Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії, що включає проведення біохімічних досліджень, який відрізняється тим, що на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії внутрішньом'язово вводять яктон в дозі 357 мг/кг та мексикор в дозі 30 мг/кг протягом 4 тижнів, визначають маркери окислювальної модифікації білка, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії.

Текст

Реферат: Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії включає проведення біохімічних досліджень. На тлі доксорубіцинової кардіоміопатії внутрішньом'язово вводять яктон в дозі 357 мг/кг та мексикор в дозі 30 мг/кг протягом 4 тижнів, визначають маркери окислювальної модифікації білка, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. UA 111650 U (12) UA 111650 U UA 111650 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, точніше до фармакології і може бути використана для визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гемостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. Доксорубіцин є одним з найбільш широко призначуваних в онкології препаратів, які входять до формуляру лікування злоякісних пухлин завдяки порушенню процесів реплікації і транскрипції нуклеїнових кислот, а також порушенню прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу і енергетичного обміну [1, 2]. Звертаючи увагу на те, що у механізмі дії доксорубіцину у розвитку виникнення кардіотоксичності при введенні препарату приймають участь політропні механізми, пошук кардіопротекторів проводили серед метаболітотропних засобів різної будови, в тому числі флавоноїдів, похідних тріазолу нікотинової кислоти [3, 4, 5]. Попередніми дослідженнями встановлено, що похідне янтарної кислоти - яктон, що має антиоксидантні та енерготропні властивості [6], понижує токсичність доксорубіцину в експериментах на мишах та запобігає розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії у щурів за показниками кардіо- та системної гемодинаміки [7]. Відомі кардіопротекторні властивості і у іншого похідного янтарної кислоти - мексикору [8]. Тому метою дослідження стало порівняння впливу яктону і мексикору на показники антиоксидантної системи, окислювальної модифікації білка, протеїнсинтезу в міокарді щурів в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії. Найбільш близьким аналогом є спосіб фармакологічної детоксикації, який дозволяє безпосередньо діяти на токсичну речовину або її рецептори і лікувати ряд токсичних ефектів (11). В основу корисної моделі поставлено задачу у вивченні впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїн-синтез в міокардії щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. Технічний результат при вирішенні задачі полягає в захисті міокарда від шкідливої дії доксорубіцина в міокарді за умов доксорубіцинової кардіомопа кардіоміопатії. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, що включає проведення біохімічних досліджень, згідно з корисною моделлю на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії внутрішньом'язово вводять яктон в дозі 357 мг/кг та мексикор в дозі 30 мг/кг протягом 4 тижнів, визначають маркери окислювальної модифікації білка, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону та мексикору на прооксидантноантиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. Спосіб здійснюють наступним чином: Досліди проведено на щурах лінії Вістар масою 180-220 г, отриманих з віварію Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. Утримання тварин проводилося відповідно до правил, прийнятих Європейською конвенцією по захисту хребетних тварин та Методичних рекомендацій ДЕЦ МОЗ України. Тканини серця гомогенізували на холоді в сольовому ізотонічному середовищі (0,15 М KCl) при температурі +4 °C за допомогою скляного гомогенізатора в