Анатомо-функціональний спосіб прогнозування наслідків для життя у постраждалих з травматичною хворобою

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування наслідків для життя травматичної хвороби у травматологічних і реанімаційних хворих шляхом оцінки тяжкості травми, дослідження клітинного складу крові, який відрізняється тим, що оцінюють тяжкість травми за допомогою шкали PTS, визначають за допомогою інтегральної реографії тіла по M.I. Тіщенко показники ударного індексу напруження дихання, стабілізації тонусу, коефіцієнта інтегральної тонічності, у формулі крові-відсоток паличкоядерних нейтрофілів і на основі цих даних роблять розрахунок показника анатомо-функціональних порушень (АФП) при прийнятті в стаціонар і на 1, 2-3, 5-7, 8-14 добу після травми за 1 формулою

АФП = PTS – 0,13хПН + 302,9 – 2,75хУ1 + 5,2хПНД + ПСТ + 2,43хКІТ,

у той же термін за 2 формулою роблять розрахунок показника багатофакторного аналізу (БФА)

де (АФП) - анатомо-функціональні порушення за анатомо-функціональним способом прогнозування наслідків для життя у постраждалого з травматичною хворобою, (БФА) - багатофакторний аналіз за анатомо-функціональним способом прогнозування наслідків для життя у постраждалого з травматичною хворобою, PTS - тяжкість травми за даною шкалою, ПН - % паличкоядерних нейтрофілів у формулі крові, УІ - ударний індекс, БФА - показник напруження дихання, KIT - коефіцієнт інтегральної тонічності, ПСТ - показник стабілізації тонусу і при АФП менше 600, а БФА - менше 0,8 бала прогнозують "сприятливий" прогноз для життя, при значеннях відповідно більше 600 і більше 0,8 бала - "несприятливий", а при "несприятливому" прогнозі за одною з моделей - "сумнівний".

