Система бронювання, оплати, доставки та валідації електронних ваучерів

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Система бронювання, оплати, доставки та валідації електронних ваучерів за допомогою інтерфейсу пошуку та бронювання ваучерів, яка складається із зв'язаних між собою за допомогою щонайменше одного каналу зв'язку, процесингового центру, комп'ютерного пристрою обробки даних, доступних глобальних дистрибутивних систем та платіжних систем, при цьому процесинговий центр складається із бази даних, модуля онлайн- бронювання, виконаного з можливістю зв'язку з доступними глобальними дистрибутивними системами та здійсненням необхідних дій за процедурою бронювання ваучерів, модуля онлайн-оплати, виконаного з можливістю зв'язку з платіжними системами та з можливістю реєстрації онлайн-платежу та авторизації транзакції в платіжній системі, яка відрізняється тим, що процесинговий центр додатково містить модуль онлайн-доставки електронних ваучерів, виконаний з можливістю відправки клієнту повідомлення з унікальним кодом попередньо сформованого і зашифрованого електронного ваучера, модуль валідації ваучера виконаний з можливістю у режимі онлайн здійснювати верифікацію коду електронного

ваучера з даними бази процесингового центру, причому система містить пристрій сканування ваучерів, зв'язаний за допомогою каналу зв'язку з модулем валідації ваучера процесингового центру.

2. Система за п.1, яка відрізняється тим, що модуль онлайн-доставки електронних ваучерів процесингового центру виконаний з можливістю формування повідомлення у вигляді sms-повідомлення або mms-повідомлення, або електронного листа.

3. Система за пп.1, 2, яка відрізняється тим, що процесинговий центр додатково містить модуль формування звітів, виконаний з можливістю формування звітів з даними про продані електронні ваучери та/або про відвідуваність клієнтів.

4. Система за пп. 1-3, яка відрізняється тим, що процесинговий центр додатково містить модуль натуралізації, зв'язаний за допомогою каналу зв'язку із пристроєм натуралізації.

5. Система за пп. 1-4, яка відрізняється тим, що процесинговий центр додатково містить модуль реєстрації клієнта.

6. Система за пп. 1-5, яка відрізняється тим, що процесинговий центр виконаний із можливістю шифрування коду електронного ваучера, довжина якого містить не більше 51 символу.

7. Система за пп.1-6, яка відрізняється тим, що процесинговий центр виконаний із можливістю формування фіскального документа про здійснення оплати.

8. Система за пп. 1.-7, яка відрізняється тим, що як інтерфейс пошуку та бронювання ваучерів використовується пристрій самообслуговування або Інтернет-сайт або інтерфейс мобільного пристрою.

9. Система за пп. 1-8, яка відрізняється тим, що модуль оплати процесингового центру виконаний із можливістю здійснення онлайн-платежів через платіжні системи.

10. Система за пп. 1-9, яка відрізняється тим, що модуль оплати процесингового центру виконаний із можливістю здійснення офлайн-платежів за допомогою пристроїв самообслуговування.

11. Система за пп. 9, яка відрізняється тим, що модуль оплати процесингового центру виконаний із можливістю здійснення онлайн-платежів за допомогою відправки платних sms-повідомлень

12. Система за пп. 1-11, яка відрізняється тим, що електронний ваучер є квитком.

