Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

g-(4-N-R-Оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанові кислоти загальної формули:

RHNOCOCHNO2SC6H4NHCOCONH(CH2)3COOH,

де R=ОН або С2Н5, або СН2-СН=СН2, або С4Н9-ізо, або С6Н13, які мають діуретичну та протисудомну активність.

Текст

-(4-N-R-Оксамідосульфонілбензолоксамідо)бутанові кислоти загальної формули: RHNOCOCHNO2SC6H4NHCOCONH(CH2)3COOH, де R=ОН або С2Н5, або СН2-СН=СН2, або С4Н9-ізо, або С6Н13, які мають діуретичну та протисудомну активність. (19) (21) u201105233 (22) 26.04.2011 (24) 10.11.2011 (46) 10.11.2011, Бюл.№ 21, 2011 р. (72) ЧЕРНИХ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ, БАННИЙ ІВАН ПРОКОПОВИЧ, ГЕОРГІЯНЦ ВІКТОРІЯ АКОПІВНА, БАННА НАТАЛЯ ІВАНІВНА, САМУРА БОРИС АНДРІЙОВИЧ, КРИСЬКІВ ОЛЕГ СТЕПАНОВИЧ, САВЧЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ, ЧЕЛЕМБІЄНКО СЕРГІЙ АНАТОЛІЄВИЧ 3 64626 де R=ОН або С2Н5, або СН2-СН=СН2, або С4Н9-ізо, або С6Н13, які мають діуретичну та протисудомну активність. Синтез заявлених сполук здійснюють за схемою: RHNOCOCHNO2SC6H4NHCOCOOC2H5+NH2(CH2)3COOH MON RHNOCOCHNO2SC6H4NHCOCONH(CH2)3COOH , (I) де М - лужний метал, наприклад K. Синтез базується на амідуванні етилових естерів 4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамінових кислот -амінобутановою кислотою в присутності лугів, наприклад калію гідроксиду, при кімнатній 4 температурі. При подальшому підкисленні реакційного середовища, наприклад, додаванням НСl, утворюється цільовий продукт з виходом 68-82 %. Це безбарвні кристалічні речовини, які розчиняються у водних лугах та більшості органічних розчинників. Будову синтезованих сполук підтверджено даними елементного аналізу, ІЧ- та ПМРспектроскопії, а індивідуальність - методом тонкошарової хроматографії. Корисна модель ілюструється прикладами: Приклад 1. Авторами було синтезовано 5 сполук загальної формули (І), наведені у таблиці 1. Таблиця 1 Характеристики -(4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанових кислот Сполука R Вихід, % Т. пл.*, °C Знайдено, % N S 13,57 7,72 13,17 7,52 12,78 7,34 12,32 7,15 11,67 6,68 Брутто-формула Вирахувано, % N S 13,46 7,70 13,08 7,48 12,72 7,28 12,29 7,03 11,56 6,62 Rf** 1 ОН 71 210-212 C14H16N4O9S 0,56 2 C2H5 82 228-230 C16H20N4O8S 0,62 3 СН2-СН=СН2 68 220-222 C17H20N4O8S 0,54 4 С4Н9-ізо 76 225-227 C18H24N4O8S 0,46 5 С6Н13 70 193-195 C20H28N4O8S 0,60 * Кристалізують з пропанолу-2. ** Константи Rf визначено методом ТШХ у системі розчинників: бутанол - 25 % NH3 (8:2) на пластинах "Silufol UV-254", проявлення парами йоду. Сполуку 4 (табл. 1) -(4ізобутилоксамідосульфонілбензолоксамідо)бутанову кислоту формули (І) одержують наступним чином. До розчину 1,12 г (0,02 моль) калію гідроксиду в 10 мл метанолу додають 2,06 г (0,02 моль) амінобутанової кислоти. Одержаний розчин додають до розчину 3,99 г (0,01 моль) етилового естеру 4-ізобутил-оксамідосульфонілбензол-оксамінової кислоти в 20 мл діоксану і залишають до зникнення лужного середовища. Осад, що випав, відфільтровують, розчиняють у 20 мл води і підкислюють НСl (1:1) до рН 3. Осад відфільтровують, висушують і кристалізують. Решту сполук 1-3,5 одержують аналогічно. Підтверджено будову одержаних сполук. -1 ІЧ-спектри, v, см :13455,3234,2937,1705,1541,1357,1173;23294,3225,2962,1687,1535,1359,1177;33366,3253,2966,1688,1535,1361,1175;43314,3229,2956,1685,1537,1360,1177;53302,3220,2956,1689,1535,1357,1170. Спектри ПМР, , м.ч.: 18,25;7,95;3,52;2,45;1,28;11,20;28,75;7,92;3,12;2,48;1,95;11,20;2,60;38,90;7,95;3,52;2,47;1,32;11,20;0,77;48,86;7,92;3,52;2,48;1,32;11,22;0,80;58,72;7,92;3,52;2,45;2,05;11,20. Авторами було досліджено гостру токсичність діуретичну та протисудомну активність заявлених сполук. Приклад 2. Вивчення гострої токсичності заявлених сполук проведено на білих нелінійних мишах обох статей масою 18-24 г [4]. Речовини вводили тваринам внутрішньошлунково у вигляді 3 5 % тонкодисперсної водної суспензії, стабілізованої Твіном-80. Кожну дозу досліджували на 5 тваринах. З метою вивчення і одержання необхідної інформації про летальні і максимально переносимі дози цих сполук, виявлення картини отруєння, а також широти терапевтичної дії, за тваринами проводили спостереження