Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта, за яким здійснюють почергове закачування та витримування в пласті розчинів хімічних реагентів, один з яких містить гіпохлорит натрію, який відрізняється тим, що реагенти містять хімічні сполуки в наступному співвідношенні компонентів, % об.:

гіпохлорит натрію або/та калію

4-5

карбамід

15-20

гідроксид натрію або/та калію

5-10

вода

     решта.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що після очищення привибійної зони продуктивного пласта від продуктів реакції додатково проводять закачування реагенту для суттєвого зменшення фільтраційних опорів.

Текст

1. Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта, за яким здійснюють почергове зака 3 гідроксид натрію або/та калію 5-10; вода решта Після очищення ПЗП в пласт додатково закачують та витримують розчин для суттєвого зменшення фільтраційних опорів, наприклад 5% розчину гідрофобізатора ГФК-1. Порівняльний аналіз з прототипом показує, що запропонований спосіб відрізняється від відомого тим, що розчини хімічних реагентів ефективно зменшують глинизацію породи, видаляють полімерні складові та зменшують в'язкість високомолекулярних вуглеводнів за рахунок виділення в результаті реакції вуглекислоти та утворення гідразину. Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта реалізується наступним чином. У пласт першим закачують розчин карбаміду з гіпохлоритом натрію або/та калію. При температурі вище 80°С відбувається реакція з виділенням CO2. В процесі реакції відбувається, по-перше, руйнування полімерних забруднень у поровому просторі (залишків промивальних рідин) активним хлором та киснем, що виділяються в пласті в присутності гіпохлориту натрію або/та калію, по-друге, відбувається початкове розрідження високомолекулярних вуглеводнів виділеним СО2 Реакція описується наступними схемами, в залежності від умов середовища: 2NaClO+H2NCONH2+H2O2NH3+2Na2O+CO2+Cl2 (pH  5) або 2NaClO+H2NCONH2+H2O2NH3+2Na2Cl+CO2+O2 (pH > 5) Вода, що утворилася у результаті реакції піддається автопротолізу за схемою: + 2H2O=H3O +OH 59956 4 У результаті встановлюється динамічна система з утворенням одно - чи двовалентного іону гідразину: + +2 N2H4+2H3O [N2H6] +2H2O + N2H4+H2O[N2H5] +OH Гідразин (іон гідразину), активно вступає у взаємодію з алюмосилікатами. Приклади комплексних аніонів алюмосилікатів: [AlSiO4] , [AlSi4O10] , 2+ + [Al2Si3O10] . В якості катіонів виступають Na , K , 2+ 2+ 2+ + Mg , Ca , a зрідка Ва і Li . Розчинення глинистих мінералалів сприяє покращенню ємніснофільтраційні властивостей продуктивного колектора. Реакція гідразину з глинистими мінералами йде з аніонами з утворенням водорозчинних сполук за наступною схемою: 1) Молекулярне рівняння реакції: Na2[Al2Si3O10]+N2H4+2H2O=[N2H6][Al2Si3O10]+2NaOH Іонне рівняння реакції 2+2 2+[ 2[Al2Si3O10] +[N2H6] [N2H6] Al2Si3O10] 2) Молекулярне рівняння реакції: Na[AlSi4O10]+N2H4+H2O=[N2H5][AlSi4O10]+NaOH Іонне рівняння реакції + +[ [AlSi4O10] +[N2H5] [N2H5] AlSi4O10] 3) Молекулярне рівняння реакції: Na[AlSiO4]+N2H4+H2O=[N2H5][AlSiO4]+NaOH Іонне рівняння реакції + +[ [AlSiO4] +[N2H5] [N2H5] AlSiO4] При цьому гідразин повністю нейтралізується і не може здійснювати негативного впливу на навколишнє природне середовище. Крім того, гідразин теж володіє розчиняючими та відмиваючими властивостями по відношенню до високомолекулярних парафінових вуглеводнів, про що свідчать отримані лабораторні дослідження. В таблиці 1 наведені концентрації хімічних реагентів у реакційному розчині. Таблиця 1 № п/п 1 2 3 4 5 6 Гіпохлорит натрію або/та калію 3,5 4,0 4,5 5,0 6,0 Для