Номер патенту: 39435

Опубліковано: 25.02.2009

Автор: Бугаєнко Георгій Якович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Пристрій вимірювання для конвеєрних ваг, що містить конвеєрну стрічку з напрямними роликами, розташовану під конвеєрною стрічкою вантажоприймальну платформу з датчиками ваги, які через аналого-цифровий перетворювач з'єднані з першим входом мікроконтролера, з другим входом мікроконтролера з'єднаний датчик швидкості конвеєра, перший вихід мікроконтролера з'єднаний з дисплеєм, який відрізняється тим, що другий вихід мікроконтролера з'єднаний через матрицю-шифратор з мнемонічною схемою.

2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до третього входу мікроконтролера через матрицю-дешифратор приєднана клавіатура.

3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить стовпчиковий індикатор продуктивності конвеєрних ваг.

4. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор роботи датчика швидкості.

5. Пристрій за п. 4, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор аварії датчика швидкості.

6. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор негативного накопичування.

7. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор режиму калібрування.

8. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор режиму тарування.

9. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор стану датчиків ваги.

10. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор роботи приводу конвеєра.

11. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить індикатор дискретного виходу мікроконтролера.

Текст

1. Пристрій вимірювання для конвеєрних ваг, що містить конвеєрну стрічку з напрямними роликами, розташовану під конвеєрною стрічкою вантажоприймальну платформу з датчиками ваги, які через аналого-цифровий перетворювач з'єднані з першим входом мікроконтролера, з другим входом мікроконтролера з'єднаний датчик швидкості конвеєра, перший вихід мікроконтролера з'єднаний з дисплеєм, який відрізняється тим, що др угий вихід мікроконтролера з'єднаний через матрицюшифратор з мнемонічною схемою. 2. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що до третього входу мікроконтролера через матрицюдешифратор приєднана клавіатура. 3. Пристрій за п. 1, який відрізняється тим, що мнемонічна схема містить стовпчиковий індикатор продуктивності конвеєрних ваг. U 2 (19) 1 3 39435 4 шовану під конвеєрною стрічкою вантажоприймаВведення до мнемонічної схеми індикатора льну платформу з датчиками ваги, які через анастану датчиків ваги дозволяє наочно відобразити лого-цифровий перетворювач з'єднані з першим стан аварії цих датчиків в процесі вимірювання. входом мікроконтролера, з другим входом мікроВведення до мнемонічної схеми індикатора контролера з'єднаний датчик швидкості конвеєра, роботи приводу конвеєра дозволяє наочно відоперший вихід мікроконтролера з'єднаний з диспбразити стан роботі приводу конвеєра. леєм. При цьому другий ви хід мікроконтролера Введення до мнемонічної схеми індикатора з'єднаний через матрицю-шифратор з мнемонічдискретного виходу мікроконтролера дозволяє ною схемою. До третього входу мікроконтролера наочно відобразити в робочому режимі дискретний через матрицю-дешифратор приєднана клавіатувідлік вимірювальної маси вантажу. ра. Мнемонічна схема містить стовпчиковий індиВикладене вище підтверджує наявність прикатор продуктивності конвеєрних ваг. Мнемонічна чинно-наслідкових зв'язків між сукупністю суттєвих схема містить індикатор роботи датчика швидкості. ознак корисної моделі, що заявляється, та технічМнемонічна схема містить індикатор аварії датчиним результатом, що досягається. ка швидкості. Мнемонічна схема містить індикатор Дана сукупність суттєви х ознак дозволяє, в негативного накопичування. Мнемонічна схема порівнянні з прототипом по пристрою вимірювання містить індикатор режиму калібрування. Мнемонідля конвеєрних ваг, забезпечити значне підвична схема містить індикатор режиму тарування. щення оперативності контролю оператора як за Мнемонічна схема містить індикатор стану