протягом 14 днів після однократного введення. Кількість загиблих тварин і тих, що вижили, реєстрували через кожні 24 год. ЛД50 розраховували за методом Кьорбера [5,6]. У дослідах на мишах встановлено, що для заявлених сполук ЛД50 при внутрішньошлунковому введенні складає 1860-2510 мг/кг. Відповідно гостра токсичність препаратів порівняння: гіпотіазиду 1175 мг/кг, фуросеміду 1000 мг/кг (табл. 2), ламотриджину 340 мг/кг. Приклад 3. Вплив синтезованих сполук на видільну функцію нирок вивчено на білих щурахсамцях лінії Вістар масою 120-160 г [4]. Для дослідження діуретичної активності використані серії тварин по сім щурів у кожній групі. Сполуки, що досліджували, вводили внутрішньошлунково в дозі 0,01 ЛД50. При вивченні водного діурезу щурів утримували на постійному раціоні при вільному доступі до води. До водного навантаження тварин витримували протягом двох годин без їжі та води. Потім щурам вводили у шлунок за допомогою зонда сполуки, що досліджували, у вигляді водної суспензії одночасно з водним навантаженням у кількості 3 мл на 100 г маси тіла тварини. Сечу збирали через кожну годину впродовж чотирьох годин. Кількість сечі, що виділилась у тварин контрольної групи, приймали за 100 %. Аналіз одержаних експериментальних даних проводили порівняно з 5 64626 еталонними діуретиками гіпотіазидом та фуросемідом. Результати досліджень наведені у таблиці 2. Аналіз результатів вивчення діуретичної активності показав, що всі вивчені сполуки в умовах водного навантаження викликають збільшення видільної функції нирок у середньому на 62,6130,8 %. Виражену діуретичну активність, яка перевищує дію гіпотіазиду, виявляє сполука 1 (R=ОН), яка за дві години збільшувала діурез на 114,4 %, а за 4 год. - на 130,8 %. Приклад 4. Вивчення протисудомної активності заявлених сполук проведено на білих безпородних лабораторних щурах масою 160-200 г, попередньо відібраних за рівнем судомної готовності. Відбір тварин проводили у металевій камері розміром 804030 см з кришкою з прозорого оргскла. 6 як звуковий подразник використовували звучання електродзвоника з тривалістю звучання 120 с. Гучність звуку на рівні підлоги камери дорівнювала 96 дб. Реакцію тварин оцінювали у балах згідно з наступною шкалою [7]: 0 балів - відсутність рухового збудження та судомної реакції; 1 бал - тремтіння та незначна бігова реакція; 2 бали - виражена бігова реакція, яка закінчується падінням тварин на живіт; 3 бали - виражене рухове збудження, яке закінчується падінням тварин на бік та клонічними судомами; 4 бали - судомний припадок з тонічною напругою всієї мускулатури. Таблиця 2 Діуретична активність та гостра токсичність -(4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанових кислот Сполука 1 2 3 4 5 Гіпотіазид Фуросемід Контроль Доза, мг/кг 25,1 24,4 18,6 22,5 19,7 50,0 10,0 Діурез Через 2 год. (М±m), мл 2,53±0,20 2,26±0,19 1,78±0,10 2,15±0,17 1,92±0,16 2,02±0,08 4,17±0,13 1,28±0,09 Через 4 год. % до контролю (М±m), мл 214,4 5,68±0,21 176,6 4,12±0,15 139,1 3,87±0,13 168,0 4,04±0,16 150,0 3,98±0,14 157,8 4,07±0,16 325,8 10,32±0,15 100 2,38±0,13 ЛД50, мг/кг % до контролю 230,8 173,1 162,6 169,7 167,2 171,0 433,6 100 2510 2440 1860 2255 1970 1175 1000 Таблиця 3 Протисудомна активність -(4-N-R-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанових кислот Протисудомна активність через години 2 3 4 ПротиПротиПротиПротиу % до у % до у % до у % до судомна судомна судомна судомна бали контро бали контро бали контро бали контро активність, активність, активність, активність, лю лю лю лю % % % % 3,6±0,27 2,6±0,33 66,7 33,3 2,5±0,21 67,6 32,4 2,8±0,17 73,7 26,3 2,9±0,31 76,3 23,7 3,8±0,31 2,7±0,26 69,2 30,8 1,7±0,14 45,9 54,1 2,5±0,27 65,8 34,2 3,0±0,25 78,9 21,1 3,9±0,28 2,5±0,22 64,1 35,9 1,8±0,17 48,6 51,4 2,2±0,21 58,0 42,0 2,6±0,20 68,4 31,6 3,7±0,39 2,3±0,19 59,0 41,0 1,4±0,12 37,8 62,2 1,2±0,12 31,6 68,4 2,7±0,17 71,1 28,9 3,6±0,41 2,5±0,28 64,1 35,9 2,3±0,19 59,0 41,0 2,6±0,18 68,4 31,6 2,7±0,21 71,1 28,9 3,8±0,36 2,6±0,31 66,7 33,3 2,4±0,28 64,9 35,1 2,7±0,39 71,0 29,0 3,1±0,39 81,6 18,4 3,7±0,38 3,9±0,41 100 3,7±0,37 100 3,8±0,37 100 3,8±0,38 100 Вихідні Сполука дані, бал 1 2 3 4 5 Л К 1 Примітка: р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

