Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Шкільний щоденник, що містить обкладинку і внутрішній блок аркушів паперу, які являють собою робочі сторінки щоденника і додаткові сторінки, при цьому перша сторінка обкладинки або перша сторінка внутрішнього блока є титульною сторінкою щоденника, що містить вільні для заповнення рядки для зазначення класу, прізвища та імені учня, який відрізняється тим, що титульна сторінка додатково містить найменування конкретного навчального закладу, виконане друкованим способом.

2. Шкільний щоденник за п. 1, який відрізняється тим, що титульна сторінка і додаткові сторінки щоденника додатково містять інформацію, яка належить до конкретного навчального закладу у вигляді фотографій, малюнків, схем, текстової інформації.

3. Шкільний щоденник за п. 1, який відрізняється тим, що при виконанні першої сторінки внутрішнього блока аркушів у вигляді титульної сторінки щоденника обкладинка містить наскрізний або закритий прозорим матеріалом виріз, виконаний напроти рядка для зазначення прізвища та імені учня.

Текст

1. Шкільний щоденник, що містить обкладинку і внутрішній блок аркушів паперу, які являють собою робочі сторінки щоденника і додаткові сторінки, при цьому перша сторінка обкладинки або перша сторінка внутрішнього блока є титульною сторінкою щоденника, що містить вільні для заповнення рядки для зазначення класу, прізвища та імені учня, який відрізняється тим, що титульна сторінка додатково містить найменування конкре 3 52630 4 навчання та поводження учня, позитивно впливає ня якості освіти і виховання підростаючого покона імідж навчального закладу, підвищує рівень ління. довіри батьків до педагогічного колективу і обумоТитульна сторінка (перша сторінка обкладинки влює підвищення якості освіти учнів. або перша сторінка внутрішнього блока) і додаткоПоставлена задача вирішується тим, що у віві сторінки щоденника можуть додатково містити домому шкільному щоденнику, що містить обклаінформацію, яка відноситься до конкретного надинку та внутрішній блок аркушів паперу, які яввчального закладу, у вигляді фотографій, малюнляють собою робочі сторінки щоденника і ків, схем, текстової інформації. Це можуть бути додаткові сторінки, при цьому перша сторінка обфотографії навчального закладу, педагогічного кладинки або перша сторінка внутрішнього блока є колективу; контактна інформація; історія навчальтитульною сторінкою щоденника, що містить вільні ного закладу; інформація про досягнення навчадля заповнення рядки для зазначення класу, прільного закладу, переможців олімпіад; свята назвища та імені учня, новим, відповідно до корисної вчального закладу; гімн, девіз, слоган, прапор, моделі, що заявляє, є те, що титульна сторінка емблема, герб навчального закладу; правила пододатково містить найменування конкретного наведінки учнів у навчальному закладі; структура вчального закладу, виконане друкованим спосонавчального року; схема безпечного шляху до бом. навчального закладу та інша інформація. Це також Новим також є те, що титульна сторінка і додозволяє персоніфікувати щоденник для конкретдаткові сторінки щоденника додатково містять ного навчального закладу і одночасно уніфікувати інформацію, що належить до конкретного навчайого в межах цього навчального закладу, позитивльного закладу, у вигляді фотографій, малюнків, но впливає на імідж навчального закладу, виховує схем, текстової інформації. в учнях гордість за свій навчальний заклад і стиНовим також є те, що при виконанні першої мулює їх до кращого навчання. сторінки внутрішнього блока аркушів у вигляді тиПри виконанні першої сторінки внутрішнього тульної сторінки щоденника обкладинка містить блока аркушів у вигляді титульної сторінки щоденнаскрізний або закритий прозорим матеріалом ника обкладинка щоденника може містити наскрізвиріз, виконаний напроти рядка для зазначення ний або закритий прозорим матеріалом (наприпрізвища та імені учня. клад, з поліпропілену, поліестеру, Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю полівінілхлориду, поліефірноалюмінієвого компосуттєвих ознак корисної моделі, що заявляється, і зита, тощо) виріз, виконаний напроти рядка для технічним результатом, що досягається, полягає в зазначення прізвища та імені учня. В цьому випаднаступному. ку, інформація, що персоніфікує щоденник після Введення нового елемента в шкільний щодензазначення прізвища та імені учня, стає візуально ник, а саме те, що титульна сторінка додатково доступною без відкривання щоденника. містить найменування