Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб лікування раку легені шляхом променевої дії у режимі традиційного фракціонування на первинний осередок та зони регіонарного метастазування, який відрізняється тим, що режим проведення променевої терапії змінюють залежно від різниці концентрації бомбезину в крові хворого перед променевим лікуванням та через 2 тижні після початку курсу.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при зниженні концентрації бомбезину в крові хворого на 30 % і більше, променеву терапію продовжують проводити у режимі традиційного фракціонування.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при зниженні рівня бомбезину в крові хворого не більш ніж на 10 %, застосовують прискорений режим загального опромінення: 2 фракції по 1,6 Гр з інтервалом 6 годин та підведення до осередку запалення СОД 72 Гр.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що при підвищенні рівня бомбезину в крові хворого прискорений режим загального опромінення доповнюють прийманням хімічних радіосенсибілізаторів.

Текст

1 Спосіб лікування раку легені шляхом променевої дм у режимі традиційного фракціонування на первинний осередок та зони репонарного метастазування, який відрізняється тим, що режим проведення променевої терапії змінюють залежно від різниці концентрації бомбезину в крові хворого перед променевим лікуванням та через 2 тижні після початку курсу Винахід стосується медицини, а саме променевої терапії, онкологи, і може бути використаний для лікування неоперабельного раку легені Проблема лікування неоперабельного раку легені є однією з найскладніших та найважливіших у КЛІНІЧНІЙ онкології Це пов'язано з неухильним зростанням захворюваності й летальності від цієї патології За останні 20 років захворюваність на рак легені у нашій країні зросла більше, ніж у 2 рази Річний приріст хворих з цією патологією складає 3,8% Це зумовлено тим, що незважаючи на наявність великого спектра досить інформативних методів дослідження, встановлення діагнозу раку легені часто викликає труднощі І до моменту виявлення захворювання 60-70% пацієнтів вже мають поширений пухлинний процес і/або виражену супутню патологію, які перешкоджають радикальному оперативному втручанню Дані численних ДОСЛІДНИКІВ свідчать про те, що променева терапія залишається одним з провідних методів лікування неоперабельного раку легень, що дозволяє надати реальну допомогу близько 80% хворих із первинну виявленим раком легені У зв'язку з цим проблема підвищення ефективності радіотерапії є особливо актуальною У даний час у медичній практиці застосову 2 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що при зниженні концентрації бомбезину в крові хворого на 30% і більше, променеву терапію продовжують проводити у режимі традиційного фракціонування 3 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що при зниженні рівня бомбезину в крові хворого не більш ніж на 10 %, застосовують прискорений режим загального опромінення 2 фракції по 1,6Гр з інтервалом 6 годин та підведення до осередку запалення СОД 72Гр 4 Спосіб за п 1, який відрізняється тим, що при підвищенні рівня бомбезину в крові хворого прискорений режим загального опромінення доповнюють прийманням ХІМІЧНИХ радюсенсибілізаторів ються способи лікування раку легені які передбачають променеву дію високими сумарними осередковими дозами (СОД) 60-70Гр, що забезпечує ступінь резорбції пухлини більш ніж 50% у 34-40% хворих, а повну - 9-12%, але такий режим опромінення викликає променеві реакції (слабкі - 30-45%, помірні - 65-70%) Підвищити ступінь резорбції пухлини та послабити вираженість променевих реакцій при застосуванні високих доз опромінення дозволило використання різноманітних способів радюмодифікацм (нетрадиційне фракціонування, гіпербарична оксигенація, радіосенсибілізація) Така тактика лікування дозволила зменшити променеві реакції, збільшити безрецидивний період до 5 - 6 МІСЯЦІВ при задовільних показниках ре зорбції пухлини [Голдобенко Г В , Канаев С В Современные подходы к использованию лучевой терапии у больных немелкоклеточным раком