Кутова головка для ультразвукової ударної обробки важкодоступних місць деталей і зварних з’єднань

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Кутова головка для ультразвукового деформаційного зміцнення важкодоступних місць деталей і зварних з'єднань металевих конструкцій, що містить послідовно з'єднані ультразвуковий п'єзокерамічний перетворювач, трансформатор коливальної швидкості і містить держак, який виконаний з можливістю вільного обертання навколо осі трансформатора коливальної швидкості і має форму направляючого стакана з отворами на вихідному торці, в якому розташовані ударники, що мають форму ступінчастих стрижнів, а між торцем трансформатора коливальної швидкості і ударниками встановлена пластина з високоміцного матеріалу, яка відрізняється тим, що ударники в держаку розташовані під кутом до подовжньої осі трансформатора коливальної швидкості і нормально до однієї з двох похилих сполучених площин, виконаних на пластині з високоміцного матеріалу, причому пластина має можливість зсуву уздовж подовжньої осі трансформатора коливальної швидкості разом з ним і обмежена від повороту навколо цієї осі за рахунок штифта, встановленого в держаку, який має можливість повороту щодо подовжньої осі трансформатора коливальної швидкості з дискретною фіксацією кутового положення за допомогою кульки, яка утримується плоскою пружиною.

2. Кутова головка за п. 1, яка відрізняється тим, що ударники, які контактують з однією з похилих площин пластини, мають триступінчаcту форму і розташовані в каналах, перпендикулярних цій площині пластини.