конкретного навчального Технічна суть корисної моделі, що заявляєтьзакладу, виконане друкованим способом, у сукупся, пояснюється ілюстраціями, де: ності з відомими ознаками технічного рішення, що - на фіг. 1 зображена титульна сторінка шкільзаявляється, забезпечує персоніфікацію шкільного ного щоденника із зазначенням найменування щоденника для конкретного навчального закладу з конкретного навчального закладу, виконаного друодночасною уніфікацією його в межах цього накованим способом, наприклад «Щоденник учня вчального закладу, що дозволяє виключити мож(учениці)_______класу Запорізької гімназії № 28 ливість фальсифікації результатів навчання і поЗапорізької обласної ради Запорізької області»; водження учня, позитивно впливає на імідж - на фіг. 2 зображена титульна сторінка шкільнавчального закладу, підвищує рівень довіри баного щоденника з додатковою інформацією, яка тьків до педагогічного колективу і, як наслідок, підвідноситься до конкретного навчального закладу, вищує якість освіти учнів. наприклад фотографія фасаду Запорізької гімназії Навчальний заклад на початку навчального № 28 Запорізької обласної ради Запорізької облароку забезпечує учнів щоденниками, персоніфікості; ваними для конкретного навчального закладу і - на фіг. 3 зображена обкладинка шкільного уніфікованими в межах цього конкретного навчащоденника з вирізом виконаним напроти рядка льного закладу. Для цього навчальний заклад задля зазначення прізвища та імені учня. здалегідь замовляє виробництво щоденників із Крім того, на фіг. 4 наведене зображення тизазначенням на титульній сторінці щоденника свотульної сторінки щоденника за прототипом. го найменування, виконаного друкованим спосоУчень на початку навчального року одержує бом, у тиражі, який дорівнює кількості учнів навчащоденник, персоніфікований для конкретного нального закладу (з невеликим перевищенням - до 5 вчального закладу і уніфікований у межах цього %). У цьому разі учні не можуть придбати у вільконкретного навчального закладу шляхом зазнаному продажі такі щоденники, тобто виключається чення на титульній сторінці щоденника найменуможливість ведення дублюючих щоденників або вання навчального закладу, виконаного друковазаведення нових щоденників для введення в оманим способом. На титульній сторінці учень ну батьків про результати своїх навчальних досягзаповнює рядки, указуючи клас і свої прізвище та нень або своє поводження в навчальному закладі. ім'я, заповнює додаткові сторінки щоденника, виЦе сприяє кращому контролю з боку батьків за вчає додаткову інформацію і протягом навчальнонавчанням і поводженням своїх дітей, кращому го року веде щоденник, записуючи завдання довзаємозв'язку батьків з педагогічним колективом, дому у відповідних графах предметів тих днів, на що, в остаточному підсумку, обумовлює підвищенякі вони задані. Вчитель, виставляючи бали в кла 5 52630 6 сному журналі, одночасно записує їх у щоденник і для конкретного навчального закладу з одночасзавіряє своїм підписом. Класний керівник контроною уніфікацією його в межах цього навчального лює вірогідність записів у щоденнику і наприкінці закладу, що дозволяє виключити можливість факожного тижня відзначає кількість пропущених льсифікації результатів навчання і поводження уроків. Батьки учня переглядають щоденник і підучня, позитивно впливає на імідж навчального писують його. Якщо результати навчальних досягзакладу, підвищує рівень довіри батьків учнів до нень не задовольняють батьків або пропуски уропедагогічного колективу і, як наслідок, підвищує ків не мають логічного пояснення батьки вживають якість освіти учнів. заходів по виправленню ситуації: консультуються з Заявлений шкільний щоденник виробляють з педагогічним колективом, організують додаткове використанням відомих матеріалів, засобів і приснавчання по необхідних предметах, з'ясовують тосувань, що підтверджує промислову придатність причини пропусків і таке інше. об'єкта. Таким чином, заявлений шкільний щоденник забезпечує персоніфікацію шкільного щоденника 7 Комп’ютерна верстка В. Мацело 52630 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

School record book

Автори англійською

Chykalova Viktoria Viacheslavivna

Назва патенту російською

Школьный дневник

Автори російською

Чикалова Виктория Вячеславовна

МПК / Мітки

МПК: B42D 15/00

Мітки: щоденник, шкільний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-52630-shkilnijj-shhodennik.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Шкільний щоденник</a>

Подібні патенти