Пристрій для панельної фіксації фрагментованих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Пристрій для панельної фіксації фрагментованих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії, що складається із трубчастого корпусу, знімної трубки, розташованої на корпусі порожнинного стрижня, з'єднаного з фіксаторами, який відрізняється тим, що пристрій виконаний у вигляді троакара і складається із пристрою 1 для захоплення ребер і панелі 2 для їх зовнішньої фіксації, при цьому додатково має гвинт 8, насаджений на стрижень 5, який виконано рухомим і сполучним з отворами 6 трубчастого корпусу 3, а також він має штирі-вказівники 9, які розташовані у одній площині з фіксаторами 7 і слугують для орієнтування на розташування фіксаторів при введенні пристрою у плевральну порожнину, а на другому кінці пристрою нанесена різьба 10 з нагвинчуваною знімною гайкою 11 для фіксації пристрою до панелі 2, яка виконана у вигляді дугоподібних горизонтальних телескопічних трубок 12 і вертикальних трубок 13 з фіксуючими гвинтами 14, які дозволяють моделювати панель за висотою і шириною на будь-яку ділянку грудної клітки, при цьому у центрі панелі міститься пластина замкового приладдя 17 з отворами для фіксації пристрою для захоплення ребер, для опори панелі на грудну стінку панель має плексигласові пластинки 15, які з'єднані шарнірами 16 з вертикальними трубками 13 панелі.

Текст

Пристрій для панельної фіксації фрагментованих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії, що складається із трубчастого корпусу, знімної трубки, розташованої на корпусі порожнинного стрижня, з'єднаного з фіксаторами, який відрізняється тим, що пристрій виконаний у вигляді троакара і складається із пристрою 1 для захоплення ребер і панелі 2 для їх зовнішньої фіксації, при цьому додатково має гвинт 8, насаджений на стрижень 5, який виконано рухомим і спо 3 45927 4 для захоплення ребер і панелі 2 для їх зовнішньої 14 - гвинт фіксуючий; фіксації, при цьому пристрій для захоплення ребер 15 - пластина; виконаний за типом троакару, який складається із 16 - шарнір; трубчастого корпусу 3 і знімної трубки 4, котра 17 - пластина з отвором. встановлена на корпусі за допомогою кільцевої Пристрій використовується наступним чином. пружини з можливістю поздовжнього переміщення. Під місцевим знеболюванням виконується відеоВсередині трубчастого корпусу 3 встановлено торакоскопія з введенням торакопортів у стандарпритертий рухомий порожнинний стрижень 5, який тних точках. Після видалення гемотораксу і ствосполучається з отворами 6 трубчастого корпусу. рення коагуляційного аероге-мостазу За допомогою стрижня 5 із корпусу 1 пристрою визначається зона флотації реберного каркасу. На витягуються фіксатори 7 для захоплення ребер грудній стінці у місці найбільшої флотації, після при обертанні гвинта 8. Штирі-вказівники 9, які додаткового місцевого знеболювання місць перезнаходяться в одній площині з фіксаторами 7, слуломів виконується розріз шкіри довжиною до 1,5 гують для забезпечення орієнтування на розташусм, через який пристрій вводиться, подібно троавання фіксаторів при введенні пристрою у плевракару, у плевральну порожнину. льну порожнину. Обертанням гвинта 8 за годинною стрілкою, Знімна трубка 4 може знаходитися у двох поорієнтуючись на положення штирів-вказників 9, ложеннях: фіксатори 7 витягнені або фіксатори 7 виконується витягнення фіксаторів 7, котрі захопвтягнуті. люють відламки ребер. Процедура контролюється Панель 2 для зовнішньої фіксації ребер (фіг.2) за допомогою відеотора-коскопа з додатковим виконана у вигляді дугоподібних горизонтальних співставленням відламків ребер зі сторони плевтелескопічних трубок 12 і вертикальних трубок 13 з ральної порожнини. Потім після моделювання пафіксуючими гвинтами 14, які дозволяють моделюнелі з опорою на неушкоджені ділянки грудної стівати панель по вишині та ширині на любу ділянку нки, пристрій вводиться у отвір пластини 17 панелі грудної клітини. У центрі панелі встановлена плас2 і фіксується до неї гайкою 11. Остання при затина замкового приладдя 17 з отвором, що слугує гвинчуванні зміщує пристрій до панелі, чим і досядля фіксації пристрою для захоплення ребер. Обгається співставлення і фіксація відламків ребер. З пирання панелі на грудну клітину здійснюється за метою герметизації плевральної порожнини надопомогою плексигласових пластин 15, з'єднаних вколо корпуса 4 пристрою 1 накладається Пшарнірами 16 з вертикальними трубками 13 панеподібний шов. До дистального кінця трубчастого лі. корпусу 3 підключається дренаж 18 для активної На фіг 1 представлений загальний вигляд зааспірації вмісту плевральної порожнини через пропонованого пристрою для панельної фіксації отвір 6 і трубчастий корпус 3. фрагментованих переломів ребер під контролем В порівнянні з найближчим аналогом, запровідео-торакоскопії, на фіг.2 - вигляд зверху цього понований пристрій дозволяє, за рахунок суміпристрою, фіг. З - пристрій, встановлений на грудщення лікувальної відеоторакоскопії з фіксацією ну клітину у зоні фрагментованих переломів ребер флотуючих відламків ребер і одночасним дренудля подальшої панельної їх фіксації, де: ванням плевральної порожнини, підвищити точ1 - корпус; ність фіксації флотуючи відламків ребер у більш 2 - панель; короткий термін (на протязі декількох хвилин) в 3 - корпус трубчастий; умовах операційної, перев'язочної або реанімацій4 - трубка знімна; ного залу, крім того, пристрій не потребує накла5 — стрижень порожній; дання скелетного, тяжкого для хворого ви тяжіння 6 - отвори корпуса трубчастого; через блок зі значним навантаженням. 7 - фіксатор; Література: 8 - гвинт; 1. SU, А.с. №1389769, опубл. 22.12.1986. 9 - штир-покажчик; МКИ4: А61В17/58. В.И. Байдан, В.В. Пирожен10 - різьба; ко, А.П. Доценко, П.П. Шипулин, А.И. Сирис. 11 - гайка знімна; Одесский медицинский институт им. Н.И. Пи12 - трубка телескопічна; рогова. Устройство для захвата и фиксации 13 - трубка вертикальна; ребер. 5 45927 6 7 Комп’ютерна верстка Г. Паяльніков 45927 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство освіти і науки України Державний департамент інтелектуальної власності, вул. Урицького, 45, м. Київ, МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислової власності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Device for panel fixation of fragmented fractures of ribs under videothoracoscopic control

Автори англійською

Baidan Viktor Volodymyrovych, Baidan Volodymyr Ivanovych, Shypulin Pavlo Pavlovych

Назва патенту російською

Устройство для панельной фиксации фрагментированных переломов ребер под контролем видеоторакоскопии

Автори російською

Байдан Виктор Владимирович, Байдан Владимир Иванович, Шипулин Павел Павлович

МПК / Мітки

МПК: A61B 17/58

Мітки: пристрій, ребер, відеоторакоскопії, контролем, переломів, фрагментованих, фіксації, панельної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-45927-pristrijj-dlya-panelno-fiksaci-fragmentovanikh-perelomiv-reber-pid-kontrolem-videotorakoskopi.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій для панельної фіксації фрагментованих переломів ребер під контролем відеоторакоскопії</a>

Подібні патенти