Текст

Спосіб прогнозування наслідків для життя травматичної хвороби у травматологічних і реанімаційних хворих шляхом оцінки тяжкості травми, дослідження клітинного складу крові, який відрізняється тим, що оцінюють тяжкість травми за допомогою шкали PTS, визначають за допомогою інтегральної реографії тіла по М І Тіщенко показники ударного індексу напруження дихання, стабілізації тонусу, коефіцієнта інтегральної ТОНІЧНОСТІ, у формулі крові-відсоток паличкоядерних нейтрофілів і на основі цих даних роблять розрахунок показника анатомо-функцюнальних порушень (АФП) при прийнятті в стаціонар і на 1, 2-3, 5-7, 8 Винахід відноситься до медицини, а саме до невідкладної травматології і реаніматологи Механічні травми в країнах СНД знаходяться на 2-ому МІСЦІ серед причин тимчасової непрацездатності, на 3-ому первинної інвалідності, на 4-ому - у структурі зареєстрованої захворюваності У структурі причин смертності населення травми займають третє, а серед населення у ВІЦІ ДО 40 років перше місце [Хирургия 1992 —№7-8 — С 74-79] Важка травма викликає складні зміни у всіх життєво важливих системах організму з розвитком травматичної хвороби При цьому в шоковому періоді умирає від 38,7% до 42,4% постраждалих із поєднаними пошкодженнями, а в післяшоковому періоді від 14,3% до 25,6% [Травматическая болезнь / Под редакцией Дерябина И Я , Насонкина О С — Л Медицина, 1987 — 304 с] Тому своєчасне і точне прогнозування наслідків для життя у постраждалих з травматичною хворобою актуально і 14 добу після травми за 1 формулою АФП = PTS-О.ІЗхПН + 302,9 -2,75хУ1 + 5,2хПНД + ПСТ+2,43хКІТ, у той же термін за 2 формулою роблять розрахунок показника багатофакторного аналізу (БФА) ° 117хКІТ + 0 0647хПСТ + 2 3 3 х П Н - 3 7 де (АФП) - анатомо-функцюнальні порушення за анатомо-функцюнальним способом прогнозування наслідків для життя у постраждалого з травматичною хворобою, (БФА) - багатофакторний аналіз за анатомо-функцюнальним способом прогнозування наслідків для життя у постраждалого з травматичною хворобою, PTS - тяжкість травми за даною шкали, ПН - % паличкоядерних нейтрофілів у формулі крові, У1 - ударний індекс, БФА - показник напруження дихання, КІТ - коефіцієнт інтегральної ТОНІЧНОСТІ, ПСТ - показник стабілізації тонусу і при АФП менше 600, а БФА - менше 0,8 бала прогнозують "сприятливий" прогноз для життя, при значеннях ВІДПОВІДНО більше 600 і більше 0,8 бала "несприятливий", а при "несприятливому" прогнозі за одною з моделей - "сумнівний" на СЬОГОДНІШНІЙ день Відомий спосіб прогнозування наслідків для життя при механічної травмі шляхом виміру системного і діастолічного артеріального тиску крові з розрахунком прогностичного індексу ПІ При значеннях ПІ 0,86 і менш прогнозують сприятливий наслідок для життя у постраждалих з травматичною хворобою, а при значеннях 0,87 і більш несприятливий наслідок [Патент SU №1782547 А1, кл А61В10/00, 1992] Недоліками відомого способу є його низька точність (за нашими спостереженнями 60%) прогнозу Це пов'язано з використанням лише показників артеріального тиску, на підставі яких установлюється прогноз, і не враховується тяжкість анатомічних пошкоджень, зміни в периферичної гемодинаміки, дихальної системі, периферичної крові Обмеженість відомого способу закладена у визначенні тільки двох варіантів наслідків травма (О 62247 тичної хвороби - сприятливий і несприятливий У життя, як БФА та АФП, оцінка тяжкості отриманої той час як можливі прикордони стани - сумнівний травми по шкалі PTS, % ПН у формулі крові дає результат Відомий спосіб не дозволяє скласти можливість вже в першу годину після поступленні комплексну дихально-гемодинамічну характерисвизначити наслідків для життя травматичної хвотику організму постраждалого на ранніх стадіях роби травматичної хвороби, на підставі якої можлива Спосіб здійснюють у такої ПОСЛІДОВНОСТІ розробка лікувальних програм з и корекцією При поступленні роблять інтегральну реограМетою винаходу є удосконалювання способу фію тіла (ІРГТ) по М І Тіщенко ІРГТ по М І Тіщенпрогнозування наслідків для життя у постраждалих ко реєструється за загальноприйнятою методикою з травматичною хворобою [Кардиология — 1973 — №11 — С 54-59] на частоті ЗОкГц апаратом КСВГ-1 Два паралельно