Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання 6-заміщених 4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів формули:

,

який включає конденсацію рівномолярних кількостей 3-аміно-1,2,4-триазолу, параформальдегіду та метиленактивної карбонільної сполуки у розчиннику при кип'ятінні, який відрізняється тим, що як метиленактивну карбонільну сполуку використовують відповідні 1,3-дикетони або естери ацетооцтової кислоти формули СН3СОСН2Х, як розчинник використовують воду, конденсацію проводять протягом 0,25-1,0 годин до утворення кінцевого продукту, який виділяють фільтрацією.

Текст

Спосіб отримання 6-заміщених 4,7-дигідро1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів формули: 2 3 62958 4 NO2 NO2 N NH + N COOC2H5 NH2 O N + NH2 HCHO + O COOC2H5 N N N N H CH3 . CH3 III. Спосіб одержання сполуки формули III реалізується за схемою: N , Н+ етанол COOC2H5 N N CH3 У відомому джерелі багатокомпонентним способом одержано лише одну сполуку формули III конденсацією 3-аміно-1,2,4-триазолу, ацетооцтового естеру та параформальдегіду. Суміш компонентів кип'ятять у етанолі у присутності кислотного каталізатора - концентрованої хлоридної кислоти протягом 5-7 годин, потім протягом 8-10 годин реакційну суміш витримують при ~20 °C до повного завершення реакції. Кінцевий продукт очищують перекристалізацією із етанолу або з суміші метанол-вода у співвідношенні 1:2. Вихід продукту складає 65,5 %. Температура плавлення 196198 °C. Недоліками відомого способу є тривалість процесу 14-18 годин з урахуванням перекристалізації, необхідність застосування кислотного каталізатора призводить до можливості перебігу побічних процесів, що знижують виходи реакції та забруднюють продукт домішками, що викликають необхідність подальшої очистки. Крім того, підвищена розчинність продукту реакції в етанолі призводить до складностей виділення його з реакційної суміші та подовжує процес випадіння речовини. Обов'язкова перекристалізація з етанолу або суміші метанолу з водою потребує застосування токсичного (метанол) або вогненебезпечного (етанол) розчинників. Цей спосіб є наближеним за технічною суттю до способу, що заявляється, і прийнятий нами за прототип. N H спосіб неперспективним при пошуку нових біологічно активних речовин. Відомий спосіб одержання 5-метил-6етоксикарбоніл-4,7-дигідропіразоло[1.5а]піримідинів [О.В. Федорова и др., Изв. РАН, сер. химическая, №8, с. 1677-1678 (2003)] формули III COOC2H5 N N COOC2H5 NH N CH3 Суміш 9,7 г етил--ацетил-3-нітроцинамату і 3,4 г 3-аміно-1,2,4-триазолу у 150 мл етанолу кип'ятять 10 годин. Після охолодження реакційної маси кристали 5-метил-6-етоксикарбоніл-7-(3нітрофеніл)-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1.5а]піримідину відфільтровують, сушать і перекристалізовують з метанолу. Температура плавлення 222-224 °C, вихід складає 46 %. Час реакції, включаючи очистку продукту, складає приблизно 10-11 годин. Недоліком відомого способу є тривалий процес, пов'язаний з очищенням продукту кристалізацією із метанолу - токсичного, вогненебезпечного розчинника. Використання даного методу обмежено можливістю одержання лише 7-арилпохідних дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідину - сполук з високою молекулярною масою, що робить цей N етанол N H CH3 . В основу корисної моделі поставлено задачу розробки простого і доступного способу отримання 6-заміщених 5-метил-4,7-дигідро-1,2,4триазоло[1,5-а]піримідинів, у якому за рахунок зміни умов синтезу (використання вогнебезпечних та нетоксичних розчинників) можна спростити процес, скоротити його тривалість, зменшити витрату розчинників за рахунок підвищення якості одержаних речовин, підвищити вихід цільових продуктів. Рішення поставленої задачі забезпечується тим, що у способі одержання 6-заміщених 5метил-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів формули І N N X N N H CH3 де X=COCH3, COOC2H5, COOCH3, ,І який включає конденсацію рівномолярних кількостей 3-аміно-1,2,4-триазолу, параформальдегіду та метиленактивної карбонільної сполуки у розчиннику при кип'ятінні, згідно з корисною моделлю, як метиленактивну карбонільну сполуку використовують відповідні 1,3-дикетони або естери ацетооцтової кислоти формули СН3СОСН2Х, як розчинник використовують воду, конденсацію проводять протягом 0,25-1,0 години до утворення кінцевого продукту, який виділяють фільтрацією. 