3-(4-бромфеніл)-n-(2н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2н-1,2,4-триазол-3-іламіно)- пропіонамід, що гальмує перекисне окислення ліпідів та поліпшує чутливість периферичних тканин до дії інсуліну

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Застосування 3-(4-бромфеніл)- N- (2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2Н-1,2,4-триазол-3-іламіно)пропіонаміду як речовини, що гальмує перекисне окислення ліпідів та поліпшує чутливість периферичних тканин до дії інсуліну.

Текст

Застосування 3-(4-бромфеніл)-ІЧ-(2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2Н-1,2,4-триазол-3-іламшо)пропюнаміду як речовини, що гальмує перекисне окислення ЛІПІДІВ та поліпшує чутливість периферичних тканин до дії інсуліну Винахід відноситься до медицини, а саме до експериментальної фармакології На сьогодні для корекції інсулінорезистентних станів використовуються дві групи фармакологічних препаратів ПОХІДНІ бігуанідів (метформін) та ПОХІДНІ тіазолідиндюнів (троглітазон, розіглітазон) В той же час використання вищеозначених препаратів не завжди задовольняє вимогам практичної медицини в зв'язку з високим ризиком розвитку побічних ефектів Так, найбільш серйозним ускладненням бігуанідної терапії зостається лактацидоз [1], який становить особливу загрозу для хворих на цукровий діабет з нирковою недостатністю, захворюваннями печінки та серцево-судинною патологією В той же час відомо, що використання похідних тіазолідиндюнів може призводити до ідіосинкратичної гепатотоксичності, гіпертрофії лівого шлуночка серця, зниження еритропоезу через пригнічення кісткового мозку та анемії [2] 3-(4-Бромфеніл)-І\І-(2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3(2Н-1,2,4-триазол-3-іламіно)пропюнамід використовують в органічній хімії для формування азотвмісних гетероциклічних систем Його одержують шляхом циклоконденсацм 4-бромбензальдепду, кислоти Мельдрума та 3-амшо-1,2,4-триазолу у середовищі диметилформаміду або нітробензолу [3] Винахід демонструється наступними прикладами Приклад 1. Визначення антиоксидантної активності речовини 1 in vitro Дослідження проводили на моделі окислення ліпопротеїнів яєчного жовтка Речовину 1 додавали до розчину ЛІПІДІВ у дозах 10, 20 та 40 мкМ та проводили інкубацію при 37°С Рівень МДА (малонового діальдепду) визначали методом спектрофотометри, загальну антиоксиданту активність розраховували в відсотках зниження вмісту МДА порівняно з контрольною пробою [4] В якості препарату порівняння застосовували вітамін Е Встановлено, що антиоксидантна активність речовини 1 підвищувалася дозозалежним чином при и використанні в діапазоні концентрацій від 10 до 40 мкМ При цьому гальмування процесів ПОЛ на 50% (С50) спостерігалося при м застосуванні в концентрації 20 мкМ (табл 1) Слід зазначити, що за антиоксидантною активністю речовина 1 не поступалася препарату порівняння Приклад 2. Визначення антиоксидантної активності речовини 1 in vivo Антиоксидантну активність речовини 1 оцінювали за вмістом кінцевого продукту перекисного окислення ЛІПІДІВ - МДА в печінці щурів по В останній час сформульована гіпотеза, яка стверджує наявність порочного кола між інсулінорезистентністю та «оксидативним стресом», що обґрунтовує ДОЦІЛЬНІСТЬ використання сполук з антиоксидантними властивостями для поліпшення чутливості периферичних тканин до дії інсуліну В основу винаходу поставлено задачу розширити арсенал ефективних та низькотоксичних засобів з антиоксидантними властивостями, що знижують інсулінорезистентність Поставлена задача вирішується застосуванням 3-(4-бромфеніл)-І\І-(2Н-1,2,4-триазол-3-іл)-3(2Н-1,2,4-триазол-3-іламіно)пропюнаміду (1) в якості речовини, що гальмує перекисне окислення ЛІПІДІВ та поліпшує чутливість периферичних тканин до дії інсуліну Ю (О (О CO 43676 пуляцм Вістар з однодобовим токсичним гепатитом Патологію відтворювали одноразовим пероральним введенням 25% масляного розчину чотирихлористого вуглецю, який є активним прооксидантом Речовину 1 застосовували перорально в дозі 50 мг на кг маси тіла за 2 години до та через 2 години після введення гепатотоксину Контрольні тварини отримували за аналогічною схемою розчинник В якості препарату порівняння застосовували відомий антиоксидант - вггамін Е Рівень МДА в гомогенатах печінки визначали методом спектрофотометри через 24 години після початку експерименту Антиоксиданту активність розраховували в відсотках зниження вмісту МДА в порівнянні з групою, що отримувала плацебо [5] В результаті дослідження речовини 1 на моделі токсичного гепатиту у щурів було виявлено и здатність гальмувати ПОЛ на (39,3 ± 4,7)%, що суттєво не відрізнялося від антиоксидантної активності вітаміну Е (табл 2) Таблиця 1 Загальна антиоксидантна активність речовин, отримана на моделі окислення ліпопротеїнів яєчного жовтку, (X + Sx) Загальна антиоксидантна активність, % Концентрація речовин, мкМ Речовина 1 Вітамін Е 10 30,0±3,1 37,4±2,0 20 50,6+1,1 50,4±6,0 40 80,2±3,0 93,4±7,0 Таблиця 2 Вміст малонового діальдегіду у гомогенатах печінки щурів з токсичним гепатитом, (X + Sx ), n=10 Група тварин Інтактний контроль Вміст МДА, ммоль/г % зниження МДА по відношенню до плацебо 43,1±5,2 59,0±5,7 Плацебо 105,2±11,1 Вггамін Е 48,5±3,0 54,3±3,9 Речовина 1 64,0±6,6 39,3±4,7 Таблиця З Показники базальної глікемії та інсулінемм у щурів з інсуліно-резистентністю, індукованою дексаметазоном, (X + Sx), n=6 Група тварин Базальна глікемія, ммоль/л Базальна інсулінемія, пмоль/л Контроль 4,28±0,21 67,23±6,21 Дексаметазон + плацебо 4,20±0,05 211,50±9,2111 Дексаметазон + речовина 1 4,59±0,15 150,50±10,98121 Дексаметазон + метформін 4,44±0,30 175,80±8,02121 2) Відхилення вірогідне відносно інтактного контролю, (Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