легкого//Вопросы онкологии -1998 -Т44, №5 - с 623 -628] Відомий спосіб лікування раку легені шляхом променевої дм на первинний осередок та зони репонарного метастазування При цьому режим опромінення обирався з урахуванням критеріїв розповсюдженість, морфологія пухлини, вираженість супутньої патології Основним режимом опромінення було традиційне фракціонування со о 00 ю 58039 дози разова осередкова доза 2Гр 5 разів на тиждень, СОД 48-50Гр [пат №2128066 RU, МПК6 A61N5/10 Способ лечения рака легкого - заявник Центральный НИ рентгено-радиологический ін-т МЗ РФ Заявка №97106564 - заявл 17 03 1997 опубл 27 03 1999] Згідно З ВІДОМИМ способом режими опромінення змінювалися в залежності від самопочуття хворого і тактику лікування обирали з урахуванням індивідуальних особливостей, що дозволило підвищити ефективність лікування та не збільшити КІЛЬКОСТІ ускладнень До недоліків відомого способу слід віднести застосування недосконалого механізму при ОЦІНЦІ індивідуальних особливостей пухлини, емпіричність при обиранні методу променевого лікування Це призводило до того, що результати лікування були не завжди задовільні променеві пневмонії у 25,7% хворих, фіброзні зміни у легенях, які дуже часто поєднувалися з фіброзом кореня легені Повної регресії пухлини не було досягнуто в жодному випадку, а часткова регресія спостерігалася у 45,9%70,6% хворих При цьому променеве лікування припинялося для усунення ускладнень, що збільшувало терміни лікування Такі результати не задовольняли лікарів радіологів і спосіб мав обмежене використання Найближчим до способу, що заявляється, за технічною сутністю та досягнутим ефектом є спосіб лікування раку легені шляхом променевої дм у режимі традиційного фракціонування на первинний осередок та зони репонарного метастазування Відомий спосіб передбачає поетапне змінювання фракціонування при щоденних сеансах та введення за 2 години до сеансу опромінення радюмодифікатора [прототип Заявка №94017263 RU, МПК6 A61N5/10 Способ лечения злокачественных опухолей заявник Российскоамериканское АОЗТ «ИКФ ИНТ» - заявл 19 05 1994 - опубл 10 05 1996] Реалізація способу дозволила підвищити протипухлинну дію опромінення, збільшити ступінь регресії пухлини Але незважаючи на деяке поліпшення результатів лікування, КІЛЬКІСТЬ хворих з ресорбцією більш ніж 50% складала тільки 55% до того ж мали місце тяжкі післяпроменеві ускладнення, які потребували значного часу для усунення внаслідок чого збільшувався й термін лікування Незадовільні результати лікування відомим способом зумовлені тим, що вибір режимів променевої терапії при протипухлинному лікуванні не є адекватним стану пухлинного процесу та радіорезистентності пухлини Основним напрямком сучасних досліджень в даній галузі є підвищення ефективності променевої терапії шляхом розробки патогенетичне обґрунтованих методів лікування з урахуванням індивідуальних особливостей перебігу захворювання Одним із перспективних напрямків при підвищенні ефективності протипухлинної терапії є використання онкомаркерів для контролю радикальності лікування і своєчасного виявлення рецидивів і метастазів Дослідження останніх років показали, що найбільш специфічним онкомаркером для злоякісної пухлини легень є бомбезин Зміни ЙОГО концентрації в плазмі крові хворих на рак легені можуть свідчити про ефективність чи не ефективність протипухлинної терапії В основу винаходу поставлено завдання розробити такий спосіб лікування раку легені, в якому моніторинг вмісту бомбезину під час проведення променевої терапії, дозволить оцінити індивідуальний перебіг захворювання і змінювати режими опромінення з урахуванням ступеня поширеності процесу та радіочутливості пухлини Реалізація патогенетично обґрунтованого режиму променевого лікування дасть можливість скоротити КІЛЬКІСТЬ післяпроменевих ускладнень, їх вираженість, досягти збільшення КІЛЬКОСТІ хворих з повною регресією пухлини, а також з ресорбцією пухлини більш ніж на 50%, збільшити безрецидивний період, скоротити терміни лікування Поставлене завдання вирішують так у відомому способі лікування раку легені шляхом