Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб корекції оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на туберкульоз легень шля­хом дії електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону на біологічно активну точку "хе-гу" протягом 20 хвилин, який відрізняється тим, що до проведення курсу міліметрохвильової терапії у хворого проводять підбір індивідуальної частоти електромагнітних хвиль шляхом визначення показників оксидантно-антиоксидантної системи крові до і безпосередньо після дії кожною з фіксованих частот.

Текст

Винахід відноситься до області медицини, а саме фтизіатрії, І може бути використаний в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень. Відомі способи корекції оксидантно-антиоксидантної системи (ОАС) крові у хворих на туберкульоз легень, що включають використання вітамінів у поєднанні з іншими медикаментами, а саме: - токоферола ацетат (Віт. Е) з аскорбіновою кислотою (Віт. С) І нуклеінатом натрію (див. М.Д. Сафарян, К.Г.Карагезян, Э.Т.Карапетян, Н.А.Аванесян "Эффективность антиоксидантной терапии больных туберкулезом легких і корреляция процессов перекисного окисления липидов" Пробл. туб. - 1990. - № 5. С 40-44), які забезпечують покращений показників оксидантно-антиоксидантної системи (малонового диальдегіду І супероксиддісмутази); - токоферола ацетат 600 мг щоденно на протязі 4 місяців з тіосульфатом натрію (30% розчин 10 мл внутрішньовенно N2 40) або поєднання одного з них з лідазою(див. Е.В.Старос-тенко "Патогенетическая терапия при туберкулезе легких" Пробл. туб. -1989. - № 5. С. 22-26), що дозволяє знизити Інтенсивність перекисного окислення ліпІдів(малонового диальдегіду та перекисного гемолізу еритроцитів). До недоліків цих методів відноситься: - велике медикаментозне навантаження (додатково до протитуберкульозних препаратів хворі вимушені приймати ще 2-3 препарати, що приводить до більшої частоти розвитку побічних реакцій, хворі психологічно важко переносять таку велику кількість ліків); - при внутрішньовенному введенні ліків не виключена вірогідність інфікованості гепатитом чи СНІДом; - довготривалість приймання вищевказаних препаратів. Найбільш близьким по технічній суті запропонованому є спосіб корекції оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на туберкульоз легень мікрохвильовою резонансною терапією [її ще називають міліметрохвильовою терапією (МХТ)], яка здійснюється генератором Г4-142 з переставляемою частотою, що випромінює електромагнітні хвилі міліметрової довжини з частотою від 53,57 до 78,33 ГГц. За допомогою хвильопроводу діють на біологічно активну точку (БАТ) "хе-ry" протягом 20-25 хвилин, на курс 10-12 процедур, Для кожного хворого підбирається Індивідуальна частота за сенсорними відчуттями, (див. Петренко В.М., Коржов В.И., Гайович А.И. и др. "Применение микроволновой резонансной терапии в комплексном лечении больных туберкулезом легких с сопутствующим хроническим бронхитом", Пробл. туб., 1991. - № 2. - С. 46-48). Вказаний спосіб забезпечує покращення показників оксидантно-антиоксидантної системи в порівнянні з хворими, які отримували лише хіміопрепарати. Однак способу притаманні наступні недоліки; - суб'єктивізм (при підборі частоти кожен хворий "відгукується" сенсорними відчуттями різної інтенсивності І локалізації на декілька частот, лікар емпірично вибирає одну з них на якій в подальшому проводиться курс лікування міліметровими хвилями, хоча ніякими об'єктивними методами не доказано, що саме ця частота є найбільш ефективною для даного хворого), при цьому показники оксидантно-антиоксидантної системи крові недостатньо наближаються до норми; - недостатньо висока ефективність (довгий термін Інтоксикаційного синдрому І загоєння каверн). В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу корекції оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на туберкульоз легень, в якому у кожного хворого послідовно визначають найбільш ефективну часто ту шляхом дослідження показників ОАС крові до і після кожного сеансу МХТ, в результаті чого забезпечується об'єктивно оптимальний режим дії міліметровими хвилями, покращуються показники ОАС крові, що дає змогу підвищити ефективність лікування. Зазначена задача вирішується тим, що в способі корекції ОАС крові у хворих на туберкульоз легень шляхом дії електромагнітним випроміненням міліметрового діапазону на біологічно активну точку "хе-гу" протягом 20 хвилин на курс 8-10 процедур, згідно винаходу, до проведення курсу міліметрохвильової терапії з застосуванням двохканального терапевтичного комплексу "Електроніка-КВЧ", проводять підбір індивідуальної частоти електромагнітних хвиль визначенням показників оксидантно-антиоксидантної системи крові [гідроперекисів ліпідів (ГП), малонового диальдегіду (МДА), супероксиддісмутази (СОД)] до І безпосередньо після дії на хворого кожною із фіксованих частот. Спосіб здійснюють наступним чином. Хворі отримують повноцінну протитуберкульозну хіміотерапію (хіміопрепарати, які застосовуються для лікування туберкульозу, як 1 сам туберкульоз, погіршують стан ОАС крові) І на цьому фоні проводиться терапія міліметровими хвилями [її ще називають міліметрохвильова терапія (МХТ)]. Для цього застосовують двохканальний терапевтичний комплекс "Електроніка КВЧ", що дозволяє отримувати електромагнітне випромінення міліметрового діапазону з фіксованою частотою 61,0 ±2,1 ГГц; 53,6 ±2,0 ГГц; 42,1 ±1,5 ГГц (щільність вихідної потужності не перевищує 10 мВт/см 2). Хвильо-провід встановлюють на 20 хв. на поверхні шкіри в області проекції БАТ "хе-гу". Попередньо до проведення курсу лікування міліметровими хвилями підбирають найбільш ефективну частоту, починаючи з найменшої частоти, потім переходять на середню І завершують на найвищій частоті випромінення, до 1 після кожної процедури (які проводяться з інтервалом в 23 дні) визначають показники ОАС крові. Наступні процедури (8-Ю сеансів) проводять на тій частоті, при якій всі вищевказані показники ОАС крові найбільше наближаються до норми. Приклади конкретного виконання способу. Приклад 1 (по способу-прототипу) Хворий Л., 41 років, історія хвороби № 2320 поступив на стаціонарне лікування 05.09.90 р. Діагноз Інфільтративний туберкульоз верхньої долі правої легені в фазі розпаду МБТ (+), Хворому проводять корекцію ОАС крові за описаним вище способом прототипу, підбираючи частоту дії за сенсорними відчуттями (для даного хворого Індивідуальна частота була 54,25 ГГц) проводилось біохімічне обстеження до початку сеансу І зразу ж після його закінчення, а також після закінчення курсу лікування МХТ, отримані дані відображено в табл. 1. Результати біохімічного обстеження (табл.1) свідчать, що після безпосередньої дії МХТ, при підборі частоти за сенсорними відчуттями, покращився один показник оксидантної системи (зниження вмісту ГП), а другий погіршився (підвищився рівень МДА); відмічено покращення показника антиоксидантної системи (збільшення активності СОД). Приклад 2 (по способу, який заявляється). Хворий Щ., 31 рік, історія хвороби № 1491 поступив на стаціонарне лікування 24.09.93 р. Діагноз: Вогнищевий туберкульоз верхньої долі правої легені в фазі інфільтрації. МБТ(-). Перед проведенням курсу МХТ проводилось біохімічне обстеження для визначення найбільш ефективної частоти дії до початку процедури і зразу ж після її закінчення для кожної з фіксованих частот. Результати біохімічного обстеження (фіг.2) свідчать, що після безпосередньої дії МХТ, при підборі частоти за біохімічними показниками, найбільш ефективною для даного хворого є частота електромагнітних хвиль 53,6 ±2,0 ГГц [при застосуванні цієї частоти покращилися обидва показники оксидантної системи (ГП, МДА) і показник антиоксидантної системи (МДА)]. При дії електромагнітними хвилями з частотою коливань 61,0 ±2.1 ГГц відмічено незначне покращення показників оксидантної системи (ГП і МДА), але при цьому зменшилась активність СОД. При дії електромагнітними хвилями з частотою коливань 42,1 ± 1,5 ГГц відмічено покращення показників оксидантної системи (ГП і МДА), але активність СОД практично не змінилась. В подальшому курс лікування (10 сеансів МХТ) проводився на найбільш ефективній частоті 53,6 ±2,0 ГГц, після закінчення курсу МХТ знову досліджували показники ОАС крові, результати обстеження відображено в табл. 2. Приклад 3 (по способу, який заявляється). Хвора Б., 16 років, історія хвороби № 2816, на стаціонарне лікування поступила 27.12.92 р. Діагноз: Інфільтративний туберкульоз верхньої долі правої легені в фазі розпаду. БК(+). При підборі частоти електромагнітних хвиль проводилось біохімічне обстеження до початку сеансу і зразу ж після його закінчення для кожної з фіксованих частот окремо. Результати біохімічного обстеження (табл.3) свідчать, що після безпосередньої дії МХТ, при підборі частоти за біохімічними показниками, найбільш ефективною для даного хворого є частота електромагнітних хвиль 61,0 ±2,1 ГГц [при застосуванні цієї частоти покращилися обидва показники оксидантної системи (ГП, МДА) і показник антиоксидантної системи (МДА)], При дії електромагнітними хвилями з частотою коливань 53,6 ±2,0 ГГц відмічено незначне покращення показників оксидантної системи (ГП і МДА), але при цьому зменшилась активність СОД. При дії електромагнітними хвилями з частотою коливань 42,1 ±1,5 ГГц відмічено покращення показників оксидантної системи (ГП і МДА) та незначне збільшення активності СОД. В подальшому курс лікування (9 сеансів МХТ) проводився на найбільш ефективній частоті 61,0 ±2,1 ГГц, після закінчення курсу МХТ знову досліджували показники ОАС крові, результати обстеження