Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб хірургічного лікування анальної ахалазії при термінальному колостазі у дітей, що включає розтягнення анального каналу, розсічення в поперечному напрямку підлеглих тканин, відсепарування слизової оболонки від внутрішнього сфінктера в напрямку прямої кишки, висічення та видалення смужки внутрішнього сфінктера, який відрізняється тим, що визначають довжину анального каналу профілометрично, намічають зовнішній край внутрішнього анального сфінктера, виконують гідравлічну відсепаровку слизової від внутрішнього сфінктера 5 мл 0,1 % розчину ультракаїну з епінефрином, розсікають шкіру на 5 мм дистальніше гребінцевої лінії, тупо виділяють внутрішню поверхню внутрішнього сфінктера на довжину, раніше визначену профілометрично, анального каналу, відступивши від зовнішнього краю внутрішнього сфінктера на 1/2 довжини анального каналу в поперечному напрямку, розсікають до 1,5 см внутрішній сфінктер та подовжній м'яз прямої кишки до фасції зовнішнього анального затягача, що визначається за допомогою інтраопераційної електростимуляції; після цього в проксимальному напрямку висікають та видаляють за допомогою електрохірургічного приладу смужку комплексу внутрішнього сфінктера та подовжнього м'яза прямої кишки шириною не менше 1 см та довжиною, на 1 см більшою за 1/2 довжини анального каналу, визначеної профілометрично.

