Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Імпульсний радіолокатор, що містить послідовно з'єднані дуальнополяризовану антену, перемикач прийом/передача, основний канал прийому, автокомпенсатор завад, когерентний приймач, пристрій для обробки сигналів, індикатор, синхронізатор, передавач, вихід якого з'єднаний із входом перемикача прийом/передача, який відрізняється тим, що в нього, введені послідовно з'єднані режекторний фільтр, підсилювач, детектор, інтегратор, формувач керуючого сигналу, який підключений до з'єднаних керуючими входами атенюаторів, сигнальний вхід одного з них підключений до виходу перемикача прийом/передача, сигнальний вхід другого атенюатора з'єднаний з другим виходом дуальнополяризованої антени, а виходи атенюаторів відповідно підключені до входу основного та додаткового каналів прийому, при цьому третій і четвертий виходи синхронізатора з'єднані відповідно з формувачем керуючого сигналу та об'єднаними керуючими входами автокомпенсатора і пристрою обробки сигналів, а вхід режекторного фільтра підключений до виходу основного каналу прийому.

Текст

Імпульсний радіолокатор, що містить послідовно з'єднані дуальнополяризовану антену, перемикач прийом/передача, основний канал прийому, C2 1 3 44107 4 потужних активних завад, коли вони обмежуються Наявність у складі паралельних каналів приза амплітудою в каналах прийому. Це пояснюється йому радіолокатора синхронно-електроннотим, що при обмеженні завадових сигналів в канакерованих атенюаторів, а також ланцюга керуванлах погіршуються їх кореляційні властивості. Погіня, до складу якого входять режекторний фільтр, ршення взаємокореляційних властивостей у свою підсилювач, детектор, інтегратор та формувач чергу можна пояснити виникненням різноманітних керуючого сигналу, дозволяє забезпечити видінових частотних складових на нелінійних елеменлення корисних сигналів на фоні потужних комбітах при обмеженні завад в каналах прийому (Гонованих завад. норовский И.С. Радиотехнические цепи и сигналы. Сутність винаходу пояснюється кресленнями. М., "Советское радио", 1971р.). Внаслідок погірНа Фіг.1 показано електричну структурн у схему шення взаємокореляційних властивостей знижуімпульсного радіолокатора, на Фіг.2 наведено ється ослаблення активних завад у автокомпенсаструктурну схему формувача керуючого сигналу, торі та пасивних завад у пристрої обробки на Фіг.3 наведено епюри керуючих си гналів синсигналів. При цьому відношення сигнал/завада хронізатора, а на Фіг.4 подано оцінку ефективності суттєво зменшується, що погіршує е фективність пропонованого технічного рішення. виявлення корисних сигналів в умовах дії потужІмпульсний радіолокатор (див. Фіг.1) містить них завад. послідовно з'єднані дуальнополяризовану антену В основу винаходу поставлено задачу удоско1, перемикач прийом/передача 2, електронноналення імпульсного радіолокатора шляхом додакерований атенюатор 3, основний канал прийому ткового синхронного регулювання амплітуди сиг4, автокомпенсатор завад 5, когерентний приймач налів в каналах прийому, що забезпечує 6, пристрій для обробки сигналів 7, індикатор 8, ефективне виявлення корисних сигналів на фоні пристрій синхронізації 9, передавач 10, вихід якого потужних завад. з'єднаний із входом перемикача прийом/передача Поставлена задача вирішується тим, що у 2, а керуючий вхід, якого підключено до другого пристрій, який містить послідовно з'єднані дуальвиходу син хронізатора 9. Другий ви хід дуальнопонополяризовану антену, перемикач приляризованої антени через другий електроннойом/передача, основний канал прийому, автокомкерований атенюатор 3 та додатковий канал припенсатор завад, когерентний приймач, пристрій йому 11 з'єднаний