Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (habrobracon hebetor say.)

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (Habrobracon hebetor Say.), що включає прийоми зберігання габробракона на стадії дорослої комахи за температури повітря 9 - 11°С та відносної вологості 75±5 %, який відрізняється тим, що після відродження дорослих особин габробракона із гусениць великої воскової вогнівки (Galleria mellonella L.) проводять відбір самиць габробракона не старше однієї доби, при цьому, загальний об'єм біоматеріалу становить не менше 200 особин, крім того, самицям габробракона у перший день згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, крім того через 35-40 хвилин самицям паразита згодовують білкову дієту у вигляді гемолімфи гусениць третього та старших віків совок, крім того, через 55-60 хвилин проводять спаровування самиць із самцями не старше однієї доби, крім того, на другий день після спаровування, наступні три доби самиць габробракона утримують перші два дні вночі за температури повітря 15 16°С, крім того, упродовж світлового дня утримують самиць за температури повітря 20 - 21°С та відносній вологості 66 – 70%, крім того, на третій день самиць паразита утримують за температури уночі 13 - 14°С, а у день за температури 17 18°С, крім того, на четвертий день увесь біоматеріал зберігають у термостаті до 15 діб, за температури повітря 10 -12°С та відносній вологості 73 – 76%.

Текст

Реферат: Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (Habrobracon hebetor Say.) включає прийоми зберігання габробракона на стадії дорослої комахи за температури повітря 9-11 °С та відносної вологості 75±5 %. Після відродження дорослих особин габробракона із гусениць великої воскової вогнівки (Galleria mellonella L.) проводять відбір самиць габробракона не старше однієї доби. Загальний об'єм біоматеріалу становить не менше 200 особин, крім того самицям габробракона у перший день згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 10 %-ного водного розчину меду. Через 35-40 хвилин самицям паразита згодовують білкову дієту у вигляді гемолімфи гусениць третього та старших віків совок. Через 55-60 хвилин проводять спаровування самиць із самцями не старше однієї доби. На другий день після спаровування, наступні три доби самиць габробракона утримують перші два дні вночі за температури повітря 15-16 °С. Упродовж світлового дня утримують самиць за температури повітря 20-21 °С та відносній вологості 66-70 %. На третій день самиць паразита утримують за температури уночі 13-14 °С, а у день за температури 17-18 °С. На четвертий день увесь біоматеріал зберігають у термостаті до 15 діб, за температури повітря 10-12 °С та відносній вологості 73-76 %. UA 111486 U (54) СПОСІБ КОРОТКОТЕРМІНОВОГО ЗБЕРІГАННЯ ЛАБОРАТОРНИХ КУЛЬТУР ГАБРОБРАКОНА (HABROBRACON HEBETOR SAY.) UA 111486 U UA 111486 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до сільського господарства, зокрема, до галузі масового вирощування ентомофагів для потреб біологічного захисту рослин і може бути використана в технологіях розведення ентомофагів. Відомо, що складовою частиною сучасних технологій лабораторного вирощування ентомофагів є їх тимчасова біологічна консервація, або коротко- та довготермінове зберігання. Суттєвим при цьому є те, що після закінчення терміну зберігання, ентомофаги повинні характеризуватись показниками, що свідчать про їх ефективність в агроценозах (Шейко Э.С. Разработка методов хранения насекомых энтомофагов. Автореф. дисс. канд. биол. наук. - К., 1986. - 22 с. Для цього використовують різноманітні способи та пристосування, переважно шляхом регулювання показниками температури та вологості повітря. Найбільш детально обґрунтовано способи зберігання лабораторних культур видів роду трихограма (Шляхтич В.А., Гринберг Ш. М., Заславский В.А. Методические указания по хранению и реактивации хозяйственнозначимых видов трихограммы. - М.: ВАСХНИЛ, 1989. - 12 с.). Проте відомий спосіб не поширюється на інші види ентомофагів, зокрема на габробракона. Відомий також спосіб формування діапаузи лабораторних культур трихограми, що включає утримування паразита за різних умов температури та вологості повітря (Игнатко Н.И. Приемы совершенствования технологии хранения трихограммы, повышение эффективности ее применения в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур. Автореф. дисс. канд. с.-х. наук. - К., 1983. - 20 с.). Проте, не встановлена ефективність цих способів по відношенню до лабораторних культур габробракона. Відомий спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур паразита яєць лускокрилих фітофагів трихограми, який є найбільш близьким технічним рішенням до способу, що пропонується і вибраний як найближчий аналог (Спосіб короткотермінового зберігання трихограми. Патент України, № 22642, МПК А01К 67/00. Опубл. 25.04.2007, Бюл. № 5, Дрозда В.Ф.). Спосіб викладений у найближчому аналогу полягає у тому, що трихограму зберігають на стадії дорослої комахи. При цьому температура повітря становить 9-11 °C та відносна вологість повітря 75±5 %. Оптимальну вологість в період зберігання трихограми, підтримують шляхом нанесення на фільтрувальний папір 5 %-ного розчину меду. Трихограму утримують за умов розсіяного освітлення. Проте, спосіб - найближчий аналог має такі недоліки: 1. Не встановлена можливість короткотермінового зберігання габробракона за відомим способом; 2. Не встановлена можливість та доцільність згодовування самиць трихограми вуглеводневою та білковою дієтою. В основу корисної моделі поставлена задача експериментально обґрунтувати спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (Habrobracon hebetor Say.). Ставилась задача оптимізувати параметри визначальних критеріїв, що супроводжують режим короткотермінового (до 15 діб) зберігання дорослих особин ектопаразита. Поставлена задача вирішується тим, що спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона, у