Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Візок двовісний для вантажних вагонів, що містить надресорну балку, яка спирається кінцями на дві бічні рами через ресорне підвішування і підпружинені фрикційні клини вертикальних гасителів коливань і взаємодіє з вказаними підпружиненими фрикційними клинами через плоскі пружні накладки, розміщені на опорних похилих поверхнях фрикційних клинів, який відрізняється тим, що похилі взаємодіючі поверхні надресорної балки і клинів виконані у вигляді двох площин з кутами нахилу до поперечної осі візка відповідно  і, на згаданих площинах кожного фрикційного клина виконані заглиблення для розміщення металевої основи пружних накладок, які складаються з металевої пластини і шару еластичного матеріалу, опорні поверхні бічних рам і адаптерів касетних підшипників утворені чотирма площинами, які мають протилежні і попарно рівні кути нахилу  і  відповідно до поздовжньої і поперечної осей візка, між опорними площинами бічних рам і кожним з адаптерів встановлені по два пружні елементи, що складаються з шарів, що чергуються, еластичного матеріалу і гнутих металевих пластин з двома опорними площинами, які мають кути нахилу  і  до поперечної осі візка.

2. Візок за п. 1, який відрізняється тим, що кут між двома похилими опорними площинами фрикційного клина, взаємодіючими з надресорною балкою, , дорівнює 90°, а їх лінія перетину нахилена до горизонтальної площини під кутом в 45°.

3. Візок за п. 1, який відрізняється тим, що опорні площини адаптерів паралельні опорним площинам вкладишів і мають протилежні і попарно рівні кути нахилу  і  відповідно до поздовжньої і поперечної осей візка.

