Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб очищення газозбірних колекторів підземних сховищ газу, що включає видалення рідини і механічних домішок з внутрішньої порожнини газопроводу шляхом протиснення газом гелеутворюючої системи, до складу якої входять поліакриламід, хромкалієві галуни, поверхнево-активна речовина (ПАР) і вода, який відрізняється тим, що в трубопроводі формують дві порції гелеутворюючої системи, а об'єм між ними заповнюють водним розчином ПАР, що містить 0,6-5,2 мас. % мийного засобу "FAIRY" або іншої поверхнево-активної речовини з вищими показниками відмивання компресорних олив.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що в складі гелеутворюючої системи як ПАР використовують "Стінол" при наступному співвідношенні компонентів, мас. %:

поліакриламід

0,9-1,4

хромкалієві галуни

0,03-0,12

"Стінол"

0,2-0,9

вода

решта.

Текст

1. Спосіб очищення газозбірних колекторів підземних сховищ газу, що включає видалення рідини і механічних домішок з внутрішньої порожнини газопроводу шляхом протиснення газом гелеутворюючої системи, до складу якої входять 3 59100 мас.% мийного засобу "FAIRY" або іншої поверхнево-активної речовини з вищими показниками відмивання компресорних олив і, крім цього, в складі гелеутворюючої системи як поверхневоактивну речовину використовують "Стінол" при наступному співвідношенні компонентів, мас. %: поліакриламід - 0,9-1,4; хромкалієві галуни - 0,030,12; "Стінол" - 0,2-0,9; вода - решта. Використання запропонованого способу дозволяє досягнути ефективного очищення газопроводів підземних сховищ газу від компресорних олив, води і механічних домішок. Високі показники відмивання внутрішньої поверхні газозбірних трубопроводів від компресорних олив досягаються за рахунок протиснення по газопроводу водного розчину мийного засобу "FAIRY" між двома порціями гелеутворуючої композиції. Водний розчин "FAIRY" забезпечує ефективне диспергування відкладень компресорних олив і солюбілізацію їх в воді з наступним витісненням розчину в приймальний резервуар. Разом з частинками диспергованої компресорної оливи у водний розчин переходять найбільш дрібні фракції механічних домішок (частинки глинистих мінералів, піску, окалини, продуктів корозії і ерозії металу). При цьому, порції гелеутворуючої системи сформовані в трубопроводі попереду водного розчину "FAIRY" та після нього попереджують розтікання розчину під дією сили тяжіння по дні трубопровода великого діаметру (300 мм і більше), що підвищує повноту охоплення розчином січення трубопровода і, відповідно, збільшує степінь його очищення. Крім цього, ефективність очищення підвищується за рахунок введення в склад гелеутворюючої системи на основі поліакриламіду і хромкалієвих галунів нової поверхнево-активної речовини "Стінол" в кількості 0,2-0,9 мас %. "Стінол" випускається вітчизняною промисловістю згідно ТУ У 23469691.001-98 і включає як аніоноактивні так і неіоногенні поверхнево-активні речовини. Добавка 4 "Стінол" до гелеутворуючої системи підвищує її відмиваючі властивості та ефективну в'язкість, що покращує процес очищення газопроводу. Порівняльний аналіз запропонованого рішення з прототипом показує, що запропонований спосіб відрізняється від відомого тим, що в трубопроводі формують дві порції гелеутворюючої системи, а об'єм між ними заповнюють водним розчином поверхнево-активної речовини що містить 0,6-5,2 мас.% мийного засобу "FAIRY" або іншої поверхнево-активної речовини з вищими показниками відмивання компресорних олив, при цьому в складі гелеутворюючої системи як поверхнево-активну речовину використовують "Стінол" при наступному співвідношенні компонентів, мас.%: поліакриламід - 0,9-1,4; хромкалієві галуни - 0,03-0,12; "Стінол" 0,2-0,9; вода - решта. Отже запропоноване рішення відповідає критеріям винаходу "новизна" і "суттєві відмінності". Запропонований спосіб досліджено в лабораторних умовах для порівняння з відомим. Метою досліджень було визначення коефіцієнта відмивання компресорних олив з поверхні трубопроводу та ефективної в'язкості гелеутворюючих систем, яка є основним показником їх витісняючих властивостей. Розчин "FAIRY" готовили шляхом перемішування заданої кількості ПАР у воді механічною мішалкою з швидкістю 0,8-1,2 с" . Гелеутворюючу систему готовили в такій послідовності. Задану кількість сухого поліакриламіду розчиняли в воді перемішуванням з швидкістю 10-1 15 с до отримання однорідної системи. В отриманий розчин вводили при перемішуванні з швид-1 кістю 2-3 с послідовно поверхнево-активну речовину "Стінол" і хромкалієві галуни. В таблиці 1 приведено склади гелеутворюючих систем і розчинів "FAIRY", які використовувались в лабораторних дослідженнях. Таблиця 1 Компонентний склад розчинів "FAIRY" та гелеутворуючої системи № розчину 1 1 2 3 4 5 6 7 Компонентний склад 2 миючий засіб "FAIRY" вода миючий засіб "FAIRY" вода миючий засіб "FAIRY" вода миючий засіб "FAIRY" вода поліакриламід "Стінол" хромкалієві галуни вода Поліакриламід "Стінол" хромкалієві галуни вода прототип Вміст компоненту, мас.