Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання кондиційних моторних сумішевих палив шляхом введення у вихідну базову вуглеводневу фракцію добавок, що містять нижчі спирти та/або етиловий ефір, з подальшою гомогенізацією суміші зазначених компонентів, який відрізняється тим, що гомогенізацію здійснюють шляхом спільної гідродинамічної обробки компонентів у зустрічно-поперечних потоках, зокрема у гідродинамічному пристрої кавітаційного типу, до утворення стійкої гомогенної суміші.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як добавки використовують нижчі спирти, а як базову вуглеводневу фракцію - бензинову фракцію при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

нижчі спирти              10-30

бензинова фракція     решта.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як добавки використовують суміш нижчих спиртів та етилового ефіру, а як базову вуглеводневу фракцію - дизельну фракцію (150-360 °С) при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

етиловий ефір               2-3

нижчі спирти            15-20

дизельна фракція     решта.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що як добавки застосовують етиловий ефір, а як базову вуглеводневу фракцію - конденсат газовий стабільний при такому співвідношенні компонентів, мас. %:

етиловий ефір                                   3-5

конденсат газовий стабільний      решта.

Текст

1. Спосіб одержання кондиційних моторних сумішевих палив шляхом введення у вихідну базову вуглеводневу фракцію добавок, що містять нижчі спирти та/або етиловий ефір, з подальшою C2 2 85148 1 3 85148 Включення в дизельну фракцію, наприклад, більш легких бензинових або спиртових фракцій приводить, природно, до збільшення виходу цільового продукту, з одного боку, але, з іншого боку, приводить до погіршення його деяких якісних показників (падіння цетанового числа), а при наявності води в спиртовуглеводневих паливах виникають також труднощі при змішуванні. Є також роботи й винаходи, спрямовані на розширення меж температурно-сезонного використання моторних палив (дизпалив). Відомий каталітичний спосіб одержання дизельного палива з низькою температурою застигання з відповідної дизельної фракції вуглеводнів (160-360°С). Спосіб полягає в тому, що в присутності пористого цеолітного каталізатора при температурі не менш 200°С відбувається або крекінг н- парафінів з утворенням легких вуглеводнів, або їхня ізомеризація з одержанням розгалужених гомологів парафіну. У результаті утворюється дизпаливо з низькою температурою застигання, яка не вище -30°С, (див. патент РФ №2261266, МПК C10G11/05, опубл. 09.05.2005, бюл. №27). До недоліків способу відноситься зменшення виходу цільового продукту на 10% у порівнянні з початковою дизельною фракцією. Крім того, утворення більш легких вуглеводнів у результаті хімічних перетворень вихідних дизельних фракцій (через крекінг й ізомеризацію) впливає на цетановий показник і температуру спалаху, значення яких будуть зменшуватися, тим самим, знижуючи якість одержуваного палива. Найбільш близьким по рішенню поставленої задачі одержання кондиційних моторних палив, а саме: високооктанових бензинів і дизпалив всесезонного використання, (прототипом) є спосіб одержання моторних палив, який полягає в тому, що у вихідну вуглеводневу сировину перед фракціонуванням уводять спиртову добавку й потім цю композицію (не обов'язково гомогенну) піддають фракційному розгону. У результаті одержують безпосередньо високооктанову (76-85 од. за октановим показником) бензинову фракцію, готову до застосування, а також дизпаливо й інші фракції, якщо в якості сировини узяті нафта або газовий конденсат (див. патент України №61953, МПК7 C10L1/16,1/18, опубл. 