Спосіб прогнозування ризику розвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ішемічною хворобою серця, інфікованих вірусами родини herpesviridae

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб прогнозування ризику розвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ішемічною хворобою серця, інфікованих вірусами родини Herpesviridae, що передбачає визначення маркерів системної запальної відповіді, який відрізняється тим, що підвищення ризику констатують при встановленні індексу флуоресценції антигенів вірусів групи Herpesviridae в лейкоцитах від 10 до 80 % і більше, а також наявності тенденції до зниження (на 33 % та більше) кількості лімфоцитів субпопуляцій CD3, CD4, CD8 та їх співвідношення (CD4/CD8), реакції бласттрансформації лімфоцитів (РБТЛ) при одночасному збільшенні (на 33 % та більше) показників вмісту прозапального TNF.

Текст

Спосіб прогнозування ризику розвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ішемічною хво 3 55618 4 запалення, таких як С-реактивний білок, цитокіни прогнозування базується на визначені тільки однота ін. Доведено, що підвищення маркерів системго інтерлейкіну із цілої низки цитокінів та інших ної запальної відповіді, зумовлено збереженою імунологічних показників. А відповідно до сучасних активністю запальних процесів у пошкоджених уявлень, імунозапальна активація, що регулюєтьатеросклеротичних бляшках. Формування у хворих ся про- та протизапальними цитокінами є не лише на ІХС імунологічних синдромів, що характерні і маркером дестабілізації перебігу атеросклеротичдля вірусної інфекції може бути не простим збігом, ного процесу, а і незалежним фактором високого а наслідком персистенції вірусу і його впливу на серцево-судинного ризику. До недоліків даного імунний гомеостаз цих хворих [4]. способу слід віднести і те, що цей інтерлейкін є Відповідно до сучасних уявлень, імунозапальдосить мало або зовсім невідомий та недоступний на активація є не лише маркером дестабілізації широкому колу лікарів в нашій країні. Також, даний перебігу атеросклеротичного процесу, а і незалеспосіб не враховує у хворих на ІХС персистенцію жним фактором високого серцево-судинного ризигерпесвірусів, як чинників системного запалення. А ку. Прогноз хворого з ГКС залежить від багатьох відсутність імунологічних критеріїв несприятливого чинників. Але, безумовно, важливим є викорисперебігу могло б підвищити точність прогнозу. А як тання сукупності всіх стратегічних підходів, наяввідомо, саме IL-6 і TNF індукують синтез білків них в сучасному арсеналі [2,5,6]. Встановлення гострої фази. Попередніми дослідженнями також одного з чинників ускладнень ГКС - представників встановлено, що рівень інфікованості хворих на герпесвірусів - буде сприяти покращенню прогнозу ГКС достовірно вищий ніж із стабільним перебігом пацієнтів та знизить кількість ускладнень, що моІХС. жуть виникати в процесі лікування ГКС. В основу корисної моделі було поставлено заВідомий спосіб прогнозування перебігу гіпердачу: розробити спосіб прогнозування ризику розтонічної хвороби або розвитку ускладнень у пацієвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ІХС, нтів з ішемічною хворобою серця [8], який полягає інфікованих вірусами родини Herpesviridae, на осу дослідженні крові до лікування та визначенні нові об'єктивних критеріїв, що характеризують стан імунологічної резистентності організму, в біохімічних критеріїв ( - 1 - ІП) та оцінці розвитку якому за рахунок визначення найбільш інформасерцево-судинних захворювань. Однак, цей спосіб тивних імунологічних та вірусологічних показників, дозволяє спрогнозувати тільки перебіг гіпертонічзабезпечити об'єктивність та достовірність прогноної хвороби ( стадії хвороби) та розвиток клінічних зу. проявів стенокардії. Для пояснення поставленого завдання та Відомий спосіб визначення групи ризику розшляхів його розв'язування вважаємо за необхідне витку інфаркту міокарда [9], що базується на виакцентувати увагу на наступному. В організмі клізначенні жирно кислотного складу ліпідів еритронічно здорової людини рівень цитогенетичних змін цитів крові за допомогою методу газорідинної варіює та може суттєво зростати під впливом різхроматографії. За цим способом знаходять вміст номанітних фізичних, хімічних та біотичних фактонасичених жирних кислот та розраховують їх співрів. І, якщо адекватна реакція імунної системи на відношення, а за отриманим коефіцієнтом прогноспонтанний антиген лежить в межах її фізіологічзують розвиток інфаркту міокарда. Отриманню ного навантаження, то реакція на індукований (зобажаного технічного результату заважає той факт, крема персистентною герпесвірусною інфекцією), що цей показник в значній мірі знаходиться під може привести до функціональної декомпенсації із впливом герпесвірусної інфекції. До недоліків цьовідповідними наслідками для організму. В теперіго методу слід також віднести рівень доступності в шній час в якості невід'ємної складової патогенезу умовах вітчизняної системи організації медичного гострого коронарного синдрому розглядається сервісу. внутрішньосудинне запалення, дестабілізація енВідомі також способи прогнозування ризику дотелію та герпесвіруси, як тригер-фактори цього ГКС по визначенню різних білкових маркерів: процесу. Ischemia-Modified Albumin (IMA), Myeloperoxidase Герпесвіруси відносять до інфекційної (набу(MPO), Glycogen Phosphorylase Isoenzyme BBтої) хвороби імунної системи, при якій довготрива(GPBB), а також Natriuretic peptide - Both B-type ла персистенція вірусу в ряді випадків супровоnatriuretic peptide (BNP), Monocyte chemo attractive джується продуктивною інфекцією практично у всіх protein (МСР)-1[10]. Однак, всі вони стосуються видах клітин імунної системи, що часто супровопрогнозування ГКС у пацієнтів, оперованих з приджується їх функціональною недостатністю та воду серцево-судинних захворювань. Також ці сприяє формуванню імунодефіциту, а в свою черметоди потребують спеціального обладнання, гу, вірусіндукований імунологічний дисбаланс є матеріально-технічного забезпечення та фахівців, підґрунтям дестабілізації перебігу ІХС з формущо володіють такими методиками. Нажаль в нашій ванням гострого коронарного синдрому. Якщо на країні використання цих методик не можливо. тлі такого стану