Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб одержання сполуки, що складається з протонованого глюкозаміну та іонів Сl-, Na+ і SO42- у співвідношенні, вказаному в нижченаведеній формулі:

[GluNH3+]2×2Na+×SO42-×2Cl-, A

в якому проводять:

(a) змішування гідрохлориду глюкозаміну і стехіометричного надлишку сульфату натрію у воді,

(b) нагрівання суміші, одержаної на попередньому етапі (а),

(c) охолодження суміші, і

(d) виділення твердої речовини, присутньої у вищезгаданій охолодженій суміші за допомогою фільтрації.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на етапі (а) від 0,8 до 1 моль сульфату натрію використовують на моль гідрохлориду глюкозаміну.

3. Спосіб за п. 2, який відрізняється тим, що на етапі (а) 0,9 моль сульфату натрію використовують на моль гідрохлориду глюкозаміну.

4. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-3, який відрізняється тим, що кількість води, яку використовують на етапі (а), коливається від 180 до 230мл на моль гідрохлориду глюкозаміну.

5. Спосіб за п. 4, який відрізняється тим, що кількість води становить приблизно 200 мл на моль гідрохлориду глюкозаміну.

6. Спосіб за будь-яким з пп. 1-5, який відрізняється тим, що на етапі (b) суміш нагрівають до температури від 35°С до 55°С.

7. Спосіб за п. 6, який відрізняється тим, що суміш нагрівають до температури від 40°С до 45°С.

8. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-7, який відрізняється тим, що на етапі (b) нагрівання здійснюють протягом періоду від 15 хвилин до 5 годин.

9. Спосіб за п. 8, який відрізняється тим, що нагрівання здійснюють протягом періоду від 2,5 до 3,5 годин.

10. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-9, який відрізняється тим, що на етапі (с) суміш охолоджують до температури від 0°С до 33°С.

11. Спосіб за п. 10, який відрізняється тим, що суміш охолоджують до приблизно 30°С.

12. Спосіб за будь-яким з попередніх пп. 1-11, який відрізняється тим, що на етапі (с) охолодження здійснюють протягом періоду від 1 до 5 годин.

13. Спосіб за п. 12, який відрізняється тим, що охолодження здійснюють протягом періоду від 2,5 до 3,5 годин.

