Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів, що включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей м'язів під дією тактильного діагностичного щупа, що вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості, з наступною реєстрацією та обчисленням отриманих показників, який відрізняється тим, що визначення показників стану м'язів здійснюють за допомогою портативного бездротового міотонометра, підключеного до комп'ютера, у якому тактильний діагностичний щуп з'єднаний з WIFI-передавачем руху, переміщення якого всередині корпусу здійснюється за допомогою Bluetooth-зв'язку та реєструється на шкалі реєстрації переміщення курсору у текстовому документі World у вигляді переміщення курсору миші на екрані комп'ютера.

Текст

Дивитися

Реферат: Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей м'язів під дією тактильного діагностичного щупа, що вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості, з наступною реєстрацією та обчисленням отриманих показників. Визначення показників стану м'язів здійснюють за допомогою портативного бездротового міотонометра, підключеного до комп'ютера, у якому тактильний діагностичний щуп з'єднаний з WіFі-передавачем руху. Переміщення якого всередині корпусу здійснюється за допомогою Bluetooth-зв'язку та реєструється на шкалі реєстрації переміщення курсору у текстовому документі World у вигляді переміщення курсору миші на екрані комп'ютера. UA 112421 U (12) UA 112421 U UA 112421 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Запропонований спосіб належить до галузі медицини, а саме до стоматології. В арсеналі лікаря-стоматолога є досить великий вибір способів дослідження стану зубощелепної системи в цілому та жувальних м'язів зокрема, які широко застосовуються в клінічній практиці. Відомий спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів з використанням електроміографії, що базується на вивченні потенціалів дії м'язових волокон, які функціонують у складі рухомих одиниць оскільки вони є функціональною одиницею активності нервовом'язового апарату (Ткаченко І.М. Дослідження функціонального стану жувальних м'язів у нормі електроміографічним методом / І.М. Ткаченко // Український стоматологічний альманах. - 2012. № 6; Матрос-Таранец И.Н. Электромиография в стоматологии/ И.Н. Матрос-Таранец. - Донецк: Дон. ГМУ, 1997. - 172 с.; Георгиев В.И. Электромиографическое исследование функціонального состояния жевательных мышц человека/ В.И. Георгиев// Актуальные вопросы стоматологии: материалы науч. конф. - К.: 1967. - С. 84-86.). Проте при застосуванні відомого способу в стоматологічній практиці, дослідження різних авторів у різних категорій досліджуваних пацієнтів достатньою мірою відрізняються, що обумовлено різними методичними підходами, різним типом електродів, що накладаються, принципами аналізу міограм, а найголовніше - різним станом здоров'я досліджуваних пацієнтів дослідної групи, навіть якщо вони і мають інтактний зубний ряд. Зміни електроміографічних показників в одного й того ж пацієнта залежать від різних загальносоматичних патологічних станів: захворювання шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної системи; різних станів центральної нервової діяльності залежно від тривалості та характеру сну напередодні проведення електроміографічного дослідження, стресових факторів, типу вищої нервової діяльності пацієнта; від часу проведення дослідження, від дії зовнішніх подразнень, а також від різних патологічних станів щелепно-лицевої ділянки та ін. Неодноразові спроби встановлення кореляційних зв'язків між типовими змінами біоелектричної активності жувальних м'язів і характером клінічних проявів тієї чи іншої нозології залишаються безуспішними. Електроміограма (ЕМГ) - крива, записана на фотоплівці, на папері за допомогою осцилографа, що чорнильно пише, або на магнітних носіях. Розшифровка даних з фотоплівки або з міліметрового паперу потребує додаткових затрат часу. (Рубаненко В.В. Функциональная характеристика жевательных мышц при частичных дефектах зубного ряда: автореф. дис. на соискание учен.степени канд. мед. наук: спец. 14771 "Стоматология"/ В.В. Рубаненко. - К., 1971. - 16 с.; Георгиев В.И. Электромиографическое изучение функции жевательных мышц человека при интактном ортогнатическом прикусе: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. мед. наук: спец. 14.01.22 "Стоматология" / Георгиев В.И. - К., 1969. - 19 с.). Відомий, також, спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів з використанням графічної реєстрації скоротливої діяльності м'язів - міографія, що включає механічний запис ізотонічних або ізометричних скорочень м'язів за допомогою важеля, вільний кінець якого пише на стрічці кімографа відповідну криву - міограму. Функція окремих жувальних м'язів реєструється у вигляді хвилеподібних кривих - міограм. Характер кривих змінюється в залежності від ступеня потовщення та потоншення м'язових волокон під час функції. У процесі жування зміна об'єму м'язів відбувається з підвищенням тонусу і без його підвищення. Проте відомим способом можна отримати лише відносні дані про тонус жувальних м'язів під час функції. (Рожко М.М., Неспрядько В.