3-(4-bromphenyl)-n-(2h-1,2,4-triazole-3-il)-3-(2n-1,2,4- triazole -3-ilamino) - propionamid, which inhibits the peroxide oxidation of lipids and improvs the sensitivity of peripheral tissues to the action of insulin

Автори англійською

Poltorak Viktoriia Vitaliivna, Ivanova Olha volodymyrivna, Horbenko nataliia Ivanivna, Lipson Viktoriia Viktorivna, Gladkyh Oleksandr Ivanovych, Leschenko Zhanna Anatoliivna

Назва патенту російською

3-(4-бромфенил)-n-(2н-1,2,4-триазол-3-ил)-3-(2н-1,2,4-триазол-3-иламино)- пропионамид, тормозящий перекисное окисление липидов и улучшающий чувствительность периферических тканей к действию инсулина

Автори російською

Полторак Виктория Витальевна, Иванова Ольга Владимировна, Горбенко Наталья Ивановна, Липсон Виктория Викторовна, Гладких Александр Иванович, Лещенко Жанна Анатольевна

МПК / Мітки

МПК: A61K 31/16, A61K 31/41

Мітки: чутливість, 3-(4-бромфеніл)-n-(2н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2н-1,2,4-триазол-3-іламіно, тканин, гальмує, ліпідів, окислення, перекисне, пропіонамід, інсуліну, поліпшує, периферичних, дії

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-43676-3-4-bromfenil-n-2n-124-triazol-3-il-3-2n-124-triazol-3-ilamino-propionamid-shho-galmueh-perekisne-okislennya-lipidiv-ta-polipshueh-chutlivist-periferichnikh-tkanin-do-di-insulinu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">3-(4-бромфеніл)-n-(2н-1,2,4-триазол-3-іл)-3-(2н-1,2,4-триазол-3-іламіно)- пропіонамід, що гальмує перекисне окислення ліпідів та поліпшує чутливість периферичних тканин до дії інсуліну</a>

Подібні патенти