Текст

1. Спосіб одержання сполуки, що складається з протонованого глюкозаміну та іонів Сl-, Na+ і SO42- у співвідношенні, вказаному в нижченаведеній формулі: [GluNH3+]2 2Na+ SO42- 2Cl-, A в якому проводять: (a) змішування гідрохлориду глюкозаміну і стехіометричного надлишку сульфату натрію у воді, (b) нагрівання суміші, одержаної на попередньому етапі (а), (c) охолодження суміші, і (d) виділення твердої речовини, присутньої у вищезгаданій охолодженій суміші за допомогою фільтрації. 2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що на етапі (а) від 0,8 до 1 моль сульфату натрію використовують на моль гідрохлориду глюкозаміну. C2 2 (11) 1 3 75747 4 ловні проблеми походять від його високої гігросфату натрію (колонка 1, рядки 23-29). Цей докукопічності. мент описує сполуку, яка заявляється як така, що У патенті US-A-4642340 описано, як подолати має новизну і є справжньою змішаною сіллю А. цей недолік, використовуючи припустимо змішану Згідно з цим документом справжню змішану сіль сіль формули А: А одержують за допомогою (колонка 3, рядки 5+ + 2[GluNH3 ]2Na SO4 2Cl A 19): яка знаходиться у формі кристалічного поро(a) змішування стехіометричної кількості гідшку, та не за більш ніж 300°С, є стабільною за рохлориду глюкозаміну та сульфату натрію разом умов навколишнього середовища й має фармаз достатньою кількістю води для одержання конкологічні властивості, які значною мірою подібні центрації твердої речовини від приблизно 15 до до властивостей сульфату глюкозаміну. 40% за вагою (цей етап займає від 15 хвилин до Вищезгаданий документ також описує одер2 годин і його виконують при температурі від жання вищезгаданої припустимо змішаної солі А приблизно 20°С до приблизно 40°С); за допомогою: (b) видалення води шляхом заморожування(а) розчинення з перемішуванням безводного висушування при тиску нижче 800 міліТор, оптихлориду натрію у 5,5-7,5 частинах за вагою дисмально від 300 до 500 міліТор, і при температурі тильованої води на кожну частину хлориду навід -60°С до 0°С й оптимально від -40°С до -5°С. трію при температурі від 50°С до 70°С; Однак, вода не повністю видаляється й змі(b) розчинення з перемішуванням у розчині, шана сіль А, одержана таким чином, містить від одержаному на етапі (а), стехіометричної кількос3% до 5% за вагою води (колонка 2, рядки 20-24). ті сульфату глюкозаміну при температурі від 35°С До вищезгаданих відомих способів, таким чидо 45°С; ном, належить використання вихідних матеріалів (c) осадження припустимо змішаної солі А, в одному з точних стехіометричних рівнянь, надодаючи рідину для осадження, яка є водозмішуведених нижче: ваною й у якій припустимо змішана сіль А має Рівняння 1[GluNH2]2H2SO4+2NaCI→А розчинність не більшу за 0,1% (вага/об'єм), цей Рівняння 2[GluNH2HCP]2+H2SO4→А етап виконують з перемішуванням при темпераФахівець у даній галузі відразу зрозуміє, що турі від 40°С до 50°С; вищезгадані способи попереднього рівня техніки (d) завершення осадження шляхом зменшенмають значні недоліки. ня температури суміші; Зокрема, у способах патентів US-A-4 642 340, (e) виділення припустимо осадженої змішаної US-A-5 847 107 і ЕР-А-0 214 642 осадження потсолі А. ребує використання органічних розчинників, а це Рідина для осадження, яку використовують вимагає застосування спеціальних правил техніна етапі (с), це — ацетон, етанол, ацетонітрил, ки безпеки через їх займистість та вибуховість. тетрагідрофуран або діоксан. Крім того, перед утилізацією необхідна спеціальПодібний спосіб описаний в патенті US-A-5 на обробка відходів. До цього, таким чином, на847 107. Згідно з цим способом вищезгадану лежать фактори, які окрім впливу на безпеку припустимо змішану сіль А одержують за допопромислового виробництва, також включають могою: збільшення вартості виробництва. Зрештою, ще (a) розчинення гідрохлориду глюкозаміну та одним недоліком є те, що органічні розчинники сульфату натрію в стехіометричній кількості у також не можуть бути повністю видалені з припуводі; стимо змішаної солі А під час операції висушу(b) осадження припустимо змішаної солі А вання. шляхом додавання