П. Ортопедична стоматологія (підручник). - К.: Книга плюс, 2003). Відомий також спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів з використанням міотонографії, який включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей м'язів органа під дією зовнішнього чинника, невеликого диска, що коливається, який вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості. Зміни можуть спостерігатися в ході різноманітних тестових впливів, і реєстрація змін пружних і в'язких властивостей тканин (в першу чергу м'язів) служить в цьому випадку способом реєстрації відгуку на даний вплив (Тиманин Е.М. О возможностях способа миотонографии// Медицинская техника. 1998. - № 2. - С. 39-41). Найбільш близьким до запропонованого є спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів з використанням міотонометра, заснований на визначенні ступеня їх твердості, що включає вимірювання змін властивостей м'язів під дією зовнішнього чинника тактильного діагностичного щупу, який вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та реєстрацію показників дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості за допомогою механічного датчика показника зусилля у вигляді проградуйованої пластини, закріпленої на верхній кришці корпусу міотонометра, фіксацію отриманих даних на 1 UA 112421 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 папері (Рожко М.М. Довідник з ортопедичної стоматології для студ. і лікарів-інтернів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівнів акредитації/ М.М. Рожко, Т.М. Михайленко, B.C. Онищенко. - К.: Кн. плюс, 2004. - 291 с.; Рожко М.М. Ортопедична стоматологія [Текст]: підруч. для студ. стоматол. ф-тів вищ. навч. мед. закл. III-IV рівнів акредитації/ М.М. Рожко, В.П. Неспрядько. - К.: Кн. плюс, 2003. - 565 с.: іл. - Бібліогр. - С. 543-544.).Тонус м'язів вимірюють в області моторної зони в розслабленому стані і при максимальному вольовому скороченні м'яза. Аналіз значень вимірювання тонусу м'язів проводять в порівнянні показників тонусу однойменних м'язів правої і лівої половини обличчя. Про ступінь напруги (щільності) при цьому судять по силі, з якою діагностичний тактильний щуп міотонометра занурюється в тканини. Відомий спосіб дозволяє судити не про непрямі показники (біопотенціали) мускулатури, а про фактичну її здатність до скорочення і роботи. Зазначеним способом можна визначити показники тонусу жувальних м'язів у стані фізіологічного спокою та за умови зімкнутих зубних рядів. Проте відомий спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів з використанням міотонометра недостатньо ефективний і складний у використанні за рахунок використання механічних датчиків реєстрації показників, що не дозволяє якісно фіксувати показники під час проведення дослідження та накопичувати і аналізувати одержану інформацію, під час аналізу яких залишається великий відсоток ручної обробки, що призводить до суб'єктивізації, погрішності вимірів, та знижує достовірність отриманих результатів. В основу корисної моделі поставлена задача розробити спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів, шляхом удосконалення відомого, досягти можливості накопичення, аналізу одержаної інформації, спрощення підрахунку результатів дослідження, забезпечити підвищення точності та достовірності одержаних результатів та ступеню ефективності дослідження. Поставлену задачу вирішують шляхом створення способу дослідження функціонального стану жувальних м'язів, що включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей м'язів під дією зовнішнього чинника - тактильного діагностичного щупу, який вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості з наступною реєстрацією та обчисленням отриманих показників, у якому, згідно з корисною моделлю, визначення показників стану м'язів здійснюють за допомогою портативного бездротового міотонометра, підключеного до комп'ютера, у якому тактильний діагностичний щуп з'єднаний з WіFі-передавачем руху, переміщення якого всередині корпусу здійснюється за допомогою Bluetooth-зв'язку та реєструється на шкалі реєстрації переміщення курсору у текстовому документі World у вигляді переміщення курсору миші на екрані комп'ютера. Запропонований спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів здійснюють наступним чином. Перед початком реєстрації м'язового тонусу, тактильний щуп приладу прикладають до моторної точки досліджуваного м'яза перпендикулярно до поверхні шкіри і вдавлюють до тих пір, поки курсор не опинитьсяна стартовій крапці, позначеній на шкалі червоним кольором. Виконують калібровку щупа за допомогою сенсорної плівки, яка реєструє механічний тиск Fuji Prescale. Після серії пробних замірів на поверхні плівки, яка піддається скануванню та аналізу за допомогою програми FPD-8010Е, що дозволяє співставити амплітуду руху курсору по шкалі з певним зусиллям тактильного щупа. Запис проводять у такому режимі: калібрувальний сигнал спокій - стиснення щелеп - довільне жування - ковтання. Запропонований спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів апробований на кафедрі пропедевтики ортопедичної стоматології Вищого державного навчального закладу України "Українська медична стоматологічна академія". У