5 62958 Вибір компонентів реакції - метиленактивних карбонільних сполук, і розчинника для проведення реакції - води, дозволяє здійснити синтез при кип'ятінні протягом 0,25-1,0 години без використання каталізатора (як у прототипі). За способом, що заявляється, одержують індивідуальні дигідропоз1 зідні азолопіримідинів (про що свідчать Н ЯМР спектри) без домішок сторонніх речовин, з високими виходами, виключається необхідність додаткової очистки кінцевих продуктів. Проведення реакції в умовах, що заявляються, забезпечує високу швидкість її перебігу, що приводить до скорочення часу технологічного процесу до 0,25-1,0 години (у способі-прототипі - 1418 годин), зменшує енергозатрати. За необхідністю це дозволяє швидко розробити методику синтезу цих речовин для промислових умов. Варіювання температурного режиму реакції показало, що проведення реакції при температурі нижче, ніж температура кипіння води, реакція хоча і проходить, але з дуже низькими виходами. N N 6 Варіювання часового режиму показало недоцільність змінення часу реакції. Збільшення часу кип'ятіння не призводить до збільшення виходу продукту реакції, тоді як зменшення часу - до суттєвого зменшення виходу. Перевагами способу одержання заміщених 5метил-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів є також його екологічність (для проведення реакції як розчинник використовується вода), можливість одержувати сполуки з низькою молекулярною масою, що важливо для пошуку речовин з біологічною активністю, а також можливість одержувати триазолопіримідини з високими виходами без застосування каталізатора. Продукти утворюються вже у процесі реакції, не потребують спеціального виділення і витримки при кімнатній температурі протягом тривалого часу (як у способі-прототипі). Спосіб, що заявляється, здійснюється за схемою: X NH + NH2 HCHO , Н+ + O Рівномолярні кількості 3-аміно-1,2,4-триазолу, параформальдегіду та відповідної метиленактивної сполуки кип'ятять у воді протягом 0,25-1,0 години. Осад, що випадає, відфільтровують, сушать. Виходи реакції 77-82 %. У таблиці наведено порівняльні характеристики способу, що заявляється, способу-прототипу і способу-аналога. Приклад 1. Одержання 5-метил-6етоксикарбоніл-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5а]піримідину. Суміш, що складається з 8,4 г (100 моль) 3аміно-1,2,4-триазолу, 13,0г (100 моль) ацетооцтового естеру та 3,0 г (100 моль) параформальдегіду кип'ятять у 10 мл води протягом 0,25 години. Осад відфільтровують, сушать. Т. пл. 192.°С. Вихід 16,0 г (77 %). Спектр ЯМР (ДМСО-d6): 1.21 (3Н, т, 3J=7.0 Гц), 2.29 (1Н, с), 4,09 (2Н, кв), 4.80 (2Н, с), 7.70 (1Н, с), 10.44 (1Н, с). Приклад 2. Одержання 5-метил-6-ацетил-4,7дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідину. Суміш, що складається з 8,4 г (100 моль) 3аміно-1,2,4-триазолу, 10,0 г (100 моль) ацетилацетону та 3,0 г (100 моль) параформальдегіду кип'ятять у 10 мл води протягом 0,1 години. Осад від CH3 N N X N N H CH3 . фільтровують, сушать. Т. пл. 238 °C. Вихід 14,6 г (82 %). Спектр ЯМР (ДМСО-d6): 2.20 (3Н, с), 2.29 (3Н, с), 4.91 (2Н, с), 7.72 (1Н, с), 10.44 (1Н, с). Приклад 3. Одержання 5-метил-6метоксикарбоніл-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5а]піримідину. Суміш, що складається з 8,4 г (100 моль) 3аміно-1,2,4-триазолу, 1,16 г (100 моль) метилового естеру ацетооцтової кислоти та 3,0 г (100 моль) параформальдегіду кип'ятять у 10 мл води протягом 0,05 години. Осад відфільтровують, сушать. Т. пл. 217 °C. Вихід 15,5 г (80 %). Спектр ЯМР (ДМСО-d6): 2.30 (3Н, с), 3.64 (3Н, с), 4.80 (2Н, с), 7.68 (1Н, с), 10.40 (1Н, с). Як видно з тексту матеріалів, запропоноване технічне рішення має наступні переваги: - тривалість технологічного процесу складає 0,25-1,0 годин (за способом-прототипом 14-18 годин); - спосіб, що заявляється, дозволяє отримувати продукти високої чистоти, які не потребують перекристалізації, з високими виходами; - спосіб, що заявляється, є екологічним, менш енергоємним (порівняно зі способом-прототипом), здешевлює вартість цільових продуктів. 7 62958 8 Таблиця Найменування показника Спосіб, що заявляється Аналог за статтею Аналог за патентом [Па[О.В. Федорова и др., Изв. тент Японії №63101383, РАН, сер. химическая, №8, C07 D487/04] с. 1677-1678 (2003)]. 1 1 Кількість стадій 1 Тривалість процесу, го0,05-0,25 10-11 14-18 дин Виходи цільових продук77-82 46 65,5 тів, % Розчинник вода етанол етанол Каталізатор – – хлоридна кислота Чистота цільових продукне потребує кристалізації потребує кристалізації потребує кристалізації тів метод дозволяє отримувати лише арилзаміщені сполуки; продукти мають Інше високу молекулярну масу (>500) та є малопридатними для вивчення фізіологічної активності Комп’ютерна верстка М. Ломалова Підписне Тираж 23 прим. Державна служба інтелектуальної власності України, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Process for the preparation of 6-substituted 4,7-dihydro-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidines

Автори англійською

Komikhov Serhii Oleksandrovych, Desenko Serhii Mykhailovych, Afanasiadi Liudmyla Mykhailivna, Bila Iryna Hryhorivna

Назва патенту російською

Способ получения 6-замещенных 5-метил-4,7-дигидро-1,2,4-триазоло[1,5-а]пиримидинов

Автори російською

Комихов Сергей Александрович, Десенко Сергей Михайлович, Афанасиади Людмила Михайловна, Била Ирина Григорьевна

МПК / Мітки

МПК: C07D 471/00

Мітки: 5-метил-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів, 6-заміщених, спосіб, одержання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62958-sposib-oderzhannya-6-zamishhenikh-5-metil-47-digidro-124-triazolo15-apirimidiniv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб одержання 6-заміщених 5-метил-4,7-дигідро-1,2,4-триазоло[1,5-а]піримідинів</a>

Подібні патенти