Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками на полях під вирощування картоплі

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками на полях під вирощування картоплі, що включає в собі комплекс агротехнічних заходів, який відрізняється тим, що використовують трирічну схему комплексу температурних, агротехнічних, технологічних і хімічних прийомів боротьби з ґрунтовими шкідниками, перший рік - на зараженому полі, коли встановлюється середньодобова температура з переходом через через 0°С до -2-3°С проводять пізньоосінню оранку на глибину 22-25 см, весною це ж саме поле засівають льоном або бобовими культурами (люпин, серадела, віка, нут, чина, горох, квасоля, кормові боби), перед посівом під культивацію вносять оптимальні дози мінеральних добрив: 2-3 ц/га суперфосфату і 1-1,5 ц/га 40 %-ної калійної солі, на кислих ґрунтах додатково вносять 2-3 т/га вапна, потім висівають озиму пшеницю, насіння якої обробляють препаратом Промет 400, 40 % мкс з розрахунку 2 л/т; другий рік - проводять позакореневе підживлення озимої пшениці аміачною селітрою - 100 кг/га, збирають врожай, проводять обробіток ґрунту і вносять 150-200 кг/га азотних добрив, потім висівають сидерат-гірчицю білу, яка повністю пригнічує пирій та інші злакові бур’яни, в кінці жовтня, під час цвітіння гірчиці, її задисковують в ґрунт дисковими боронами, коли встановлюється середньодобова температура з переходом через через 0°С до -2-3°С проводять пізню зяблеву оранку на глибину 22-25 см; третій рік - вносять і заробляють в ґрунт мінеральні добрива з нормою N120P90K150, висаджують картоплю, бульби якої попередньо обробляють препаратом Престиж 29 % тко з розрахунку 1 л/т; через 8-10 днів після садіння картоплі проводять не менше трьох міжрядних обробітків грунту з інтервалом 7-12 днів залежно від погодних умов.

