотрансферазу (АсАТ) та аланінамінотрансферазу (АлАТ), ліпідний профіль, індекс маси тіла. При виявленні стеатогепатиту додатково до УДХК призначають адеметіонін за схемою 800 мг внутрішньовенно струменево перші 10 днів з подальшим прийомом в таблетованій формі - 400 мг 2 рази на день тривалістю до одного місяця. Урсодезоксихолева кислота (УДХК) є природною гідрофільною жовчною кислотою, на частку якої зазвичай доводиться приблизно 3 % від загального жовчного пулу людини. Клінічні властивості УДХК включають імуномодулюючий і антиапоптичний ефекти, УДХК знижує проникність мітохондріальної мембрани і вивільнення гідролітичних ферментів, зменшує стрес ендоплазматичного ретикулуму, запобігає активації каспаз і, відповідно, апоптозу холангіоцитів. Крім цього УДХК знижує вироблення прозапального трансформуючого фактора росту-α у 1 UA 114660 U 5 10 15 20 25 30 35 40 пацієнтів з первинним біліарним цирозом печінки, зменшує сироваткові показники трансформуючого фактора росту-α, відновлює порушену діяльність природних клітин-кілерів і може уповільнювати прогресування фіброзу у пацієнтів з НАСГ. Ефективність УДХК підсилюється в поєднанні з іншими лікарськими засобами. Звертає увагу вплив адеметіоніну (SAMe) на ряд патогенетичних ланок при розвитку НАЖХП. При виникненні жировій інфільтрації і подальшого запалення порушуються SAMeзалежні реакції трансметилування, транссульфування, амінопропілування, які забезпечують такі клітинні процеси як метилювання нуклеїнових кислот, протеїнів і фосфоліпідів, відновлення проникності клітинних мембран, збільшення енергетичного потенціалу клітин, стійкість гепатоцитів до дії вільних радикалів, відновлення цитоскелета, стабілізацію структури рибосом, стимуляцію процесів проліферації гепатоцитів і регенерацію печінки. Ефективність способу доведена клінічними дослідженнями: Обстежено 30 хворих НАЖХП в стадії НАСГ. Середній вік пацієнтів склав (47,60±3,7) років, серед обстежуваних пацієнтів було 16 (53 %) чоловіків і 14 (47 %) жінок. Групу контролю склали 20 практично здорових осіб. Групи були порівнянні за статтю та віком. Діагноз НАЖХП був встановлений на підставі клініко-біохімічних та інструментальних даних. Діагностика стеатозу печінки проводилася за допомогою ультразвукового дослідження, стеатогепатиту - при поєднанні ультразвукових даних і підвищення печінкових трансаміназ. Тривалість анамнезу за НАЖХП в середньому склала 7,13 років. Оцінка трофологічного статусу проводилася за допомогою розрахунку індексу маси тіла 2 (ІМТ) за формулою Кетле. Значення в інтервалі 18,5-24,99 кг/м розцінювалися як норма, 252 30 кг/м - як надлишкова маса тіла (передожиріння). Середнє значення ІМТ у обстежених 2 2 пацієнтів склало 25,95 кг/м , при цьому в групі контролю - 23,07 кг/м . Ліпідний обмін оцінювався за показниками загального холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеїдів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ). Всі пацієнти отримували УДХК (Урсолізін) 10 мг/кг на добу в поєднанні з адеметіоніном (Гептралу) 800 мг внутрішньовенно струменево перші 10 днів з подальшим прийомом в таблетованій формі - 400 мг 2 рази на день тривалістю до одного місяця. Аналіз динаміки біохімічних показників в крові проводився до початку лікування і через 30 днів. Статистична обробка результатів проводилася за допомогою програм Microsoft Exel та Statistica 7.0 з використанням стандартних методів варіаційної статистики. Результати проведених досліджень показали, що у хворих НАСГ на момент першого обстеження були виявлені підвищені рівні аспартат- (АсАТ) і аланінамінотрансферази (АлАТ) в 2,5 і 3,6 рази відповідно, ніж у практично здорових осіб. Також були виявлені показники ліпідного профілю: підвищений рівень загального холестерину (ЗХ) був виявлений у 80 % хворих НАСГ, при цьому дисліпідемія була зареєстрована у всіх пацієнтів. Обстеження хворих на НАЖХП через місяць лікування показало достовірне зниження рівня показників цитолізу: АсАТ з (64,96±3,37) до (32,92±3,06) Ε/л, АлАТ з (83,76±5,34) до (35,38±3,12) Ε/л (р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, A61K 31/185

Мітки: комплексного, хворих, жирову, хворобу, лікування, неалкогольну, наявності, спосіб, стеатогепатиту, печінки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-114660-sposib-kompleksnogo-likuvannya-khvorikh-na-nealkogolnu-zhirovu-khvorobu-pechinki-pri-nayavnosti-steatogepatitu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб комплексного лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки при наявності стеатогепатиту</a>

Подібні патенти