Свердловинна штангова насосна установка для відкачки високов’язких пластових рідин

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(57) Свердловинна штангова насосна установка для відкачування високов'язких пластових рідин, яка містить установлений в затрубному просторі свердловини на колоні підіймальних труб штанговий насос, плунжер якого зв'язаний безпосередньо з колоною пустотілих штанг, при цьому між останніми і колоною підіймальних труб утворений кільцевий канал для подавання реагента, яка відрізняється тим що вона забезпечена нормально закритим перепускним клапаном, встановленим в нижній частині колони пустотілих штанг а в верхній частині колони труб виконано зрівнюючий капілярний отвір для гідравлічного сполучення затрубного простору з кільцевою порожниною, при цьому колона пустотілих штанг зв'язана через додатково встановлену плунжерну пару, циліндр якої закріплений в гирловій арматурі і цільний шток із верстатом-гойдалкою.

Текст

Свердловинна штангова насосна уста новка для відкачування високов'язких пла стових рідин, яка містить установлений в затрубному просторі свердловини на колоні підіймальних труб штанговий насос, плунжер якого зв'язаний безпосередньо з колоною пустотілих штанг, при цьому між останніми І колоною підіймальних труб ут ворений кільцевий канал для подавання реагента, яка в і д р і з н я є т ь с я тим що вона забезпечена нормально закритим перепускним клапаном, встановленим в нижній частині колони пустотілих штанг а в верхній частині колони труб виконано зрівнюючий капілярний о т в і р для гідравлічного сполучення затрубного простору з кільцевою порожниною, при цьому колона пустотілих штанг зв'язана через додатково встановлену плунжерну пару, циліндр якої закріплений в гирловій арматурі І цільний шток Із верстатом-гойдалкою. С > ОО О ы Винахід відноситься до техніки видобутку нафти І може бути використаний при відкачуванні Із нафтових свердловин переважно високов'язких пластових рідин Найбільш близькою по сукупності ознак до заявленої установки є свердловинна штангова установка для видобутку високов'язких пластових рідин (1), яка містить свердловинний штанговий насос з приймальною камерою, гідравлічно сполучений Із свердловиною, колони насосних труб І пустотілих штанг І утворений між ними кільцевий канал і додатковий обвідний канал між штанговим насосом І колоною насосних труб, а штанговий насос забезпечений додатковою трубою, відділеною перегородкою від приймальної камери, причому порожнина додаткової тру би сполучена з свердловиною 1 через кільцевий І обвідний канал - з дозуючим насосом В цій установці при технологічних операціях по депарафінізації порожнини пустотілих штанг нагнітанням нагрітих теплоносіїв (вода, нафта та інші) в кільцевий простір між насосними трубами І пустотілими штангами вода при нагнітанні поступає на вибій свердловини І в затрубний простір, що може привести до погіршення продуктивної характеристики свердловини, поглинанню теплоносія, зниженню теплової ефективності депарафінізації, збільшенню витрати теплоносія. Також необхідно з'єднувати викид Із пустотілих штанг з викидною лінією гнучкими або шарнірними нафтопровідними елемен О 8013 тами, надійність роботи яких знижається в масі при багатомільйонних циклах роботи установки. Все це знижує надійність роботи всієї установки, збільшує експлуатаційні витрати. 5 В основу винаходу покладено завдання створити таку установку для відкачування високов'язких пластових рідин, в якій підвищення надійності І зниження експлуатаційних затрат досягається за рахунок вве- 10 дения нових конструктивних елементів. В заявленій установці технологічні закачування реагентів в порожнину підіймальних труб проводяться через зворотній клапан, встановлений на колоні пус- 15 тотілих штанг над штанговим насосом, причому дозування реагенту безпосередньо в циліндр штангового насосу проводиться через просвіт в його плунжерній парі, І застосуванням додаткової плунжерної пари в 20 верхній частині пустотілих штанг для ПІДВІСКИ їх на верстаті-гойдалц! І забезпечення виходу робочого середовища Із пустотілих штанг в викидну ЛІНІЮ свердловини без застосування гнучких (шарнірних) ви- 25 кидних елементів. Суттю винаходу є те, що установка, яка містить встановлений в затрубному просторі свердловини на колоні підіймальних труб штанговий насос, плунжер якого ЗО зв'язаний безпосередньо з колоною пустотілих штанг, при цьому між останнім І колоною підіймальних труб утворений кільцевий канал для подавання реагенту, для підвищення надійності роботи установ- 35 ки І зниження експлуатаційних витрат забезпечена нормально закритим перепускним клапаном, встановленим в нижній частині колони пустотілих штанг, а в верхній частині колони труб виконано 40 зрівнюючий капілярний отвір для гідравлічного сполучення затрубного простору з кільцевою порожниною, при цьому колона пустотілих штанг зв'язана через додатково встановлену плунжерну пару, 45 циліндр якої закріплений в гирловій арматурі, І цільний шток зв'язаний Із верстатом-гойдалкою. На кресленні схематично показаний за гальний вид установки. 