Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб транспортування гідросуміші, що включає транспортування гідросуміші робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, який відрізняється тим, що попередньо задають концентрацію робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, контролюють величину концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки під час її функціонування, порівнюють контрольовану величину із заданою та досягають їх відповідності шляхом регулювання витрати подачі потоку рідини в робочий потік гідросуміші всмоктувального трубопроводу гідротранспортної установки.

2. Пристрій для транспортування гідросуміші, що включає відцентровий насос, сполучений всмоктувальним трубопроводом із приймальним резервуаром, і нагнітальний трубопровід, що містить керовану засувку, який відрізняється тим, що всмоктувальний трубопровід сполучений з обладнаними керованими засувками підживлювальними патрубками, консистометр сполучений зі всмоктувальним трубопроводом насоса, підживлювальні патрубки сполучені з приймальним резервуаром, а рівень розташування зони сполучення приймального резервуара з підживлювальними патрубками перевищує рівень розташування зони сполучення всмоктувального трубопроводу з приймальним резервуаром.

3. Пристрій для транспортування гідросуміші за п. 2, який відрізняється тим, що всмоктувальний трубопровід має наконечник, що містить ряд всмоктувальних патрубків.

Текст

1. Спосіб транспортування гідросуміші, що включає транспортування гідросуміші робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, який відрізняється тим, що попередньо задають концентрацію робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, контролюють величину концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної C2 2 (19) 1 3 67246 трубопроводі гідротранспортної установки, низька ефективність роботи установки при зміні умов експлуатації. Найбільш близьким технічним рішенням є пристрій для транспортування гідросуміші, що містить відцентровий насос, сполучений всмоктувальним трубопроводом із прийомним резервуаром, і нагнітальний трубопровід, що містить керовану засувку [А.И. Петухов и др. Горная механика. Μ., «Недра», 1965г., С. 9, рис. 3]. Недоліком найбільш близького технічного рішення є складність стабілізації необхідної величини концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, низька ефективність роботи установки при зміні умов експлуатації. В основу винаходу поставлена задача удосконалення способу транспортування гідросуміші, у якому шляхом вибору інших те хнологічних параметрів забезпечується можливість стабілізації величини концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, незалежно від змін умов експлуатації, виключення режиму замулення, і за рахунок цього, встановлення витратних параметрів потоку з урахуванням раціональної концентрації твердого, що забезпечує стійкість транспортування твердого в складі гідросуміші, можливість керування процесом транспортування. Поставлена задача розв'язується таким чином, що відомий спосіб транспортування гідросуміші, що включає транспортування робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, який відповідно до винаходу відрізняється тим, що попередньо задають концентрацію робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, контролюють величину концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки під час її функціонування, порівнюють контрольовану величину с заданою та досягають їх відповідності шляхом регулювання витрати подачі потоку рідини в робочий потік гідросуміші всмоктувального трубопроводу гідротранспортної установки, яка здійснюється за рахунок розрідження, що створюється насосом у всмоктувальному трубопроводі. В основу винаходу поставлена задача удосконалення пристрою для транспортування гідросуміші, у якому шля хом вибору інших з'єднань елементів відомої конструктивної схеми забезпечується можливість стабілізації величини концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі гідротранспортної установки, незалежно від змін умов експлуатації, виключення режиму замулення, і за рахунок цього, встановлення витратних параметрів потоку з урахуванням раціональної концентрації твердого, що забезпечує стійкість транспортування твердого в складі гідросуміші, можливість керування процесом транспортування. Поставлена задача розв'язується таким чином, що відомий пристрій для транспортування гідросуміші, що включає відцентровий насос, сполучений всмоктувальним трубопроводом із при 4 йманим резервуаром, і нагнітальний трубопровід, що містить керовану засувку, який відповідно до винаходу відрізняється тим, що всмоктувальний трубопровід сполучений з обладнаними керованими засувками підживлювальним патрубками, консистометр сполучений зі всмоктувальним трубопроводом насоса, підживлювальні патрубки сполучені з приймальним резервуаром, а рівень розташування зони сполучення приймального резервуара з підживлювальними патрубками перевищує рівень розташування зони сполучення всмоктувального трубопроводу з прийманим резервуаром, при цьому всмоктувальний трубопровід має наконечник, що містить ряд всмоктувальних патрубків. На Фіг.1 схематично зображений пристрій для транспортування гідросуміші; на Фіг.2 - варіант схеми пристрою для транспортування гідросуміші; на Фіг.3 - наконечник всмоктувального трубопроводу пристрою для транспортування гідросуміші. Здійснення способу транспортування гідросуміші пояснюється пристроєм для транспортування гідросуміші (гідротранспортною установкою), представленим на Фіг.1. Пристрій для транспортування гідросуміші містить відцентровий насос 1, сполучений всмоктувальним трубопроводом 2 із приймальним резервуаром 8, і нагнітальний трубопровід 6, що містить керовану засувку 7, при цьому всмоктувальний трубопровід 2 сполучений з обладнаним керованими засувками 4 підживлювальними патрубками 3, консистометр 5 