співвідношенні тканина-сольовий розчин 1:40. Безбілковий екстракт отримували додаванням гомогенату тканини серця в хлорну кислоту (0,6 М) з подальшою нейтралізацією калію карбонатом. Для оцінки інтенсивності вільнорадикального окислення міокарда (ВРО) визначали маркери окислювальної модифікації білка - альдегідфенілгідразони (АФГ) та карбоксифенілгідразони (КФГ) за методом В. Hallwel по взаємодії окислений амінокислотних залишків з 2,4-динітрофенілгідразином і утворенням АФГ, КФГ, що мають спектр поглинання при 247 нм та 363 нм відповідно. Стан антиоксидантної системи оцінювали за активністю супероксидцисмутази (СОД) та глутатіонпероксидази (ГПР). Визначення активності глутатіонредуктази засновано на вимірюванні швидкості окиснення НАДФ Н, яку реєстрували спектрофотометрично за зниженням оптичної щільності при довжині хвилі 340 нм. Про репаративні процеси в міокарді судили за рівнем білка цитоплазми та мітохондріального білка, коефіцієнта білок/вільні амінокислоти, білок/сечовина [9]. Доксорубіцинову кардіоміопатію створювали внутрішньоочеревинним введенням доксорубіцину протягом 4 тижнів в дозі 5 мг/кг 1 раз на добу [4]. Яктон вводили в дозі 357 мг/кг протягом 4 тижнів за 1 годину до введення доксорубіцину [10], мексикор в дозі 30 мг/кг [8]. Декапітацію тварин проводили під легким ефірним наркозом. Вірогідність результатів оцінювали за допомогою t-критерію Стьюдента, застосовуючи стандартний пакет програм статистичної обробки результатів версії Microsoft Office Excel, 2003. При розвитку доксорубіцинової кардіоміопатії пригнічується антиоксидантна система, що веде до розвитку окислювального стресу. При цьому спостерігається зменшення активності СОД, ГПР, ГР. Паралельно зростають маркери окислювальної модифікації білка АФГ та КФГ, які 1 UA 111650 U стверджують про активацію ліпідної пероксидації. В умовах доксорубіцинової кардіоміопатії пригнічується в міокарді також протеїнсинтез, про що свідчать зниження рівня цитоплазматичного та мітохондріального білка, зменшення коефіцієнта білок/сечовина та особливо коефіцієнта білок/вільні амінокислоти (таблиця). 5 Таблиця Вплив яктону та мексикору на показники антиоксидантної системи, окислювальної модифікації білка, протеїнсинтезу в міокарді в умовах доксорубіцинової кардіоміопатії (n=7) Досліджувані показники СОД уо/мг/хв. ГПР мкм/мг/хв. ГР мкм/мг/хв. АФГ уо/г білка КФГ уо/г білка Білок цитоплазми мг/г Білок мітохондрій мг/г Коефіцієнт білок/сечовина Коефіцієнт білок/амінокислота 168,2±8,4* 106,4±5,9* 10,1±0,3* 19,2±1,1* 29,8±1,9* Яктон + доксорубіцинова кардіоміопатія 215,5±7,7** 128,9±4,7** 19,2±0,2** 13,3±1,2** 14,2±1,3** Мексикор + доксорубіцинова кардіоміопатія 214,3±6,5** 125,3±8,9** 18,1±0,1** 13,5±1,0** 14,3±1,2** 110+2,5 72±1,4* 99,4±1,5** 98,0±1,6** 15,8±1,1 8,0±0,8* 13,1±1,2** 13,2±1,3** 34,31 22,2* 32,7" 32,9** 55,6 39,2* 47,7** 46,8** Інтактні щури Доксорубіцинова кардіоміопатія 271,8±10,7 151,7±4,2 20,1±0,65 7,6±0,5 11,7±0,63 * P0,05 порівняно з інтактними тваринами. ** Р0,05 порівняно з групою контролю. 10 15 20 25 30 35 Яктон та мексикор мають порівнянну антиоксидантну дію, про що свідчить підвищення активності СОД, ГПР, ГР на фоні пониження маркерних продуктів АФГ та КФГ. Яктон, а також мексикор при доксорубіциновій кардіоміопатії стимулювали процеси адаптивного протеїнсинтезу, що свідчило про наявність у похідних янтарної кислоти репаративних властивостей. Нормалізація вмісту мітохондріального білка опосередковано свідчить про те, що препарати запобігають виникненню дисфункції мітохондрій. Тобто отримані результати свідчать про наявність у похідних янтарної кислоти (яктону, мексикору) кардіопротекторних, антиоксидантних, репаративних властивостей. При доксорубіциновій кардіоміопатії в міокарді щурів порушуються процеси