Текст

Спосіб хірургічного лікування анальної ахалазії при термінальному колостазі у дітей, що включає розтягнення анального каналу, розсічення в поперечному напрямку підлеглих тканин, відсепарування слизової оболонки від внутрішнього сфінктера в напрямку прямої кишки, висічення та видалення смужки внутрішнього сфінктера, який відрізняється тим, що визначають довжину анального каналу профілометрично, намічають зовнішній край внутрішнього анального сфінктера, 3 52603 4 нування природного механізму утримання прямопоновлення природної дефекації навіть не йдетькишкового вмісту, незворотність руйнування цілісся. ності внутрішнього анального сфінктера, постійна Задача, яку вирішує корисна модель, що заяврозслабленість м'яза і негерметичність анального ляється, полягає в підвищенні ефективності хірурканалу, що викликає дискомфорт пацієнта, нетригічного лікування анальної ахалазії у дітей за рамання (неутримання) калу та газів, що заважає хунок розкриття верхньої третини анального соціальній адаптації дитини, формування жолоба каналу шляхом часткового висічення внутрішнього на місці видаленого сфінктера на протязі довжини анального сфінктера та продольного м'яза прямої всього анального каналу може призводити до рубкишки лише на рівні проксимальної третини їх доцьового його звуження та посилення закрепів, що вжини, залишаючи неушкодженими дистальну потребує повторної операції, та зводить нанівець частину цих м'язів, що підвищує чутливість до напопередній ефект лікування. повнення прямої кишки та полегшує розкриття Отже, можна підсумувати, що відомі способи анального каналу під час дефекації. хірургічного лікування анальної ахалазії у дітей Технічний результат від впровадження корисмалоефективні та не забезпечують відновлення ної моделі буде полягати в відновленні природної природного механізму дефекації. дефекації і поліпшенні якості життя. Відомий спосіб лікування анальної ахалазії, Поставлена задача вирішується тим, що у віякий передбачає розсічення слизової задньої стіндомому способі хірургічного лікування анальної ки прямої кишки в поперечному напрямку відразу ахалазії, який включає розтягнення анального каза анальними кріптами, тупим та гострим шляхом налу, розсічення в поперечному напрямку підлегслизову відсепаровують внутрішньо на 5-6 см, лих тканин, від сепарування слизової оболонки від висікають смужку м'язового шару прямої кишки внутрішнього сфінктеру в напрямку прямої кишки біля 0,5 см з розсіченням внутрішнього анального на 6-7 см, висічення та видалення смужки внутрісфінктера. Після гемостазу краї слизової оболонки шнього сфінктера, згідно корисної моделі, визназшивають декількома кетгутовими швами [3]. чають довжину анального каналу профілометричНедоліком цього способу є складність та трано, намічають зовнішній край внутрішнього вматичність операції, пов'язані з необхідністю вианального сфінктера, виконують гідравлічну відсесокого відсепарування слизової анального каналу паровку слизової від внутрішнього сфінктеру 5 мл та прямої кишки, висічення м'язового шару прямої 0,1 % розчину ультракаїна з епінефрином, розсікишки, що ускладнювалось формуванням підсликають шкіру на 5 мм дистальніше гребінцевої лінії, зової гематоми у 8 % хворих, а часткове розсічентупо виділяють внутрішню поверхню внутрішнього ня внутрішнього сфінктера призвело до відновсфінктера на довжину раніше визначену профілолення ахалазії у 25 % оперованих дітей. Отже цей метрично, анального каналу, відступивши від зовспосіб досить травматичний, малоефективний, бо нішнього краю внутрішнього сфінктера на 1/2 довне забезпечує усунення анальної ахалазії та віджини анального каналу, в поперечному напрямку новлення природної дефекації. розсікають до 1,5 см внутрішній сфінктер та поНайбільш близьким до способу, що заявляєтьдовжній м'яз прямої кишки до фасції зовнішнього ся, і обраний нами як прототип є спосіб, який анального затягача, що визначається за допомовключає підслизову сфінктерміектомію внутрішгою інтраопераційної електростимуляції; після цьонього анального сфінктера [4]. Здійснюють його го в проксимальному напрямку висікають та виданаступним чином. Після розширення анального ляють за допомогою електрохірургічного приладу каналу по задньому півколу розсікають в поперечсмужку комплексу внутрішнього сфінктера та поному напрямку слизову оболонку на рівні гребіндовжнього м'яза прямої кишки шириною не менше цевої лінії. Частково тупо, частково гострим шля1 см та довжиною, на 1 см більшою за 1/2 довжини хом відсепаровують слизову у напрямку прямої анального каналу, визначеної профілометрично. кишки, хірургічним скальпелем висікають та видаПісля гемостазу на шкірну рану накладають окремі ляють смужку внутрішнього сфінктера довжиною вузлові шви кетгутом. 