визначення ефективності способу обробки ПЗП досліджували зміну фільтраційних характеристик глинизованих колекторів під впливом реакційного складу на установці УДПК-1М. Лабораторні дослідження проводили наступним чином. Через зразок керну з продуктивних пластів ДДЗ (карбонатної чи теригенної породи) з відомими даними про вміст глинистих фракцій прокачували азот для визначення абсолютної проникності. Далі почергово прокачували модель пластової води, приготовану на поліакриламіді промивальну рідину для буріння свердловин та нафту Акташсь Карбамід 14,0 15,0 17,0 15,0 22,0 за прототипом Гідроксид натрію або/та калію 4,5 5,0 7,0 20,0 13,0 кого нафтового родовища. Для очищення порового простору почергово закачували: суміш 15% водного розчину карбаміду з 4% гіпохлориту натрію або/та калію, витримували 6 годин, далі 7% водного розчину гідроксиду натрію або/та калію витримували 3 год. Закачані реагенти видалялися продувкою азотом. З метою визначення впливу обробки на продуктивний колектор, керн очищали стандартними методами та визначали абсолютну проникність та глинистість. Результати досліджень наведені у таблиці 2. 5 59956 6 Таблиця 2 Проникність, мД До обробки Після обробки 2,2 2,98 2,7 4,01 1,8 3,8 1,94 3,97 2,07 4,21 2,17 4,25 2,34 2,41 1,03 2,5 0,98 2,06 1,17 2,7 1,054 2,16 1,21 2,19 2,7 2,64 2,42 4,74 № складу обТип колектора робки 1 2 3 4 Теригенний 5 6 прототип 1 2 3 4 Карбонатний 5 6 прототип Результати досліджень зміни фільтраційних характеристик глинизованих теригенних і карбонатних колекторів свідчать, що оптимальними концентраціями основного реагенту містяться в складі 2-4, що відповідає концентрації 4-5 %, подальше збільшення концентрації не суттєво впливають на зміну фільтраційних характеристик глинизованих колекторів. Крім того запропонований спосіб підвищує проникність порового простору теригенного і карбонатного колектору від прототипу у 1,5-2 рази та зменшує вміст глин у 1,2-1,5 раз. Запропонований спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта дозволяє зменшити Концентрація глин, % До обробки Після обробки 12,17 9,953 14,7 11,983 12,5 8,275 14,8 9,928 17,3 13,478 11,5 11,07 13,07 13,76 43,6 39,24 47,3 41,624 40,7 35,002 39,8 33,83 36,14 30,719 34,12 33,18 29,76 29,81 вміст АСПВ у нафті, за рахунок їхнього розрідження, і як наслідок відмивання з поверхні порового простору ПЗП, попередження їх відкладання. Дослідження проводили при температурі 80 С шляхом почергового промивання нафти Акташського родовища з початковим вмістом високомолекулярних сполук: парафіни - 5,6 %, смоли силікагелеві 7,2 %, асфальтени - 2,3 % розчинами карбаміду з гіпохлоритом натрію або/та калію, а далі гідроксидом натрію або/та калію. Результати досліджень наведені у таблиці 3. Таблиця 3 № складу обробки 1 2 3 4 5 6 % Cпар, 4,9 4,56 4,23 4,12 4,11 5,54 Cсм, % 7,03 6,98 6,87 6,82 6,81 7,18 Одержані результати аналізу свідчать про зменшення вмісту парафінів, силікагелевих смол, асфальтенів від прототипу в 1,04-1,3 рази. Для суттєвого зменшення фільтраційних опорів породи на завершенні операції зі збільшення об'єму порового простору керн обробляли, напри Cасф, % 2,24 2,2 2,1 2,07 2,05 2,21 клад, 5 % розчином гідрофобізатора в гасі та втримували 5 годин для зміни фобності поверхні. Після цього визначали зміну швидкості фільтрації води та гасу. Результати досліджень подано у таблиці 4. Таблиця 4 № досліду 1 2 3 4 5 6 Тип колектора Теригенний Фільтрації гасу, мл/хв До обробки Після обробки 7,5 9,0 7,64 9,168 7,58 9,096 7,55 9,06 7,61 9,132 7,32 8,76 Фільтрація води, мл/хв До обробки Після обробки 12,3 10,455 11,7 9,9216 10,18 8,6021 