імунітету з'явиться осередок запаНайближчим (за рівнем доступності) аналогом лення, його не буде виявлено та знешкоджено [2, рішення, що заявляється, є спосіб діагностики та 5]. По Г. Сельє реакція імунної системи на стресопрогнозування серцево-судинних захворювань [7], рний фактор розглядається як стереотипне сомапри якому оцінюють рівень інтерлейкину 33 (ІЛ-33). тичне виявлення мобілізації захисних сил організКорисним є те, що даний метод може застосовуму. При ГКС через особливості його клінічних ватися для прогнозування не тільки ГКС, а іншої проявів, адаптація до дії пошкоджуючих агентів патології: інфаркт міокарду, міокардити, гіпертонія, нижче ніж при стабільному перебігу ІХС. За таких артеріосклероз, панкардити та ін. Існуючий метод умов вірогідність розвитку гострого коронарного має суттєве обмеження, яке пов'язане з тим, що 5 55618 6 синдрому у осіб з ІХС, що інфіковані вірусами роної кількості та функціональної активності субподини Herpesviridae, цілком ймовірно. пуляцій лімфоцитів CD3,CD4,CD8, підвищення Проведені дослідження були спрямовані саме рівня прозапальних інтерлейкінів (TNF). Підвина виявлення інформативних критеріїв оцінки змін щення ризику виникнення ГКС у хворих на ІХС в стані імунітету, що виникають під впливом перконстатують за наявності персистенції герпесвірусистуючої герпесвірусної інфекції [3] та визначенсів в імуноцитах, підвищенням прозапальних інтеня ознак функціональної декомпенсації імунної рлейкінів, тенденції до зниження кількісних, якісних системи у хворих на ГКС, асоційований з цими та функціональних параметрів, що характеризують патогенами. стан клітинної ланки імунітету. Технічний результат, отриманий від вирішення Наприклад, відповідно до способу, що заявляпоставленої задачі буде полягати у чіткому визнається, прогнозування підвищеного ризику розвитку ченні найближчого прогнозу, що сприятиме своєГКС здійснюється за фактом виявлення в імуноцичасному вибору відповідної тактики лікування хвотах антигенів герпесвірусів з ІФ від 30 % до 45 %, рих на нестабільну стенокардію, попередженню зниження загальних Т-клітин на 33 %, кількості ускладнень і покращенню якості життя пацієнтів. CD4 та CD8, РБТЛ - на 33 % та більше та збільПоставлена задача вирішена наступним чишений TNF у сироватці крові від 33 % до 66 %. ном. Таким чином, запропонований спосіб доцільно 1. Виявлені характерні ознаки порушення імупроводити хворим на ішемічну хворобу серця з нного статусу у хворих на ІХС та ГКС. метою визначення пре дикторів несприятливого 2. Проведено дослідження змін імунного станайближчого прогнозу. тусу у хворих на ІХС та ГКС, у яких встановлено Перелік посилань: персистенцію ГВ в імуноцитах. 1. Горбась І.М. Профілактика хронічних неін3. Визначено основні тенденції розвитку імуфекційних захворювань - реальний шлях поліпнологічних порушень та ризику розвитку гострого шення демографічної ситуації в Україні. Українськоронарного синдрому. Встановлено найбільш кий кардіологічний журнал. 2009; 3:6-11. інформативні прогностичні критерії. 2. Дзяк Г.В., Коваль Е.А. Значение изменений Порівняльний аналіз стану імунітету у хворих иммунологического статуса в определении харакна ГКС без та з герпесвірусною персистенцією в тера течения атеросклероза и ИБС. Журн. АМН імуноцитах дозволило виявити наступні прогносУкраїни. 1996; 2, 2: 317-334. тично цінні параметри: кількісний та якісний склад 3. Перемот С.Д., Мартынов А.В., Смелянская популяції лімфоцитів (CD3, CD4, CD8), реакція М.В. Персистирующие герпесвирусы как тригербласттрансформації лімфоцитів у відповідь на фактор соматических заболеваний. Анали Мечніантигенний стимул (РБТЛ), рівень прозапальних ківського інституту. 2006; 4: 29-33. інтерлейкінів (TNF), індекс флуоресценції лейко4. Bertrand M.E. Management of acute coronary цитів (ІФ) з антигенами герпесвірусів. Означений syndromes in patients presenting without persistent перелік параметрів дозволяє скоротити програму ST-segment elevation. Eur.Heart J. 2002; 23: 1809імунологічного дослідження та є цілком доступним 1840. для здійснення в умовах клініко-діагностичної ла5. Methe H., Brunner S., Wiegund D., et al. бораторії лікувального закладу з мінімальним рівEnhanced T-Helper-l lymphocyte Activation Patterns нем забезпечення обладнанням та реактивами. in Acute Coronary Syndromes. Issue. 2005; 45, Для більш лаконічного викладення основних 12:1939-1945. тенденцій та діапазонів коливань наведених про6. Braunwald E. With Unstable Angina and Nonгностичних критеріїв застосовано формули розлаST-Segment Elevation Myocardial Infarction. дів імунної системи (ФРІС), в яких знаками "+/-" Circulation. 2002; 106: 1893. відображено тенденцію до збільшення/зменшення 7. Interleukin-22 (IL-33) for the diagnosis and показника, цифрами позначено ступінь зміни веprognosis of cardiovascular disease. Snider James, личини показника у порівнянні із нормою (1 - 66 %). За обраними парамет8. Деклараційний патент на корисну модель № рами особливості та діапазон змін імунного стату11018. Процес прогнозування перебігу гіпертонічсу осіб з персистенцією ГВ в імуноцитах з відмінної хвороби або розвитку ускладнень у пацієнтів з ним рівнем ризику розвитку ГКС характеризуються ішемічною хворобою серця. - Лазарева С.А., Санаступними ФІРС: мохіна Л.М., Зубов П.М. - Бюл. № 12, - 2005 р. 1. ІФ 10-30 %, CD3 1-, CD41-,CD81-,TNF1+ (відпові9. Деклараційний патент на корисну модель № дає низькому рівню ризику розвитку ГКС) 23511. Спосіб визначення групи ризику розвитку 2. ІФ 30-45 %, CD31- CD41-, CD82-, РБТЛ2-, TNF2+ інфаркту міокарда. - Загородний М.І., Свінціцкий (відповідає підвищеному ризику розвитку ГКС) А.С., Брюзгіна Т.С. – Бюл. № 7, - 2007 р. 3. ІФ 45-80 %, CD31-, CD42-, CD83-, РБТЛ3-, TNF3+ 10. Interleukin-33 (IL-33) FOR THE DIAGNOSIS (відповідає надзвичайно високому ризику розвитку AND PROGNOSIS OF CARDIOVASCULAR ГКС) DISEASE. - SNIDER JAMES, JACOBSON SVEN, Таким чином, до суттєвих ознак способу, що US2009305265 (Al),-2009-12-10. заявляється належать: ступінь зменшення загаль 7 Комп’ютерна верстка В. Мацело 55618 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for prognosing of risk of acute coronary syndrome in patients with coronary heart disease, infected by virus family herpesviridae

