Спосіб підвищення врожайності зерна ячменю ярого сорту командор

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб підвищення врожайності зерна ячменю ярого сорту Командор, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що висівають сорт ячменю ярого Командор та сумісно вносять азотне добриво у дозі N60 та Біолан в передпосівну культивацію.

Текст

Реферат: Спосіб підвищення врожайності зерна ячменю ярого сорту Командор, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, причому висівають сорт ячменю ярого Командор та сумісно вносять азотне добриво у дозі N60 та Біолан в передпосівну культивацію. UA 109544 U (12) UA 109544 U UA 109544 U 5 10 15 20 25 30 35 Корисна модель належить до галузі сільського господарства, зокрема до технологій вирощування сільськогосподарських культур. Відомий спосіб вирощування ячменю ярого, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю [1]. Недоліком способу є те, що врожай зерна ячменю ярого отримують за великих витрат матеріальних та енергетичних витрат. Задача корисної моделі - визначення оптимального поєднання агротехнічних прийомів вирощування ячменю ярого з метою отримання найбільшого врожаю зерна з найменшими витратами. Поставлена задача вирішується тим, що впровадження агротехнічних прийомів забезпечує оптимальні умови вирощування зерна ячменю ярого: висівають сорт ячменю ярого Командор, сумісно вносять азотне добриво у дозі N60 та Біолан в передпосівну культивацію. Польові досліди протягом 2010-2012 pp. проводили на полях Інституту сільського господарства Причорномор'я НААН України (смт Хлібодарське Біляївського району Одеської області). Територія дослідного господарства, де проводились досліди, розміщена територіально у Південному Степу України (Причорноморська ґрунтова провінція, північна широта 46°28'904" 46°28'950", східна довгота 30°35'420" - 30°36'178", висота над рівнем моря 57 м) на типовому зональному ґрунті чорноземі південному малогумусному середньопотужному важкосуглинковому на лесі. Потужність гумусового горизонту - 52-55 см, вміст гумусу (за Тюріним) - 2,69-3,49 %, азоту (за Кравковим) - 1,2-1,8 мг/100 г ґрунту, рухомого фосфору (за Чириковим) - 9,0-13,4 мг/100 г ґрунту, обмінного калію (за Чириковим) - 12,3-12,9 мг/100 г ґрунту, ґрунтова реакція - 6,9-7,7 рН (ДСТУ 4289:204;4115-2002). Норма висіву становила 4,5 млн. схожих насінин на 1 га. Використовували насіння першої репродукції з масою 1000 насінин 45-50 г, силою росту не менше 80 %. Повторність - триразова 2 по 10 варіантів у кожній повторності. Площа облікової ділянки - 80 м . Облік врожаю проводився поділянково, методом суцільного збирання, комбайном "Sampo-500". Попередник - кукурудза на зерно. Агротехніка вирощування застосовувалась загальноприйнята і відповідала зональним рекомендаціям. Насіння ярого ячменю перед посівом обробляли регуляторами росту Біолан, Радостим та Рост-концентрат, дворазове обприскування посівів регуляторами росту, а також внесення азотного добрива під передпосівну культивацію та в підживлення проводили за представленою схемою (табл. 1). Мінеральне добриво - карбамід (CO(NH2)2) в дозах N45; Ν60; Ν90 кг д.р./га вносили врозкид вручну під передпосівну культивацію і Ν30 кг д.р./га в фазу виходу в трубку, згідно зі схемою досліду. На фоні обробки насіння і вегетуючих рослин Біоланом вносили мінеральне добриво в дозі N30 в фазу виходу в трубку. Обприскування посівів ярого ячменю регуляторами росту проводилось за допомогою ранцевого обприскувача по вегетуючим рослинам у фазу кущіння та на початку колосіння. При обприскуванні посівів гектарна норма витрати води складала 300 літрів. 