проксидантноантиоксидантного гомеостазу та протеїнситезу. Яктон і мексикор при введенні щурам з доксорубіциновою кардіоміопатією порівняно запобігають змінам маркерів окислювальної модифікації білка (КФГ, АФГ) та показників антиоксидантного захисту (СОД, ГПР, ГР), а також протеїнситезу. На базі інституту проблем патології та кафедри фармакології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця був апробований спосіб, що заявляється, отримані позитивні результати дозволяють рекомендувати його для широкого впровадження в клінічну медицину. Джерела інформації: 1. Филяк О.С. Вплив доксорубіцину на фосфорилювання білка SMAD3 задіяного у сигнальному шляху трансформуючого фактора росту S3 у клітинах лінії А549 карциноми легенів людини / О.С. Филяк, Є.С Филяк, Р.С. Тойка // Мед. хімія. - 2005. - Т. 7, № 1. - С. 52-62 2. Hrelia S. Doxorubicin induces early lipid peroxidation associated with changes in glucose transport in cultured cardiomyocytes / S. Hrelia, D. Fiorentini, T. Maraldi [et al.] // Biochim. Biophys. Acta. - 2002. - Vol. 1567, № 1-2. - P. 150-156. 3. Коваленко В.Н. Повреждения сердца цитостатиками / В.Н. Коваленко, Н.В. Калинкина, Н.Т. Ватутин. - Донецк: издво Укр. НТЭК, 2002. - 350 с, 4. Трофімова Т.С. Кардіотоксичність доксорубіцину та шляхи корекції тіотриазоліном / Т.С. Трофімова, I.С. Чекман, Н.О. Горчакова, М.О. Авраменко // Запоріж. мед. журнал. - 2004. - № 5. - С. 153-156. 2 UA 111650 U 5 10 15 5. Чекман І.С. Нікотинамід / І.С. Чекман, Н.О. Горчакова, О.О. Нагорна, Т.Ю. Небесна. - К.: Поліграфплюс, 2008. - 112 с. 6. Яковлева І.Ю. Нейропротективна дія яктону / І.Ю. Яковлєва, І.Ф Белєнічев. // Вісн. пробл. біол. і мед. - 2009. - № 1. - С. 145-150. 7. Максимчук Е.А. Механизмы развития кардиотоксичности доксорубицина и пути предупреждения / Е.А. Максимчук, Н.А. Горчакова, И.С. Чекман // Наук. вісн. НМУ імені О.О. Богомольця. - 2009. - № 4. - С. 275-279. 8. Корокин М.В. Возможности фармакологической коррекции эндотелиальной дисфункции и коронарного кровотока с помощью милдроната и мексикора / М.В. Корокин, М.В. Покровский, Е.А. Коновалова [и др.] // Научные ведомости Бел. ГУ. - 2012. - Т. 4, № 123. - С. 189-197. 9. Чекман И.С. Доклиническое изучение специфической активности потенциальных нейропротективных препаратов. Методические рекомендации - К., 2010. - 80 с. 10. Чекман И.С. Метаболические и метаболитотропные препараты в системе кардио- и органопротекции / И.С. Чекман, Н.А. Горчакова, С.Б. Французова, Е.А. Нагорная. -К.: Полиграфплюс, 2009. - 155 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 20 25 Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії, що включає проведення біохімічних досліджень, який відрізняється тим, що на тлі доксорубіцинової кардіоміопатії внутрішньом'язово вводять яктон в дозі 357 мг/кг та мексикор в дозі 30 мг/кг протягом 4 тижнів, визначають маркери окислювальної модифікації білка, отримані результати порівнюють з контролем і при зміні показників визначають вплив яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії. Комп’ютерна верстка Л. Ціхановська Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/00, G01N 33/53

Мітки: гомеостаз, визначення, кардіоміопатії, міокарді, впливу, щурів, прооксидантно-антиоксидантний, мексикору, яктону, спосіб, умов, протеїнсинтез, доксорубіцинової

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111650-sposib-viznachennya-vplivu-yaktonu-ta-meksikoru-na-prooksidantno-antioksidantnijj-gomeostaz-ta-protensintez-v-miokardi-shhuriv-za-umov-doksorubicinovo-kardiomiopati.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення впливу яктону та мексикору на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз та протеїнсинтез в міокарді щурів за умов доксорубіцинової кардіоміопатії</a>

Подібні патенти