Автори англійською

Volianskyi Andrii Yuriiovych, Kuchma Iryna Yuriivna, Peremot Svitlana Dmytrivna, Kashpur Natalia Ivanovna, Sydorenko Tetiana Adikovna, Smilianska Maia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Способ прогнозирования риска развития острого коронарного синдрома у лиц с ишемической болезнью сердца, инфицированных вирусами семейства herpesviridae

Автори російською

Волянский Андрей Юркевич, Кучма Ирина Юрьевна, Перемот Светлана Дмитриевна, Кашпур Наталия Валерьевна, Сидоренко Татьяна Адиковна, Смилянская Майя Владимировна

МПК / Мітки

МПК: G01N 33/53, A61B 5/021

Мітки: синдрому, серця, коронарного, ризику, хворобою, herpesviridae, прогнозування, спосіб, інфікованих, розвитку, гострого, родини, вірусами, осіб, ішемічною

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-55618-sposib-prognozuvannya-riziku-rozvitku-gostrogo-koronarnogo-sindromu-u-osib-z-ishemichnoyu-khvoroboyu-sercya-infikovanikh-virusami-rodini-herpesviridae.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб прогнозування ризику розвитку гострого коронарного синдрому у осіб з ішемічною хворобою серця, інфікованих вірусами родини herpesviridae</a>

Подібні патенти