Поставлена задача досягається методом обз'єднаних електроди накладається на передпліччя числення показників за допомогою анатомоі два на ГОМІЛЦІ Реограма реєструється на ДІЛЯНЦІ функцюнального способу (АФС) прогнозування руки-тулуба-но ги Вихідний електричний базисний наслідків для життя багатофакторний аналіз опір виміряється після попереднього балансуван(БФА) та анатомо-функцюнальні порушення ня по вихідному опору ІРГТ записується при (АФП) "Сприятливий" прогноз наслідків для життя швидкості руху папера 25мм у секунду Точність у постраждалих з травматичною хворобою оцінювиміру базисного опору між електродами ± 1,5Ом ється тоді, коли сума балів по АФП менш 600, по Визначаються наступні показники ІРГТ БФА - менш 0,8, "несприятливий" - ВІДПОВІДНО більш 600 і більш 0,8 бала, "сумнівний" - при "неУІ - ударний індекс-величина разової продуксприятливому" прогнозі по одній з моделей тивності серця, визначають як відношення ударного об'єму лівого шлуночка до поверхні тіла Іншою ВІДМІННІСТЮ способу, що заявляється, є те, що використовували показники АФС прогнозуКІТ - коефіцієнт інтегральної ТОНІЧНОСТІ, ЯКИЙ вання наслідків для життя за допомогою БФА та відображає стан артеріального опору судин у ціАФП, оцінку тяжкості отриманої травми по шкалі лих числах прямо пропорційних системному артеPTS, % паличкоядерних нейтрофілів (ПН) у форріальному тонусу мулі крові ПСТ - показник стабілізації тонусу - показує При використанні способу, що заявляється, зміни пружного опору артеріальних судин у залежточність прогнозу підвищується от 60,0% (за проності від зміни ударного об'єму крові, тотипом) до 87,0%, що дозволяє вже в першу гоПНД - показник напруження дихання характедину з моменту травми застосувати комплекс лікуризує побічні енергетичні витрати на роботу дивально-профілактичних заходів для боротьби з хання, вказує на взаємозв'язок центральної гемотермінальними станами, що включає проведення динаміки і зовнішнього дихання організаційних заходів, застосування диференціПісля ЗНЯТТЯ реограми набирають кров із пайованої терапії, хірургічне лікування постраждалих льця і аналізують на зміст ПН Тяжкість отриманої з урахуванням прогнозу наслідків для життя травтравми одночасно оцінюють по шкалі PTS за загаматичної хвороби Крім того, спосіб що заявляєтьльноприйнятою методикою [Вестник хирургии им ся простий, не вимагає спеціальної дорогої апараИИ Грекова 1997 — №2 — С 55-59] Знаючи тури, доступний будь-якому травматологічному і показники УІ, КІТ, ПНД, ПСТ, ПН проводять оцінку реанімаційному відділенню тяжкості травми по АФП [Проблеми військової охорони здоров'я 36 наук ш — Українська війсьВикористання простих, інформативних, легко і ково-медична академія, 2002 с 15-22] Отримані швидко здійсненних критеріїв, що об'єктивно відрезультати підставляють у 1 формулу бивають істоту патофізиолопчних реакцій у постраждалих із поєднаною травмою, якими є такі показники за АФС прогнозування наслідків для АФП = PTS - 0,1 ЗхПП + 302,9 - 2,75хУУ+ 5,2хППН + ПСТ + 2,43хКІТ (1), ТОНІЧНОСТІ де АФП - анатомо-функцюнальні порушення Після проводять оцінку тяжкості травми за доза АФС прогнозування наслідків для життя, PTS помогою розрахунку БФА [Проблеми військової тяжкість травми по даній шкалі, ПН - паличкоядеохорони здоров'я 36 наук ш — Українська війсьрні нейтрофіли, УІ - ударний індекс, ПНД - показково-медична академія, 2002 с 15-22] Отримані ник напруження дихання, ПСТ - показник стабілірезультати підставляють у 2 формулу зації тонусу, КІТ - коефіцієнт інтегральної 0,15хУІ +0,45хПНД+ 0,117хКІТ + 0,0647хПСТ + 2,ЗЗхПН -37 (2), БФА = 37,3 ноі хвороби Ця модель прогнозування наслідків де БФА - багатофакторний аналіз за АФС для життя травматичної хвороби була нами застопрогнозування наслідків для життя, УІ - ударний сована у 293 постраждалих із поєднаною травмою індекс, ПНД - показник напруження дихання, КІТ Точність прогностичних відповідей при поступленкоефіцієнт інтегральної ТОНІЧНОСТІ, ПСТ - показник ні по 1 формулі склала 67,0%, по 2 формулі стабілізації тонусу, ПНД - паличкоядерні нейтро77,0% На 5-7 добу після травми точність прогнозу підвищилась і склала ВІДПОВІДНО ПО 1 формулі філи 81%, по 2 формулі - 87%, що можна пояснити знаДані формули дають