40 Таблиця 1 Схема польового досліду Варіанти досліду Контроль Біолан Радостим Ріст-концентрат N45 N60 N90 Біолан + N60 Біолан+ Ν30 (підживлення) Ν30 (підживлення) Норма обробки насіння Норма внесення препарату та препаратом добрива 10 мл/т 10 мл/га 250 мл/т 50 мл/га 200 мл/т 1000 мл/га 45 кг д.р./га 60 кг д.р./га 90 кг д.р./га 10 мл/т 10 мл/га+60 кг д.р./га 10 мл/т 10 мл/га+30 кг д.р./га 30 кг д.р./га Внесення мінеральних добрив під передпосівну культивацію, інкрустація насіння ярого ячменю рістрегулюючими препаратами та їх сумісне використання позитивно позначалося на 1 UA 109544 U темпах вегетативного розвитку рослин, приросту та тривалості дії листкового апарату, що, в свою чергу, сприяло підвищенню рівня врожайності зерна. Облік врожайності зерна показав, що погодні умови, які склалися в роки досліджень суттєво впливали на рівень врожайності зерна (табл. 2). 5 Таблиця 2 Урожайність зерна ярого ячменю залежно від доз азотних добрив, регуляторів росту та їх сумісного використання, 2010-2012 pp. Варіанти досліду Контроль Біолан Радостим Ріст-концентрат N45 N60 N90 Біолан+ Ν60 Біолан + Ν30 (підживлення) N30 (підживлення) HIP05 10 15 20 25 30 35 40 Врожайність зерна за роками, т/га 2010 2011 2012 2,18 3,04 1,14 2,36 3,27 1,30 2,40 3,25 1,26 2,24 3,32 1,35 2,36 3,71 1,45 2,39 4,35 1,76 2,76 4,44 1,82 2,55 4,47 1,79 2,42 3,57 1,22 2,34 3,24 1,20 0,051 0,083 0,032 Середнє 2,12 2,31 2,30 2,30 2,51 2,83 3,01 2,94 2,40 2,26 Приріст врожаю т/га 0,19 0,18 0,18 0,39 0,71 0,88 0,82 0,28 0,14 % 8,9 8,5 8,6 18,2 33,6 41,7 38,5 13,3 6,5 Так в 2011 році, який характеризується як найкращий, врожайність була вищою на 0,861,92 т/га по сорту Командор в порівнянні з 2010 роком та на 1,90-2,68 т/га з 2012 роком відповідно. Низька урожайність 2012 р., в порівнянні з попередніми роками, пояснюється тим, що переважна кількість опадів припала на другу половину вегетаційного періоду - вже після завершення ростових процесів у досліджуваних рослин. Відмічена особливість в сполученні погодних умов за роки проведення досліджень надала можливість повніше оцінити ефективність дії мінеральних добрив, регуляторів росту та їх сумісного використання. У несприятливих за зволоженням погодних умовах 2012 р. найнижчий рівень врожайності зерна ярого ячменю відмічався на контрольних варіантах - 1,14 т/га. Однак за недостатнього вологозабезпечення рослин у першу половину вегетації ярого ячменю, найефективнішим виявилося застосування азотного добривав дозі N90, та сумісне використання регулятора росту Біолан +N60 в передпосівну культивацію. Ефективність дії вказаних варіантів забезпечила підвищення врожайності зерна ячменю, відносно контрольних ділянок, в посівах на 0,68 та 0,65 т/га відповідно. У всіх інших варіантах дослідження вірогідні прирости врожайності зерна були зафіксовані помітно меншими, ніж у вище наведеному випадку. За сприятливих гідротермічних показників 2011 р., при високому загальному рівні врожайності зерна у досліді, ефективність азотних добрив, регуляторів росту та їх сумісного використання дещо змінювалась. Так, абсолютні величини приростів урожайності зерна ярого ячменю, відносно контрольних показників, було зафіксовано на варіанті із сумісним використанням регулятора росту Біолан та азотного добрива N60, які становили по сорту Командор 1,43 т/га. Найвища