Спосіб лікувально-профілактичної інтраплевральної торакопластики

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб лікувально-профілактичної інтраплевральної торакопластики, що включає розсічення парієтальної плеври латеральніше краю хребта на 2-3 см вздовж хребта від I до V ребер, зміщення до середостіння медіальної частини плеври разом із клітковиною та симпатичним стовбуром і власне торакопластику шляхом поетапного видалення ребер, який відрізняється тим, що видалення відрізків ребер здійснюють у кількості не менше 5, при цьому першим видаляють V ребро на рівні 8-10 см від його головки, тобто на ділянці кріплення до цього ребра нижнього пучка задньо-верхнього зубчастого м’яза, для чого спочатку пересікають латеральний відділ V ребра, а потім вичленяють його у реброво-хребтовому з’єднанні, таким же чином резектують  IV і III ребро, при цьому довжину кожного наступного резектованого відрізка цих ребер збільшують на 2-3 см і III ребро резектують до передньо-аксилярної лінії, а II і I ребра видаляють повністю у гіперстеніків, а у астеніків II ребро – до середньоаксилярної лінії, після чого усі вільні кінці після резекційних ребер підводять кетгутовими лігатурами одне до одного, уникаючи перехрещення та накладання.

Текст

Спосіб лікувально-профілактичної інтраплевральної торакопластики, що включає розсічення парієтальної плеври латеральніше краю хребта на 2-3 см вздовж хребта від I до V ребер, зміщення до середостіння медіальної частини плеври разом із 3 74951 4 краю хребта, медиальна його частина разом із збільшують на 2-3 см, і III ребро резектують до клітковиною і симпатичним стовбуром зміщується передньо-аксилярної лінії, II і І ребра видаляють до середостіння, після чого поетапно видаляють повністю у людей м'язового (гіперстенічного) типу, ребра, збільшуючи об'єм резекції [див. а у астеніків - II ребро видаляють до середньодеклараційний патент України на винахід № ключичної лінії, а І - повністю, після чого вільні 6488А, М.кл.АбІВІ 7/00,1994]. відрізки після- резекційних ребер зводять одне до Недоліками прототипу є: одного кетгутовими лігатурами, прошиваючи при оскільки коригуюча торакопластика цьому міжребер'я круглою голкою, уникаючи перевиконується з видаленням 3-5 ребер, що не завхрещення ребер та накладання їх одне на одне. жди відповідає змісту ліквідації невідповідності Запропонований спосіб у сукупності з усіма об'єму плевральної порожнини й післярезекційної суттєвими ознаками сприяє «западанню» грудної легені, особливо коли У ребро не резектується; стінки у плевральну порожнину, цей ефект - призначення інтраплевральної торакопластипідсилюється зведенням вільних кінців ки для попередження ускладнень після операцій післярезекційних ребер, отже максимально швидрезекційного характеру; ко ліквідується невідповідність об'ємів - після резекції паравертебральних сегментів, плевральної порожнини і післярезекційної легені. до яких кріпиться задньо-верхній зубчастий м'яз, За рахунок компресії післярезекційної легені ствозвільнені від нього резектовані ребра, їх вільні рюються сприятливі умови для заживления тубервідділи, «розходяться» в різних напрямках, що кульозних змін, залишених в оперованій і утримує западання декостованого шару грудної протилежній легені, що розширює можливості стінки. оперативного лікування розповсюджених форм У зв'язку з цим і даний спосіб не завжди туберкульозу легень. сприяє швидкому і достатньому «провалюванню» Показання до лікувально-профілактичної м'язово-апоневротичного шару верхніх відділів інтраплевральної торакопластики визначають пегрудної клітки у грудну порожнину, що сприяє ред основним (резекційним) втручанням або після швидкій ліквідації невідповідності об'ємів нього. Його чинниками є: плевральної порожнини і післярезекційної легені; - поширення туберкульозного процесу за межі окрім цього при зазначеному способі не завжди частки; досягається та компресія залишеної після резекції наявність специфічних утворень у легені, що могло б створити необхідні умови для протилежній легені; заживления, розсмоктування чи рубцювання - усі види стійкості мікобактерій туберкульозу специфічних утворень, які повністю видалити при до антибактеріальних препаратів; розповсюдженому туберкульозі лише шляхом - погана переносимість антибактеріальних резекції неможливо, що обмежує застосування препаратів пацієнтом; оперативних методів лікування у хворих на поши- неспецифічні зміни в легенях, до яких рений туберкульоз легень. Завданнями винаходу відносимо: є: а) значний обсяг резекції, що веде до явної - досягнення швидкої ліквідації невідповідності