Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для очищення рідких середовищ, що містить живильний і відвідний патрубки, приймальну ємкість, двигун, вал, очисний орган, виконаний з кільцевих дисків, розділених шайбами, збірний циліндровий бункер з нерухомим горизонтальним кільцевим бортом, який відрізняється тим, що двигун забезпечений варіатором, ширина горизонтального борту циліндрового бункера рівна B=(12-15)ΔH, а його зовнішній діаметр рівний діаметру кільцевого диска, на відстані L=(3-7)·d від відвідного патрубка встановлений безконтактний пристрій для вимірювання витрати, що складається з джерела світла з двома направляючими каналами і двома фотоелементами, включеними зустрічно, вихід яких сполучений з блоком управління варіатором, відстань між дисками, що обертаються, вибрана відповідно до умови ΔH=(2,5-3,0)·dм, а відстань між нижнім кільцевим диском і горизонтальним кільцевим бортом збірного бункера рівна Δh=(0,70-0,75)·ΔH,

де d - діаметр відвідного патрубка;

dм - максимальний еквівалентний діаметр чужорідних включень, які при обертанні диска можуть проходити через щілину, утворену кільцевим диском і горизонтальним кільцевим бортом збірного бункера або між дисками, що обертаються.

Текст

Пристрій для очищення рідких середовищ, що містить живильний і відвідний патрубки, приймальну ємкість, двигун, вал, очисний орган, виконаний з кільцевих дисків, розділених шайбами, збірний циліндровий бункер з нерухомим горизонтальним кільцевим бортом, який відрізняється тим, що двигун забезпечений варіатором, 3 53462 4 досягається новим технічним рішенням, за рахуної втулки 19, штока 20, встановленого у втулці з нок того, що у відомому очисному пристрої, що можливістю переміщення і закріплення гвинтом 21, містить живлячий патрубок, приймальну ємкість, осі що 22 забезпечує можливість повороту і закрідвигун, на валу якого закріплений очисний орган, плення витратомірного пристрою 12 на штоку 20 і виконаний з кільцевих дисків, розділених шайбаблок 23 управління варіатором 6. При цьому шими, збірний бункер, у верхній частині якого закріприна B фланця 2 вибирається в межах лений нерухомий горизонтальний борт у вигляді B (12 15) H , відстань L між кінцем відвідного кільця і відвідний патрубок, використаний двигун з патрубка 3 і витратомірним пристроєм знаходитьпостійним (заданим) числом оборотів, а відстань ся в межах L = (3-7)d, відстань Н між кільцевими між горизонтальним кільцевим бортом, закріпледисками рівна H (2,5 3,0)dM , відстань між неним у верхній частині збірного бункера, і нижнім рухомим кільцевим бортом 2 і нижнім кільцевим кільцевим диском, закріпленим на валу двигуна диском рівне h (0,70 0,75) H , де d - діаметр вибрано, без урахування можливості його використання для очищення рідкого середовища від невідвідного патрубка; dM - максимальний розмір габаритів і стабілізації витрати рідини, що направ(еквівалентний діаметр) частинок, які повинні проляється із збірного бункера через відвідний ходити з середовищем, що очищається, через щіпатрубок у вимірювальну систему, що приводить, лини між дисками. по-перше, до зміни витрати рідкого середовища, Оскільки рідкі середовища, що очищаються, що поступає в збірний бункер через щілини між можуть мати різні фізичні властивості і технологічкільцевими дисками, при зміні рівня рідкого серені параметри (щільність, в'язкість, електропровіддовища в приймальній ємкості (у об'єкті) або в'язність, наявність декількох фаз і так далі), то для кості рідкого середовища, що очищається, і, повизначення швидкості закінчення рідкого середодруге, до неможливості стабілізації витрати очивища з відвідного патрубка (її витрати) вибраний щеного рідкого середовища, що поступає через пристрій, що вимірює вказану швидкість по дальвідвідний патрубок, у вимірювальну систему або ності польоту