Спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах – трихограми

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах - трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає нанесення біоматеріалу на рослини в агроценозах, який відрізняється тим, що трихограму виду Trichogramma pintoi Voeg., яка перебуває у стадії личинки в яйцях комахи-хазяїна (біоматеріал), розселяють у визначені строки шляхом використання безпілотного літального апарата моделі БЛА-R-100, крім того, перше розселення біоматеріалу проводять за рівня чисельності яєць шкідливих видів комах, який досягає або перевищує на 5-10 % пороговий рівень, крім того, наступні 2-3 прийоми розселення біоматеріалу проводять в період початку масової яйцекладки шкідників з інтервалом 5-6 днів, при цьому розселення біоматеріалу проводять, починаючи з 5-6 годин ранку, крім того, висота польоту апарата БЛА-R-100 над поверхнею землі становить 8-10 м.

Текст

Спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах - трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae), що включає нанесення біоматеріалу на рослини в агроценозах, який відрізняється тим, що трихограму виду 3 грамою яєць, приготування розчину клею, змішування суспензії з розчином із наступним нанесенням отриманої композиції на рослини. Відміною запропонованого способу від відомих є те, що у якості розчину клею використовують 10 %-ву водну емульсію ПВА, що готується не раніше, ніж за 4 години до нанесення на рослини. Використання запропонованого способу дозволяє отримати позитивний результат за показниками кількості уражених яєць рійного білана на капусті, який на 9,1% кращий показника аналога. В основу корисної моделі поставлене завдання експериментально обґрунтувати спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах трихограми (Hymenoptera, Trichogrammatidae). Ставилось завдання оптимізувати режими розселення трихограми на великих площах агроценозів, у короткі терміни часу, котрі забезпечують сприятливий рівень ефективності паразита. Поставлене завдання вирішувалось тим, що послідовно, впродовж кількох вегетаційних періодів, реалізовували суттєві елементи запропонованого способу. Зокрема, перший з них передбачав розселення у визначені строки трихограми, яка перебуває у ста/дії личинки в яйцях комахихозяїна (біоматеріал), шляхом використання безпілотного летального апарату моделі БЛА-R-100. При цьому, що суттєво, перше розселення біоматеріалу проводять за рівня чисельності яєць шкідливих видів комах досягає, або перевищує на 5-10 % пороговий рівень. Наступна суттєва відміна способу пролягає у тому, що інші 2-3 прийоми розселення біоматеріалу проводять в період початку масової яйцекладки шкідників. Інтервал між розселеннями становить 5-6 днів. Суттєвим є і те, що розселення біоматеріалу проводять починаючи з 5-6 годин ранку. Наступна суттєва відміна способу полягає у тому, що висота польоту апарату БЛА-R100 над поверхнею землі становить 8-10 м. Суть запропонованого способу полягає у тому, що процедура розселення ентомофагів, зокрема трихограми в агроценози є однім із суттєвих факторів, що визначає підсумкову ефективність результату реалізації способів розселення. Незначний рівень рухової активності самиць трихограми, невиражена пошукова здатність паразита яєць шкідливих видів комах, переважно совок та інших лускокрилих видів шкідників на практиці компенсується різноманітними способами ручного розселення або механічного. Запропонований спосіб передбачає реалізацію суттєвих прийомів, що забезпечують режим максимального покриття, фактично суцільного, у тому числі рослин, верхніх та нижніх міжвузлів, пазухів листків, суцвіть та квіток. Саме тут відкладають яйця самиці листогризучих совок. Певна частина розселеної трихограми, внаслідок реалізації способу потрапляє у ці екологічні ніші. Важ 59279 4 ливим є те, що спосіб забезпечує оптимальне числове співвідношення концентрації біоматеріалу на рослинах, де концентрується основна частина яєць, наприклад листогризучих совок, листокруток та молей. Частина розселеної трихограми потрапляє на поверхні ґрунту, де знаходяться яйця переважно підгризаючих совок. Спосіб оптимізує потрапляння біоматеріалу – трихограми в яйцях кокомахи-хозяїна в місця скупчення яєць фітофагів, без істотного ризику їх загибелі внаслідок дії стресових факторів. ПРИКЛАДИ ЗДІЙСНЕННЯ СПОСОБУ Приклад 1. Посіви кукурудзи, яку вирощують на зерно та соняшнику. Площа кожного поля понад 100 га. Обґрунтовували дієвість та ефективність запропонованого способу. Для цього формували дослідні варіанти, яких було два. У першому варіанті реалізовували елементи запропонованого способу. Зокрема, для розселення біоматеріалу використовували літальний апарат БЛА-R-100. Крім того, у складі способу враховували такі показники, як порогові рівні чисельності лускокрилих фітофагів, кратність розселення біоматеріалу, термін розселення. Враховувалось також така суттєва ознака способу, як висота польоту літального апарату над поверхнею землі. Наступний варіант, передбачав реалізацію способу-найближчого аналога. Зокрема, біоматеріал розселяли шляхом використання розчину клею ПВА, за допомогою якого готувалась суспензія, яку наносили на рослини. Для досліджень відбирались агроценози, де вирощували одні і ті ж культури, приблизно однакового рівня їх розвитку. Враховувалось також і те, що початкова