Текст

Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками на полях під вирощування картоплі, що включає в собі комплекс агротехнічних заходів, який відрізняє ться тим, що використовують трирічну схему комплексу температурних, агротехнічних, технологічних і хімічних прийомів боротьби з ґрунтовими шкідниками, перший рік - на зараженому полі, коли встановлюється середньодобова температура з переходом через через 0°С до -23°С проводять пізньоосінню оранку на глибину 2225 см, весною це ж саме поле засівають льоном або бобовими культурами (люпин, серадела, віка, нут, чина, горох, квасоля, кормові боби), перед посівом під культивацію вносять оптимальні дози мінеральних добрив: 2-3 ц/га суперфосфату і 1-1,5 A 2 (19) 1 3 71701 4 підвищила врожайність зеленої маси кукурудзи на шкідниками на полях під вирощування картоплі з 45,3% [4]. метою підвищення ефективності дії низьких темНедолік наведеного способу полягає в тому, ператур, комплексу агротехнічних і хімічних прийщо внесення азотних добрив (вуглеамонійної солі) омів та покращення якості, товарності і врожайв підвищених дозах (7-10 ц/га) призводить до неності картоплі за рахунок зниження шкодочинності гативних наслідків їх післядії — вони довгий час найбільш заселених дільниць ґрунтовими зберігаються в ґрунті, вимиваються ґрунтовими шкідниками (з 26 екз./м 2) до господарськиводами, забруднюють водоймища і рослинну пронечутливого рівня (до 5 екз./м 2). дукцію, в бульбах картоплі збільшується накопиПоставлене завдання досягається тим, що зачення нітратів (294-344 проти норми 250 мг/кг). пропонована нова трирічна схема комплексу темВідомий спосіб зниження шкодочинності дропературних, агротехнічних і хімічних прийомів ботяників агротехнічними заходами на органогенних ротьби з ґрунтовими шкідниками шляхом зниженґрунтах, де розроблені окремі агротехнічні прийоня чисельності шкідників з 26 екз./м 2 до 1,7 екз./м 2 ми боротьби з дротяниками при вирощуванні кукуабо на 93,5% низькими температурами протягом рудзи на силос після багаторічних злакових трав із холодного періоду року, протруюванням насіння застосуванням проміжної культури (редьки новими препаратами Промет 400 cs, мк.с., в нормі олійної) замість 3-го укосу багаторічних трав в 2 л/т для пшениці і Престиж, т.к.с. в нормі 1 л/т для умовах осушених органогенних (торфових) ґрунтів картоплі. Для позбавлення повноцінного харчуз затопленням площі водою (на 7-10 днів) або вневання і розвитку шкідників та знищення злакових сення аміачної води (60 кг/га) на глибину 7-9см. бур'янів, застосовують сидеральні культури Такі агрозаходи на органогенних тор фових ґр унтах (гірчиця біла), вносяться мінеральні добрива. забезпечують знищення 24-29 екз./м 2 або 75% Перший рік. Під впливом низьких температур, шкідників [5]. дією певних доз мінеральних добрив і пестицидів Недолік такого способу полягає в тому, що створюють несприятливі умови для розроблені лише окремі агротехнічні прийоми божиттєдіяльності ґрунтових шкідників, спричиняють ротьби з дротяником при вирощуванні кукурудзи вимерзання і токсикацію організму шкідника, а тана силос. Він запропонований лише для викорикож виключають фактор забезпеченості його харстання на органогенних ґрунтах і стосується схеми чуванням висівом несприятливих для цього кульобробітку ґрунту попередників просапних культур тур. із застосуванням проміжних культур (редьки На зараженому полі ґрунтовими шкідниками, олійної, сумішку озимої свиріпи з озимим житом). коли встановлюється середньодобова температуЗастосування аміачної води в підвищених нормах ра з переходом через 0°С до -2-3°С проводиться забруднює площі і рослинну продукцію, порушує пізньоосіння оранка на глибину 22-25см. Весною екологію. Затоплення площ водою протягом 10-30 це ж саме поле засівають льоном або бобовими днів можливе лише при штучному створенні таких культурами (люпин, серадела, віка, нут, чина, гоумов на полях. Крім того, значно розтягуються рох, квасоля, кормові боби та ін.) на яких шкідники строки проведення веснянопольових