невідповідності об'єму післярезекційної легені і об'ємів плевральної порожнини і легень, що попеплевральної порожнини; редить розвиток легенево-плевральних ускладб) пневмосклероз чи емфізема залишених нень після резекційних методів операцій; сегментів; - створити компресію декостованим шаром в) недостатня рухливість діафрагми; грудної клітки на післярезекційну легеню, що г) емфізема протилежної легені. сприятиме заживлению залишених у ній туберЗаявлений спосіб лікувально-профілактичної кульозних утворень і розширить можливості опеінтраплевральної торакопластики здійснюється ративних втручань при поширених формах тубертаким чином. Після завершення резектованого кульозу легень. втручання на відстані 2-3 см від голівок I-V ребер Поставлене завдання вирішується тим, що у розсікають пристінковий листок плеври, який равідомому способі лікувально-профілактичної зом із клітковиною та стовбуром симпатичного інтраплевральної торакопластики, який включає нерва зміщують до середостіння. Після цього розсікання парієтальної плеври на 2-3 см підокістно відомим способом резектують 8-10 см V латеральніше і паралельно краюхребта від І до У ребра з розрахунком звільнити «парус» із задньоребер, зміщення до середостіння медіальної часверхнього зубчастого м'яза, нижній пучок якого тини плеври разом із клітковиною і симпатичним кріпиться до V ребра саме на цьому рівні. Спочатстовбуром, власне торакопластику шляхом поку пересікають стернальний відділ ребра, а потім етапного видалення відрізків ребер, стосовно вивичленяють його у реброво-хребтовому з'єднанні. находу, кількість резектованих ребер повинна бути Якщо намічений більший обсяг торакопластики, не меншою 5,при цьому першим резектують V резектують 6-8 см VI та 3-4 см VII ребер. Проворебро на відстані 8-10 см від хребта, саме на цьодиться типовий гемостаз. Після цього резектують му протязі кріплять до нього пучок задньона 2-3 см більше IV ребро; III ребро, причому обсяг верхнього зубчастого м'яза, для чого спочатку останнього - до передньо-аксилярної лінії; II ребро пересікають ребро в латеральному (стернально- повністю у «м'язових» пацієнтів, або до середму) відділі, а потім вичленяють у ребровоньо-ключичної лінії у астенічних пацієнтів (частіше хребтовому з'єднанні, після чого таким же чином у жінок); перед видаленням І ребра знімається резектують IV і III ребра, але довжину резектоваранорозширювач і під верхній край рани ного відрізка кожного наступного ребра підводиться широкий гачок, після чого потрібне 5 74951 6 ребро разом із підключичними судинами стає добамбулаторне лікування. Через 8 років - практично ре видимим. Судини відводять робочими тупфездоровий. Працює обліковцем. При швидкій ходьбі рами, з ребра знімають окістя, після чого ребро - задишка. пересікається ножицями Зауербруха у хрящовому Приклад 2. Хворий М., 41 рік, мешканець села, (стернальному) відділі і тупо звільняється у реброінвалід II групи, історія хвороби №262/38. во-хребтовому суглобі. Після цього товстим кетгуГоспіталізований до хірургічного відділення з том (№5-6) на круглій голці через міжреброві м'язи діагнозом фіброзно-кавернозний туберкульоз лезводять III і IV ребра, після чого до них підтягують гень. Виявлений 2,5 роки тому інфільтративний V ребро. Зведення ребер проводять до туберкульоз. Лікувався нерегулярно, порушував співставлення, але ні в якому разі не до перехрережим. Розвинувся деструктивний процес. При щення. Якщо виникає потреба у значнішому госпіталізації зліва в СІ-ІІ деформована порожнина зменшенні об'єму плевральної порожнини резекрозпаду, в СІІІ - різних розмірів вогнищеві утворентують VI, а при потребі - і VII ребер. При цьому ня, вогнища відсіву в С VI,X; справа в СІ.ІІ.ІІІ обсяг VI ребра зменшують на 2-3 см порівняно з V поодинокі вогнищеві утворення головним чином ребром, а обсяг VII ребра - зменшують на 2-3 см щільного характеру. Після підготовки виконана порівняно з VI ребром. Кінці цих ребер (VI і VII) резекція СІ.ІІ.