сполучений з всмоктувальним трубопроводом 2, підживлювальні патрубки 3, сполучені з приймальним резервуаром 8, а рівень розташування зони сполучення приймального резервуара 8 з підживлювальними патрубками 3 перевищує рівень розташування зони сполучення всмоктувального трубопроводу 2 з приймальним резервуаром 8. Авторами встановлено, що для заявляемого пристрою зону сполучення приймального резервуара 8 з підживлювальними патрубками 3 доцільно розташовувати у верхній частині приймального резервуару 8, де концентрація твердих часток мінімальна, а зону сполучення приймального резервуара 8 з всмоктувальним трубопроводом 2-у нижній частині приймального резервуару 8, де концентрація твердих часток максимальна. Таким чином забезпечується можливість регулювання концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі 2 в широкому діапазоні. Спосіб реалізується таким чином. Попередньо задають величину концентрації робочого потоку гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі 2. Насос 1 заливають водою і запускають при закритій засувці 7. Далі відкривають засувку 7 і виводять установку на робочий режим. При цьому вхідний перетин всмоктувального трубопроводу 2 розташовують безпосередньо біля самого шару твердого матеріалу у нижній частині приймального резервуару 8, де концентрація твердих часток максимальна. Вхідні перерізі підживлювальних патрубків 3 розташовані вище шар у матеріалу у верхній частині приймального резервуару 8, де концентрація твердих часток мінімальна. За пока 5 67246 зниками консистометра 5 контролюють величину концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі 2. під час роботи установки. Порівнюють контрольовану величину с заданою. При відхиленні контрольованої величини від заданої досягають їх відповідності шляхом регулювання величини відкривання засувок 4 і, відповідно, подачі потоку рідини в робочий потік гідросуміші всмоктувального тр убопроводу 2. При необхідності збільшення величини концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі 2 зменшують величину відкриття керований засув Ρ Κ 4 підживлю ^ОАШ/патрубкі^З. При необхідності зменшення величини концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі 2 збільшують величину відкриття керованих засувок 4 підживлювальних патрубків 3. На Фіг.2 зображена схема пристрою для транспортування гідросуміші, всмоктувальний трубопровід 2 якої додатково містить наконечник 9. Конструктивно наконечник 9 виконаний у виді ряду вигнутих всмоктувальних патрубків 10, з'єднаних між собою вихідними перетинами. Дана конструкція наконечника 9 дозволяє здійснювати всмоктування твердого безпосередньо із шару у нижній частині приймального резервуару 8. При цьому завдяки конструктивним особливостям розташування всмоктувальних патрубків 10 забезпечується збільшення зони всмоктування матеріалу, а також взаємне розбутовування шару всмоктувальними патрубками 10, яке виключає перехід установки на несприятливий режим роботи. Розглянемо приклад можливого здійснення способу, що заявляється. У результаті технікоекономічного аналізу [Смолдырев А.Е. Тр убопроводный транспорт. - М.: Недра, 1980. - 390 с.] встановлено, що транспортування твердого в складі гідросуміші доцільно здійснювати при швидкостях потоку приблизно на 15% перевищуючих критичну швидкість плину, тобто (1) Vтр = 1,15×Vкp, де Vтр - транспортуюча швидкість; Vкp - критична швидкість. f Досвід експлуатації гідротранспортних систем показує, що в реальних умовах завжди існують коливання щільності гідросуміші (чи концентрації твердого в суміші), 6 викликані зміною різних факторів. З іншої сторони V^ залежить від концентрації твердого в гідросуміші і може бути визначена по наступній формулі: r - rЖ Vkp = V0T + 3 gDS2 T rЖ (2) де V0т - швидкість ковзання, м/с (3) VOT = U * æ 1 - 0,8 × S1 × g + 0,8 × S 2 × g ö ç 1 ÷ è ø S2 - витратна концентрація твердого; S1 - транспортна концентрація; g - прискорення вільного падіння, м/с2; D - внутрішній діаметр трубопроводу, м; r т r ж - щільності відповідно твердих часток і несучої рідини, т/м 3; U* - швидкість витання, м/с U* = 4gd (rT - r Ж ) 3 С Хr ж d - середній діаметр частки, м; Сх » 1...2,5 - коефіцієнт лобового опору твердого шматка в спокійній рідині. Вхідні дані мають наступні значення: У тр = 2,87 м/с; S1 = 0,1353; g = 9,81м/с2; D = 0,606 м; ρτ = 2,7 τ/μ ; r ж=1,0т/м 3; d = 0,2174 · 10-3 м; Cx=1,5 Нехай для умов гідротранспортної системи коливання витратної концентрації твердого (згідно показань консистометра 5) складають S2 = 0,02¸0,12. Розрахунки, виконані за формулами (1) і (2) для зазначених вхідних даних показали, що умова (1) виконується для наступного діапазону зміни витратної концентрації суміші S2 = 0,02¸0,08. Таким чином, застосування винаходу, що заявляється, дозволить забезпечити регулювання концентрації гідросуміші у всмоктувальному трубопроводі насоса в широкому діапазоні і гарантовано виключити несприятливий режим замулення. 7 Комп’ютерна в ерстка В. Клюкін 67246 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for hydraulic fluid transportation and device for its realization

Автори англійською

Kyrychenko Yevhen Oleksiiovych, Cheberiachko Ivan Mykhailovych, Yevteiev Volodymyr Vasyliovych, Shvorak Vitalii Hryhorovych, Kucher Dmytro Serhiiovych

Назва патенту російською

Способ транспортирования гидросмеси и устройство для его реализации

Автори російською

Кириченко Евгений Алексеевич, Чеберячко Иван Михайлович, Евтеев Владимир Васильевич, Шворак Виталий Григорьевич, Кучер Дмитрий Сергеевич

МПК / Мітки

МПК: F04D 29/00, F04D 13/00

Мітки: спосіб, гідросуміші, реалізації, транспортування, пристрій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-67246-sposib-transportuvannya-gidrosumishi-i-pristrijj-dlya-jjogo-realizaci.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб транспортування гідросуміші і пристрій для його реалізації</a>

Подібні патенти