Текст

1. Система бронювання, оплати, доставки та валідації електронних ваучерів за допомогою інтерфейсу пошуку та бронювання ваучерів, яка складається із зв'язаних між собою за допомогою щонайменше одного каналу зв'язку, процесингового центру, комп'ютерного пристрою обробки даних, доступних глобальних дистрибутивних систем та платіжних систем, при цьому процесинговий центр складається із бази даних, модуля онлайн- бронювання, виконаного з можливістю зв'язку з доступними глобальними дистрибутивними системами та здійсненням необхідних дій за процедурою бронювання ваучерів, модуля онлайн-оплати, виконаного з можливістю зв'язку з платіжними системами та з можливістю реєстрації онлайн-платежу та авторизації транзакції в платіжній системі, яка відрізняється тим, що процесинговий центр додатково містить модуль онлайн-доставки електронних ваучерів, виконаний з можливістю відправки клієнту повідомлення з унікальним кодом попередньо сформованого і зашифрованого електронного ваучера, модуль валідації ваучера виконаний з можливістю у режимі онлайн здійснювати верифікацію коду електронного ваучера з даними бази процесингового центру, причому система містить пристрій сканування ваучерів, зв'язаний за допомогою каналу зв'язку з модулем валідації ваучера процесингового центру. 2. Система за п.1, яка відрізняється тим, що модуль онлайн-доставки електронних ваучерів процесингового центру виконаний з можливістю формування повідомлення у вигляді sms U 2 (19) 1 3 52618 4 мобільний телефон споживача/мобільного абонепомогою інтерфейсу, яка передбачає можливість нта, сервер мобільної компанії, з'єднаний з сервеонлайн-доставки і подальшої валідації електронром касового інтегратора, який з'єднаний з касоних ваучерів. вою системою точки продажу товарів чи послуг, Поставлене завдання вирішується тим, що защо містить касовий апарат і комп'ютер [Патент UA пропонована система бронювання, оплати, доста№12294 U, G06F12/00, пуб. 2005]. Зазначена інвки та валідації електронних ваучерів за допомоформаційна система призначена для купівлі товагою інтерфейсу пошуку та бронювання ваучерів, рів або отримання послуг, коли на них пропонуєтьяка складається із зв'язаних між собою за допомося акція, і її неможливо використовувати в інших гою щонайменше одного каналу зв'язку, процесинвипадках для розрахунку за товари або послуги. гового центру, комп'ютерного пристрою обробки Відомий спосіб замовлення квитків, згідно з даних, доступних глобальних дистрибутивних сисяким споживач телекомунікаційних послуг шляхом тем та платіжних систем, при цьому процесингонабору певного номера встановлює зв'язок з сервий центр складається із бази даних, модуля онвером або/та сервісним номером телефону опералайн-бронювання, виконаного з можливістю тора телекомунікаційної мережі, надсилає йому зв'язку з доступними глобальними дистрибутивниSMS-повідомлення із запитом щодо отримання ми системами та здійсненням необхідних дій за квитка для проїзду, наприклад залізницею. процедурою бронювання ваучерів, модуля онОператор кодує це SMS-повідомлення і повілайн-оплати, виконаного з можливістю зв'язку з домляє цей код споживачу. Оператор телекомуніплатіжними системами та з можливістю реєстрації каційної мережі надсилає запит споживача на серонлайн-платежу та авторизації транзакції в платівер або/і сервісний номер телефону оператора жній системі, в якій згідно винахідницького рівня станції і повідомляє код споживача. Замовлений процесинговий центр додатково містить модуль квиток споживач отримує на станції в спеціальноонлайн-доставки електронних ваучерів, виконаний му автоматі або в касі. При отриманні квитка в з можливістю відправки клієнту повідомлення з спеціальному автоматі споживач набирає на інфоунікальним кодом попередньо сформованого і зармаційному табло свій код, який надходить на шифрованого електронного ваучера, модуль валісервер оператора станції; оператор станції роздації ваучера виконаний з можливістю у режимі шифровує код і передає встановлені відомості онлайн здійснювати верифікацію коду електроннощодо замовленого квитка на квитковий автомат го ваучера з даними бази процесингового центру, для споживача, після чого споживач, оплативши, причому система містить пристрій сканування вауотримує квиток. черів, зв'язаний за допомогою каналу зв'язку з моПри отриманні квитка в касі споживач повідодулем валідації ваучера процесингового центру. мляє свій код касиру, платить відповідну вартість і Ця корисна модель забезпечує надійну та отримує квиток. Користувачі, які мають пільги, для ефективну онлайн-доставку і валідацію електронотримання пільгового квитка вводять в SMSних ваучерів. Електронний ваучер - це паперовий повідомлення номер свого пільгового посвідчення чек, на якому надрукований секретний код доступу [Патент UA №20532, G06Q10/00, (2006.01), публ. до послуги. Секретний код використовується для 15.01.2007, бюл. №1]. Даний спосіб реалізує проактивації передплаченої послуги. Після його введаж квитків і зі знижкою, і без знижки, але не задення до відповідної системи, клієнт отримує оббезпечує можливість онлайн-доставки квитків та рану послугу. Електронний ваучер є аналогом карвиходячи з його назви, може бути використаний як тки доступу до зазначених послуг, які продаються засіб купівлі квитка з використанням інформаційв магазинах і кіосках. них технологій, однак його не можна вважати блиВ основному система призначена для бронюзьким аналогом для пропонованої корисної моделі вання, оплати, доставки та валідації електронних в цілому. квитків, але може використовуватися і для інших Відома прийнята за прототип система для ревидів електронних ваучерів - купонів, сертифікатів кламування, планування перевезення, бронювані т.