15.12.2003р., бюл. №12). Недоліком цього способу є те, що якісні показники дизельної фракції (температура застигання палива, гранична відфільтруєм) не поліпшуються. Розв'язувана винаходом задача полягає в одержанні кондиційних моторних палив сумішевих з вуглеводневої сировини й продуктів спиртового виробництва. Поставлена задача вирішується завдяки тому, що в способі одержання кондиційних моторних палив сумішевих шля хом введення у базові вуглеводневі фракції добавок, що містять нижчі спирти (С1-С3) та/або етиловий ефір, відповідно до винаходу, зазначені добавки й базові вуглеводневі фракції піддають спільній гідродинамічній обробці до утворення гомогенної суміші. У кращому варіанті реалізації винаходу гідродинамічну обробку добавок і базових вуглеводне 4 вих фракцій провадять у гідродинамічному пристрої кавітаційного типу, у якому одержують готові до застосування моторні палива безпосередньо. Гідродинамічне змішування засноване на взаємодії зустрічно-поперечних потоків, у результаті чого вуглеводневі фракції й нижчі спирти (С1-С3), що містять навіть деяку кількість води, змішуються до одержання гомогенної суміші, що не розшаровується і залишається стабільною й прозорою протягом більш шоста місяців. В одному з варіантів винаходу в якості добавки використовують нижчі спирти, а в якості базової вуглеводневої фракції - бензинову фракцію при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: - нижчі спирти 10 ¸ 30 - бензинова фракція інше. В іншому варіанті реалізації винаходу в якості добавки використовують суміш нижчих спиртів й етилового ефіру, а в якості базової вуглеводневої фракції - дизпаливо літнє при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: - етиловий ефір 2 ¸3 - низькомолекулярні спирти 15 ¸ 20 - дизпаливо літнє. інше Ще в одному варіанті реалізації винаходу в якості добавки застосовують етиловий ефір, а в якості базової вугле водневої фракції - конденсат газовий стабільний при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: - етиловий ефір 3 ¸5 - конденсат газовий стабільний інше. У варіанті одержання кондиційного високооктанового бензину в бензинову фракцію вводяться в якості добавки нижчі спирти в кількості 10-30%, у результаті чого після гідродинамічного змішування підвищується октанове число на 6-15 одиниць залежно від початкової антидетонаційної стійкості базової бензинової фракції. При цьому виробництво бензину розширюється майже на третину за рахунок включення спирту, одержуваного з поновлюваної рослинної сировини. Верхня кількісна межа спиртової добавки обмежена тим, що октанове число бензину сумішевого не зростає пропорційно кількості добавки, що вводиться, а також вартістю одержуваного бензину при використанні в якості добавки етилового спирту. У варіантах одержання кондиційних дизпалив залежно від необхідної сортності й температури застигання в базову дизельну фракцію (150360°С), необхідно ввести до 30% низькокиплячих вуглеводневих компонентів (початок кипіння 50°С) або до 25% нижчих спиртів. Присутність спирту або низькокиплячих компонентів у дизпаливі приводить до зниження температури застигання, дозволяючи використовувати дизпаливо в зимових умовах, однак цетанове число при цьому падає нижче припустимих норм. Для відновлення цього показника в рецептуру ви хідних компонентів спеціально вводиться до 5% етилового ефіру. Заявлений спосіб здійснюють таким чином. В гідродинамічний пристрій завантажують вихідну базову вуглеводневу фракцію та добавки, що містять нижчі спирти (С1-С3) і/або етиловий ефір. Потім зазначені компоненти піддають гідродинамі 5 85148 чному змішуванню протягом необхідного часу до отримання гомогенної системи, яка відповідає певним вимогам - розмір диспергованих у суміші часток має знаходитись у межах 5 ¸ 50 мікрон, а розшарування в центрифузі при навантаженні 10g (9,8м/с2) настає не менш ніж за вісім годин. Нижче в таблиці 1 представлено дослідження зразку бензину сумішевого, отриманого відповідно 6 до винаходу гідродинамічним змішуванням. У якості початкової бензинової фракції був узятий штатний бензин А-76, у який було додано 15% етанолу те хнічного, що містив до 8% води (вміст води визначався піктометрично). Дослідження зразків бензину сумішевого і дизпалив, а також визначення їхніх динамічних характеристик провадилися у відповідних акредитованих лабораторіях. Таблиця 1 Дослідження бензинового зразку Найменування показника 3 Щільність при температурі 20°С, кг/м Детонаційна стійкість: - октанове число по дослідному методу - октанове число по моторному методу Фракційний склад: - температура початку перегонки, °С, не нижче -10% переганяються при температурі, °С, не вище - 50% переганяються при температурі, °С, не