Спосіб визначення стану процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу і корекції їх порушень корвітином

Номер патенту: 108310

Опубліковано: 11.07.2016

Автори: Ференц Наталія Мирославівна, Юревич Всеволод Романович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії, що включає відтворення експериментальної моделі пневмонії шляхом інтраназального зараження тварин культурою Staphylococcus aureus, який відрізняється тим, що протягом 10 днів відтворюють експериментальну модель пневмонії на фоні іммобілізаційного стресу та вводять корвітин внутрішньом'язово у дозі 40 мг/кг маси.

Текст

Реферат: Спосіб корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії включає відтворення експериментальної моделі пневмонії шляхом інтраназального зараження тварин культурою Staphylococcus aureus. В якому також протягом 10 днів відтворюють експериментальну модель пневмонії на фоні іммобілізаційного стресу та вводять корвітин внутрішньом'язово у дозі 40 мг/кг маси. UA 108310 U (54) СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ СТАНУ ПРОЦЕСІВ ПЕРОКСИДНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ І СИСТЕМИ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ В ПЕЧІНЦІ У ПАТОГЕНЕЗІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПНЕВМОНІЇ ТА ІММОБІЛІЗАЦІЙНОГО СТРЕСУ І КОРЕКЦІЇ ЇХ ПОРУШЕНЬ КОРВІТИНОМ UA 108310 U UA 108310 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до медицини, а саме до пульмонології, і може бути використана для корекції (захисту, лікування) захворювань органів дихання, зокрема при пневмонії. Пневмонія займає провідне місце в структурі захворюваності органів дихання - складає 3040 % від усіх захворювань легень та посідає четверте місце серед причин смертності, а за умови розвитку тяжких її ускладнень у реанімаційних відділеннях сягає 40-50 % [1]. Захворювання і у XXI столітті залишається важливою медико-соціальною проблемою, тому що призводить до значних економічних збитків, спричиняє періоди непрацездатності. Відомо, що супутні захворювання помітно змінюють фізіологічні процеси організму та знижують його адаптаційні можливості, зокрема, впливають на перебіг запалення. За останні десятиліття розвиток індустріалізації, прискорення темпів життя людини і науково-технічна революція та інші чинники викликають вплив на організм людини і тварини різних стресів. Надмірна і тривала дія стрес-чинників, стрес-реакція може стати основою для розвитку хвороб. Відомий спосіб визначення стану процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії, за яким експериментальним тваринам шляхом інтраназального зараження вводять культуру Staphylococcus aureus. Досліджували роль і функціональний стан прооксидантноантиоксидантної системи, неспецифічної резистентності організму, імунологічного захисту у патогенезі пневмонії в експерименті та клініці в різні періоди розвитку захворювання в залежності від статі та площі запального ураження [2]. У даному способі не проводилось дослідження патогенезу пневмонії на фоні стресу. Зростання емоційного та стресового навантаження на організм людини активує симпато-адреналінову систему і призводить до змін функціонального стану печінки. Однак залишається нез'ясованим патогенез розвитку пневмонії: не визначена роль прооксидантної (дієнові кон'югати, малоновий діальдегід) та антиоксидантної (супероксидисмутаза, каталаза) систем у печінці у різні періоди розвитку пневмонії за умов мобілізаційного стресу. В основу корисної моделі поставлена задача створити спосіб визначення порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу та корекції їх порушень із застосуванням біофлавоноїдів, що сприятиме встановленню особливостей порушень функціонального стану печінки, процесів прооксидантної і антиоксидантної систем, корекції метаболічних змін при експериментальній пневмонії в умовах іммобілізаційного стресу. Поставлена задача вирішується тим, що у способі корекції порушень процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії (ЕП), що включає відтворення експериментальної моделі пневмонії шляхом інтраназального зараження тварин культурою Staphylococcus aureus, в якому згідно корисної моделі, протягом 10 днів відтворюють експериментальну модель пневмонії на фоні іммобілізаційного стресу (IС) та вводять корвітин внутрішньом'язово у дозі 40 мг/кг маси. В умовах стресу неспецифічна відповідь організму супроводжується накопиченням легкоокислювальних ліпідів, надлишковим утворенням вільнорадикальних продуктів, порушенням мікроциркуляції і поступовим виснаженням біоантиоксидантів. На сьогодні до кінця невивченими залишаються