струменя, функціонує відповідно до технологічний об'єкт, оскільки очисний пристрій 1 g / 2H , де 1 - дальність польоту формули (прототип) не містить елементів, що забезпечують можливість вимірювання витрати очищеного сереструменя; - швидкість руху струменя; g - прискодовища витікаючою з відвідного патрубка і стабілірення сили тяжіння; Н - вертикальний зсув струзації її витрати, а згідно корисної моделі для оберменя при дальності її польоту, равному 1. тань очисного органу вибраний двигун з Як видно з формули дальність польоту струвбудованим варіатором, кільцеві диски встановлеменя нерозривно зв'язана із швидкістю її руху у ні один від одного на відстані H (2,5 3,0)dM , відвідному патрубку (на виході з патрубка), що дозволяє, задаючи дальність польоту струменя і відстань між нерухомим кільцевим бортом збірнобезперервно підтримуючи його на заданому рівні, го бункера і нижнім кільцевим диском рівстабілізувати витрату очищеного середовища, що не h (0,70 0,75) H , ширина нерухомого кільценаправляється з відвідного патрубка у вимірювавого борту збірного бункера рівна B (12 15) H , льну систему. Вибір даного пристрою дозволяє (як на відстані L (3 7)d , від кінця відвідного патрубвипливає з формули) вимірювати швидкість руху ка встановлений безконтактний витратомірний (витрата) будь-яких рідких середовищ і на основі пристрій, що складається з джерела світла з двозміряного значення швидкості стабілізувати їх вима направляючими каналами і двома фотоелеметрату. нтами, включеними зустрічно, вихід яких сполучеРобота очисного пристрою - стабілізатора здійснюється таким чином. Середовище, що очиний з блоком управління варіатором, де dM щається, в об'єкт подається через живлячий патмаксимальний розмір (еквівалентний діаметр) часрубок 25. У об'єкті (приймальній ємкості) 4 за дотинок, які повинні пройти через щілину; d - діаметр помогою консольної конструкції 5 встановлюється відвідного патрубка. збірний бункер 1 з розрахунком, що при будь-яких Схема пропонованого очисного пристроюдопустимих коливаннях рівня рідкого середовища стабілізатора приведена на фіг. 1. в об'єкті 4 бункер і всі диски, встановлені на валу Очисний пристрій-стабілізатор містить цилінд8, будуть постійно занурений в рідке середовище. ровий бункер 1 для збору очищеної рідини з неруДвигун 6 приводиться в обертання, з швидкістю, хомим кільцевим бортом 2 і відвідним патрубком при якій відцентрові сили виштовхує негабарити з З, встановлений в технологічному об'єкті (або спепростору між дисками, що обертаються. Це відбуціальній приймальній ємкості) 4 за допомогою конвається унаслідок того, що при обертанні дисків, солі 5, двигун 6 з вбудованим варіатором 7, всташар рідини, що контактує з їх поверхнею, рухаєтьновлені на валу 8 двигуна 6 кільцевих дисків 9 і ся в напрямі від центру до краю диска і перешкосуцільний диск 10, розділені шайбами 11, безконджає тому проходженню негабаритів через щілину. тактний витратомірний пристрій 12, що складаєтьМожна при заданій відстані H між дисками, що ся з джерела світла 13, знаходиться в корпусі 14 з обертаються, h між нижнім кільцевим диском 9 і двома ідентичними каналами 15, 16 і двох фотоенерухомим горизонтальним кільцевим бортом 2 лементів 17, 18, включених зустрічно і розташовавибрати двигун з такою швидкістю обертання, при них на рівній відстані від джерела світла 13 і однаякій в щілині не проходитимуть негабарити (частиково зміщених від нього по вертикалі і нки з великою більшістю розміру). пристосування для установки витратомірного приЕксперименти показали, що за допомогою змістрою, що складається із стаціонарно встановлени числа оборотів двигуна 6 за допомогою варіа 5 53462 6 тора 7 можна і регулювати, і стабілізувати витрату управління, впливаючи на варіатор 7, збільшує очищеного від негабаритів рідкого середовища, число