робіт. не спроможні повноцінно харчува тись і розвиваВідомий спосіб боротьби з дротяниками на тись. Перед посівом під культивацію вносять опосушених органогенних ґрунтах, де запропонована тимальні норми мінеральних добрив: 2-3 ц/га сунова схема обробітку ґрунту і вирощування попеперфосфату та 1-1,5 ц/га 40%-ної калійної солі. На редників для просапних культур, а саме введення кислих ґрунтах додатково вносять 2-3 т/га вапна. як проміжної культури редьки олійної після багаПотім висівають озиму пшеницю, насіння якої петорічних трав та оранка при переході середньодоред посівом обробляють препаратом Промет 400 бової температури через 0°С. cs, мк.с. з розрахунку 2 л/т. На дуже заражених дротяником площах (30 Другий рік. Проводять позакореневе екз./м 2) застосовується їх затоплення паводковими підживлення озимої пшениці аміачною селітрою водами на 10, 20 і 30 днів, що дозволило зменши100 кг/га, збирають врожай, проводять обробіток ти чисельність шкідників відповідно на 51,2; 71,4 і ґрунту і вносять 150-200 кг/га азотних добрив. 86,2% [6] - прототип. Потім висівають сидерат - гірчицю білу, яка Недоліком цих окремих елементів агроповністю пригнічує пирій та інші злакові бур'яни. технічного захисту є той факт, що перераховані Цим забезпечується часткова загибель ґрунтових проміжні культури хоч і в слабкому ступені, але шкідників, тому що гірчицею вони на можуть харпошкоджуються ґрунтовими шкідниками, що заличуватися, а злакові бур'яни пригнічені. В кінці шає можливість для їх існування. Розроблені агрожовтня, під час цвітіння гірчиці, її задисковують в технічні заходи боротьби з дротяниками лише при ґрунт дисковими боронами. Коли встановлюється вирощуванні кукурудзи на силос. Не подаються середньодобова температура з переходом через остаточні параметри зниження температур при 0°С до — 2-3°С проводять пізню зяблеву оранку яких можливо проводити пізньоосінню оранку. Зана глибину 22-25см, яка також сприяє загибелі топлення водою заражених площ можливе лише ґрунтови х шкідників від вимерзання протягом хона невеликих ділянках і на зрошенні, але не на лодного періоду. осушених ґр унта х, що призводить до неТретій рік. Вносять і заробляють в ґрунт своєчасного проведення подальших веснянопольмінеральні добрива з нормою N120P90K150, висадових робіт після довготривалого (20-30 днів) затожують картоплю, бульби якої попередньо обробплення водою. ляють препаратом Престиж т.к.с. з розрахунку В основу винаходу поставлене завдання 1л/т. Проводять усі рекомендовані міжрядні оброзробки способу боротьби з ґрунтовими робітки. 5 71701 6 Через 8-10 днів після садіння картоплі провобуло застосування всього комплексу запропоновадять не менше трьох міжрядних обробітків ґрунту з них міроприємств, що призвело до загибелі 93,5% інтервалом 7-12 днів в залежності від погодних ґрунтови х шкідників. Підвищилась врожайність умов. картоплі на 194ц/га або на 256% в порівнянні з Періоди проведення міжрядних обробітків контролем 124ц/га. Пошкоджених бульб було лиспівпадають з часом накопичення в ґрунті ше 3,5% проти 95,6% на контролі. Кількість найбільш вразливих стадій шкідників (яєць, ляленітратів в бульбах 235 мг/кг знаходилась в межах чок і відроджуваних личинок). норми. Підвищилась якість картоплі. Всі види поверхневого механічного обробітку, перш за все, частково знешкоджують вразливі Джерела інформації: стадії шкідників ріжучими частинами агрегатів, а 1. AC СРСР № 1563451, МКВ 6 А 01 G 43/00, також змінюють гідротермічний режим в орному 1987. Способ обеззараживания почвы. шарі, що створює критичні умови для стадій спо2. Балан А.Г. Боротьба з шкідниками і хворокою шкідників (яєць, лялечок) та малорухомих либами с.-г. культур. Довідник з освоєння і викоричинок, що відродились і чутливі до дефіциту волостання меліоративних земель. К., Урожай, 1986, с. ги. Крім того, рихлення ґрунту та переміщення 92-104. шкідників в верхній шар сприяють діяльності хи3. Артеменко B.I. Особливості технології вижаків: птахів та членистоногих. рощування с.