12,05 10,11 12,5 10,4625 12,2 10,39 7 59956 8 Продовження таблиці 4 № досліду 1 2 3 4 5 6 Тип колектора Карбонатний Фільтрації гасу, мл/хв До обробки Після обробки 6,12 7,344 6,23 7,476 6,33 7,596 6,07 7,284 6,01 7,212 6,10 7,23 Одержані результати свідчать про зменшення фільтраційних опорів пористого середовища для рідких вуглеводнів 1,2 раз та зменшення проникності для пластової води в 1,35 раз. Таким чином, запропоноване рішення відповідає критерію «новизна» та «суттєві відмінності». Запропонований спосіб виконується за допомогою почергового закачування хімреагентів і є технологічно простим. Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта був випробуваний в промислових умовах на свердловині № 3 Кобзівського НГР. Дані свердловини: продуктивний пласт складено теригенним колектором. Глибина залягання продуктивного горизонту 4756-4784 м. Пористість 10,4 %, проникність 5,12мД. Дебіти до обробки газу - 58 3 тис.м /добу, нафти 31,6 тонн/добу при робочих тисках Ртр=9,8 МП, Рзатр=10,2 МП. Свердловина працювала періодично з накопиченням тиску. Свердловину оброблено запропонованим способом, який відповідає складу № 4. Обробка проведена наступним чином. Свердловину заповнили задавочною рідиною, в бункері агрегату приготу3 вали 12 м водного розчину шляхом розчинення Комп’ютерна верстка А. Крижанівський Фільтрація води, мл/хв До обробки Після обробки 12,041 9,03075 12,13 8,9762 12,72 9,4764 11,96 8,82648 12,7 9,3853 12.33 9,56 1800 кг карбаміду та 480 кг гіпохлориту калію у 10250 л води, який закачали в пласт продавкою технічною водою. Після витримки в пласті 6 годин, 3 приготували 6 м наступного розчину шляхом розчинення 420 кг NaOH, закачали в НКТ та продавили в пласт, витримали 3 години. Далі свердловину освоїли на факел до повного очищення пласта і, 2 приготувавши в бункері агрегату 10 м ґідрофобізатора на гасі закачали в пласт і продавили азотною установкою з витримкою 5 годин. Освоїли свердловину на установку. Продуктивність після освоєння: дебіт газу - 72 3 тис.м /добу, нафти - 42 тонн/добу при робочих тисках Ртр=11,4 МП, Рзатр=12,8 МП. Таким чином, запропонований спосіб обробки забезпечує досягнення мети - відновлення фільтраційних характеристик колектора за рахунок зменшення глинизації породи, видалення полімерних забруднювачів та зменшення в'язкості високомолекулярних вуглеводнів та, після видалення продуктів реакції з порового простору, закачування реагенту для зменшення фільтраційних опорів збільшує дебітні характеристики для вуглеводнів. Підписне Тираж 24 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treatment critical area of formation of productive bed

Автори англійською

Svitlytskyi Viktor Mykhailovych, Ivankiv Olha Oleksandrivna, Fesenko Yurii Leonidovych, Yahodovskyi Serhii Ihorovych, Kutinov Serhii Oleksandrovych, Riabov Yurii Hennadiiovych, Zhmurkov Viktor Ivanovych, Akhmetova Viktoria Mykhailivna, Dyvoniak Yulia Ihorivna

Назва патенту російською

Способ обработки призабойной зоны продуктивного пласта

Автори російською

Светлицкий Виктор Михайлович, Иванкив Ольга Александровна, Фесенко Юрий Леонидович, Ягодовский Сергей Игоревич, Кутинов Сергей Александрович, Рябов Юрий Геннадиевич, Жмурков Виктор Иванович, Ахметова Виктория Михайловна, Дивоняк Юлия Игоревна

МПК / Мітки

МПК: E21B 43/25, C09K 8/60

Мітки: пласта, зони, продуктивного, обробки, привибійної, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-59956-sposib-obrobki-privibijjno-zoni-produktivnogo-plasta.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб обробки привибійної зони продуктивного пласта</a>

Подібні патенти