Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка, який включає визначення площі прилистків за методом виcічок, який відрізняється тим, що додатково знаходять площу вусів і площу черешків, які додають до площі прилистків, при цьому асиміляційну поверхню вусів визначають за площею бічної поверхні зрізаного конуса вусів, а асиміляційну поверхню черешків - за площею бічної поверхні циліндра черешків.

2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що площу зрізаних вусів знаходять за формулою:

Sбпк=πL(R+r), де:

Sбпк - площа бічної поверхні зрізаного конуса вусів, кв. мм;

π - 3,1415;

L - довжина зрізаного конуса вусів, мм;

R - радіус нижньої частини конуса вусів, мм;

r - радіус верхньої частини конуса вусів, мм.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що площу зрізаних черешків знаходять за формулою:

Sбпк=2πrh, де:

Sбпк - площа бічної поверхні зрізаних черешків, кв. мм;

π - 3,1415;

r - радіус черешків, мм;

h - висота або довжина черешків, мм.

Текст

Реферат: Заявлений спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка включає визначення площі прилистків за методом висічок. Додатково знаходять площу вусів і площу черешків, які додають до площі прилистків. Асиміляційну поверхню вусів визначають за площею бічної поверхні зрізаного конуса вусів, а асиміляційну поверхню черешків - за площею бічної поверхні циліндра черешків. UA 101606 C2 (12) UA 101606 C2 UA 101606 C2 5 10 15 20 25 30 35 Винахід належить до сільського господарства, переважно до високих екологізованих енергоі ресурсозберігаючих технологій розмножування нових високобілкових рослин. За даними аналізу рівня технічного забезпечення досліджень відомий спосіб визначення площі листової поверхні рослин за методом висічок – патент UA 37840 U опублікований 10.12.2008, призначений для розрахунку продуктивності фотосинтезу рослин, при якому площа листка визначається шляхом ділення об'єму листка, який займає він в мірному циліндрі з дистильованою водою, на товщину, виміряну за допомогою мікрометричних приладів, а формулу залежності між площею листка і його зовнішніми параметрами розраховують по результатах не менше 20 вимірювань по сорту тієї чи іншої культури. Недоліком способу за вказаним прототипом є: - неприйнятність його для посівів горохів з вусатим типом листка, що не дозволяє введення їх в культуру для промислового кормовиробництва і районування та розмноження їх кондиційного насіння високих репродукцій; - неможливість створення в кліматичних зонах такого безлисткового стеблестою, який не полягає і гарно опромінюється сонячною радіацією; - не сприяє зниженню пустозернистості бобів та досягненню одночасної повної стиглості зерен; - не забезпечує збирання такого врожаю прямим комбайнуванням. Винаходом ставиться задача по введенню в культуру для промислового виробництва і районуванню горохів з вусатим типом листка та розмноженню їх кондиційного насіння високих репродукцій, по створенню в кліматичних зонах такого безлисткового стеблестою, який не підлягає поляганню і гарно опромінюється сонячною радіацією, а також по зниженню пустозерності бобів, по створенню одночасного входження зерен у фазу твердої стиглості та забезпеченню збирання такого врожаю прямим комбайнуванням. Поставлена задача вирішується тим, що додатково знаходять площу вусів і площу черешків, які додають до площі прилистків, при цьому асиміляційну поверхню вусів визначають за площею бічної поверхні зрізаного конуса, а асиміляційну поверхню черешків - за площею бічної поверхні циліндра. Винахід ілюструється нижченаведеними прикладами і техніко-економічним аналізом. Приклад 1. Асиміляційну поверхню вусів нових сортів гороху Царевич, Дамир 1, Дамир 2, Дамир 3, тощо визначають за площею бічної поверхні зрізаного конуса за формулою: Sб пк  L(R  r ) Sб пк - площа бічної поверхні зрізаного конуса вусів, кв. мм;   3,1415 ; L - довжина утворюючої зрізаного конуса вусів, мм; R - радіус нижньої частини конуса вусів, мм; r - радіус верхньої частини конуса вусів, мм. Приклад 2. Асиміляційну поверхню зрізаних черешків нових сортів гороху Царевич, Дамир 1, Дамир 2, Дамир 3, тощо знаходять за площею бічної поверхні циліндра за такою формулою: 40 Sб пк  2rh , де: Sб пк - площа бічної поверхні зрізаних черешків, кв. мм;   3,1415 ; r - радіус черешків, мм. h - висота або довжина черешків, мм. 45 50 55 Техніко-економічний аналіз/ Дослідження проводили з різними нормами висіву та удобрення. Отримано показники нового технічного результату визначення площі асиміляційної поверхні посіву гороху по винаходу у порівнянні з прототипом, які були отримані в умовах дослідної станції на ділянках площею 1 га за різної норми висіву і норми добрив. Для обґрунтування дієвості запропонованого способу вивчались варіанти, де досліджувались способи визначення площі асиміляційної поверхні сорту гороху Уладівський напівкарлик з традиційним парнопірчастим листком (прототип) та сорту Царевич, що характеризується вусатим типом листка. Підсумковий результат оцінювали за показниками продуктивності посіву (збір з 1 га насіння, соломи і протешу) та економічної ефективності запропонованого способу (прибуток, грн./га; собівартість, грн./ц: рентабельність, %). Результати досліджень стосовно обґрунтування дієвості способу представлено у таблиці. 