променевої дм у режимі традиційного фракціонування на первинний осередок та зони репонарного метастазування, режим проведення променевої терапії змінюють залежно від концентрації бомбезину у крові хворого перед променевим лікуванням та через 2 тижні після початку курсу, при зниженні рівня бомбезину в крові хворого на 30% і більше, променеву терапію продовжують проводити у режимі традиційного фракціонування, при зниженні рівня бомбезину в крові хворого не більш ніж на 10%, застосовують прискорений режим загального опромінення 2 фракції по 1,6Гр з інтервалом 6 годин, та підведення до осередку запалення СОД 72Гр при підвищенні рівня бомбезину в крові хворого прискорений режим загального опромінення доповнюють прийманням ХІМІЧНИХ радюсенсибілізаторів Встановлення вмісту бомбезину перед променевим лікуванням та під час його проведення (через 2 тижні після початку - середина курсу) дозволяє оцінити ступінь поширеності процесу та чутливість пухлини до променевого впливу, тому що, як показали проведені нами дослідження, зниження концентрації онкомаркера у крові хворого корелює зі ступенем регресії пухлини (дані табл 1), зменшення вмісту бомбезину на 30% і більше свідчить про високу радіочутливість пухлини, тому променеве лікування традиційним фракціонуванням дози опромінення є достатнім для досягнення необхідного лікувального ефекту, концентрація бомбезину в крові хворого не більш ніж на 10% свідчить про низький ступінь радіочутливості пухлини, тому необхідним є застосування прискореного режиму загального опромінення 2 фракції по 1,6Гр з інтервалом 6 годин, та підведення до осередку запалення СОД 72Гр, що забезпечує регресію пухлини, підвищення рівня бомбезину в крові хворого при променевому лікуванні свідчить про високу радіорезистентність пухлини і неефективність застосованого режиму опромінення, для забезпечення позитивного лікувального ефекту необхідне приймання ХІМІЧНИХ радюсенсибілізаторів на тлі прискореного режиму загального опромінення Використання всієї сукупності суттєвих ознак, що заявляються, є необхідним і достатнім для забезпечення досягнення задовільного терапевтичного ефекту при незначній 58039 вираженості променевих ускладнень, що свідчить про адекватність режимів опромінення тяжкості перебігу захворювання Таблиця 1 Рівень бомбезину (нг/л) у хворих на рак легені в динаміці протипухлинної терапії Групи хворих Хворі, в яких на кінець лікування спостерігалася регресія первинного осередку більш 50% Хворі, в яких на кінець лікування спостерігалась регресія первинного осередку менш 50% об'єму Хворі, в яких взагалі не спостерігалося регресії пухлини Спосіб лікування раку легені, що заявляється, реалізують таким чином Дистанційну гамма-терапію хворим на рак легені проводили на установці РОКУС-АМ із джерелом випромінювання 60СО (Од=1,25МэВ) До обсягу опромінення входили первинний осередок, середостіння, обидва корені, надключичні лімфовузли Сумарна доза опромінення складала 35-45Гр, режим фракціонування традиційний (по 2Гр 5 фракцій на тиждень) Для визначення концентрації бомбезину використовували комерційний набір Bombesm 1 2 5 I-RIA - kit фірми DRG (США) Концентрацію бомбезину в крові хворого на рак легені визначали перед променевим лікування та в середині курсу опромінення (через 2 тижні після початку курсу) При зниженні рівня бомбезину в крові хворого на 30% і більше, променеву терапію продовжували проводити в режимі традиційного фракціонування, при зниженні рівня бомбезину в крові хворого не більш ніж на 10%, змінювали режим опромінення і застосовували прискорений режим загального опромінення 2 фракції по 1,6Гр з інтервалом 6 годин, та підводили до осередку запалення СОД 72Гр, при підвищенні рівня бомбезину в крові хворого змінювали режим опромінення на прискорений режим загального опромінення 2 фракції по 1,6Гр 3 інтервалом 6 годин, та підводили до осередку запалення СОД 72Гр При цьому променеве лікування доповнювали прийманням ХІМІЧНИХ радюсенсибілізаторів, як останній використовували таксан (таксотер, доцетаксел) Радіо сенсибілізатор вводили одногодинною внутрівенною інфузією