чисельність шкідливих видів була приблизно однаковою. Суттєвим було і те, що видовий склад фітофагів у обох варіантах був однаковим. Для оцінки ефективності способів, визначення величини можливого позитивного результату, використовували найбільш інформативні та об'єктивні тестові характеристики. Отриманий цифровий матеріал обробляли статистично. Результати досліджень наведено у таблиці 1. Встановлено, що поставлене корисною моделлю завдання виконано. Отримано за визначальними тестовими характеристиками суттєве переважання способу, що пропонується над найближчим аналогом. Зокрема, запропонований спосіб забезпечував високий ступінь покриття агроценозу соняшника трихограмою. Суттєвим позитивним результатом було і те, що біоматеріал в оптимальних пропорціях розподілявся як на рослини - 70-75 % від усього фонду та 25-30 на поверхню ґрунту. На рослини, бавовникова та інші совки відкладають яйця, що забезпечує їх контакт з трихограмою. Та частина трихограми, що потрапляє на поверхню ґрунту, заражає яйця озимої та інших підгризаючих совок. 5 59279 6 Таблиця 1 Результати обґрунтування способу розселення трихограми в агроценоз соняшника Способи, що порів- Ступінь покнюються риття агроценозу трихограмою Режим реалізації: Літальний апарат БЛА-R-100; Показник порогової чисельності; Терміни розселення, інтервал - 7-10 днів (Спосіб, що пропонується) Суспензія паразитованих яєць; Розчин клею ПВА; Нанесення суспензії на рослини (Спосіб - найближчий аналог) HIP50 Частка біоматеріалу, % що потрапляє на рослини Поверхню ґрунту Оптимальний 70-75 25-30 біоматеріал потрапляє на рослини і на поверхню ґрунту Частка біоматеріалу, % Ефективність, паразияка гине внаслідок товано яєць совок, % Незначний, 85-90 біоматеріал потрапляє тільки на рослини 10-15 22,8 У підсумку, ефективність паразитування наземних та підгризаючих совок становила 70,2 та 63,4 %, що суттєво перевищує ефективність відомого способу. Приклад 2. Агроценоз кукурудзи, яку вирощували на зерно. Умови досліджень аналогічні тим, що наведено у прикладі 1. Домінували такі лускокрилі фітофаги, як кукурудзяний стебловий мете хижаків Несприятливих наземних підгризаючих умов 14,6 12,5 70,2 63,4 20,3 61,4 17,6 3,2 4,1 3,9 лик, бавовникова, озима та інші види совок. Результати досліджень наведено к таблиці 2. Встановлено, що як і у першому прикладі ефективність запропонованого способу розселення в агроценози кукурудзи трихограми, суттєво перевищує ефективність способу-найближчого аналога. Біоматеріал більш ефективно розселяється на рослини. Зокрема, переважна його більшість - 7585 % Таблиця 2 Результати обґрунтування способу розселення трихограми в агроценоз соняшника Способи, що порівню- Ступінь пок- Частка біоматеріа- Частка біоматеріалу, % ються риття агроце- лу, % що потрапляє яка гине внаслідок нозу на рослини поверхню хижаків несприятливих трихограмою ґрунту умов Режим реалізації: Літа- Високий, оп75-85 15-25 9,8 10,2 льний апарат БЛА-R- тимізується 100; Показник порогової нанесення чисельності; Терміни біоматеріалу розселення, інтервал - на рослини 7-10 днів (Спосіб, що пропонується) Суспензія паразитова- Незадовільний 90-95 5-10 18,7 22,8 них ясць; Розчин клею особливо паПВА; Нанесення су- зухи листя, спензії на рослини початки та (Спосіб - найближчий суцвіття аналог) HIP50 2,1 2,2 Ефективність, паразитовано яєць совок, % стеблового совок метелика 75,1 68.2 59,3 57,1 3,8 4,2 7 59279 Розподіляється на рослини, зокрема у пазухи листя, у місця прикріплення початків на суцвіття. Саме у ті місця, де відкладають яйця самиці кукурудзяного стеблового метелика, бавовникової та інших совок. Це і забезпечує високий рівень зараження яєць фітофагів трихограмою. При цьому незначна частина біоматеріалу гине внаслідок дії хижаків та несприятливих гідротермічних умов. За цими показниками очевидна перевага способу, що пропонується над найближчим аналогом. Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 8 Таким чином, запропоновано ефективний спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах - 0 трихограми. За сукупністю суттєвих ознак спосіб характеризується технологічністю, ефективністю не тільки процесу розселення в агроценози біоматеріалу, але і сприятливим рівнем господарської ефективності. Його перевага над існуючими способами у тому, що його реалізація забезпечує розселення біоматеріалу на великих площах впродовж короткого терміну часу. Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for mass settling egg parasiite of harmful insects, in particular trichogramma, into agrocenoses

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych, Kocherha Maryna Oleksandrivna, Riabov Yurii Borysovych

Назва патенту російською

Способ массового расселения в агроценозы паразита яиц вредоносных насекомых - трихограммы

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович, Кочерга Марина Александровна, Рябов Юрий Борисович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00, A01M 1/00

Мітки: яєць, масового, спосіб, комах, розселення, шкідливих, трихограми, агроценозі, паразита

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-59279-sposib-masovogo-rozselennya-v-agrocenozi-parazita-yaehc-shkidlivikh-komakh-trikhogrami.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб масового розселення в агроценози паразита яєць шкідливих комах – трихограми</a>

Подібні патенти