1 UA 101606 C2 Таблиця Показники нового технічного результату визначення площі асиміляційної поверхні посіву гороху Сорт гороху Продуктивність посіву, т/га Уладівський напівкар- насіння солома протеїн лик (за прототипом) 2,8-3,1 2,6-3,6 8,1-9,8 Царевич (за винахо3,5-3,7 2,7-4,1 92-10,8 дом) 5 10 15 20 25 Прибуток, грн./га Собівартість, Рентабельність, грн./ц % 782-758 41,67-41,08 56-58 1045-1169 33,03-35,94 97-81 Встановлено досить високий рівень запропонованого способу та його виражений позитивний результат. За всіма показниками, що аналізувалися, справжній спосіб перевищував спосіб - прототип. Зокрема отримано: урожайність насіння - вищою на 0,65-0,72 т/га; приріст сирого протеїну - 9,7-21,5 %; собівартість насіння - нижчою на 5,14-8,64 грн/ц; прибуток з 1 га - вищий на 263-411 грн; рентабельність вирощування у відповідності з винаходом вищу на 23-41 %. Завдяки новому способу визначення площі асиміляційної поверхні за сумарною площею: прилистків за способом вирізок, вусів - за площею бічної поверхні зрізаного конуса і черешків за площею бічної поверхні циліндра стає можливим вирішення всього комплексу агротехнічних проблем, що дозволяє виробництво насіння високих репродукцій нових сортів гороху з вусатим типом листка. Як показали проведені лабораторні, польові та виробничі досліди завдяки новому способу визначення площі асиміляційної поверхні посіву гороху, вирішується задача по створенню в кліматичних зонах такого безлисткового стеблестою, який не підлягає поляганню і добре опромінюється сонячною радіацією; завдяки чому оптимально забезпечуються всі параметри для перетворення енергії сонячного проміння в хлорофілових зернах у потенційну енергію білкових та інших речовин. Пустозернистість бобів зменшується у 2,3-2,9 рази, досягається одночасне достигання насіння на період збирання врожаю. Окрім того, новий спосіб обрахунку асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка за винаходом забезпечує формування такої структури посіву з неполягаючим травостоєм, за якої можливе збирання врожаю прямим комбайнуванням, що в умовах виробництва дозволяє: - повністю усунути втрати зерна, які становлять 26-30 %; - отримати таку горохову солому, котра містить 6,6-7,8 % сирого протеїну та не забруднена ґрунтом і ґрунтовими грибами. 30 ФОРМУЛА ВИНАХОДУ 35 40 45 50 1. Спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка, який включає визначення площі прилистків за методом виcічок, який відрізняється тим, що додатково знаходять площу вусів і площу черешків, які додають до площі прилистків, при цьому асиміляційну поверхню вусів визначають за площею бічної поверхні зрізаного конуса вусів, а асиміляційну поверхню черешків - за площею бічної поверхні циліндра черешків. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що площу зрізаних вусів знаходять за формулою: Sбпк=πL(R+r), де: Sбпк - площа бічної поверхні зрізаного конуса вусів, кв. мм; π - 3,1415; L - довжина зрізаного конуса вусів, мм; R - радіус нижньої частини конуса вусів, мм; r - радіус верхньої частини конуса вусів, мм. 3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що площу зрізаних черешків знаходять за формулою: Sбпк=2πrh, де: Sбпк - площа бічної поверхні зрізаних черешків, кв. мм; π - 3,1415; r - радіус черешків, мм; h - висота або довжина черешків, мм. 2 UA 101606 C2 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 3

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for determining assimilating surface of sowing pea with leaf tendril type

Автори англійською

Demydas Hryhorii Illich, Ivanovska Raisa Tymofiivna, Kalenska Svitlana Mykhailivna, Huba Hryhorii Kyrylovych, Nidzelskyi Vitalii Andriiovych, Feschun Oleksandr Valeriiovych, Yunyk Anatolii Vasyliovych

Назва патенту російською

Способ определения ассимиляционной поверхности посева гороха с усиковым типом листа

Автори російською

Демидась Григорий Ильич, Ивановская Раиса Тимофеевна, Каленская Светлана Михайловна, Коваленко Виталий Петрович, Нидзельский Виталий Андреевич, Фещун Александр Валерьевич, Юник Анатолий Васильевич

МПК / Мітки

МПК: A01G 9/00, G01N 13/00

Мітки: гороху, спосіб, посіву, типом, визначення, поверхні, асиміляційної, вусатим, листка

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/5-101606-sposib-viznachennya-asimilyacijjno-poverkhni-posivu-gorokhu-z-vusatim-tipom-listka.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення асиміляційної поверхні посіву гороху з вусатим типом листка</a>

Подібні патенти