оборотів валу 8 двигуна 7, що приводить до що подається у вимірювальну систему або технозбільшення відцентровою (виштовхуючої сили), логічний об'єкт, для чого слід безперервно вимітакою, що діє на рідину, поступає в кільцеві щілирювати швидкість її руху у витратному патрубку. ни. Збільшення швидкості обертання диска продоОчищене середовище, що поступає в бункер вжується до тих пір, поки струмінь 24 рідкого се1, витікає з бункера через відвідний патрубок 3 у редовища, опускаючись при зменшенні швидкості вигляді сформованого компактного струменя 24. його закінчення з відвідного патрубка 3, не поверДля вимірювання витрати рідкого середовища неться в нейтральне щодо фотоелементів 17 і 18 використаний витратомірний безконтактний приположення. стрій 12, зорієнтований за допомогою штока 20 і Експерименти показали, що зміна числа обогвинта 21 у втулці 19 вісей 22 (з подальшим закріротів диска дозволяє регулювати витрату рідкого пленням) в просторі так,, що при заданій витраті середовища в патрубку 3 в широких межах і навіть струменя 24 очищені рідкі середовища рівно відприпинити рух середовища у витратному патрубку. далені від фотоелементів 17 і 18 по горизонталі і Але в практичних цілях досить змінювати швидвертикалі (знаходиться в нейтральному положенкість руху середовища в межах ± 10% від середні), унаслідок чого потоки світла від освітлювача ньої витрати. 13, що направляються каналами 15 і 16, в рівній Для ефективного очищення рідкого середовимірі освітлюють фотоелементи 17, 18. Оскільки ща від чужорідних включень необхідно спочатку фотоелементи включені зустрічно, то сигнал розунастроювати очисний пристрій на «мінімальну» згодження на їх виході рівний 0 і блок, що управшвидкістю руху середовища, що очищається, в ляє, 23, що сприймає сигнал розузгодження, не кільцевих щілинах, але при якій чужорідні вклюзмінює швидкість обертання валу 8 двигуна 6 за чення з недозволеним еквівалентним діаметром допомогою варіатора 7. гарантовано віддаляються з щілини відцентровою Якщо рівень рідини в об'єкті 4 збільшиться або силою. При забезпеченні даної умови зміна (збізменшиться в'язкість рідкого середовища, що льшення) швидкості обертання диска в межах до очищається, то через щілини між дисками, що 20% і більше відсотків не порушує ефективність обертаються, з об'єкту в бункер 1 поступатиме очищення рідкого середовища від чужорідних більша кількість рідкого середовища (цьому може включень і забезпечує задану точність стабілізації також сприяти зменшення втрат швидкості на терїї витрати. Джерела інформації: тя у відвідному патрубку 3). В результаті струмінь 1. А.С. СРСР № 258270. Кл. 12d, 16/02. МПК рідкого середовища зміститися верх, прочиняючи В01D. фотоелемент 15 і прикриваючи фотоелемент 16, 2. Патент на корисну модель № 33454. МПК що приводить до виникнення сигналу розузго(2006). B01D 21/26. Бюл. № 12. дження, сприйманого блоком управління 23. Блок 7 Комп’ютерна верстка М. Мацело 53462 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for fluids purification

Автори англійською

Dubovets Oleksii Mykolaiovych, Toshynskyi Volodymyr Illich, Lytvynenko Ihor Ivanovych, Liakh Benhard Hryhorovych, Podustov Mykhailo Oleksiiovych, Lysachenko Ihor Hryhorovych, Zhadan Yulia Volodymyrivna

Назва патенту російською

Устройство для очистки жидких сред

Автори російською

Дубовец Алексей Николаевич, Тошинский Владимир Ильич, Литвиненко Игорь Иванович, Лях Бенгард Григорьевич, Подустов Михаил Алексеевич, Лисаченко Игорь Григорьевич, Жадан Юлия Владимировна

МПК / Мітки

МПК: B01D 21/26

Мітки: очищення, пристрій, середовищ, рідких

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-53462-pristrijj-dlya-ochishhennya-ridkikh-seredovishh.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для очищення рідких середовищ</a>

Подібні патенти