Спосіб електропунктурної діагностики і терапії живого організму самосюка і пристрій для його здійснення

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Спосіб електропунктурної діагностики і терапії живого організму, який передбачає подачу тестуючого сигналу на біологічно-активну точку (БАТ), визначення електричних параметрів, згідно з якими оцінюють стан живого організму і здійснюють лікувальну дію, який відрізняється тим, що як тестуючий сигнал використовують частотно-модульований електричний сигнал, оцінку стану живого організму здійснюють шляхом кореляційно-екстремальної обробки отриманих електричних сигналів, а лікувальну дію проводять на тій частоті тестуючого сигналу, яка має максимальне розузгодження при проходженні через БАТ.

2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що частотно-модульований електричний сигнал створюють у межах 0,1-1000 Гц.

3. Пристрій для електропунктурної діагностики і терапії живого організму, що містить активний і пасивний електроди, зв'язані зі входами системного інтерфейсу комп'ютера, який відрізняється тим, що він додатково містить мікроконтролер, буферний пристрій, пристрій віднімання, генератор сигналів, причому вихід системного інтерфейсу комп'ютера з'єднаний з першим входом мікроконтролера, а другий вхід мікроконтролера з'єднаний з виходом буферного пристрою, а вихід - з пристроєм індикації, вхід буферного пристрою з'єднаний з виходом пристрою віднімання, при цьому перший вхід останнього з'єднано з першим виходом генератора сигналів, другий вхід - з пасивним електродом, а другий вихід генератора сигналів з'єднано з активним електродом.