питанням, які стосуються уражень печінки при експериментальній пневмонії та іммобілізаційному стресі, оскільки цей орган є одним із найбільш чутливих до гіперпродукції вільних радикалів, гіпоксії, запалення, стресу, інтоксикації тощо. У запропонованій корисній моделі досліджено стан прооксидантної і антиоксидантної системи та активність трансаміназ в печінці, вираженість ендогенної інтоксикації, показники білкового, ліпідного, вуглеводного та пігментного обмінів у крові при експериментальній пневмонії, яка змодельована в умовах іммобілізаційного стресу. Для корекції порушень вільнорадикального окиснення і стану антиоксидантного захисту за умов формування різних патологічних процесів в організмі перспективним є застосування антиоксидантів, зокрема біофлавоноїдів, серед яких особливе місце займає природний флавоноїд - кверцетин, а саме його водорозчинна форма - корвітин. Цей препарат має мембрано-стабілізуючі властивості, є імунокоректором і антиоксидантом, зумовлює протизапальний ефект [3]. Пропонована корисна модель ілюструється графічними зображеннями: на Фіг. 1 показано зрушення показників прооксидантної і антиоксидантної систем в печінці морських свинок у динаміці розвитку ЕП за умов ІС (% від контролю); на Фіг. 2 - вплив корвітину на вміст дієнових кон'югатів (ДК) і малонового діальдегіду (МДА) та активність супероксиддисмутази (СОД) і каталази (КТ) у печінці на 10-ту добу ЕП за умов ІС (% до та після лікування корвітином). Спосіб здійснюють таким чином. Протягом 10 днів відтворюють експериментальну модель пневмонії інтраназальним зараженням тварин (морських свинок) культурою Staphylococcus 1 UA 108310 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 aureus на фоні іммобілізаційного стресу, якого досягають шляхом нетравматичної фіксації тварин, та проводять корекцію корвітином внутрішньом'язово у дозі 40 мг/кг маси. Дослідження проводили на 48 морських свинках (самцях) масою 180-220 г, яких поділили на шість груп: 1-ша - контрольні (інтактні) тварини (8); 2-га - тварини з ЕП та ІС (8) на 1-шу добу до лікування; 3-тя - тварини з ЕП та ІС (8) на 3-тю добу до лікування; 4-та - тварини з ЕП та ІС (8) на 6-ту добу до лікування; 5-та - тварини з ЕП та ІС (8) на 10-ту добу до лікування; 6-та тварини з ЕП та ІС на 10-ту добу після лікування корвітином, який вводили внутрішньом'язово у дозі 40 мг/кг маси впродовж 10 днів. Експериментальну модель пневмонії відтворювали шляхом інтраназального зараження тварин культурою Staphylococcus aureus [4], іммобілізаційний стрес - шляхом нетравматичної фіксації тварин на спині впродовж 3 год. [5]. Потім декапітували інтактних тварин і тварин інших груп під ефірним наркозом на 1-шу. 3-тю, 6-ту і 10-ту доби розвитку ЕП та ІС до та після лікування корвітином на 10-ту добу експерименту. Визначали вміст дієнових кон'югатів [6], малонового діальдегіду [7], активність супероксиддисмутази [8], каталази [9]. Опрацьовували цифрові дані методом варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. Під час експериментальних досліджень спостерігали зміну активності системи антиоксидантного захисту та пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ) у динаміці розвитку експериментальної пневмонії за умов іммобілізаційного стресу. Вміст дієнових кон'югатів та малонового діальдегіду визначали для оцінки інтенсивності процесів ПОЛ. Дієнові кон'югати - первинні продукти ПОЛ. Серед показників ПОЛ одним із найважливіших є малоновий діальдегід - кінцевий продукт ліпопероксидації, і його частка складає 40 % від усіх продуктів окиснення ліпідів. За умови поєднання патологічних процесів - експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу - вже на 1-шу добу спостерігали значне зростання в печінці показників як ПОЛ, так і антиоксидантної системи: збільшення СОД на 111 % (Р

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: G09B 23/28

Мітки: визначення, патогенезі, процесів, корекції, експериментальної, захисту, окиснення, антиоксидантного, системі, іммобілізаційного, корвітином, пневмонії, стресу, печінці, порушень, пероксидного, ліпідів, стану, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-108310-sposib-viznachennya-stanu-procesiv-peroksidnogo-okisnennya-lipidiv-i-sistemi-antioksidantnogo-zakhistu-v-pechinci-u-patogenezi-eksperimentalno-pnevmoni-ta-immobilizacijjnogo-stresu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення стану процесів пероксидного окиснення ліпідів і системи антиоксидантного захисту в печінці у патогенезі експериментальної пневмонії та іммобілізаційного стресу і корекції їх порушень корвітином</a>

Подібні патенти