вище - 90% переганяються при температурі, °С, не вище - кінець кипіння, °С, не вище - залишок у колбі, %, не більше Норми по ДСТУ А-76 АІ-92 700-760 725-780 Зразок бензину сумішевого 710,8 76,0 92,0 82,5 82,2 30 75 30 75 32 43 120 120 66 190 190 160 215 1,5 215 1,5 199 0,8 Отриманий зразок бензину через шість місяців був переданий на стендові порівняльні випробування на двигуні ВАЗ-2106 в інститут Проблем машинобудування НАН України ім. Підгорного О. М. На момент проведення випробувань зразок являв собою гомогенну суміш без ознак стратифікації (розшарування). Як показали випробування, динамічні характеристики роботи двигуна на ньому були не нижче, ніж при роботі на бензині АІ-92. У табл. 2 наведені кращі рецептури базових фракцій і добавок у варіанті реалізації способу для дизпалива всесезонного температурного застосування. У пробі №2 у якості базової фракції взятий стабільний газовий конденсат, що являє собою вуглеводневу фракцію (початок кипіння 50°С кінець кипіння 380°С), тобто містить у собі легкокиплячі бензинові вуглеводні, які знижують температуру застигання дизпалива. Таблиця 2 Рецептура зразків дизпалив Проба №1 №2 Компоненти зразка Дизпаливо (літнє) Спирт етиловий технічний Етиловий ефір Стабільний конденсат (фракція з початком кипіння 50°С -кінцем кипіння 380°С) Етиловий ефір Кількість, % 77 20 3 96 4 Фракційний аналіз й якісні характеристики дизпалив наведені в табл. 3. Спосіб приготування Гідродинамічне змішування компонентів Гідродинамічне змішування компонентів 7 85148 8 Таблиця 3 Дослідження проб дизпалива № п/п 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Найменування показників Норма Проба 45 №2 * 280 360 3,0-6,0 -10 витрим. 5 6 0,01 3 860 Цетанове число, не менш Фракційний склад: 50% переганяється при температурі °С, не 96% переганяється при температурі °С, не більше Кінематична в'язкість при температурі 20°С, мм 2/с Температура застигання, °С, не більше Випробування на мідній пластині Кислотність, мг КОН на 100см палива, не більше Йодне число, г йоду на 100г палива, не більше Зольність, %, не більше Коефіцієнт фільтрованості, не більше Густина при температурі 20°С, кг/м 3, не більше №1 46 162 330 3,2 -40 витрим.40,6 6,1 0,01 2 801 258 350 2,34 -15 витрим. 4,09 6 0,01 1,3 822 * - цетановий показник в зразку №2 не визначався, тому що об'єм проби був недостатній для проведення цього дослідження. Техніко-економічний ефект способу, що заявляється, полягає в тому, що на базі традиційних сировинних вуглеводневих і спиртових ресурсів розширюється на 25-30% виробництво якісних моторних палив, і для організації його може бути задіяне типове устаткування, яке можна значно спростити, не знижуючи потужності виробництва. Крім того, пропонований спосіб не має потреби в стадії зневоднювання вуглеводневої й спиртової сировини. Комп’ютерна в ерстка Т. Чепелев а Переваги виробництва дизпалив за пропонованим способом полягають також у розширенні видів базових фракцій дизпалив за рахунок введення в них до 30% спиртового або бензинового компонентів. Спосіб, що заявляється, є винятково економічним у варіанті виробництва дизпалив з газового конденсату - основної сировини при виробництві моторних палив у газовій галузі. Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for preparation of conditioned motor mixed fuels

Автори англійською

Danylov Yurii Borysovych, Scherbakov Petro Mykhailovych, Kachanov Viktor Akymovych, Kiuila Ivan Heorhiiovych, Sandul Serhii Volodymyrovych, Skoblik Petro Ivanovych, Strupov Anatolii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Спосо получения кондиционных моторных смесевых топлив

Автори російською

Данилов Юрий Борисович, Щербаков Петр Михайлович, Качанов Виктор Акимович, Киуила Иван Георгиевич, Сандул Сергей Владимирович, Скоблик Петр Иванович, Струпов Анатолий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: C10L 1/02, B01F 3/08, C10L 1/18

Мітки: спосіб, одержання, сумішевих, кондиційних, моторних, палив

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-85148-sposib-oderzhannya-kondicijjnikh-motornikh-sumishevikh-paliv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання кондиційних моторних сумішевих палив</a>

Подібні патенти