рідини для осадження, яка є Що стосується процесу заморожуванводозмішуваною. ня/висушування, потрібного у способі US-A-5 902 У цьому випадку також використовуваною рі801, окрім великої вартості, він не дозволяє видиною для осадження є ацетон, етанол, ацетонідаляти домішки, присутні у вихідному розчині. трил, тетрагідрофуран або діоксан. Змішана сіль А, одержана таким чином, насправЩе один подібний спосіб описаний в патенті ді утримує всі вищезгадані домішки. Для подоЕР-А-0 214 642. Згідно з цим способом вищезгалання цього недоліку гідрохлорид глюкозаміну і дану припустимо змішану сіль А та інші подібні сульфат натрію мають бути дуже чистими й, тапродукти одержують за допомогою: ким чином, дуже дорогими. Зрештою, невелика (a) утворення сульфату глюкозаміну з глюкокількість води також залишається у змішаній солі заміну й сірчаної кислоти у воді; А в процесі заморожування/висушування. (b) утворення припустимо змішаної солі А Тепер несподівано було виявлено, що всі шляхом додавання з приблизно стехіометричної вищезгадані недоліки можна подолати, проводякількості галіду лужного металу або галіду лужночи реакції в одній воді. земельного металу; У першому аспекті цей винахід, таким чином, (с) осадження припустимо змішаної солі А стосується способу одержання сполуки, що склашляхом додавання водорозчинного розчинника. дається з протонованого глюкозаміну та іонів Сl-, Згаданими розчинниками для осадження є Na+ і SO42- у співвідношенні, наведеному в настуетанол, ацетон і ацетонітрил. пній формулі: Згідно з патентом US-A-5 902 801 продукт, [GluNH3+]22Na+SO42-2Cl-A присутній на ринку, не є справжньою змішаною спосіб виконують за допомогою: сіллю А, натомість доволі простою стехіометрич(а) змішування гідрохлориду глюкозаміну та ною сумішшю гідрохлориду глюкозаміну й сульстехіометричного надлишку сульфату натрію у 5 75747 6 воді; гортки 0,04° і часом зчитування 4 сек/розгортку. (b) нагрівання суміші, одержаної на попередПриклад 1 Одержання сполук глюкозаміну ньому етапі (а); згідно з даним винаходом (c) охолодження суміші; 116,28г (0,54моль) гідрохлориду глюкозаміну (d) виділення твердої речовини, присутньої у і 69,47г (0,49моль) безводного сульфату натрію вищезгаданій охолодженій суміші, шляхом фільтдодавали до 109мл води з перемішуванням. Сурації. міш нагрівали до 42°С-45°С і потім тримали при Оптимально, якщо на етапі (а), від 0,8 до цій температурі протягом 3 годин з перемішуван1моль сульфату натрію використовується на ням. Суміш охолоджували до 30°С протягом 30 моль гідрохлориду глюкозаміну. Ще краще, якщо хвилин і тримали при цій температурі протягом 0,9моль сульфату натрію використовується на ще 3 годин з перемішуванням. моль гідрохлориду глюкозаміну. Осаджену тверду речовину збирали за допоЄ перевагою, якщо кількість води, використамогою фільтрації й висушували при 50°С під знина на етапі (а), коливається від 180 до 230мл на женим тиском до одержання незмінної ваги. моль гідрохлориду глюкозаміну. В оптимальному 114,7г (74,1% теоретичного виходу) сполуки варіанті кількість води становить приблизно глюкозаміну згідно з даним винаходом, таким 200мл на моль гідрохлориду глюкозаміну. чином, одержували у формі білого кристалічного На етапі (b) в оптимальному варіанті суміш порошку, який після аналізу показав результати, нагрівають з перемішуванням до температури від наведені в Таблиці 1. 35°С до 55°С, і ще краще - до температури від Вихідні рідини, які відфільтровували (166г), 40°С до 45°С. складалися з води (100,4мл), гідрохлориду глюНагрівання на етапі (b) в оптимальному варікозаміну (27,74г; 0,13моль) і сульфату натрію анті триває у період від 15 хвилин до 5 годин, і (37,90г; 0,27моль). ще краще - від 2,5 до 3,5 годин. На етапі (с) суміш в оптимальному варіанті Таблиця 1 охолоджують до температури від 0°С до 33°С, і ще краще - до приблизно 30°С. Елементний аналіз Теоретично Результат Охолодження на етапі (с) в оптимальному С=25,14% С=25,10% варіанті триває протягом періоду від 1 до 5 годин, Η=4,92% Η=4,85% і ще краще - від 2,5 до 3,5 годин. Ν=4,88% Ν=4,70% Тверду речовину, зібрану