з додатковим входом автокомдля обробки сигналів, індикатор, синхронізатор, песатора завад 5. До складу імпульсного радіолопередавач, вихід якого з'єднаний із входом перекатора також входять послідовно з'єднані микача прийом/передача, введені послідовно з'єдрежекторний фільтр 12, підсилювач 13, детектор нані режекторний фільтр, підсилювач, детектор, 14, інтегратор 15 та формувач керуючою сигналу інтегратор, формувач керуючого сигналу, який 16, вихід якого підключений до керуючих входів підключений до з'єднаних керуючими входами атенюаторів 3. Причому вхід режекторного фільтатенюаторів, сигнальний вхід одного з них підклюра 12 підключений до виходу основного каналу чений до виходу перемикача прийом/передача, прийому 4, а третій та четвертий виходи синхронісигнальний вхід другого атенюатора з'єднаний з затора 9 з'єднані відповідно з формувачем керуюдругим виходом дуальнополяризованої антени, а чого сигналу 16 та об'єднаними керуючими входавиходи атенюаторів відповідно підключені до вхоми автокомпенсатора 5 та пристрою обробки ду основного та додаткового каналу прийому, при сигналів 7. цьому третій та четвертий виходи синхронізатора Формувач керуючого сигналу 16 можна побуз'єднані відповідно з формувачем керуючого сигдува ти з використанням різних схем. Зокрема, для налу та об'єднаними керуючими входами автокомваріанта виконання, поданого на Фіг.2, формувач пенсатора та пристрою обробки сигналів, а вхід складається із компаратора 17, джерела опорного режекторного фільтра підключений до виходу оссигналу 18, тригера 19, інвертора 20, схем І 21 і новного каналу прийому. 22, реверсивного лічильника 23, інвертора 24 та Причинно-наслідковий зв'язок між сукупністю схем І-НІ 25, 26. ознак винаходу і технічним результатом полягає в Імпульсний радіолокатор, що заявляється, такому. Якщо в процесі функціонування радіолопрацює таким чином. В процесі роботи антеною 1 катора інтенсивність завади зростає та досягає приймаються корисні сигнали, відбиті від аеродирівня, при якому починається її амплітудне обменамічних цілей, та шумові завади, які можуть виження в каналах прийому, то на виході формувача промінюватись спеціальними пристроями. Прийнкеруючого сигналу виникає код, який збільшує яті сигнали через атенюатори 3, основний 4 та ослаблення атенюаторів. При цьому обмеження додатковий 11 канали прийому надходять до автозавади в каналах прийому зникає і забезпечується компенсатора завад 5. Основний 4 та додатковий її е фективна компенсація. Якщо інтенсивність за11 канали прийому мають однакову побудову і вади починає зменшуватись, то величина коду на можуть бути реалізовані за супергетеродинною виході формувача також зменшується, що також схемою. В автокомпенсаторі 5 сигнали завад, які зменшує ослаблення атенюаторів в каналах принадходять по додатковому каналу прийому 11, йому. Процедура регулювання забезпечується регулюють сигнали за амплітудою і фазою таким наявністю ланцюга з послідовно з'єднаних режекчином, щоб компенсувати завади, що надходять в торного фільтра, підсилювача, детектора, інтеграосновний канал прийому 4. Імпульсний радіолокатора та формувача керуючого сигналу. Причому тор, що заявляється, не накладає обмежень на вхід ланцюга (вхід режекторного фільтра) з'єднаконкретну реалізацію автокомпенсатора завад 5. ний з виходом основного каналу прийому. Він може бути збудований, як з прямим обчисленням вагових коефіцієнтів, так і з застосуванням 5 44107 6 кореляційного зворотного зв'язку (див. Теоретичепроходить через схему І 21, бо на другий вхід схеские основы радиолокации. Под ред. Ширмана ми І надходить сигнал рівня логічної одиниці, що Я.