Текст

1. Кутова головка для ультразвукового деформаційного зміцнення важкодоступних місць деталей і зварних з'єднань металевих конструкцій, що містить послідовно з'єднані ультразвуковий п'єзокерамічний перетворювач, трансформатор коливальної швидкості і містить держак, який виконаний з можливістю вільного обертання навколо осі C2 2 (19) 1 3 89099 4 Відомою є ультразвукова головка для дефорударників застосовують одноступінчасті стрижні маційного зміцнення і релаксаційної обробки подіаметром 2,5...7мм. Для збільшення тиску у моверхні металевих виробів у вигляді послідовно мент удару при обробці високоміцних матеріалів з'єднаних перетворювача, трансформатора колинеобхідно використовувати ударники меншого вальної швидкості (концентратора) і держака з діаметру, щоб зменшити площу контакту. Проте отворами на вихідному торці, в яких вільно розтапри цьому знижується маса ударника і ефектившовані ударники, що мають форму ступінчастих ність обробки падає. Крім того ударники малих стрижнів (А.с. СРСР №472782, МПК В24В39/04, діаметрів (d 3мм) іноді руйнуються, особливо при В23Р1/00. Надрук. 29.09.75, бюл. №21). Держак їх кутовому розташуванні щодо осі ультразвуковоприкріплений до фланця, розташованого у вузлого інструменту. вій площині концентратора, а стрижні в отворах В основу винаходу поставлена задача вдоскодержака розміщені з можливістю осьового зсуву налення відомої ультразвукової головки для дещодо оброблюваної поверхні. Циліндричне потоформаційного зміцнення металевих поверхонь вщення на вхідному торці ударника запобігає його шляхом надання проміжній пластині спеціальної випадінню з направляючого каналу держака в форми з похилими площинами, що сполучаються, процесі роботи. При необхідності обробки важко розташованими під заданими кутами щодо повердоступного місця конструкції до торця концентрахні, яка контактує з торцем концентратора. Нахил тора за допомогою різьбового з'єднання прикручуцих поверхонь може варіюватися в межах від 10° ється перехідна вставка, виготовлена із загартодо 40°. Пластина закріплюється в головці за допованої сталі. Вихідний торець вставки могою фіксуючого стрижня, може повертатися рарозташований під заданим кутом до осі коливальзом з нею навколо осі трансформатора коливальної системи. Максимальні значення кута нахилу ної швидкості і фіксуватися у необхідному вихідного торця вставки до осі інструменту вибиположенні. рають так, щоб максимальна висота вставки не В запропонованому пристрої для збільшення перевищувала 1/10 - довжині хвилі ультразвука в сили удару ступінчасті бойки виготовляються з матеріалі концентратора. При цьому діаметр встадвома потовщеннями. Перше потовщення запобівки є рівним діаметру вихідного торця концентрагає випадінню бойків з держака, друге розташоватора. Направляючі канали держака, в яких розміне в його отворах з можливістю ковзання, а вихідщені ударники, розташовують строго ний діаметр стрижня зменшується до величини перпендикулярно до похилої поверхні перехідної d 3мм. вставки. Недоліком такого пристрою є необхідність Загалом головка для деформаційного зміцзаміни вставки і держака при зміні кута нахилу нення дозволяє забезпечити обробку важко достустрижнів або їх діаметру, що потребує тривалих пних місць конструкцій, а також істотно підвищити зупинок у роботі і знижує продуктивність обробки. продуктивність за рахунок можливого повороту Аналогічне рішення задачі обробки важко досголовки навколо осі концентратора і швидкої замітупних місць в конструкціях із зварними з'єднанни однієї головки на другу з іншим розташуванням нями приведене у відомому винаході (Японський і нахилом стрижнів. Сила удару бойків по обробпатент JP2006-55799 А 2006,3/2). В ньому привелюваній поверхні, при збільшенні маси бойків з дені найрізноманітніші варіанти розташування малим вихідним перетином (d 3мм), зростає за стрижнів під різними кутами. Проте і тут присутній рахунок використання багато ступінчастих більш той же недолік, що і в попередньому винаході, що важких бойків. При цьому знижується вірогідність полягає в необхідності заміни концентратору і деруйнування бойків при тривалій експлуатації. ржака при зміні умов обробки. При цьому можливе Для вирішення поставленої задачі в ультразвиготовлення декількох ультразвукових інструменвуковій головці для деформаційного зміцнення тів, кожний з яких відповідатиме певному типу деметалевих поверхонь, що містить послідовно з'єдталі або конструкції, проте це істотно збільшить нані ультразвуковий п'єзокерамічний перетворювартість устаткування. вач, трансформатор коливальної швидкості і дерНайбільш близьким до запропонованого винажак, який виконаний з можливістю вільного ходу є пристрій (Патент України №13936А, МПК обертання навколо осі трансформатора коливальВ24В39/04. Надрук. 25.04.97, бюл. №2). Ультразної швидкості і має форму направляючого стакана вукова головка для деформаційного зміцнення з отворами на вихідному торці, в якому розташометалевих поверхонь містить послідовно з'єднані вані ударники, що мають форму ступінчастих п'єзокерамічний перетворювач, концентратор і стрижнів, а між торцем трансформатора коливадержак у формі направляючого стакана з отворальної швидкості і ударниками встановлена пласми на вихідному торці, в яких розташовані ударнитина з високоміцного матеріалу, згідно винаходу ки у формі ступінчастих стрижнів. Держак виконаударники в держаку розташовані під кутом до поний з можливістю вільного обертання навколо осі довжньої осі трансформатора коливальної швидконцентратора і утримується на його кінці за докості і нормально до однієї з двох похилих сполупомогою плоскої пружини. Між ударниками і торчених площин, виконаних на пластині з цем концентратора знаходиться плосковисокоміцного матеріалу, причому пластина має паралельна проміжна пластина з високоміцного можливість зсуву уздовж подовжньої осі трансфоматеріалу товщиною b

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Angular head for ultrasonic impact working hard-to-get-to sections of components and welded joints

Автори англійською

Luhovskyi Oleksandr Fedorovych, Prokopenko Heorhii Ivanovych, Kleiman, Jakov Isakovech, Kudriavtsev Yurii Filipovich

Назва патенту російською

Объектом изобретения является угловая головка для ультразвуковой ударной обработки труднодоступных мест деталей и сварных соединений

Автори російською

Луговский Александр Федорович, Прокопенко Георгий Иванович, Клейман Якоб Исакович, Кудрявцев Юрий Филиппович

МПК / Мітки

МПК: B24B 1/04, B24B 39/00

Мітки: деталей, головка, зварних, ультразвукової, кутова, з'єднань, важкодоступних, місць, ударної, обробки

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-89099-kutova-golovka-dlya-ultrazvukovo-udarno-obrobki-vazhkodostupnikh-misc-detalejj-i-zvarnikh-zehdnan.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Кутова головка для ультразвукової ударної обробки важкодоступних місць деталей і зварних з’єднань</a>

Подібні патенти