Текст

1. Візок двовісний для вантажних вагонів, що містить надресорну балку, яка спирається кінцями на дві бічні рами через ресорне підвішування і підпружинені фрикційні клини вертикальних гаси 3 76584 4 взаємодіє з бічною рамою, а друга, похила, з поколи, можливі ударні взаємодії елементів візка, а хилою поверхнею надресорної балки. також коліс візка з рейками залізничної колії. Бічні рами своїми кінцевими прорізами спираТехнічний результат заявленого винаходу заються на буксові вузли колісних пар. ключается в підвищенні надійності елементів візка, Конструкція візка, що заявляється, має такі а також більш ефективній взаємодії візка з рейканедоліки. ми залізничних колій. З-за відсутності підвішування між буксами Технічний результат досягається тим, що у колісних пар і бічних рам, останні збільшують візку двовісному для вантажних вагонів, що непідресорену масу візка, що приводить до росту містить надресорну балку, яка спирається кінцями ударних впливів на залізничну колію. Ударні вплина дві бічні рами через ресорне підвішування, що ви на бічні рами приводять до їхньої низької включає підпружинені фрикційні клини вертикальнадійності. них гасителів коливань, і взаємодіючу з зазначеКолісні пари за рахунок наявних між корпусом ними підпружиненими фрикційними клинами через букси і бічною рамою зазорів можуть плоскі пружні накладки, розміщені на опорних попереміщатися уздовж і поперек осі візка. хилих поверхнях фрикційних клинів, згідно винаВиникаючі при цьому сили тертя приводять до ходу похилі взаємодіючі поверхні надресорних інтенсивного зносу бічних рам. балок і клинів виконані у виді двох площин з кутаВідсутність пружних сил, що центрують букси ми нахилу до поперечної осі відповідно + і - , на колісних пар щодо рами візка, приводить до того, площинах фрикційного клина виконані поглибленщо звивистий рух колісних пар по залізничній колії ня для розміщення металевої підстави пружних викликає виляння візка і вагона в цілому при накладок, що складаються з металевої пластини і швидкостях понад 70км/год. Ефект виляння вагона шару еластичного матеріалу, опорні поверхні в шляху приводить до підвищення зносу коліс і бічних рам і адаптерів касетних підшипників рейок, створює умови для сходу рухливого складу утворені чотирма площинами, що мають з залізничної колії й обмежує використання візка протилежні і попарно рівні кути нахилу і при підвищених швидкостях руху й осьових наванвідповідно до подовжньої і поперечної осей візка, тажень. між опорними площинами бічних рам і кожним з При входженні вагона з прямої ділянки шляху адаптерів установлено по два пружних елемента, в криву, твердість ресорного підвішування з які складаються із шарів еластичного матеріалу, фрикційними клинами, що мають дві робочі що чергуються, і гнутих металевих пластин із двоповерхні, недостатня для збереження прямокутнома опорними площинами, що мають кути нахилу го обрису візка в плані під дією зовнішніх сил. Ра+ і - до поперечної осі візка. ма візка приймає конфігурацію паралелограма, що Кут між двома похилими опорними площинами разом з наявністю зазорів між корпусом букси і фрикційного клина, взаємодіючими з надресорною бічною рамою викликає відхилення колісних пар балкою, 2 , може дорівнювати 90°, а їхня лінія певід радіального положення і, як наслідок, ретину може бути нахилена до горизонтальної інтенсивний знос гребенів коліс візка і рейок площини під кутом у 45°. Кути нахилу опорних позалізничної колії. верхонь бічних рам і адаптерів можуть складати: Найбільш близьким до заявленого винаходу є =10...25° до подовжньої осі візка, =0...15° до двовісний візок для вантажних вагонів, що поперечної осі візка. включає надресорну балку, яка спирається на дві Установка пружних накладок на опорних побічні рами через ресорне підвішування і верхнях надресорної балки і клина, а також пружпідпружинені гасителі вертикальних коливань [див. них елементів на опорних поверхнях бічної рами й RU 2047521, В61Р 3/02, 1995]. адаптерів забезпечує пружні просторові зв'язки Фрикційні клини гасителів коливань мають на між елементами візка. своїй похилій поверхні плоскі пружні накладки з При впливі зовнішніх сил на візок, наприклад, поліуретану. при входженні візка в криві залізничних колій, Бічні рами через плоскі пружні елементи спипереміщенню елементів візка між собою в межах раються на адаптери касетних підшипників конструктивних зазорів перешкоджають пружні колісних пар. просторові зв'язки. Ці зв'язки перешкоджають У цьому візку використане ресорне появі ударних навантажень в елементах візка, а підвішування з білінійною характеристикою для також відновлюють прямокутну форму візка, заполіпшення ходових якостей візка під порожнім безпечуючи радіальне розташування осей вагоном. колісних пар і зменшення зносу гребенів коліс і Конструкція візка забезпечує краще сприйнятрейок у кривих залізничних колій. тя вертикальних навантажень, поліпшує ходові Сутність винаходу пояснюється кресленнями, якості на прямолінійних ділянках шляху. де: Недоліком конструкції візка є інтенсивний знос - на Фіг.1 зображений загальний вид візка для гребенів коліс і рейок у кривих ділянках вантажних вагонів; залізничної колії з- за перекосу (взаємного - на Фіг.2 - виносний елемент вузла з'єднання зміщення) бічних рам і недостатньої жорсткості надресорної балки з