% 3 0,5 решта 0,6 решта 5,2 решта 5,5 решта 0,9 0,2 0,03 решта 1,4 0,9 0,12 решта 5 59100 Ефективність відмивання компресорних олив визначали на експериментальній установці. Моделлю газопроводу служила металева труба довжиною 1,8 м з внутрішнім діаметром 25,4 мм. Методика досліджень була наступна. Спочатку через модель протискували повітрям задану кількість компресорної оливи і визначали масу залишеної оливи на стінках труби. Далі через модель протискували порцію гелеутворуючої системи, порцію "FAIRY" і другу порцію гелеутворуючої системи (по запропонованому способу) або одну порцію гелеутворуючої системи (по прототипу). Об'єм порції гелеутворуючої системи по прототипу був рівний об'ємам двох порцій по запропонованому способу. Після цього розчинником вилучали залишки комп 6 ресорної оливи з труби і визначали коефіцієнт відмивання. Витісняючи властивості гелеутворуючих систем оцінували по їх ефективній в'язкості - підвищення в'язкості гелеутворуючої системи покращує витіснення з газопроводу води і вилучення механічних домішок. Заміри ефективної в'язкості кожної гелеутворуючої системи визначали двічі: після приготування та після моделювання руху гелеутворуючої системи по газопроводу шляхом перемішуванням механічною мішалкою з швидкістю 4-5 с 1 . Результати досліджень запропонованого способу і прототипу приведено в таблиці 2. Таблиця 2 Дослідження відмиваючих та витісняючи характеристик запропонованого способу і прототипу Компонентний склад (таблиця 1, графа 1) № досліду 1 1 2 3 4 5 6 7 перша порція гелю 2 5 5 5 5 6 6 7(прототип) розчин "FAIRY" 3 1 2 3 4 2 3 Коефіцієнт відмидруга пор- вання компресорної оливи, б/р. ція гелю 4 5 5 5 5 6 6 Як видно з одержаних результатів лабораторних досліджень коефіцієнт відмивання компресорних олив запропонованим способом в межах заявленого співвідношення компонентів (таблиця 2, досліди 2, 3 і 5, 6) вищий порівняно з прототипом (таблиця 2, дослід 7). Подальше збільшення концентрації мийного засобу "FAIRY" в запропонованому способі не забезпечує суттєвого підвищення коефіцієнту відмивання компресорних олив і тому економічно не доцільне. Застосування в запропонованому способі гелеутворюючої системи з поверхнево-активною речовиною "Стінол" підвищує ефективну в'язкість гелю порівняно з прототипом, що покращує вилучення води і механічних домішок з трубопроводу. Приклад реалізації способу. Очищення газозбірного колектора підземного сховища газу проводиться в наступній послідовності. На свердловині в мірній ємності насосного аг3 регату ЦА-320 готують 3 м гелеутворуючої системи при співвідношенні компонентів, мас.%: поліакриламід - 1,2; хромкалієві галуни - 0,08; "Стінол" - 0,6; вода - решта. 3 В другій мірній ємності агрегату готують 2м водного розчину мийного засобу "FAIRY" (3 мас.%). 5 0,21 0,32 0,91 0,92 0,38 0,92 0,23 Ефективна в'язкість гелеут. ворюючої системи, Па с початкова кінцева 6 329 329 329 329 421 421 297 7 317 317 317 317 392 392 269 Насосний агрегат під'єднують в місці з'єднання газозбірного колектора з фонтанною арматурою свердловини і протискують в трубопровід послідо3 вно 1,5 м гелеутворуючої системи, 2 м водного розчину "FAIRY" і другу порцію гелеутворуючої 3 системи в об'ємі 1,5 м . Далі, газом з свердловини гелеутворуючі системи та водний розчин "FAIRY" протискують по газозбірному колекторі до сепаратора та водозбірних резервуарів підземних сховищ газу. В процесі руху гелеутворуюча система забезпечує витіснення води та вилучення механічних домішок, а водний розчин "FAIRY" - ефективне відмивання стінок газопроводу від компресорних олив. Таким чином запропонований спосіб дозволяє ефективно очищати газозбірні колектори підземних сховищ газу від компресорних олив, води та механічних домішок. Джерела інформації 1. Авторське свідоцтво СРСР № 1622038, кл. В 08 В 9/04, 1991 р. 2. Патент РФ №2034130, кл. Е21 В 33/138, 1995 р. 7 Комп’ютерна верстка Д. Шеверун 59100 8 Підписне Тираж 23 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for purification of gas-collection reservoirs of underground gasholders

Автори англійською

Bacherikov Oleksandr Vasyliovych, Vecherik Roman Leonidovych, Khaietskyi Yurii Bronislavovych, Kliuk Bohdan Oleksiiovych, Shymko Roman Yaroslavovych, Derkach Mykhailo Petrovych, Tkach Oleh Ivanovych, Hordiienko Oleksandr Mykhailovych, Nikolaiev Oleksandr Viktorovych

Назва патенту російською

Способ очистки газосборных коллекторов подземных хранилищ газа

Автори російською

Бачериков Александр Васильевич, Вечерик Роман Леонидович, Хаецкий Юрий Брониславович, Клюк Богдан Алексеевич, Шимко Роман Ярославович, Деркач Михаил Петрович, Ткач Олег Иванович, Гордиенко Александр Михайлович, Николаев Александр Викторович

МПК / Мітки

МПК: E21B 33/138, E21B 37/06

Мітки: газу, спосіб, підземних, очищення, сховищ, колекторів, газозбірних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-59100-sposib-ochishhennya-gazozbirnikh-kolektoriv-pidzemnikh-skhovishh-gazu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб очищення газозбірних колекторів підземних сховищ газу</a>

Подібні патенти