g-(4-n-r-oxamidosulphonylbenzenoxamido)-butanoic acids exhibiting diuretic and anticonvulsant activity

Автори англійською

Chernykh Valentyn Petrovych, Bannyi Ivan Prokopovych, Heorhiants Viktoria Akopivna, Banna Natalia Ivanivna, Samura Borys Andriiovych, Kryskin Oleh Stepanovych, Savchenko Viktor Mykolaiovych, Chelembienko Serhii Anatolievych

Назва патенту російською

G-(4-n-r-оксамидосульфонилбензолоксамидо)-бутановые кислоты, которые имеют диуретическую и противосудорожную активность

Автори російською

Черных Валентин Петрович, Банный Иван Прокопович, Георгиянц Виктория Акоповна, Банна Наталья Ивановна, Самура Борис Андреевич, Криськов Олег Степанович, Савченко Виктор Николаевич, Челембиенко Сергей Анатольевич

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/197, A61P 29/00, A61P 25/08, C07C 233/02

Мітки: активність, кислоти, мають, діуретичну, g-(4-n-r-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанові, протисудомну

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-64626-g-4-n-r-oksamidosulfonilbenzoloksamido-butanovi-kisloti-yaki-mayut-diuretichnu-ta-protisudomnu-aktivnist.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">g-(4-n-r-оксамідосульфонілбензолоксамідо)-бутанові кислоти, які мають діуретичну та протисудомну активність</a>

Подібні патенти