6-7 см, шириною 0,5 см. Після гемостазу слизову Відмінними особливостями способу хірургічнозшивають декількома вузловими швами кетгутом. го лікування анальної ахалазії у дітей, що заявляОписаний спосіб дещо поліпшує функціональні ється, інтраопераційне профілометричне визнарезультаті лікування в порівнянні з попереднім, чення довжини анального каналу, черезшкірний але й він не забезпечує відновлення природної доступ до внутрішнього сфінктера, гідравлічна дефекації. Це можна пояснити наступним чином. відсепаровка слизової від м'яза 5 мл 0,1 % розчиВидаляється смужка внутрішнього анального сфіном ультракаїна з епінефрином, безкровне висінктера недостатньо великої ширини, всього 0,5 см чення та видалення комплексу внутрішнього анана розширеному анальному каналі, внаслідок чого льного сфінктера разом з подовжнім м’язом при відновленні тонусу анального затягача краї прямої кишки в проксимальній частині анального рани внутрішнього сфінктера занадто зближуютьканалу шириною не менше за 1,0 см та довжиною 1 ся, що призводить до відновлення цілісності «ци/2 довжини анального каналу + 1,0 см за допомоліндру» м'яза та відновлення ахалазії після загоюгою електрохірургічного приладу. Завдяки видавання рани, тобто рецидиву захворювання. ленню м'язів на рівні верхньої половини анального Навпаки, розтин та висічення смужки м'яза на проканалу розгерметизовується тільки верхня третина тязі майже всієї довжини сфінктера може призвесзадньопрохідного каналу, де знаходяться чутливі ти до його недостатності та негерметичності ананервові рецептори, довжина анального каналу льного каналу й нетримання кишкового вмісту. Про зменшується, що покращує чутливість до наповнення прямої кишки, полегшує розкриття анально 5 52603 6 го каналу під час дефекації, відновлюючи її приролінії намітили лінію шкірного розрізу. Розтином дність. довжиною до 30 мм розрізали перианальну шкіру. За відомими літературними даними такий споВиконали гемостаз. Шкіру із слизовою оболонкою сіб хірургічного лікування анальної ахалазії у дітей тупо відділили від внутрішньої поверхні внутрішневідомий. нього сфінктера на відстань близько 48 мм (раніСпосіб здійснюється наступним чином. ше визначена профілометрично довжина анальноХворому профілометрично визначають довго каналу); відступивши від зовнішнього краю жину анального каналу за допомогою приладу внутрішнього сфінктера близько 24 мм (1/2 довжи«Електроніка А1» (Україна), що визначається в мм. ни анального каналу), в поперечному напрямку Під наркозом розширяють анальний канал, ін'єкрозрізом до 15 мм перетяли внутрішній сфінктер ційне по задньому півколу довгою голкою в підслита продовжній м'яз прямої кишки до фасції зовнішзовий шар вводять 5 мл 0,1% розчину ультракаїна нього анального затягача, скорочення котрого віз епінефрином, дистальніше на 0,5 см від гребінзуалізували, використовуючи інтраопераційну елецевої лінії розрізом довжиною до 3 см розрізають ктростимуляцію біполярним пінцетом за перианальну шкіру. Виконують гемостаз. Шкіру із допомогою нейроміостимулятора «ФЕС - 02» слизовою оболонкою тупо відділяють від внутріш(Україна), працюючому в неперервному режимі з ньої поверхні внутрішнього сфінктера на довжину, амплітудою пачок електричних імпульсів 50 мА; раніше визначену профілометрично, анального після цього в проксимальному напрямку відсікли каналу; відступивши від зовнішнього краю внутріта видалили за допомогою електрохірургічного шнього сфінктера на 1/2 довжини анального канаприладу «UM 800» (Корея), працюючого в монополу, в поперечному напрямку розсікають до 1,5 см лярному режимі «Low» смужку комплексу внутрішвнутрішній сфінктер та продовжній м'яз прямої нього сфінктера та продовжнього м'яза прямої кишки до фасції зовнішнього анального затягача, кишки шириною 10 мм та довжиною 35 мм. Видащо визначається за допомогою інтраопераційної лений матеріал направлений на патогістологічне електростимуляції біполярним пінцетом за доподослідження. Після гемостазу на шкірну рану намогою нейроміостимулятора «ФЕС -02» (Україна); клали окремі вузлові шви Вікрил 3.0. До ампули після цього в проксимальному напрямку висікають прямої кишки ввели довгий тампон з 10 % лінімента видаляють за допомогою електрохірургічного том синтоміцина на 18-24 години. приладу «UM 800» (Корея) в монополярному реХворому призначено постільний режим, антижимі «Low» смужку комплекса внутрішнього сфінкмікробну терапію, пробіотики. Пити дозволено четера та продовжнього м'яза прямої кишки ширирез 4 години після закінчення операції та наркозу. ною не менше 1см та довжиною на 1см більшою Годуватись дитина почала через 8 годин після 1 за /2 довжини анального каналу, визначеної прооперації. Тампон самостійно вийшов через 20 гофілометрично. Після гемостазу на шкірну рану дин після операції під час випорожнення кишківнинакладають окремі вузлові шви кетгутом. До пряка. Виконаний туалет шкірної рани. Післяопераціймої кишки вводять довгий тампон з 10 % лініменний період перебігав без ускладнень. На 5 день том синтоміцину на 18-24 години. До видалення після операції виконано аноректальну профілометампона хворий знаходиться під наглядом лікаря. трію, при якій визначена довжина анального канаНа 4-5 добу після операції хворому виконують полу 28 мм, максимальний тиск в анальному каналі вторну анальну профілометрію. складав 38 мм рт.ст. Таким чином довжина анальКонкретний приклад втілення. ного каналу вкоротилася на 20 мм. Самостійні виХворий С., 9 р. (І.Х..