шляхом фільтрації Глюкозамін 100,2% на етапі (d), висушують у вакуумній плиті або в Сl99,8% 2потоці повітря згідно зі стандартними способами. SO4 100,5% Ще однією перевагою даного винаходу є те, Оптична ротація [α]20D=+52,6 що завжди працюючи лише у воді, вихідні рідини, одержані шляхом фільтрації на етапі (d), легко Вміст глюкозаміну визначали шляхом потенпіддаються повторному використанню. Таким ціометричного титрування NaOH (0,1Ν) і шляхом чином, вихід способу дуже близький до теоретивизначення еквівалентної точки скляним електчного виходу. родом. Оскільки спосіб цього винаходу ґрунтується Вміст Сl- визначали шляхом потенціометрична фільтрації насиченого розчину, фахівець у ного титрування нітратом срібла (0,05Ν) і еквіваданій галузі відразу зрозуміє, що попередньо налентну точку визначали електродом Ag/AgCI. ведені концентрації, температури та час не є обВміст SO42- визначали шляхом іонної хромамежуючими. Наприклад, стехіометричний надтографії, використовуючи DIONEX™ AG-9 аналілишок сульфату натрію може коливатись у тичну колонку з кондуктометричною детекцією й широких межах, залежно від кількості використазовнішньою стандартизацією. ної водита температури фільтрації. Оптичну ротацію визначали згідно з Ph. Eur. Сполука глюкозаміну згідно з цим винаходом IV Ed. Par. (2,2,7) 2002, використовуючи 1дм трумає дуже високу чистоту, не містить надлишок бу поляриметра після часу врівноваження 3 госульфатів, є майже безводною й може бути видини при кімнатній температурі (с=10% у воді). сушеною за допомогою простого видалення решПриклад 2 Перше рециклювання вихідної ріти слідів вологи. дини Крім того, як показано на Фіг.1, вона має спеВоду (8,45мл), гідрохлорид глюкозаміну ціальну й характерну діаграму розсіювання рент(88,54г; 0,41моль) і сульфат натрію (31,59г; генівського опромінення. 0,22моль) додавали до вихідної рідини, одержаВимірювання розсіювання рентгенівського ної в Прикладі 1, і процес виконували, як описано опромінення виконували, використовуючи Selfert у Прикладі 1. XKD3000 порошковий дифрактометр з джерелом Після висушування 117,7г (76,1% теоретичCu-ka (X=1.5406А). Дифрактометр обладнували ного виходу) сполуки глюкозаміну згідно з даним вторинним графітним монохроматором (між зразвинаходом одержували у формі білого кристалічком і детектором), падаючий промінь обмежували ного порошку, який після аналізу показав резульвхідною щілиною від 3 до 2мм, а промінь дифратати, подібні до тих, що наведені в Таблиці 1. кції обмежували щілиною детектора від 0,3 до Об'єднаний вихід для двох одержань, підра0,2мм. хований на основі загальної кількості молей глюДіаграму дифракції зчитували за допомогою козаміну, використаної в двох одержаннях, описаних у Прикладах 1 і 2, становив 85,4%. "scan -2 " у діапазоні 3≤2 60°, з розміром роз 7 75747 8 Приклад 3 Друге рециклювання вихідної ріного виходу) сполуки глюкозаміну згідно з даним дини винаходом одержували у формі білого кристалічВоду (8,45мл), гідрохлорид глюкозаміну ного порошку, який після аналізу показав резуль(88,54г; 0,41моль) і сульфат натрію (31,59г; тати, подібні до тих, що наведені в Таблиці 1. 0,22моль) додавали до вихідної рідини, одержаОб'єднаний вихід для трьох одержань, підраної в Прикладі 2, і процес виконували, як описано хований на основі загальної кількості молей глюу Прикладі 2. козаміну, використаної в трьох одержаннях, опиПісля висушування 117,2г (75,8% теоретичсаних у Прикладах 1, 2 і 3, становив 89,6%. Комп’ютерна верстка О. Присяжнюк Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП ―Український інститут промислової власності‖, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for preparing a glucosamine compound

Назва патенту російською

Способ получения соединения глюкозамина

Автори російською

Marchetti, Marcello, Iacoangeli, Tommaso

МПК / Мітки

МПК: C07H 5/00

Мітки: глюкозаміну, сполуки, одержання, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-75747-sposib-oderzhannya-spoluki-glyukozaminu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання сполуки глюкозаміну</a>

Подібні патенти