Текст

1. Спосіб електропунктурної діагностики і терапії живого організму, який передбачає подачу тестуючого сигналу на біологічно-активну точку (БАТ), визначення електричних параметрів, згідно з якими оцінюють стан живого організму і здійснюють лікувальну дію, який відрізняється тим, що як тестуючий сигнал використовують частотно-модульований електричний сигнал, оцінку стану живого організму здійснюють шляхом кореляційно-екстремальної обробки отриманих електричних сигналів, а лікувальну дію проводять на тій частоті тестуючого сигналу, яка має максимальне розузгодження при проходженні через БАТ. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що частотно-модульований електричний сигнал створюють у межах 0,1-1000 Гц. 3. Пристрій для електропунктурної діагностики і терапії живого організму, що містить активний і пасивний електроди, зв'язані зі входами системного інтерфейсу комп'ютера, який відрізняється тим, що він додатково містить мікроконтролер, буферний пристрій, пристрій віднімання, генератор сигналів, причому вихід системного інтерфейсу комп'ютера з'єднаний з першим входом мікроконтролера, а другий вхід мікроконтролера з'єднаний з виходом буферного пристрою, а вихід - з пристроєм індикації, вхід буферного пристрою з'єднаний з виходом пристрою віднімання, при цьому перший вхід останнього з'єднано з першим виходом генератора сигналів, другий вхід - з пасивним електродом, а другий вихід генератора сигналів з'єднано з активним електродом. (19) (21) 2001042453 (22) 12.04.2001 (24) 15.08.2001 (46) 15.08.2001, Бюл. № 7, 2001 р. (72) Самосюк Іван Захарович, Самосюк Наталія Іванівна, Чухраєв Микола Викторович, Чухраєва Олена Миколаївна (73) САМОСЮК ІВАН ЗАХАРОВИЧ А (54) СПОСІБ ЕЛЕКТРОПУНКТУРНОЇ ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ ЖИВОГО ОРГАНІЗМУ САМОСЮКА І ПРИСТРІЙ ДЛЯ ЙОГО ЗДІЙСНЕННЯ 41221 здійснюють імпульсними електромагнітними коливаннями у діа пазоні 0,1-10,0 Гц. Недоліком цього способу є недостатня точність діагностики живого організму, що пов'язано з неможливістю визначення резонансної частоти відгуку патологічного органу для наступ ної лікувальної дії. Крім того, слід відмітити як недоліки затрати часу на падіння стрілки, на наступ ну обробку даних і ви бір лікувальної дії за попередньо вста новленими значеннями електричних параметрів. Відомий також найбільш близький за технічною суттю до винаходу пристрій для електропунктурної діагностики і терапії живого організму (див. Патент України №95094220, МПК6 А61Н 39/00, А61В 5/00. опубл.), що містить активний і пасивний електроди, зв'я зані зі входами системного інтерфейсу комп'ютера, причому цей зв'язок здійснюється через цілий ряд елементів та ким чином: активний електрод з'єднаний з одним із вхо дів комутатора, спільний вихід якого з'єднаний з виходом першого ключа, у якого один вхід з'єднаний з першим вхо дом другого ключа, а другий вхід з'єднаний з другим входом другого ключа і одним із входів функціонального перетворювача, у якого другий вхід з'єднано з пасивним електродом, а вихід підключено до вхо ду аналогово-цифрового перетворювача, вихід якого з'єднано зі вхо дом регістра даних, у якого один вихід з'єднаний з системним інтерфейсом комп'ютера, а другий - зі входом цифроаналогового перетворювача, вихід якого з'єднано зі входом другого ключа, причому керуючі вхо ди комутатора першого і другого ключів, регістру даних, аналогово-цифрового і цифроаналогового перетворювачів з'єднано з виходом регістра керування, вхід якого з'єднано з системним інтерфейсом комп'ютера і з виходом дешифратора адреси, вхід якого з'єднано з системним інтерфейсом комп'ютера. Недоліками описаного вище пристрою для електропунктур ної діагностики є наступне: - неможливо визначити резонансну частоту відгуку патологічного органу для наступ ної лікувальної дії, оскільки стан БАТ оцінюється лише з урахуванням імпульсів різної полярності; - необхідність математичної обробки отриманих даних по результа тах, які треба подавати в числовому і графічному вигляді, що також може призвести до зниження достовірності процесу і його довготривалості, а в кінцевому рахунку - до зниження терапевтичного ефекту. В основу винаходу поставлено задачу створити такий спосіб електропунктурної діагностики і терапії живого організму і пристрій для його здійснення, поєднані єдиним винахідницьким задумом, при яких за рахунок вибору іншого тестуючого сигналу, що можливо при використанні саме пропонованого пристрою, який одночасно дозволяє визначити електричні параметри, оцінити стан живого організму і вибрати відповідну цьому стану резонансну частоту відгуку в автоматичному режимі, що призведе до значного підвищення точності діагностики і підвищення ефективності лікувальної дії. Для вирішення цієї задачі у способі електропунктур ної діагностики і терапії живого організму, який передбачає подачу тестуючого сигналу на біологічно-активну точку (БАТ), визначення елект ричних параметрів, згідно з якими оцінюють стан живого організму і здійснюють лікувальну дію, згідно винаходу як тестуючий сигнал використовують частотно-модульований електричний сигнал, оцінку стану живого організму здійснюють шляхом кореляційно-екстремальної обробки отриманих електричних сигналів, а лікувальну дію проводять на тій частоті тестуючого сигналу, яка має максимальне розузгодження при проходженні через БАТ, причому оптимальним є створення частотномодульованого сигналу для