у дозі 20мг за 18 годин до опромінення Нижче наводимо конкретні приклади реалізації способу лікування, що пропонується Приклад 1 Хворий Ж , 1932р нар , поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіологи м Харкова 27 11 2001 р Іст хвор №32769 Діагноз при надходженні до відділення рак верхньої долі правої легені - Тз N2 Мо (неоперабельна форма) До лікування концентрація бомбезину в крові хворого складала 180нг/л, 28 11 2001 р розпочато променеве лікування згідно зі способом, у середині курсу вміст бомбезину в крові хворого складав 126 нг/л (знизився на 30%), що свідчило про ефективність променевої терапії, курс лікування продовжували в обраних режимах і закінчили 05 01 2002 р Контрольне обстеження 27 02 2002р Хворий скарг не пред'являв, рециди КІЛЬКІСТЬ Рівень бомбезину обстежених до лікування після променевого лікування 9 152,3±4,6 104,5±2,9 9 149,7±3,0 135,8±2,8 9 160,5±3,4 159±4,2 ву захворювання не виявлено, ПОМІТНІ незначні прояви променевого фіброзу, регресія пухлини більш ніж 50% Приклад 2 Хворий Ч , 1939 р нар , поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіологи м Харкова 10 11 2001 р Іст хвор №32746 Діагноз при надходженні до відділення рак лівої легені - Тг N2 Мо (неоперабельна форма) До лікування концентрація бомбезину в крові хворого складала 152нг/л, 12 11 2001 р розпочато променеве лікування згідно зі способом, у середині курсу вміст бомбезину в крові хворого складав 143нг/л (знизився менш, ніж на 10%), що свідчило про неефективність променевої терапії, курс лікування продовжували в прискорених режимах загального опромінення і закінчили 17 11 2001 р Контрольне обстеження -17 03 2002р Хворий скарг не пред'являв, рецидиву захворювання не виявлено, були ускладнення у вигляді помірного променевого фіброзу легеневої тканини, регресія пухлини - більш ніж 50% Приклад 3 Хворий Р, 1953рнар, поступив у відділення променевої терапії Інституту медичної радіологи м Харкова 2010 2001 р Іст хвор №31881 Діагноз при надходженні до відділення периферична бронхокарцинома верхньої долі лівої легені - Тз N3 Мз (неоперабельна форма) До лікування концентрація бомбезину в крові хворого складала 160нг/л, 23 10 2001р розпочато променеве лікування згідно зі способом, у середині курсу вміст бомбезину в крові хворого складав 170нг/л (знизився менше, ніж на 10%), що свідчило про неефективність променевої терапії, курс лікування продовжували в прискорених режимах загального опромінення на тлі якого приймали таксотер Лікування закінчили 28 12 2001р Контрольне обстеження - 10 04 2002р Хворий скарг не пред'являв, рецидиву захворювання не виявлено, відзначали ускладнення у вигляді помірного променевого фіброзу легеневої тканини, регресія пухлини більш ніж 50% Для доказу переваг способу лікування раку легені, що заявляється, було проаналізовано результати протипухлинного лікування 2 груп хворих на рак легені Одна частина (40%) пацієнтів була зрілого віку (50-59 років), а друга (60%) - літнього (60-69 років) 3 метою виключення впливу на показники статевого фактора аналізували результати лікування тільки ЧОЛОВІКІВ Хворі І групи (27 ЧОЛОВІКІВ) одержували лікування згідно зі способом, 7 58039 що заявляється, хворі II групи (49 ЧОЛОВІКІВ) одержували лікування за прототипом Результати 8 порівняльного аналізу наведені утаблиці 2 Таблиця 2 Характеристика результатів протипухлинного лікування хворих на рак легені Найменування показника Повна регресія пухлини первинного осередку, % Регресія пухлини >50% первинного осередку, % Регресія пухлини

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating lung cancer

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Mitriaieva Nataliia Andriivna

Назва патенту російською

Способ лечения рака легкого

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Митряева Наталья Андреевна

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: лікування, раку, легені, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-58039-sposib-likuvannya-raku-legeni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування раку легені</a>

Подібні патенти