можливість вже в першу чною виразністю дихальних і гемодинамічних погодину після надходження постраждалого у стацірушень як у виживших, так і у померлих постражонар прогнозувати наслідки для життя травматич 62247 далих з важкої травмою при надходженні и у гострому періоді, незважаючи на проведену інтенсивну терапію Для прогнозу наслідків для життя травматичної хвороби у постраждалих із поєднаною травмою при поступленні у стаціонар, на 1, 2-3, 5-7, 8 6 14 добу після травми застосовують першу і другу формулу Усі постраждалі з травмою в залежності від БФА та АФП розподіляють на 3 КЛІНІКО прогностичні групи з "сприятливим", "сумнівним" і "несприятливим" наслідком для життя травматичної хвороби Дані зазначені в таблиці Таблиця Прогноз наслідків для життя у постраждалих з травматичною хворобою Прогноз Сприятливий Сумнівний Несприятливий АФС На основі анатомо-функцюнальних порушень (бали) менш 600 більш 600 менш 600 більш 600 На основі багатофакторного аналізу (бали) менш 0,8 менш 0,8 більш 0,8 більш 0,8 "Сприятливий" прогноз наслідків для життя у яєчника, гемоперитоніум Закрита травма грудей постраждалих з травматичною хворобою оцінюдвосторонній забій легенів Закрита черепноється тоді, коли сума балів по АФП менш 600, по мозкова травма забій головного мозку середнього БФА - менш 0,8, "несприятливий" - ВІДПОВІДНО степені важкості більш 600 і більш 0,8 бала, "сумнівний" - при "неАнатомічна оцінка тяжкості травми за шкалою сприятливому" прогнозі по одній з моделей PTS - 54 балів, що вказує на пошкодження надто важкого ступеня тяжкості При поступленні УІ Приклад 1 Потерпіла В , 39 років (історія хво27,88мл/м2, КІТ - 61,11 від од , ПСТ - 1,33 від од , роби №4157), поступила 24 04 2001 року, через 40 ПНД-52,17від од.ПН-41,0% годин після ДТП Діагноз Надто важка поєднана травма таза Закрита травма таза переломи обох Розрахунок АФП по 1 формулі при поступленлонних і сідничних кісток таза по типі "метелика" ні Закрита травма живота розрив печінки, правого АФП(бал и) = 54 - 0,13x41 + 302,9 - 2,75x27,88 + 5,2x52,17 +1,33 + 2,43x61,11 = 696,01 АФП за 1 формулою - 696,01 бала, що відпоРозрахунок БФА по 2 формулі при поступленвідає важким і незворотним для життя порушенні ням із "несприятливим" прогнозом 0,15x27,88 + 0,45x52,17 + 0,117x61,11 + 0,0647x1,33 + 2,33x41 - 37 БФА(бали) = = 2,5 37,3 При поступленні БФА - 2,5 бала, що також укаНа 2-у добу УІ - 10,1 мл/м , КІТ - 68,9 від од , зує на "несприятливий" прогноз Висновок АФП ПСТ -1,45 від од , ПНД - 34,5 від од , ПН - 25,0% більш 600, по БФА - більш 0,8 прогноз для життя у Розрахунок АФП по 1 формулі на 2-у добу постраждалої при поступленні - "несприятливий" АФП(бали) = 54 - 0,13x25 + 302,9 - 2,75x10,1 + 5,2x34,5 +1,45 + 2,43x68,9 = 641,5 АФП за 1 формулою - 641,5 бала, що ВІДПОВІіз "несприятливим" прогнозом Розрахунок БФА по дає важким і незворотним для життя порушенням 2 формулі на 2-у добу 0,15x10,1 + 0,45x34,5 + 0,117x68,9 + 0,0647x1,45 + 2,33x25 - 37 БФА(бали) = = 3,06 37,3 На 2-у добу БФА - 3,06 бала, що також указує значним зміщенням доверху, закритого підвертлюна "несприятливий" прогноз для життя Висновок гового перелому правого стегна із зміщенням АФП більш 600, по БФА - більш 0,8 прогноз для відламків ззовні, закритих переломів 9, 10 ребер життя у постраждалої на 2-у добу - "несприятлисправа по задній пахвовій лінії, закритого переловий" Не зважаючи на інтенсивне лікування, у пому ключиці, струсу головного мозку страждалої розвинулась гостра серцево-судинна Анатомічна оцінка тяжкості травми за шкалою недостатність Результат лікування - смерть PTS - 25 балів, що вказує на пошкодження середнього ступеня важкості При поступленні УІ Приклад 2 Хвора X , 28 років (історія хвороби №25850), поступила в клініку 18 09 2000 року че34,6мл/м , КІТ - 66,3 від од , ПСТ - 1,2 від од , рез 24 години після ДТП, з приводу надто важкої ПНД-89,6 від од, ПН-4,0% поєднаної травми таза закритий перелом верхРозрахунок АФП по 1 формулі при поступленньої гілки лонної й здухвинної кістки справа із нені АФП(бали) = 25 - 0,13x4 + 302,9 - 2,75x34,6 + 5,2x89,6 +1,2 + 2,43x66,3 = 860,5 АФП за 1 формулою - 860,5 бала, що ВІДПОВІРозрахунок БФА по 2 формулі при поступлендає важким і незворотним