п. ня, продажу й оплати квитків за допомогою електЦя корисна модель далі описується більш деронного пристрою самообслуговування, що тально з посиланнями на креслення, на якому зомістить електронний пристрій самообслуговуванбражено: ня, комп'ютерний пристрій обробки даних, за до- інтерфейс пошуку та бронювання 1 ваучерів помогою якого клієнт електронного пристрою са2, пов'язаний як мінімум з одним комп'ютерним мообслуговування отримує доступ на сервер, пристроєм обробки даних 3, інтерфейс якого дозволяє вводити необхідну ін- процесинговий центр 4, інтерфейс якого доформацію для пошуку, бронювання та оплати елезволяє вводити необхідну інформацію для пошуку, ктронного квитка, при цьому система забезпечена бронювання та оплати електронного ваучера 2, модулем клірингових розрахунків [Патент RU при цьому процесинговий центр забезпечений: №2365997, G06Q30/00, G09F19/00, (2006.01), - модулем онлайн-бронювання 5 для зв'язку з публ. 27.08.2009]. Вищевказана система не педоступними глобальними дистрибутивними систередбачає онлайн-доставку і наступну доступну мами 6, що виробляє необхідні дії за процедурою валідацію електронних квитків. Так, користувач бронювання ваучерів 2, повинен або замовити доставку квитка, або поїха- модулем онлайн-оплати 7, що пов'язаний з ти за ним самостійно. платіжними системами 8 і виробляє реєстрацію В основу корисної моделі поставлено завданонлайн-платежу та авторизацію транзакції в планя створити таку систему бронювання, оплати, тіжній системі 8, доставки та валідації електронних ваучерів за до 5 52618 6 - модулем онлайн-доставки 9 електронних ваМожливі варіанти виконання системи: учерів 2, - Система, модуль онлайн-доставки електрон- модулем валідації 10 ваучера 2, який дозвоних ваучерів якої формує повідомлення у вигляді лить в режимі онлайн здійснити верифікацію коду sms-повідомлення. електронного ваучера 2 з даними бази процесин- Система, модуль онлайн-доставки електронгового центру 4, причому система містить пристрій них ваучерів якої формує повідомлення у вигляді сканування ваучерів 11, пов'язаний з модулем mms-повідомлення. валідації 10 ваучера 2. - Система, модуль онлайн-доставки електронРобота системи показана на прикладі бронюних ваучерів якої формує повідомлення у вигляді вання, оплати, доставки та валідації електронних електронного листа. квитків. - Система, процесинговий центр якої додаткоКлієнт за допомогою інтерфейсу пошуку та во містить модуль формування звітів з даними про бронювання 1 ваучерів 2 здійснює пошук можлипродані електронні ваучери та/або про відвідувавих розважальних заходів і вибирає, наприклад, ність клієнтів. розважальну подію «А». Дані про обрану розважа- Система, яка додатково містить пристрій нальну подію направляються в процесинговий центр туралізації із пов'язаним модулем натуралізації 4, модуль онлайн-бронювання 5 якого робить запроцесингового центру, за допомогою пит до глобальних дистрибутивних систем 6 про яких·електронний ваучер видається в друкованому наявність доступних квитків 2. У разі отримання вигляді. відповіді про те, що квиток 2 доступний, модуль - Система, процесинговий центр якої додаткоонлайн-бронювання 5 вчиняє дії з бронювання во містить модуль реєстрації клієнта. квитка 2. - Система, процесинговий центр якої шифрує Далі клієнту пропонується оплатити заброньокод електронного ваучера, довжина якого містить ваний квиток. Оплата здійснюється за допомогою не більше 51 символу. модуля онлайн-оплати 7 процесингового центру 4, - Система, процесинговий центр якої додаткоякий має зв'язок з платіжними системами 8 і здійсво формує фіскальний документ про здійснення нює реєстрацію онлайн-платежу та авторизацію оплати. транзакції в платіжній системі 8. - Система, в якій в якості інтерфейсу пошуку та Після оплати процесинговий центр 4 системи бронювання ваучерів використовується пристрій формує та шифрує код електронного квитка 2 і за самообслуговування. допомогою модуля онлайн-доставки 9 електрон- Система, в якій в якості інтерфейсу пошуку та ний квиток 2 відправляється клієнту, наприклад у бронювання ваучерів використовується Інтернетвигляді sms-повідомлення. сайт. Електронний квиток - це код, в якому за зада- Система, в якій в якості інтерфейсу пошуку та ним алгоритмом зашифрована інформація, наприбронювання ваучерів використовується інтерфейс клад, дата заходу, місце заходу, артист, назва мобільного пристрою. концерту, ряд і місце сидіння. Перевагами елект- Система, модуль оплати процесингового ронного квитка є те, що його не можна втратити, центру якої дозволяє здійснювати онлайн-платежі порвати або зіпсувати. через платіжні системи. Дані про бронювання, оплату, доставку збері- Система, модуль оплати процесингового гаються в базі даних процесингового центру 4. При центру якої дозволяє здійснювати офлайн-платежі відвідуванні клієнтом заходу за допомогою приза допомогою пристроїв самообслуговування. строю сканування ваучерів 11 і модуля валідації - Система, модуль оплати процесингового ваучерів 10 процесингового центру 4 в режимі онцентру якої дозволяє здійснювати онлайн-платежі лайн здійснюється верифікація коду електронного за допомогою відправки платних sms-повідомлень. ваучера 2 з даними бази даних процесингового - Система, електронний ваучер якої є квитком. центру 4. 7 Комп’ютерна верстка А. Рябко 52618 8 Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Reservation, payment, delivery and validation system of electronic vouchers

Автори англійською

Fedotov Dmytro Olehovych, Starunska Kateryna Anatoliivna

Назва патенту російською

Система бронирования, оплаты, доставки и валидации электронных ваучеров

Автори російською

Федотов Дмитрий Олегович, Старунская Екатерина Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: G06Q 10/00

Мітки: валідації, система, доставки, оплати, ваучерів, бронювання, електронних

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-52618-sistema-bronyuvannya-oplati-dostavki-ta-validaci-elektronnikh-vaucheriv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Система бронювання, оплати, доставки та валідації електронних ваучерів</a>

Подібні патенти