Д. "Советское, радио", 1970р.). формується схемою І-НІ 25. Вихідний сигнал схеСуміш луна-сигналів та завад з виходу основми І 21 надходить на додатковий вхід реверсивноного каналу прийому 4 надходить також на вхід го лічильника 23 і збільшує величину його коду на режекторного фільтра 12. Фільтр 12 забезпечує одиницю. На початку наступного інтервалу когерережекцію (ослаблення) луна-сигналів, а завадові нтної обробки сигналів у пристрої 7, коли синхросигнали (як такі, що мають більш широкий спектр, нізатором 9 формується наступний імпульс синніж луна-сигнали) надходять до підсилювача 13. хронізації, якщо вихідний сигнал інтегратора 15 Режекторний фільтр 12 можна реалізувати, напризнову перебільшує рівень джерела опорного сигклад, шляхом використання двох багатоконтурних налу 18, то компаратор 17 також формує сигнал смугових фільтрів, які розстроєні відносно середрівня логічної одиниці, який збільшує на одиницю ньої частоти луна-сигналів (див. Гоноровский И.С. код реверсивного лічильника 23 і т.д. Цифровий Радиотехнические цепи и сигналы. Μ., "Советское код з реверсивного лічильника 23 надходить на радио", 1971р.). Підсилений до необхідного рівня керуючі входи атенюаторів 3, а також аналізується завадовий сигнал надходить на амплітудний детесхемою І-НІ 25. Якщо реверсивним лічильником 23 ктор 14. Амплітудний детектор може бути реалізосформований максимально можливий код, що ваний відповідно до схеми (див. Hampel G., Leit F. відповідає максимальному ослабленню сигналів Hochlinearer, breitbandiger Prazions HF атенюаторами 3 (код 11...1), то на виході схеми ІDemodulator. - Electronic, 1982, v.32, No 2, p.57-59). НІ 25 формується рівень логічного нуля, який заМожливе також застосування будь-якої відомої бороняє подальше проходження вихідного сигналу схеми амплітудного детектора, але в цьому випадтригера 19 через схему І 21. Якщо в процесі ослаку необхідно перед детектуванням забезпечити блення сигналу атенюаторами 3 рівень вихідного компресію динамічного діапазону завадового сигсигналу інтегратора 15 стане меншим від рівня налу. Це можна виконати, застосовуючи логарифджерела опорного сигналу 18, то на виході компамічний підсилювач як підсилювач 13. Після детекратора 17 формується рівень логічного нуля. Цей тування в пристрої 14 завадовий сигнал рівень, після його запису в тригер 19, інвертується інтегрується інтегратором 15 і надходить до форсхемою 20, проходить через схему І 22 (тому що мувача керуючого сигналу 16. Якщо рівень завад на другий вхід схеми І 22 надходить сигнал одиниперевищує певний рівень, при якому наступає обчного рівня зі схеми І-НІ 26) і надходите на від'єммеження в основному каналі прийому 4, то з вихоний вхід реверсивного лічильника 23. При цьому ду формувача керуючого сигналу 16 на керуючі код лічильника 23 зменшується на одиницю. В входи атенюаторів 3 надходить цифровий код, за наступному періоді, коли надходить синхроімяким виконується ослаблення сигналів в основнопульс, якщо вихідний сигнал інтегратора 15 знову му 4 та додатковому 11 каналах. Після цього сигстає меншим за рівень джерела опорного сигналу нали завад не обмежуються їх взаємокореляційні 18, то компаратор 17 знову формує сигнал рівня характеристики залишаються високими, що забезлогічного нуля і т.