якому після відродження дорослих особин габробракона із гусениць великої воскової вогнівки (Galleria mellonella L.), проводять відбір самиць габробракона не старше однієї доби, загальний об'єм біоматеріалу при цьому, становить не менше 200 особин, самицям габробракона у перший день згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, через 35-40 хвилин самицям паразита згодовують білкову дієту у вигляді гемолімфи гусениць третього та старше віків совок, через 55-60 хвилин проведення процесу спаровування самиць із самцями, вік яких не перевищує однієї доби, на другий день після спаровування та наступні три доби самиць габробракона утримують перші два дні вночі за температури повітря 15-16 °C, упродовж світлового дня утримують самиць за температури повітря 20-21 °C та відносній вологості повітря 66-70 %, на третій - самиць паразита утримують за температури повітря уночі 13-14 °C, а удень за температури 17-18 °C, на четвертий день - увесь біоматеріал зберігають у термостаті до 15 діб за температури повітря 10-12 °C та відносній вологості повітря 73-76 %. Суть запропонованого способу полягає у тому, що на основі та з врахуванням особливостей біології, екології та фізіології самиць ектопаразита габробракона, оптимізують усі визначальні параметри режиму короткотермінового їх зберігання. Встановлено, що самиці габробракона, з властивою їм синовігенною репродуктивною стратегією, одну із вирішальних ролей у режимі зберігання відіграє дієта. Оптимальне сполучення вуглеводневої та білкової компонент тільки тимчасово призупиняє овогенез самиць. У складі способу режими температури та вологості 1 UA 111486 U 5 10 15 20 повітря. Своєрідне загартування біоматеріалу, дозволяє адаптуватись самицям до нетривалого призупинення активності фізіологічних процесів у організмі самиць. Приклад здійснення способу. Типова біолабораторія, де відбувається безперервний процес масового розведення ектопаразита габробракона. Комаха-хазяїн, у гусеницях якої розводять габробракона - велика воскова вогнівка (Galleria mellonella L.). Для обґрунтування дієвості запропонованого способу, формували дослідні варіанти, яких було два. У першому - реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. У другому - способу - найближчого аналога. Для підсумкової оцінки ефективності, величини позитивного результату, використовували найбільш інформативні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці. Встановлено, що задача, поставлена корисною моделлю, виконана. За усіма тестовими характеристиками запропонований спосіб перевищує показники способу-найближчого аналога. Різниця суттєво доведена. Життєздатність самиць габробракона після закінчення терміну зберігання становила 84,6 %, проти 72,4 % у найближчому аналогу. Значні переваги запропонованого способу у порівнянні з відомим за показниками реальної плодючості самиць паразита. Найбільш суттєвим є те, що зберігались усі параметри рухової активності та пошукової здатності самиць габробракона по відношенню до гусениць великої воскової вогнівки. Таким чином, запропонований спосіб дозволяє оптимізувати режим короткотермінового зберігання самиць габробракона без суттєвої втрати визначальних господарських характеристик. Технологічний прийом - короткотермінове зберігання біоматеріалу - є складовою частиною лабораторного режиму вирощування габробракона. Таблиця Результати експериментального обґрунтування способу короткотермінового зберігання габробракона Закладено Життєздатність Плодючість самиць Тривалість Рухова активність на самиць після 15 після зберігання життя, діб; Способи, що та пошукова зберігання діб екз. вуглеводнева порівнюються здатність самиць самиць, зберігання, та білкова після зберігання потенційна реальна екз. % дієта Виражена, самиці активно пересуваються. Спосіб, що 500 84,6 311,4 258,6 26,4 Спрямовано пропонується реагують на присутність гусениць совок Незначна, спорадична Найближчий активність 500 72,4 219,7 187,2 18,2 аналог чергується з низькою руховою активністю НІР05 3,4 6,8 5,2 3,4 25 ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (Habrobracon hebetor Say.), що включає прийоми зберігання габробракона на стадії дорослої комахи за температури повітря 9-11 °С та відносної вологості 75±5 %, який відрізняється тим, що після відродження дорослих особин габробракона із гусениць великої воскової вогнівки (Galleria mellonella L.) проводять відбір самиць габробракона не старше однієї доби, при цьому, загальний об'єм біоматеріалу становить не менше 200 особин, крім того, самицям габробракона у перший день згодовують вуглеводневу дієту у вигляді 10 %-ного водного розчину меду, крім того через 35-40 хвилин самицям паразита згодовують білкову дієту у вигляді гемолімфи гусениць третього та старших віків совок, крім того, через 55-60 хвилин проводять спаровування самиць із самцями 2 UA 111486 U 5 не старше однієї доби, крім того, на другий день після спаровування, наступні три доби самиць габробракона утримують перші два дні вночі за температури повітря 15-16 °С, крім того, упродовж світлового дня утримують самиць за температури повітря 20-21 °С та відносній вологості 66-70 %, крім того, на третій день самиць паразита утримують за температури уночі 13-14 °С, а у день за температури 17-18 °С, крім того, на четвертий день увесь біоматеріал зберігають у термостаті до 15 діб, за температури повітря 10-12 °С та відносній вологості 73-76 %. Комп’ютерна верстка Л. Бурлак Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: зберігання, габробракона, лабораторних, спосіб, say, короткотермінового, hebetor, культур, habrobracon

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-111486-sposib-korotkoterminovogo-zberigannya-laboratornikh-kultur-gabrobrakona-habrobracon-hebetor-say.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб короткотермінового зберігання лабораторних культур габробракона (habrobracon hebetor say.)</a>

Подібні патенти