Установка для отримання деревного вугілля “синергія”

Номер патенту: 102488

Опубліковано: 26.10.2015

Автор: Шипук Борис Іванович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Установка для отримання деревного вугілля, що містить корпус, в якому встановлена пальникова камера, з'єднана з ретортами, а також димохід для виведення димових газів у атмосферу, яка відрізняється тим, що установка має, щонайменше дві, однакові невиймальні, симетрично встановлені відносно вертикальної осі установки, реторти і завантажувальний транспортер деревної сировини, вихід якого забезпечений поворотним розподілювачем, встановленим з можливістю повороту навколо вертикальної осі установки для подання сировини зверху до порожнини визначеної невиймальної реторти.

2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що вона має чотири невиймальні реторти, кожна з яких забезпечена своїм димоходом з заслонкою і встановлена з можливістю роботи у наперед заданих технологічних режимах і незалежно від інших реторт.

Текст

Реферат: Установка для отримання деревного вугілля містить корпус, пальникову камеру, з'єднану з ретортами, а також димохід. Установка має, щонайменше дві, однакові невиймальні, симетрично встановлені відносно вертикальної осі установки, реторти і завантажувальний транспортер деревної сировини, вихід якого забезпечений поворотним розподілювачем, встановленим з можливістю повороту навколо вертикальної осі установки для подання сировини зверху до порожнини визначеної невиймальної реторти. UA 102488 U (12) UA 102488 U UA 102488 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 Корисна модель належить до лісохімічної промисловості і може бути використана для переробки деревини і її відходів піролізом, а саме до конструкції установки для отримання деревного вугілля. Найближчим аналогом є установка для отримання деревного вугілля, що містить корпус, в якому встановлена пальникова камера, з'єднана з ретортами, а також димохід для виведення димових газів у атмосферу [Патент на корисну модель № 28687 РФ, МПК 7 С10В 53/00; Опубліковано: 10.04.2003]. До складу згаданої установки включені виймальні реторти. Недоліком найближчого аналога є складність процесу завантажування деревної сировини до порожнин реторт, обумовлена використанням виймальних реторт, особливо коли їх кількість перевищує одну. У основу пропонованої корисної моделі поставлена задача створення такої установки для отримання деревного вугілля, яка б дозволила спростити процес завантажування деревної сировини до реторт. Поставлена задача вирішується тим, що установка для отримання деревного вугілля містить корпус, в якому встановлена пальникова камера, з'єднана з ретортами, а також димохід для виведення димових газів у атмосферу, згідно з корисною моделлю, установка має, щонайменше дві, однакові не виймальні, симетрично встановлені відносно вертикальної осі установки, реторти і завантажувальний транспортер деревної сировини, вихід якого забезпечений поворотним розподілювачем, встановленим з можливістю повороту навколо вертикальної осі установки для подання сировини зверху до порожнини визначеної невиймальні реторти. Згідно з корисною моделлю, установка має чотири невиймальні реторти, кожна з яких забезпечена своїм димоходом з заслінкою і встановлена з можливістю роботи у наперед заданих технологічних режимах й незалежно від інших реторт. Створюються умови для почергового завантажування реторт за допомогою одного на всі реторти завантажувального транспортера деревної сировини, забезпеченого конструктивним елементом, призначеним для стикування виходу транспортера із входом відповідної реторти. Завантажування деревної сировини у пропонованій установці здійснюють за допомогою завантажувального транспортера з поворотним розподілювачем, який дозволяє безперервно подавати до порожнин реторт деревну сировину у вигляді рубаних чи колотих дров, пилених цурок тощо. Поворотний розподілювач виконаний у вигляді похило встановленого невеликого жолобу, один кінець якого - верхній - шарнірно закріплений над ретортами і під виходом транспортера. Розподілювач без сировини має незначну вагу (близько 100 кг) і для його повороту і встановлення безпосередньо над входом до визначеної реторти достатньо зусилля одної пересічної людини. Використанням невиймальних реторт забезпечується їх часткове охолодження з деревним вугіллям безпосередньо у порожнині корпуса. Такий ефект досягається шляхом застосування індивідуального для кожної реторти димоходу з заслінкою. Згаданою заслінкою перекривають (регулюють) вихід газів через димохід і, завдяки цьому, зменшують (регулюють) тягу через цей димохід і тим самим обмежують навіть до повного перекриття доплив гарячого теплоносія з топкового простору - реторта починає остигати. Збільшення кількості реторт забезпечує підвищення продуктивності установки, а їх розташування у пропонованій установці створює можливість для безперервного технологічного процесу завдяки зсуву у часі процесів у ретортах. Суть пропонованої корисної моделі пояснюється схематичним кресленням. Пропонована установка для отримання деревного вугілля містить корпус 1, в якому встановлена