відображено в табл. 3. На сьогоднішній день терапію електромагнітними хвилями міліметрової довжини було застосовано у 55 хворих на туберкульоз легень. Хворих поділили на 2 групи: 1-а - в якій МХТ застосовувалась щоденно, крім вихідних днів і підбір індивідуальних частот проводився за сенсорними відчуттями (ЗО хворих), 2-а - в якій МХТ проводилась через день і підбір індивідуальних частот проводився за динамікою показників оксидантно-антиоксидантної системи крові (25 хворих). В обох група х курс лікування міліметровими хвилями складався з 8-10 сеансів, що проводився на фоні щоденного вживання 4 хіміопрепаратів. Вік хворих коливався в межах 16-62 роки. Розподіл хворих, в залежності від форми процесу відображено в табл.4. Як видно з даних табл. 4, за формами туберкульозного процесу обидві групи були Ідентичні, в них переважав Інфільтративний туберкульоз легень. Динаміку показників, отриману при корекції показників ОАС різними режимами МХТ, відображено в табл.5. У хворих 2-ї гр упи (у яких частоти підбирались за даними біохімічних показників І процедури проводились через день) в порівнянні з 1-ю (у яких частоти підбиралися за сенсорними відчуттями і процедури проводились щоденно, крім вихідних днів) після проведення курсу МХТ відмічено покращення стагу оксидантної І антиоксидантної системи, на що вказує достовірне зниження вмісту ГП і підвищення активності СОД (табл. 5). При виписці хворих із стаціонару антиоксидантна система крові в 2-й груп! нормалізувалась (чого не спостерігалось у хворих 1-ї гр упи), про що свідчить відсутність достовірної різниці між активністю СОД в 2-й групі і здоровими особами (табл.5). Параллельно з аналізом динаміки показників оксидантно-антиоксидантної системи крові ми аналізували і Інтоксикаційний синдром, інтенсивність якого відображає рівень молекул середньої маси в крові (МСМ). У хворих 2-ї групи після проведення курсу МХТ відмічено достовірне зниження рівня МСМ з 312,4 ± 18,3 од. до 260,2 ± 13,2 од., (р < 0,05), що продовжувалося в процесі подальшого лікування, а у хворих 1-ї групи спостерігалась лише тенденція до зниження рівня МСМ, але без достовірної різниці. Таким чином, можна зробити висновок, що МХТ при підборі частоти за допомогою біохімічних показників і проведенні процедур через день дозволяє скоротити термін зникнення інтоксикації. Для визначення ефективності кожного з вищезгаданих режимів ми проаналізували і порівняли клінічну ефективність (за частотою і термінами припинення бактеріовиділення та загоєння каверн). При аналізі отриманих результатів відмічено, що у хворих 2-ї групи загоєння каверн відбулося за 2,96 ±0,25 міс, у хвори х 1-ї групи за 3,60 ± 0,19 міс. (Р < 0,05), тобто терміни загоєння каверн скорочуються на 0,6 місяця. Таким чином, застосування способу, який заявляється, дозволяє забезпечити об'єктивно оптимальний режим дії за рахунок більш точного підбору індивідуальної частоти, що сприяє більш значній корекції осидантно-антиоксидантної системи крові, тобто ці показники більше наближаються до норми [після курсу міліметрохвильової терапії відмічено достовірне зниження вмісту ГП, МДА, І підвищення активності СОД (з 246,5 ±8,1 ΔΕ480, 123,3 ±9,2 нмоль/мл еритроцитів, 3,8 ±0,3 умовн.од./мг.бІлка, до 182,3 ±3,6 ΔΕ480, 98,1 ±4,3 нмоль/мл еритроцитів, 5,6 ±0,3 умовн.од./мг.білка, відповідно, ρ < 0,05); а при застосуванні прототипу достовірно знижуються лише показники оксидантної системи І в меншій мірі], що в свою чергу дозволяє підвищити клінічну ефективність: скоротити термін зникнення інтоксикації (зменшується рівень молекул середньої маси з 312,4 ± 18,3 од. до 260,2 ± 13,2 од.) І загоєння каверн (на 0,6 міс). Спосіб простий у виконанні, доступний і може знайти широке застосування у лікувальних закладах.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for correction of oxidant-antioxidant blood system in patient with pulmonary tuberculosis

Автори англійською

Feschenko Yurii Ivanovych, Petrenko Viktor Mykhailovych, Haiovych Aksenia Ivanivna, Korzhov Maksym Vitaliovych, Yarotsynskyi Volodymyr Borysovych

Назва патенту російською

Способ коррекции оксидантной-антиоксидантной системы крови у больных туберкулезом легких

Автори російською

Фещенко Юрий Иванович, Петренко Виктор Михайлович, Гайович Аксеня Ивановна, Коржов Максим Витальевич, Яроцинский Владимир Борисович

МПК / Мітки

МПК: A61P 11/00, A61N 5/02

Мітки: спосіб, крові, корекції, системі, хворих, легень, туберкульоз, оксидантно-антиоксидантної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-10212-sposib-korekci-oksidantno-antioksidantno-sistemi-krovi-u-khvorikh-na-tuberkuloz-legen.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб корекції оксидантно-антиоксидантної системи крові у хворих на туберкульоз легень</a>

Подібні патенти