продуктивність рослин ярого ячменю, в середньому за три роки досліджень, була відмічена у варіантах з використанням азотного добрива в дозі N90 в передпосівну культивацію. Так, у сорту Командор це обумовило підвищення врожайності зерна, у порівнянні з контролем, на 0,88 т/га (41,7 %). Слід відмітити не менш продуктивний варіант вирощування ярого ячменю (Біолан+ N60), в якому врожайність зерна перевищувала контроль на 0,82 т/га (38,5 %) по сорту Командор. Щодо інших варіантів з використанням регуляторів росту, азотних добрив та їх сумісного використання, прибавка врожаю достовірна, але значно менша за описані вище варіанти. Узагальнення трирічних експериментальних даних досліду свідчать, що при збільшенні дози азотних добрив спостерігається стабільне зростання врожайності (табл. 3). Проте, при внесенні добрив відбувається зростання виробничих витрат і прибутку. Так, найбільший прибуток по обом сортам забезпечив варіант Біолан + Ν60-1934,6 грн./га. Разом із тим собівартість 1 тони зерна в цьому варіанті досягла мінімуму, а рентабельність, навпаки, зросла і досягла 56,1 %. 2 UA 109544 U 5 Найменші показники економічної ефективності були одержані на варіанті з підживленням азотним добривом у дозі 30 кг д.р./га, де спостерігалась найвища собівартість - 996,2 грн./га та найменший рівень рентабельності - 31,7 %. Серед регуляторів росту, що вивчалися, найкращим регулятором росту по сорту Командор виявився Радостим (46,5 %). По Біолану і Ріст-концентрат рентабельність була практично однаковою і становила 46,2 та 44,4 % відповідно. Таблиця 3 Економічна ефективність вирощування ярого ячменю залежно від використання регуляторів росту, мінеральних добрив та їх сумісного використання (середнє за 2010-2012 рр. Варіант досліду Контроль Біолан Радостим Рост-концентрат N45 Ν60 N90 Біолан+ Ν60 Бюлан+ Ν30 (підживлення) Ν30 (підживлення) 10 15 20 Вартість продукції, грн./га 3888,4 4234,9 4218,4 4222,1 4596,1 5195,6 5509,1 5384,4 4407,3 4141,4 Виробничі витрати, грн./га 2841,4 2897,1 2878,9 2924,7 3282,2 3415,5 3692,9 3449,8 3175,9 3145,2 Чистий Собівартість Рівень прибуток, 1 т зерна, рентабельності, грн./га грн. % 1047,0 1339,7 36,8 1337,8 1254,2 46,2 1339,5 1251,2 46,5 1297,4 1270,0 44,4 1313,9 1309,2 40,0 1780,1 1205,2 52,1 1816,2 1228,9 49,2 1934,6 1174,6 56,1 1231,4 1321,1 38,8 996,2 1392,3 31,7 Таким чином при вирощуванні ярого ячменю найрентабельнішим в нашому досліді виявився варіант Біолан + Ν60, хоча найвищий урожай зерна було отримано на варіанті N90. Джерела інформації: 1. Лихочвор В.В. Рослинництво. Технології вирощування сільськогосподарських культур [2-е видання, виправлене] /В.В. Лихочвор. - Львів: "Афіша", 2004. - 808 с. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб підвищення врожайності зерна ячменю ярого сорту Командор, який включає основний та передпосівний обробіток ґрунту, посів, догляд за посівами та збирання врожаю, який відрізняється тим, що висівають сорт ячменю ярого Командор та сумісно вносять азотне добриво у дозі N60 та Біолан в передпосівну культивацію. Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A01B 79/00, C05C 11/00

Мітки: ячменю, командор, врожайності, сорту, спосіб, зерна, підвищення, ярого

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-109544-sposib-pidvishhennya-vrozhajjnosti-zerna-yachmenyu-yarogo-sortu-komandor.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб підвищення врожайності зерна ячменю ярого сорту командор</a>

Подібні патенти