пальникова 2 камера, з'єднана з чотирма невиймальними ретортами 3. Кожна реторта 3 забезпечена зверху кришкою 4 для завантажування сировини і наступної герметизації реторти 3, відкидною решіткою 5 - у нижній частині порожнини реторти 3 - для вивантажування вугілля і виходу газів, димоходом 6 - для виведення димових газів у атмосферу з заслінкою 7 для створення керованої тяги. Вертикальні осі реторт 3 розташовані по колу, центр якого лежить на осі установки. Установка має завантажувальний транспортер 8 деревної сировини, вихід якого забезпечений поворотним розподілювачем 9. Поворотний розподілювач 9 виконаний у вигляді похило встановленого невеликого жолобу, один - верхній - кінець якого шарнірно закріплений під виходом транспортера 8 на корпусі 1, а другий - нижній - над кришками 4 реторт 3. Установка також має трубопроводи, призначені для подання горючої парогазової суміші у пальникову камеру 2, а також трубопроводи для відведення газів у димоходи (не показано). Установка для отримання деревного вугілля працює так. Попередньо відкривають кришку 4 визначеної реторти 3, обертають і встановлюють над її входом вихід поворотного розподілювача 9. Завдяки невеликій вазі (100 кг), повертання 1 UA 102488 U 5 10 15 20 25 розподілювача 9 на шарнірі здійснюють вручну. За допомогою завантажувального транспортера 8 через поворотний розподілювач 9 подають до порожнини реторти 3 деревну сировину (не показано). Заповнену реторту 3 закривають кришкою 4. Далі процес може включати завантажування наступної реторти 3 шляхом встановлення над її входом виходу поворотного розподілювача 9 і за допомогою завантажувального транспортера 8 подання до її порожнини деревної сировини. При цьому завантажування наступної реторти 3 є зсунутим у часі порівняно з попередньою ретортою 3, що дозволяє отримати і зсув у часі всього технологічного процесу отримання деревного вугілля з різних реторт 3. У пальниковій камері 2 спалюють паливо, наприклад деревну сировину - відходи лісопереробної промисловості, і отримують димові гази з температурою 500-550 °C. Димові гази, омиваючи реторти 3, розігрівають їх і шляхом передачі променистої і конвективної енергії від стінок реторти до сировини нагрівають останню. Всередині реторт 3 розпочинається процес нагрівання і висушування сировини, який супроводжується виділенням горючої парогазової суміші з температурою, близькою до 300 °C. Парогазова суміш через трубопроводи надходить до пальникової камери 2, що дозволяє суттєво зменшити витрати палива. У ретортах 3 продовжується процес нагрівання і висушування сировини, який переходить у процес її піролізу. Оскільки стадії піролізу у ретортах 3 не співпадають, пальникова камера 2 працює у стабільному режимі. Після завершення процесу піролізу здійснюють охолодження деревного вугілля у кожній черговій реторті 3 безпосередньо у порожнині корпуса 1. При цьому, завдяки застосуванню індивідуального для кожної реторти 3 димоходу з заслінкою. Згаданою заслінкою перекривають (регулюють) вихід газів через димохід і, завдяки цьому, зменшують (регулюють) тягу через цей димохід і тим самим обмежують навіть до повного перекриття доплив гарячого теплоносія з топкового простору - реторта починає остигати. Остигле деревне вугілля вивантажують безпосередньо у відповідну тару (не показано) або у випадку гарячого вивантажування - у "тушильники" металеві ящики з кришками, призначеними для охолодження отриманого продукту без зупинки установки (не показано). ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 30 35 1. Установка для отримання деревного вугілля, що містить корпус, в якому встановлена пальникова камера, з'єднана з ретортами, а також димохід для виведення димових газів у атмосферу, яка відрізняється тим, що установка має, щонайменше дві, однакові невиймальні, симетрично встановлені відносно вертикальної осі установки, реторти і завантажувальний транспортер деревної сировини, вихід якого забезпечений поворотним розподілювачем, встановленим з можливістю повороту навколо вертикальної осі установки для подання сировини зверху до порожнини визначеної невиймальної реторти. 2. Установка за п. 1, яка відрізняється тим, що вона має чотири невиймальні реторти, кожна з яких забезпечена своїм димоходом з заслонкою і встановлена з можливістю роботи у наперед заданих технологічних режимах і незалежно від інших реторт. 2 UA 102488 U Комп’ютерна верстка Д. Шеверун Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Василя Липківського, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут інтелектуальної власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Plant for wood charcoal production

Автори англійською

Shypuk Borys Ivanovych

Назва патенту російською

Установка для получения древесного угля "синергия"

Автори російською

Шипук Борис Иванович

МПК / Мітки

МПК: C10B 53/02, C10B 53/00, C10B 47/06

Мітки: синергія, вугілля, отримання, установка, деревного

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-102488-ustanovka-dlya-otrimannya-derevnogo-vugillya-sinergiya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Установка для отримання деревного вугілля “синергія”</a>

Подібні патенти