досліджувану групу були включені студенти - добровольці з інтактними зубними рядами, які не мають скарги стоматологічного характеру, чисельністю 34 людини (19 дівчат і 15 юнаків). Процедура дослідження проводилася в положенні пацієнтів сидячи, послідовно на правому, а потім - лівому жувальних м'язах. Перед початком реєстрації м'язового тонусу, тактильний щуп приладу прикладали до моторної точки досліджуваного м'яза перпендикулярно до поверхні шкіри і вдавлювали до тих пір, поки курсор не опиниться на стартовій крапці, означеній на шкалі червоним кольором. Виконували калібровку щупу за допомогою сенсорної плівки, яка реєструє механічний тиск Fuji Prescale. Після серії пробних замірів на поверхні плівки, яка піддається скануванню та аналізу за допомогою програми FPD-801ОЕ, що дозволило співставити амплітуду руху курсору по шкалі з певним зусиллям тактильного щупу. Потім виконували запис в такому режимі: калібрувальний сигнал - спокій - стиснення щелеп - довільне жування 2 UA 112421 U 5 10 15 20 25 30 35 ковтання. Калібрування тактильного щупа за допомогою сенсорної плівки показала, що зміщення курсору в межах "зеленої зони" шкали відповідає зусиллю від 4,58 (St.Err.0,15) до 6,76 (St.Err.0,2) Мпа. Обстеження запропонованим способом дозволило встановити наступне: середнє зусилля (тонус) жувальних м'язів в групі дівчат склало 4,36 (St.Err.0,41) Мпа, в той час, як у молодих людей цей показник склав 7,48 (St.Err.0,59) Мпа. Така відмінність з нашої точки зору цілком зрозуміла, враховуючи статеві і конституціональні особливості досліджуваних. Приклад. Хворий К., 40 років, звернувся до ортопедичного відділення стоматологічного центру УМСА з метою протезування. Скаржиться на відсутність зубів на нижній щелепі зліва. Зуби були втрачені після видалення через ускладнення карієсу більше 10 років тому. Об'єктивно: Обличчя асиметричне (збільшення зовнішнього контуру обличчя справа через гіпертрофію жувального м'яза). Діагноз: Дефект зубного ряду II класу за Кенеді, втрата жувальної ефективності 38 %. Результати міотонометрії: ліворуч - 3,0 МПа; праворуч - 5,3 МПа. Через 6 місяців після протезування міотонометрія ліворуч - 4,3 %; праворуч - 5,0 МПа. Пацієнт був обстежений запропонованим способом дослідження функціонального стану жувальних м'язів. Перед початком реєстрації м'язового тонусу, тактильний щуп приладу прикладали до моторної точки досліджуваного м'яза перпендикулярно до поверхні шкіри і вдавлювали до тих пір, поки курсор не опиниться на стартовій крапці, позначеній на шкалі червоним кольором. Проводили калібровку щупа за допомогою сенсорної плівки, яка реєструє механічний тиск Fuji Prescale. Після серії пробних замірів на поверхні плівки, яка піддається скануванню та аналізу за допомогою програми FPD-8010Е, що дозволяє співставити амплітуду руху курсору по шкалі з певним зусиллям тактильного щупа. Запропонованим способом були обстежені всі дослідні групи і пацієнти контрольної групи. Запропонований спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів, заснований на зміщенні тактильного щупа та передачі амплітуди цього переміщення за допомогою комп'ютерного курсору на шкалу переміщень, дає змогу перейти із розряду механічних датчиків до розряду ультрасучасних портативних пристроїв, здатних із високою точністю збирати, накопичувати та аналізувати одержану інформацію, забезпечує поліпшення зручності при його використанні для визначення показників стану м'язів в динаміці, дозволяє з високою точністю збирати, накопичувати та аналізувати одержану інформацію, що відповідає поставленій задачі. До переваг запропонованого способу, у порівнянні з прототипом, необхідно віднести високу економічну рентабельність, абсолютну простоту і доступність для дослідників. Запропонований спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів впроваджений на кафедрі ортопедичної стоматології ВДНЗУ "Українська медична стоматологічна академія". ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 40 45 Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м'язів, що включає вимірювання та реєстрацію змін властивостей м'язів під дією тактильного діагностичного щупа, що вдавлюють у тканини, вимір сили опору його руху зі сторони тканин та визначення дійсної та удаваної складової їх комплексної жорсткості, з наступною реєстрацією та обчисленням отриманих показників, який відрізняється тим, що визначення показників стану м'язів здійснюють за допомогою портативного бездротового міотонометра, підключеного до комп'ютера, у якому тактильний діагностичний щуп з'єднаний з WIFI-передавачем руху, переміщення якого всередині корпусу здійснюється за допомогою Bluetooth-зв'язку та реєструється на шкалі реєстрації переміщення курсору у текстовому документі World у вигляді переміщення курсору миші на екрані комп'ютера. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/22, A61C 19/04

Мітки: стану, м'язів, дослідження, функціонального, жувальних, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-112421-sposib-doslidzhennya-funkcionalnogo-stanu-zhuvalnikh-myaziv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб дослідження функціонального стану жувальних м’язів</a>

Подібні патенти