Спосіб оцінки ефективності використання квінаприлу в комбінації з лізинієм при експериментальній артеріальній гіпертензії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності використання квінаприлу в комбінації з лізинієм при експериментальній артеріальній гіпертензії, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові гіпертензивних щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової, арахідонової жирних кислот та сум насичених і поліненасичених жирних кислот до і після лікування квінаприлом в комбінації з лізинієм протягом двох місяців, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність лікування.

Текст

Реферат: Спосіб оцінки ефективності використання квінаприлу в комбінації з лізинієм при експериментальній артеріальній гіпертензії включає дослідження крові. Визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові гіпертензивних щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової, арахідонової жирних кислот та сум насичених і поліненасичених жирних кислот до і після лікування квінаприлом в комбінації з лізинієм протягом двох місяців, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність лікування. UA 90901 U (54) СПОСІБ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КВІНАПРИЛУ В КОМБІНАЦІЇ З ЛІЗИНІЄМ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ UA 90901 U UA 90901 U 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 Корисна модель належить до медицини, а саме до фармакотерапії, точніше до ліпідології, і може використовуватися для покращення результатів лікування. Артеріальна гіпертонія (гіпертензія) - одне з найрозповсюджених захворювань людини. По даних МОЗ України, у 2007 р. число осіб, які страждають на артеріальну гіпертонію, склало 11 млн. людей (29,9 % дорослого населення). Однак все ще зберігається відмінності між даними офіційної статистики та результатами епідеміологічних дослідів, як показують, що частина хворих з підвищеним артеріальним тиском залишається невиявленою [1,2]. Лікування артеріальної гіпертензії є однією із важливіших медичних проблем. Це обумовлено перед усім тим, що підвищення артеріального тиску різко підвищує серцевосудинну захворюваність та смертність. На сьогоднішній день є неоспореною необхідністю ефективного та постійного контролю артеріального тиску. У повсякденній практиці терапевту та лікарю-кардіологу регулярно доводиться стикатися з необхідністю оптимального підбору препаратів конкретному пацієнту, який має крім артеріальної гіпертензії інші захворювання [3]. Хворі артеріальною гіпертензією потребують постійного лікування індивідуального добору препаратів. При доборі антигіпертензивного препарату необхідно враховувати цілий спектр факторів, які можуть у подальшому вплинути на ефективність терапії (зокрема, наявність супутніх патологій, ураження органів-мішеней, наявність факторів ризику та ін.) [3]. Квінаприл - інгібітор ангіотензину 2, знижує його утворення і артеріальний тиск. Лізиній - належить до кардіопротекторів, відбудовує структуру ендотелія і запобігає звуженню судин і підвищенню артеріального тиску. Таким чином, важливою частиною лікування артеріальною є оцінка ефективності дії квінаприлу в комбінації з лізинієм. Відомий спосіб лікування хворих з артеріальною гіпертензією антагоністом кальцію АМПЛОДИПІН у дозі 5 мг/добу - лікування протягом 3 тижня [4]. Однак, вказаний спосіб не дозволяє оцінити ефективність лікування новими антигіпертензивними препаратами. Найбільш близьким за технічним вирішенням до способу, що заявляється, є спосіб оцінки ефективності і безпеки використання бісопрололу при лікуванні хворих з ішемічною хворобою серця в поєднанні з артеріальною гіпертензією [5], який виступає як прототип. Цим способом досліджують біохімічні показники крові загальновідомими методиками: визначення рівня глюкози крові, загального холестерину, білірубіну, креатину. Однак, цей спосіб має недоліки: він має низьку інформативність і малу чутливість, потребує тривалого виконання та незручний у використанні. Задача корисної моделі, що заявляється, полягає у підвищеній ефективності лікування квінаприлом в комбінації з лізинієм. Технічний результат, який досягається, полягає в підвищенні ефективності лікування, забезпечує збільшення точності при призначенні коректної терапії та її результативності. Поставлена задача вирішується тим, що у відомому способі, який передбачає дослідження крові, згідно з корисною моделлю, визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові гіпертензивних щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової, арахідонової жирних кислот та сум насичених і поліненасичених жирних кислот до і після лікування квінаприлом в комбінації з лізинієм протягом 2 місяців, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність лікування. 