для життя порушенням ні із "несприятливим" прогнозом 0,15x34,6 + 0,45x89,6 + 0,117x66,3 + 0,0647x1,2 + 2,33x4 - 37 БФА(бали) = = 0,68 37,3 7 62247 8 2 При поступленні БФА - 0,68 бала, що указує на На 5-у добу, УІ - 34,2мл/м , КІТ - 76,3 від од , "сприятливий" прогноз для життя Висновок АФП ПСТ-1,03 від од , ПНД - 2,06 від од, ПН -18,0% більш 600, по БФА - менш 0,8 прогноз для життя у Розрахунок АФП по 1 формулі на 5-у добу постраждалої при поступленні - "сумнівний" АФП(бали) = 25 - 0,13x18 + 302,9 - 2,75x34,2 + 5,2x2,06 + 2,06 + 2,43x76,3 = 428,7 АФП за 1 формулою - 428,7 бала, що ВІДПОВІРозрахунок БФА по 2 формулі на 5-у добу дає "сприятливому" прогнозу для життя гж * /= ч 0,15x34,2 + 0,45x2,06 + 0,117x76,3 + 0,0647x1,03 + 2,33x18-37 БФА(бали) = — • • • • • • • • = 0,53 37,3 При поступленні БФА - 0,53 бала, що також лінії, забите місце правої легені, правобічний мауказує на "сприятливий" прогноз для життя Вилий гемопневмоторакс Закрита черепно-мозкова сновок АФП менш 600, по БФА - менш 0,8 прогноз травма струс головного мозку Перелом правого для життя у постраждалої на 5-у добу - "сприятлинадколінка вий" Результат лікування одужування Анатомічна оцінка тяжкості травми за шкалою Приклад 3 Хворий 3 , 34 років (історія хвороби PTS - 20 балів, що вказує на пошкодження серед№8280), поступів у клініку ЗО 03 2000 року через нього ступеня важкості При поступленні УІ годину після дорожньо-транспортної пригоди 32,0мл/м , КІТ - 65,5 від од , ПСТ - 1,65 від од , (ДТП) (ПІШОХІД) Діагноз важка поєднана травма ПНД-37,5 від од , ПН - 7,0% грудей Перелом грудини в середній третині, пеРозрахунок АФП по 1 формулі при поступленрелом 4-5 ребер праворуч по середньо-пахвовій ні АФП(бал и) = 20 - 0,13x7 + 302,9 - 2,75x32+5,2x37,5 +1,65 + 2,43x65,5 = 589 АФП за 1 формулою - 589,0 бала, що ВІДПОВІРозрахунок БФА по 2 формулі при поступлендає "сприятливому" прогнозу для життя ні ,-* л ,= , 0,15x32+0,45x37,5 + 0,117x65,5 + 0,0647x1,65 + 2,33x7 - 37 БФА(бали) = — • • • • • • • = 0,23 37,3 При поступленні БФА - 0,23 бала, що також "сприятливий" указує на "сприятливий" прогноз для життя ВиНа 8-у добу УІ - 28,2мл/м2, КІТ - 74,1 від од , сновок АФП менш 600, по БФА - менш 0,8 прогноз ПСТ-1,46 від од , ПНД - 37,4 від од , ПН 14,0% для життя у постраждалого при поступленні Розрахунок АФП по 1 формулі на 8-у добу АФП(бали) = 20 - 0,13x14 + 302,9 - 2,75x28,2 + 5,2x37,4 +1,46 + 2,43x74,1 = 598,0 АФП за І формулою - 598,0 бала, що ВІДПОВІРозрахунок БФА по 2 формулі на 8-у добу дає "сприятливому" прогнозу для життя гж * /= ч 0,15x28,2+0,45x37,4 + 0,117x74,1 + 0,647x1,46 + 2,33x14-37 БФА(бали) = — • • • • • • • • = 0,68 37,3 При поступленні БФА - 0,68 бала, що також у задовільному стану хворий виписаний на 28 доуказує на "сприятливий" прогноз для життя Вибу сновок, АФП менш 600, по БФА - менш 0,8 прогноз Наведені приклади свідчать про ВІДПОВІДНІСТЬ для життя у постраждалого на 8-у добу - "сприятнаслідків для життя у постраждалих з травматичливий" Після проведеного хірургічного лікування, ною хворобою критеріям прогнозу Комп'ютерна верстка А Крулевський Підписне Тираж 39 прим Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, Львівська площа, 8, м Київ, МСП, 04655, Україна ДП "Український інститут промислової власності", вул Сім'ї Хохлових, 15, м Київ, 04119

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Anatomical-and-functional method for predicting consequences of injury in patients with wound dystrophy

Автори англійською

Burlika Volodymyr Volodymyrovych

Назва патенту російською

Анатомо-функциональный способ прогнозирования последствий для жизни у пострадавших с травматической болезнью

Автори російською

Бурлука Владимир Владимирович

МПК / Мітки

МПК: A61F 5/00, A61B 10/00

Мітки: наслідків, спосіб, постраждалих, прогнозування, анатомо-функціональний, хворобою, травматичною, життя

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-62247-anatomo-funkcionalnijj-sposib-prognozuvannya-naslidkiv-dlya-zhittya-u-postrazhdalikh-z-travmatichnoyu-khvoroboyu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Анатомо-функціональний спосіб прогнозування наслідків для життя у постраждалих з травматичною хворобою</a>

Подібні патенти