людини у межах 0,11000 Гц. Для реалізації цього способу пристрій для електропунктур ної діагностики і терапії живого організму, що містить активний і пасивний електроди, зв'язані зі входами системного інтерфейсу комп'ютера, згідно винаходу до датково містить мікроконтролер, буферний пристрій, пристрій віднімання, генератор сигналів, причому вихід системного інтерфейсу комп'ютера з'єднаний з першим вхо дом мікроконтролера, а другий вхід мікроконтролера з'єднаний з виходом буфер ного пристрою, а вихід - з пристроєм індикації, вхід буферного пристрою з'єднаний з виходом пристрою віднімання, при цьому перший вхід останнього з'єднано з першим виходом генератора сигналів, другий вхід - з пасивним електродом, а другий вихід ге нератора сигналів з'єднано з активним електродом. Причиново-наслідковий зв'язок між сукупністю ознак, що заявляється, і технічними результатами, які досягаються при її реалізації, полягає у наступному. Завдяки вибору як тестуючого сигналу частотно-модульованого електричного сигналу і можливості здійснення кореляційно-екстремальної обробки електричних сигналів за рахунок використання пропонованого пристрою стало можливим замість 60 сек, які витрачались на падіння стрілки за способом-прототи пом отримати електричні параметри при часі сканування близько 10-15 сек, тобто у 4-6 разів швидше, крім того, ста ло можливим визначити частоту відгука патологічного органу, що призвело до підвищення точності діагностики з ймовірністю Р=0,8-0,9 і підвищення ефективності наступ ної лікувальної дії (після 5 процедур замість не менш 7 процедур за методом Фолля). На кресленнях представлено блок-схе му пропонованого пристрою. Пристрій для електропунктурної діагностики і терапії живого організму, містить активний 1 і пасивний 2 електроди, зв'язані зі входами системного інтерфейсу комп'ютера 3, ви хід якого з'єднаний з першим вхо дом мікроконтролера 4, а другий вхід мікроконтролера 4 з'єднаний з виходом буферного пристрою 5, вхід буферного пристрою 5 з'єднаний з виходом пристрою віднімання 6, при цьому перший вхід останнього (пристрою віднімання 6) з'єднаний з першим виходом генератора сигналів 7, другий вхід - з пасивним електродом 2, другий вихід ге нератора сигналів 7 з'єднаний з активним електродом 1, через який подається тестуючий сигнал з виходу ге нератора 7 на живий орга нізм 8, для фіксації частоти максимального розузгодження сигналу ви хід мікроконтролера 4 з'єднаний з пристроєм індикації 9. Оскільки спосіб за винаходом може бути реалізований лише з використанням пропоновано 2 41221 го пристрою конкретний приклад реалізації способу може бути представлений в процесі роботи пристрою. Здійснювали діагностику і терапію пацієнта П. з фо лікулярною ангіною. 3 виходу генератора 7 через активний електрод 1 на БАТ Р9 подавали тестуючий сигнал - частотно-модульований електричний сигнал з частотою 0,1-1000 Гц, а пасивний електрод 2 розміщува ли на базовій ділянці шкіри пацієнта, сигнали від ге нератора сигналів 7 і пасивного електрода 2 поступали на вхо ди пристрою віднімання 6, звідки різницевий сигнал через буферний пристрій 5 і мікроконтролер 4 - на пристрій індикації 9. Одночасно сигнали від активного електрода 1 і пасивного 2 через інтерфейс 3 і другий вхід микроконтроллера 4 подавались на пристрій індикації 9. Мікроконтролер 4 виконує функції фільтрації отриманого сигналу і кореляційно-екстремальної обробки, а пристрій індикації 9 фіксує частоту максимального розузгодження сигналу, у відповідності з цим електричним параметром виявленим в процесі діагностики пацієнта оцінюють стан пацієнта і саме на тій частоті, яка відповідає частоті максимального розузгодження сигналу, а саме в даному випадку 9,52 Гц. Здійснюють лікувальну дію на пацієнта, оскільки вона відповідає патологічному стану органа, до якого відноситься БАТ. Лі кувальну дію проводять лазерним випромінюванням (довжина хви лі 650 нм, потуж ність 10 мВт) з модуля цією на частоті 9,52 Гц. Після 5 процедур спостерігали позитивний результат. Для порівняння: за методом Фолля пропонувалась частота на 0,07 Гц відмінна від визначеної нами. Тому на досягнення позитивного результата потрібно було здійснити 7 процедур. Як видно з наведених даних, пропонований спосіб суттєво ефективніший, ніж широко застосовува ний в медицині спосіб за прототипом. Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03 3 41221 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Samosyuk method for electropuncture diagnostics and therapy of organism, device for it realization

Автори англійською

Samosiuk Ivan Zakharovych, Samosiuk Nataliia Ivanivna, Chykhraiev Mykola Viktorovych, Chukraieva Olena Mykolaivna

Назва патенту російською

Способ самосюка электропунктурной диагностики и терапии организма, устройство для его осуществления

Автори російською

Самосюк Иван Захарович, Самосюк Наталья Ивановна, Чухраев Николай Викторович, Чухраева Елена Николаевна

МПК / Мітки

МПК: A61H 39/00, A61B 5/053

Мітки: діагностики, пристрій, живого, здійснення, самосюка, спосіб, організму, терапії, електропунктурної

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-41221-sposib-elektropunkturno-diagnostiki-i-terapi-zhivogo-organizmu-samosyuka-i-pristrijj-dlya-jjogo-zdijjsnennya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб електропунктурної діагностики і терапії живого організму самосюка і пристрій для його здійснення</a>

Подібні патенти