9 Переваги цього способу: чутливість газорідинної хроматографії -10" А, висока інформативність, зручність у використанні. За допомогою цього методу можливо прогнозувати подальший перебіг захворювання, контролювати ефективність лікування. Спосіб здійснювався таким чином: 1) лікування проводили перорально кожен день протягом 2 місяців дозами: 1 група - лізиній - 10мг/кг per os 2 група - квінаприл - 10мг/кг per os 3 група - лізиній + квінаприл - 10+10мг/кг per os 4 група - гіпертензивні щури 5 група - нормозитивні щури 2) тварин декапітували під хлоридно-уретановим наркозом, підготовку і газохроматографічний аналіз ліпідів плазми крові щурів проводили за методикою [6]. Результати експериментальної перевірки ефективності лікування наведені у таблиці. 1 UA 90901 U Таблиця 1 Зміни жирнокислотного складу ліпідів плазми крові (%) ЖК С16:0 С20:4 Σ НЖК Σ ПНЖК 1 група 28,1±1,5 31,9±1,5 42,3±2,0 47,8±1,6 2 група 33,0±1,5 28,2±1,5 51,7±2,0 39,5±1,8 3 група 27,6±1,6 34,3±1,5 41,8±1,6 49,7±1,3 4 група 16,7±1,0* 55,2±1,5* 25,1±1,8* 65,2±1,5* 5 група 25,8±1,5 40,6±1,5 36,6±2,0 51,7±1,6 *) р < 0,05 при порівнянні з контролем 5 10 15 20 25 30 35 Із таблиці бачимо, що після 2 місяців лікування спостерігається нормалізація жирнокислотного складу ліпідів плазми крові. Так зростає сума насичених жирних кислот (ЖК) за рахунок пальмітинової ЖК і знижується сума ПНЖК за рахунок зниження арахідонової ЖК. На базі Інституту проблем патології і кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології НМУ ім. О.О. Богомольця проведена оцінка впливу квінаприлу в комбінації з лізинієм на жирнокислотний склад ліпідів плазми крові гіпертензивних щурів (п = 25), які характеризувалися масою 240-280 гр, систолічним артеріальним тиском 170-180 мм рт. ст. Таким чином, даний спосіб досить точний для оцінки ефективності лікування і може бути рекомендованим для впровадження в практичну медицину. Джерела інформації: 1. Рекомендації Українського товариства кардіологів з профілактики та лікування артеріальної гіпертензії. - Київ, 2001. - 54 с. 2. Свищенко Е.П., Коваленко А.Н. Артериальная гипертензия. Практическое руководство / Под ред. В.Н. Коваленко. - Киев: Морион, 2001. - 528 с. 3. Куприянова Л.В. Опыт применения лозартана в практике врача-кардиолога // Новости медицины и фармации в Украине. - 2011. - № 13-14. - С. 10. 4. Значення добового моніторування артеріального тиску для діагностики і лікування артеріальної гіпертензії: Метод. рекомендації / Ю.М. Сіренко, Г.Д. Радченко, В.М. Граніч та ін., К., 2001. - 15 с. 5. Курята А.В., Сайд P.P., Хайкал Д.У. Эффективность использования препарата бисопролол - ратиофарм у больных со стенокардией напряжения в сочетании с артериальной гипертензией, течение которой осложнилось развитием сердечной недостаточности с сохранением фракцией выброса// Новости медицины и фармации. - 2006. - № 15 (197). - С. 3-4. 6. Губський Ю.І., Яніцька Л.В., Брюзгіна Т.С. Жирнокислотний склад ліпідів головного мозку щурів при токсичному ураженні 1,2 дихлоретаном та введення нікотинаміду // Сучасні проблеми токсикології. - 2005. - № 1. - С. 19-22. ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ Спосіб оцінки ефективності використання квінаприлу в комбінації з лізинієм при експериментальній артеріальній гіпертензії, що включає дослідження крові, який відрізняється тим, що визначають жирнокислотний склад ліпідів плазми крові гіпертензивних щурів за допомогою газорідинної хроматографії, виявляють зміни вмісту пальмітинової, арахідонової жирних кислот та сум насичених і поліненасичених жирних кислот до і після лікування квінаприлом в комбінації з лізинієм протягом двох місяців, порівнюють з контролем і при нормалізації показників оцінюють ефективність лікування. Комп’ютерна верстка І. Мироненко Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601 2

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Briuzhina Tetiana Semenivna, Horchakova Nadiia Oleksandrivna, Chekman Ivan Serhiiovych

Автори російською

Брюзгина Татьяна Семеновна, Горчакова Надежда Александровна, Чекман Иван Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/68

Мітки: комбінації, спосіб, артеріальній, оцінки, експериментальній, гіпертензії, лізинієм, квінаприлу, використання, ефективності

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-90901-sposib-ocinki-efektivnosti-vikoristannya-kvinaprilu-v-kombinaci-z-liziniehm-pri-eksperimentalnijj-arterialnijj-gipertenzi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності використання квінаприлу в комбінації з лізинієм при експериментальній артеріальній гіпертензії</a>

Подібні патенти