-г. культур на осушених землях. Застосування запропонованого способу боДовідник з використання осушених земель. К. ротьби з ґрунтовими шкідниками на полях під виУрожай, 1987, с. 100-134. рощування картоплі в порівнянні з контролем, де 4. Патент UA 24155, А 01 G 13/00; A 01 M не проводились запропоновані міроприємства, 17/00, 1998. Спосіб боротьби з ґрунтовими через два роки після проведення робіт загальна шкідниками сільськогосподарських культур. кількість ґрунтових шкідників зменшилась з 26 до 5. Опанасенко О.Г., Вергунов В.А., Никитюк 1,7 екз./м 2 або на 93,5%. На контрольному варіанті О.А., Нетеса M.I. Зниження шкодочинності дротяна третій рік після садіння картоплі шкідників ників агротехнічними заходами на органогенних збільшилось до 39,2 екз./м 2 або на 49% (таблиця). ґрунтах. Науковий збірник. Захист і карантин росВ тому числі дротяників збільшилось до 19,5, нелин. К., 2000, № 46, с. 47-52. справжніх дротяників — до 7,5 і хр ущів — до 12,2 6. Патент UA 17854A A 01 С 13/11, 1997. екз./м 2. Спосіб боротьби з дротяниками на осушених оргаДослідження показали, що найбільш ефективногенних ґрунтах. Прототип. ним у зниженні чисельності ґрунтових шкідників Таблиця Е фект ив ність застосув ання агротехнічних та хімічних заходів , як засобів боротьби з ґру нтов ими шкі дник ами на посів ах картоплі. Кількість личино к Урожай Пошк одж ено Якість ґру нтов их шкідників , картоплі бу льб картоплі 2 шт./м Варіант и несправ жніх дротян иків в сього хру ща дротян иків Контроль (облік до початку боротьби з ґру нтов ими шкідни ками) Пізньоосіння оранка при t до -3°С (в есняний облік сліду ю чого року ) Бобов і ку льту ри горох (облік після збиран ня в рожаю) Озима п шениця зерно прот ру єне Промет 400, (облік після збиранн я в рожаю) Сидерат - гірчи ця біла (облік під час цв ітіння, перед дискув анням) % % % крохмаль, нітрати, до до до % мг/кг шкідни ків ц/га контро лю % контро лю контро лю 13,5 4,4 8,4 26,3 100 11,9 3,8 6,2 21,9 16,7 8,5 2.0 4,7 15,2 42,3 5,3 0,8 2,1 8,2 68,8 3,0 1,4 4,4 83,2 7 71701 8 Продовження табл. Кількість личино к Урожай Пошк одж ено Якість ґру нтов их шкідників , картоплі бу льб картоплі 2 шт./м Варіант и несправ жніх дротян иків в сього хру ща дротян иків Пізньоосіння оранка при t до -3°С (в есняний облік перед садінням картоплі) Садіння картоплі, сорт Лу гов ська, оброблена протру йником Престиж 1л/т Міжря дні обробі тки картоплі (три рази, починаючи через 8-10 днів після садіння) Збир ання в рожаю комбай ном (облік після збиран ня) % % % крохмаль, нітрати, до до до % мг/кг шкідни ків ц/га контро лю % контро лю контро лю 2,5 0,2 2,7 89,7 2,5 0,2 2,7 89,7 1,7 0,1 1,8 93,2 0,5 1,0 0,2 1.7 93,5 318 256 3,5 3,7 13,5 235 Контро ль (облік до початку боротьби з ґру нтов ими шкідни ками) 13,5 4,4 8,4 26,3 100 Контро ль (картоп ля сорту Лу гов ська протру йником не оброблялясь і боротьба з шк ідник ами не пров одилась) Е фект ив ність знищення шкідни ків через дв а роки боротьби 19,5 7,5 12,2 39,2 49,0 124 100 95,6 100 13,3 140 0,5 1,0 0,2 1,7 93,5 318 256 3,5 3,7 13,5 235 Комп’ютерна в ерстка М. Клюкін Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститупромислов ої в ласності”, вул. Глазунов а, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of controlling soil pests on fields for growing potato

Автори англійською

Kononuchenko Valerii Vasyliovych, Znamenskyi Oleksandr Petrovych, Moroz Ivan Kharytonovych

Назва патенту російською

Способ борьбы с почвенными вредителями на полях под выращивание картофеля

Автори російською

Кононученко Валерий Васильевич, Знаменский Александр Петрович, Мороз Иван Харитонович

МПК / Мітки

МПК: A01M 17/00, A01G 13/00

Мітки: шкідниками, ґрунтовими, вирощування, полях, картоплі, боротьби, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-71701-sposib-borotbi-z-runtovimi-shkidnikami-na-polyakh-pid-viroshhuvannya-kartopli.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб боротьби з ґрунтовими шкідниками на полях під вирощування картоплі</a>

Подібні патенти