№ 1736) звернувся за допорожнення кишківника налагодилися в першу помогою 01.11.2007г. Зі скаргами на затруднену добу після операції. При мікроскопічному дослідефекацію, виникаючу 1-2 рази на тиждень велидженні біоптату в складі внутрішнього анального кою кількістю калу, енкопрезіс, виникаючий епізосфінктера було визначено збільшення об'єму дично. За допомогою раніше виконаної іригографії прошарків сполучної тканини, разділяючих пучки та аноректальної манометрії виявлено функціонагладеньких міоцитів. Частина розташованих тут льний мегаколон 3 ступеня, ахалазію внутрішнього колагенових волокон виказували ознаки дезорганіанального сфінктера. Консервативне медикамензації, що виявлялося зміненням тинкторіальних тозне лікування протягом 6 місяців було мало властивостей (здатність забарвлюватись подібно ефективне. еластичним волокнам резорцин-фуксином по Вей05.11.2007 р. проведене хірургічне лікування. герту). В складі гладеньких міоцитів знаходили Перед початком операції хворому виконано клітини із збільшеною базофілією цитоплазми, анальну профілометрію за допомогою приладу наявністю «хвиль скорочення» й штопороподібної «Електроніка А 1» з регістра цією на самописці Нзвивості. Місцями, у складі м'язових жмутиків ви338. Довжина анального каналу склала 48 мм, значалося значне зменшення кількості еластичних максимальний тиск в спокої 40 мм рт.ст. Маркером волокон, тоді як в інших місцях їх кількість, навпапомічений зовнішній край внутрішнього анального ки, була збільшена. Таким чином, мікроскопічне сфінктера - на 7 мм дистальніше від гребінцевої дослідження біоптату підтвердило клінічний діаглінії. Під наркозом виконано пальцеву анальну ноз міогенної ахалазії внутрішнього анального дилатацію. Пектенозу немає. В підслизовий шар сфінктера прямої кишки. Хворого оглянуто амбупо задньому півколу з метою гідравлічного відселаторне через місяць після операції. Самостійні парування ввели 5 мл 0,1 % розчину ультракаїну з дефекації щодня. Енкопрез зник. Амбулаторно епінефрином. Анальний канал розширили ректаобстежений через рік після операції. Випорожненльним дзеркалом. Хворого перевели в положення ня кишківника самостійне щоденне. Об'єм ректаТренделенбурга. На 5 мм дистальніше гребінцевої льного баллона, при якому викликається гальмів 7 52603 8 ний ректоанальний рефлекс амплітудою 8 мм Серед пацієнтів (n=18), прооперованих запрорт.ст, складав 70 мл. понованим нами способом, ускладнень не було. За період 1989 - 2009 роки запропонованим Самостійна дефекація відновилася з 1 доби після способом нами прооперовано 18 пацієнтів. Середоперації і відбувалася від 1 до 3 разів на добу. ня тривалість спостереження склала 14 років ( від Середня довжина анального каналу, що визнача18 років до 6 місяців). Самостійна фізіологічна лася профілометрично, до операції складала 36±4 дефекація відновилася у всіх пацієнтів (100 %). мм, після операції 24:4:2 мм, що підтверджує патоПри мікроскопії біопсійного матеріалу у всіх хворих генетичність запропонованого способу. Результабули знайдені зміни у структурі внутрішнього анати лікування були оцінені як добрі і відміні у всіх льного сфінктера, що виявлялися збільшенням пацієнтів. об'єму сполучної тканини і зменшенням щільності Джерела інформації: розташування гладеньких міоцитів, що підтверди1. Диагностика и лечение функционального ло діагноз ахалазії внутрішнього анального сфінкмегаколон у детей. Методические рекомендации. тера. Составители Ситковский Н.Б., Каплан В.М., ДаньТаким чином, задача підвищення ефективності шин Т.И., Черниенко Ю.Л. - Киев., 1990.-19 с.). хірургічного лікування анальної ахалазії у дітей за 2. Левин М.Д., Мишарев О.С. Функциональный рахунок розкриття верхньої третини анального мегаколон у детей// Педиатрия.-1983.- №8.- С.20каналу шляхом часткового висічення внутрішнього 24. анального сфінктера та подовжнього м'яза прямої 3. Степанов Э.А., Шумов Н.Д., Шапкин В.В., кишки лише на рівні проксимальної третини їх доЗыкин В.Э. - Диагностика И лечение болезни Гирвжини, залишаючи неушкодженими дистальну шпрунга у детей с короткими зонами аганглиоза.// частину цих м'язів, що підвищує чутливість до наВестник хирургии им. И.И.Грекова.- 1988.- Том повнення прямої кишки та полегшує розкриття 141.-№ 11.-с.77-79. анального каналу під час дефекації вирішена за4. Hata Y., Duhamel В., Pages R. et al. довільно. Megarectum de l’enfant. Etude anatomo-clinique.// Ann. Chir. Inf. - 1974 - Т.15, N. 2.- pp. 65 -75. Комп’ютерна верстка В. Мацело Підписне Тираж 26 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for surgical treatment of anal achalasia in terminal colostasis in children

Автори англійською

Chernienko Yurii Leonidovych, Horbatiuk Olha Mykhailivna, Hychka Serhii Hryhorovych, Kabanov Oleksandr Vitaliiovych, Kurchev Oleksandr Borysovych

Назва патенту російською

Способ хирургического лечения анальной ахалазии при терминальном колостазе у детей

Автори російською

Черниенко Юрий Леонидович, Горбатюк Ольга Михайловна, Гычка Сергей Григориевич, Кабанов Александр Витальевич, Курчев Александр Борисович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/00

Мітки: термінальному, лікування, хірургічного, колостазі, анальної, дітей, ахалазії, спосіб

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-52603-sposib-khirurgichnogo-likuvannya-analno-akhalazi-pri-terminalnomu-kolostazi-u-ditejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб хірургічного лікування анальної ахалазії при термінальному колостазі у дітей</a>

Подібні патенти