фрикційним клином; візка в плані. - на Фіг.3 - виносний елемент вузла з'єднання Таким чином, у відомих конструкціях візків не бічної рами з колісною парою; забезпечується радіальне розташування осей - на Фіг.4 - пружні накладки фрикційного клина; колісних пар у криволінійних ділянках залізничної - на Фіг.5 - розріз вузла з'єднання бічної рами з віссю колісної пари; 5 76584 6 - на Фіг.6 - пружні елементи з'єднання бічної =0...15°... Буксовий вузол обладнаний страхурами з адаптером підшипника колісної пари; вальним пристроєм 19, що обмежує відносні - на Фіг.7 - зазори в з'єднанні бічної рами з вертикальні переміщення бічної рами 2 і адаптера адаптером підшипника колісної пари. 15. Візок двовісний для вантажних вагонів Пристрій працює в такий спосіб. включає надресорну балку 1, що спирається двоПри русі вагона по залізничних коліях ма кінцями на бічні рами 2 через ресорне вертикальні і горизонтальні навантаження від купідвішування 4 і фрикційні клини підпружинених зова вагона передаються на надресорну балку 1, вертикальних гасителів коливань 3, взаємодіючу з від якої передаються на ресорне підвішування 4. ними через пружні накладки 5, що складаються з Від ресорного підвішування 4 навантаження металевої підстави 6 і шару еластичного передається через бічну раму 2 на вісь колісної матеріалу, які розміщені на опорних похилих попари 17 через похилі опорні поверхні 12, пружні верхнях 7 фрикційних клинів 3. Надресорна балка елементи 13, опорні поверхні 14 і адаптери 15. Від 1 має на кожнім кінці прорізи 8, що розміщені сиколісної пари 17 навантаження діє на рейки. метрично її подовжньої і поперечній осям. Прорізи Пружні елементи 13 між адаптерами 15 і 8 включають контактні поверхні 9, якими надребічними рамами 2 забезпечують задану величину сорна балка 1 спирається на пружні накладки 5, твердості в подовжньому, поперечному і вертистворюючи разом з ними зв'язок, пружний в накальному напрямку. Пружні плоскі накладки 5 між прямку нормалі і пружно-фрикційний в напрямку клинами 3 і надресорною балкою 1 забезпечують дотичної. зв'язок, пружний в напрямку нормалі і пружноОпорні поверхні 7, на яких розміщаються фрикційний в напрямку дотичної. металеві підстави 6 плоских пружних накладок 5, При впливі зовнішніх сил на візок, виконані у виді двох площин з кутом між ними 2 переміщенню бічної рами щодо колісної пари в межах подовжнього зазору Д и поперечного зазору (кут 2 може дорівнювати 90°), а їхня лінія перетиЖ, а також появі ударних навантажень і зносів між ну нахилена до горизонтальної площини під кутом ними перешкоджають просторові пружні елементи у 45°. 13, що центрують колісні пари щодо рами візка, Бічні рами 2 мають буксові прорізи 10, що забезпечуючи радіальне розташування осей постачені вкладишами 11, які мають чотири похиколісних пар і зменшення зносу гребенів коліс і лих опорних площини 12, якими бічна рама 2 рейок у кривих залізничних колій і, крім того, зниспирається на пружні елементи 13. Пружні ележують ударний вплив на шлях. Перекосу рами менти 13 у свою чергу спираються на опорні пловізка в плані перешкоджають пружні накладки 5 щини 14 адаптерів 15, що спираються на касетний між надресорною балкою 1 і клинами 3, забезпепідшипник 16 колісної пари 17. Пружні елементи чуючи стійкий рух вагона (без виляння) по прямих, 13 складаються із шарів еластичного матеріалу, що підвищує безпеку від сходу з рейок. що чергуються, і гнутих металевих пластин 18 із Введення пружних просторових зв'язків між двома площинами 14, якими вони спираються на елементами візка підвищують його надійність і адаптер 15 без можливості відносного зміщення, і довговічність в експлуатації, збільшує міжремонтні двома площинами 12, на які спираються бічні рами терміни. 2 без можливості відносного зміщення. Опорні Завдяки більш ефективній взаємодії візка з площини 14 адаптерів 15 паралельні опорним рейками знижуються прискорення, що діють на площинам 12 вкладишів 11 і мають протилежні і вантаж, який перевозиться, підвищується безпека попарно рівні кути нахилу і відповідно до руху і знижуються зноси коліс і рейок як у прямих, подовжньої і поперечної осей візка. Кути нахилу так і в кривих ділянках залізничних колій. опорних площин можуть складати: =10...25°, 7 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 76584 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Biaxial cart for freight railroad cars

Автори англійською

Chepurnyi Anatolii Danylovych, Bubnov Valerii Mykhailovych, Tusikov Yevhen Kindratovych, Sokyrko Borys Mykolaiovych, Kotenko Pavlo Mykolaiovych, Boronienko Yurii Pavlovich, Orlova Anna Mikhailovna, Rudakova Yekatierina Alieksandrovna, Vasiliev Sierhiei Hiennadievich

Назва патенту російською

Тележка двухосная для грузовых вагонов

Автори російською

Чепурной Анатолий Даниилович, Бубнов Валерий Михайлович, Тусиков Евгений Кондратьевич, Сокирко Борис Николаевич, Котенко Павел Николаевич, Бороненко Юрий Павлович, Орлова Анна Михайловна, Рудакова Екатерина Александровна, Васильев Сергей Геннадьевич

МПК / Мітки

МПК: B61F 5/26, B61F 5/30, B61F 3/00

Мітки: вантажних, візок, двовісний, вагонів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-76584-vizok-dvovisnijj-dlya-vantazhnikh-vagoniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Візок двовісний для вантажних вагонів</a>

Подібні патенти