50 Установка включає штанговий насос 1, встановлений у вставному варіанті з допомогою замкової опори 2, закріплений на колоні підіймальних труб 3, Насос 1 має циліндр (умовно не показаний), приймаль- 55 ний клапан 4, плунжер 5 з нагнітальним клапаном 6. Плунжер 5 гідравлічно сполучений трубчатим штоком 7 з низом колони пустотілих штанг 8, в верхній частині якоТ закріплений прохідний плунжер 9 додатко вої плунжерної пари, зв'язаний через 10 Із верстатом-гойдалкою, а циліндр 11 додаткової плунжерної пари закріплений в гирловій арматурі 12. Колона підіймальних труб 3 закріплена на-фланці 13 гирлової арматури 12 І утворює з колоною пустотілих штанг 8 кільцеву порожнину 14. В гирловій арматурі 12 виконаний технологічний прийом 15 для закачування реагента в кільцеву порожнину 14 І пустотілі штанги 8 через зворотній клапан 16, встановлений в нижній частині колони пустотілих штанг над насосом 1. В верхній частині колони підіймальних труб 3 виконано капілярний зрівнюючий отвір 17, який гідравлічно з'єднує кільцеву порожнину 14 з порожниною затрубного простору 18 свердловини, утвореного колоною підіймальних труб З І експлуатаційною колоною 19. Установка працює таким чином: при ході вверх Із крайнього нижнього положення штока 10, плунжера 9, колони пустотілих штанг 8 І плунжера 5 з нагнітальним клапаном 6 останній під тиском гідростатичного стовба рідини в колоні пустотілих штанг 8 закривається, внаслідок чого тиск в циліндрі насоса 1 знижується І його приймальний клапан 4 під тиском рідини в затрубному просторі 18 відкривається. В результаті в циліндр насоса 1 всмоктується високов'язка свердловинна рідина, а через просвіт в плунжерній парі-насоса 1 Із кільцевої порожнини 14 в циліндр насоса 1 дозовано поступає необхідний реагент, який зменшує в'язкість свердловинної рідини (показано суцільними стрілками). В циліндрі насоса 1 реагент І високов'язка рідина змішуються, в результаті чого зменшується її в'язкість, покращуються І інші параметри. При ході колони пустотілих штанг вниз тиск в циліндрі насоса 1 підвищується, внаслідок чого нагнітальний клапан 6 відкривається, а приймальний клапан 4 закривається І рідина Із циліндра насоса 1 перетискається в колону пустотілих штанг 8, />е проходить подальше перемішування реагента І високов'язкої пластової рідини. В результаті за рахунок зниження в'язкості рідини зменшуються гідравлічні опори в колоні пустотілих штанг 8, що покращує умови роботи всієї установки. Із пустотілих штанг 8 потік рідини через прохідний плунжер 5 поступає на викид свердловини. Над знижуючим стовбом реагента в кільцевій порожнині 14 завдяки зрівнюючому капілярному отвору 17 підтримується підвищений тиск, рівний гирловому затрубному тиску, що покращує умо 1 8013 6 ви дозування реагента через просвіт в плунПри цьому практично виключається можжерній парі насоса. ливість небажаного поступлення робочого Завдяки наявності малов'язкоТ робочої середовища на вибій свердловини, рідини в кільцевій порожнині 14 гідравлічні поскільки можлива ЇТ витрата через опори в ній мають мінімальну величину. В 5 капілярний отвір 17 є несуттєвою, а також результаті за рахунок суттєвого зменшення забезпечиться можливість проведення техгідравлічних опорів в порожнині нологічних операцій зменшеними об'ємами підіймальних труб З І пустотілих штанг 8 реагентів І кількістю використовуваної покращуються умови роботи всієї насосної' техніки. установки. 10 Застосування цільнометалічного штока Поповнення витраченого із кільцевої 10 замість порожнистого виключає непорожнини 14 реагента проводиться обхідність реконструкції сальникового приперіодичним його закачуванням через техстрою, знижує імовірність його обривання, нологічний прийом 15 при циркуляції через необхідність застосування гнучких колону пустотілих штанг 8 І перепускний 15 (шарнірних) викидних елементів обв'язки клапан 16. гирла свердловини. В необхідних випадках аналогічно проВищеназвані позитивні ознаки водиться підігрівання підземного обладнанпідвищують надійність роботи установки і ня гарячим теплоносієм (вода, пара, нафта). знижують експлуатаційні витрати. 8013 Упорядник Замовлення 4525 Техред М.Моргентал Коректор А Обручар Тираж Підписне Державне патентне відомство України, 254655, ГСП, Київ-53, Львівська пл 8 Виробничо-видавничий комбінат "Патент", м Ужгород вул Гагаріна 101

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Well rod pump installation for pumping out high-viscosity stratal liquids

Автори англійською

Rylov Borys Mykhailovych, Patrai Volodymyr Petrovych, Bulbas Valerii Mykolaiovych

Назва патенту російською

Скважинная штанговая насосная установка для откачки высоковязких пластовых жидкостей

Автори російською

Рылов Борис Михайлович, Патрай Владимир Петрович, Бульбас Валерий Николаевич

МПК / Мітки

МПК: F04B 47/02

Мітки: відкачки, насосна, установка, високов'язких, пластових, штангова, рідин, свердловинна

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-8013-sverdlovinna-shtangova-nasosna-ustanovka-dlya-vidkachki-visokovyazkikh-plastovikh-ridin.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Свердловинна штангова насосна установка для відкачки високов’язких пластових рідин</a>

Подібні патенти