ІІІ зліва та лікувально-профілактична аналогічним чином зближують з V ребром. інтраплевральна торакопластика. Гемостаз, як і наступна екстракорпоральна Післяопераційний період-без особливостей. Випикомпресія, виконується типово. Дренажі - як завсаний із відділення на 89 день після операції, вражди. При резекції наведених обсягів ребер ховуючи індивідуальну неорганізованість. Чотири операція називається простою. При видаленні рази хворий проводив противорецидивні курси повністю 1,11, і III ребер - розширеною лікувальнолікування. Загострень та рецидивів не було. профілактичною інтраплевральною торакопластиПрацює підсобним робочим. За швидкої ходьби кою. незначна задишка. Вже в операційній плевральна порожнина Всього інтраплевральна торакопластика нами декілька разів промивається гарячим (50-55°С) виконана у 131 хворого, а за даною методикою - у розчином фурациліну. Подальше ведення 33. Отже ці хворі (33) склали основну групу, а конпісляопераційного періоду - типове. Компресія трольна - 98. м'яких тканин над декостованим відділом грудної В основній групі у післяопераційний період стінки продовжується до 3 тижнів. Таким чином ускладнень не було. У контрольній - у 3 хворих мінімальна кількість резектованих ребер - у утворилася залишкова порожнина. У 2 хворих покількості п'яти - дозволяє відразу ж досягти «запарожнина була без нориць і ліквідована додатковою дання» грудної стінки у плевральну порожнину, що екстраплевральною торакопластикою. У третього підсилюється зведенням вільних кінців резектовахворого залишкова плевральна порожнина була з них ребер і максимально швидко ліквідувати бронхіальною норицею, а після екстраплевральної невідповідність об'ємів плевральної порожнини і торакопластики утворилася бронхо-торакальна післярезекційної легені. нориця. Від ліквідації останньої відмовилися. Наводимо конкретні приклади застосування У віддалений період прослідковано 31 хворого способу. основної групи і 83 -контрольної. Серед хворих Приклад 1. Хворий Ф.,29 років, мешканець сеосновної групи віддалених ускладнень і рецидивів ла, інвалід II групи, історія хвороби № 194/49. не було. У контрольній - мали місце. Госпіталізований до хірургічного відділу з Таким чином за запропонованою методикою діагнозом фіброматозно-кавернозний туберкульоз вдалося добитися 100% позитивного результату у лівої легені, ВК+. Виявлений 3 роки тому. післяопераційний та віддалений періоди. У Лікувався антибактеріальними препаратами, але контрольній групі у післяопераційний період ускпроцес не регресував. Через 1,5 роки виявлена ладнення розвинулися у З хворих (3%), 2 з яких стійкість до стрептоміцину, ізоніазиду та ліквідовані. У віддалений період залишилося 1 ріфампіцину. Від запропонованого оперативного місцеве ускладнення та розвинулася реактивація у лікування (резекція С І,II,III лівої легені) 3 пацієнтів, що разом складає 4%. відмовився. Процес прогресував. При Разом із цим за даними літератури відомо, що госпіталізації: зліва на верхівці легені - каверна у післяопераційний період легенево-плевральні неправильної форми на тлі фіброзу, дисемінація ускладнення зустрічаються від 4 до 48% хворих. вогнищ різного розміру і щільності в усіх сегментах Серед них провідне місце займають залишкові легені; справа на верхівці легені (СІ-СІІ) декілька порожнини, що швидко еволюціонують у емпієми з вогнищ м'якого характеру. Враховуючи бронхіальними норицями чи без них (див. Ю. М. розповсюдженість процесу, стійкість мікобактерій Репнин. Хирургия отягощенных форм туберкулеза туберкульозу до антибактеріальних препаратів, легких.Л.: Медицина, Лениниградское отд., 1984.виставлені показання до оперативного втручання 232 с. Огиренко А.П. Автореф дисс. д.м.н. Оргаза типом пневмонектомії з лікувальнонощадящее хирургическое лечение деструктивных профілактичною інтраплевральною торакопластипоражений легких при туберкулезе и другой лекою. гочной патологии. -М., 1986,33 с.). Після проведеного обстеження і підготовки виВикладене дає право рекомендувати запропоконана пневмонектомія та інтраплевральна рознований спосіб лікувально-профілактичної ширена 5 реброва торакопластика за нашою меінтраплевральної торакопластики при розповсюдтодикою. Післяопераційний період протікав без женому туберкульозі легень та стійкості особливостей. Через 2 міс хворого виписали на мікобактерій до антибактеріальних препаратів. 7 Комп’ютерна верстка М. Клюкін 74951 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Technique for intrapleural thoracoplasty performed with aim of treatment and prophylaxis

Автори англійською

Duzhyi Ihor Dmytrovych, Madiar Volodymyr Vasyliovych, Shevchenko Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Способ лечебно-профилактической интраплевральной торакопластики

Автори російською

Дужий Игорь Дмитриевич, Мадяр Владимир Васильевич, Шевченко Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: інтраплевральної, торакопластики, спосіб, лікувально-профілактичної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-74951-sposib-likuvalno-profilaktichno-intraplevralno-torakoplastiki.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікувально-профілактичної інтраплевральної торакопластики</a>

Подібні патенти