д. печує їх ефективну компенсацію в автокомпенсаЦифровий код, що формується реверсивним торі завад 5. За рахунок синхронного зменшення лічильником 23, надходить на аналізатор, збудозавадових сигналів на вході каналів прийому 4 та ваний на інверторі 24 та схемі І-НІ 26. При цьому, 11 співвідношення сигналів між основним та комякщо в реверсивному лічильнику 23 встановлюпенсаційним каналами прийому залишається неється мінімально можливий код (00...0), який відзмінним, що не потребує додаткового регулювання повідає мінімальному ослабленню атенюаторів 3, вагових коефіцієнтів автокомпенсатора 5. Якщо то на другому вході схеми І 22 установиться рівень інтенсивність завадових сигналів, що приймаються логічного нуля, який заборонить подальше змендуальнополяризованою антеною 1, нижча за певшення коду реверсивного лічильника 23. Часові ний заданий рівень, то цифровий код на виході діаграми імпульсів синхронізації, які "прив'язані" до формувача керуючого сигналу 16 зменшується, і інтервалів когерентної обробки сигналів у пристрої електронно-керовані атенюатори 3 також зменшу7, показані на Фіг.3 суцільною лінією. За цими імють ослаблення завадових сигналів. Електроннопульсами виконується запис інформації в тригер керовані атенюатори 3 можуть бути збудовані за 19 щодо інтенсивності активної завади. При цьому різними схемами, зокрема може бути використана синхроімпульси, що надходять на запуск передаодна із схем (див. Болотова Ε.Α., Вайсблат и др. вача, показані пунктирною лінією. Таке розміщенРазработка аттенюатора СВЧ различных диапазоня синхроімпульсів має переваги з точки зору винов с цифровым управлением. Вопросы радиоэключення впливу луна - сигналів РЛС на роботу лектроники. Сер. РЛТ, 1982, вып.21). Розглянемо формувача керуючого сигналу 16. Крім того, таке більш детально роботу формувача керуючого сигрозміщення синхроімпульсів виключає амплітудноналу 16, стр уктурна схема якого наведена на Фіг.2. фазову модуляцію пасивної компоненти комбіноЯкщо в процесі роботи радіолокатора завадовий ваної завади атенюаторами 3 на інтервалі когересигнал на вході інтегратора 15 перевищує рівень, нтної обробки сигналів, що забезпечує ефективякий задається джерелом опорного сигналу 18, то не виділення корисних сигналів на фоні завад на виході компаратора 17 формується рівень логіпристроєм 7. чної одиниці. В момент, що визначається імпульВ імпульсному радіолокаторі, що заявляється сом, який надходить із синхронізатора 9 (див. як винахід, за рахунок введення синхронноФіг.3), в тригер 19 записується вихідний сигнал електронно-керованих атенюаторів 3, режекторнокомпаратора 17. Сигнал з рівнем логічної одиниці го фільтра 12, підсилювача 13, детектора 14, 7 44107 8 інтегратора 15 та формувача керуючого сигналу приймального каналу) потужності активної складо16, до складу якого входить компаратор 17. джевої комбінованої завади. Пунктиром показано зарело опорного сигналу 18, тригер 19, дві схеми І лежність для прототипу. Заштри хована площа 21 і 22, два інвертори 20 і 24, реверсивний лічильФіг.4 характеризує виграш в ослабленні завад, яка ник 23, а також дві схеми І-НІ 25 і 26, досягається реалізується в імпульсному радіолокаторі, що зависока ефективність ослаблення завад у великому являється. діапазоні їх зміни. Так, на Фіг.4 наведено залежноТаким чином, імпульсний радіолокатор, що пропонується, забезпечує ефективне виділення æ sз ö сті коефіцієнта ослаблення завад K0 = f ç ÷ корисних сигналів на фоні потужних комбінованих è sш ø завад. від відносної (нормованої за інтенсивністю шумів Комп’ютерна в ерстка О. Воробей Підписне Тираж 37 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Pulse radar

Автори англійською

Piza Dmytro Makarovych, Presniak Ihor Stepanovych, Tomachynskyi Mykola Tymofiiovych

Назва патенту російською

Импульсный радиолокатор

Автори російською

Пиза Дмитрий Макарович, Пресняк Игорь Степанович, Томачинский Николай Тимофеевич

МПК / Мітки

МПК: G01S 7/36

Мітки: радіолокатор, імпульсний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-44107-impulsnijj-radiolokator.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Імпульсний радіолокатор</a>

Подібні патенти