датчипроцесом вимірювання, так і за роботою самого ків ваги. Мнемонічна схема містить індикатор ропристрою вимірювання. Це забезпечується наданботи приводу конвеєра. Мнемонічна схема містить ням оператору наочної оперативної візуальної індикатор дискретного виходу мікроконтролера. інформації. З'єднання другого виходу мікроконтролера чеНа думку автора, технічне рішення, що заяврез матрицю-шифратор з мнемонічною схемою ляється, відповідає критерію корисної моделі „нодозволяє значно підвищити оперативність контровизна", тому що сук упність суттєвих ознак, які халю оператора як за процесом вимірювання, так і рактеризують пристрій вимірювання для за роботою самого пристрою вимірювання. Це конвеєрних ваг, який заявляється, є новою. забезпечується наданням оператору наочної опеКорисна модель, що заявляється, пояснюєтьративної візуальної інформації, що сприяє операся кресленням, на якому однакові елементи зативному прийняттю оператором необхідних поточзначені однаково і де на: Фіг.1 - показано схему них рішень по втручанню або без необхідності пристрою вимірювання для конвеєрних ваг; Фіг.2 втр учання оператора в процес вимірювання. показано мнемонічну схему вимірювального приПриєднання до третього входу мікроконтролестрою у вигляді лицевої панелі. ра через матрицю-дешифратор клавіатури дозвоКращий варіант пристрою вимірювання для ляє забезпечити виставляння оператором наступконвеєрних ваг, згідно з Фіг.1-2, містить конвеєрну них початкових умов: установки ціни стрічку 1 з напрямними роликами 2, розташовану вимірювальної маси ваги, яка є еквівалентною під конвеєрною стрічкою вантажоприймальну плавеличенні вихідних імпульсів ваг; завдання масштформу 3 з датчиками 4.1-4.2 ваги, які через анатабу стовпчика на мнемосхемі, що відображає лого-цифровий перетворювач 5 з'єднані з першим максимальну вимірювальну вагу; завдання діапавходом 6.1 мікроконтролера 7, з другим входом 6.2 зону вимірювальної ваги то що. мікроконтролера 7 з'єднаний датчик 8 швидкості Введення до мнемонічної схемистовпчикового конвеєра, до третього входу 6.3 мікроконтролера 7 індикатора продуктивності конвеєрних ваг дозвочерез матрицю-дешифратор 9 приєднана клавіаляє наочно відобразити в відсотках продуктивність тура 10, перший вихід 11.1 мікроконтролера 7 роботи вимірювального пристрою. з'єднаний з дисплеєм 12 для відображення на Введення до мнемонічної схеми індикатора ньому цифрових та словесних повідомлень. При роботи датчика швидкості дозволяє наочно відоцьому другий ви хід 11.2 мікроконтролера 7 з'єднабразити роботоздатність цього датчика. ний через матрицю-шифратор 13 з мнемонічною Введення до мнемонічної схеми індикатора схемою 14. Мнемонічна схема 14 містить наступні аварії датчика швидкості дозволяє наочно відоелементи: стовпчиковий індикатор 15 продуктивбразити стан аварії датчика швидкості конвеєрної ності конвеєрних ваг, індикатор 16 роботи датчика стрічки. швидкості, індикатор 17 аварії датчика швидкості, Введення до мнемонічної схеми індикатора індикатор 18 негативного накопичування, індиканегативного накопичування дозволяє наочно відотор 19 режиму калібрування, індикатор 20 режиму бразити стан проходження через ваговимірювальтарування, індикатор 21 стану датчиків ваги, індину платформу порожньої стрічки з погонною вакатор 22 роботи приводу конвеєра, індикатор 23 гою, яка нижче ніж середня погона вага стрічки. дискретного виходу мікроконтролера 7. Введення до мнемонічної схеми індикатора Мікроконтролер 7 може бути виконаний на базі режиму калібрування дозволяє наочно відобразимікропроцесора PIC18F8720 або LPC2136FBD64. ти, що вимірювальний пристрій знаходиться в реЯк індикатори мнемонічної схеми 14 можуть бути жимі калібрування. використані світло діоди різного кольору. Як датВведення до мнемонічної схеми індикатора чики 4.1-4.2 можуть бути пристосовані тензодатчирежиму тар ування дозволяє також наочно відоки. бразити, що вимірювальний пристрій знаходиться Пристрій вимірювання для конвеєрних ваг в режимі тарування, який виконується при нульопрацює наступним чином. вій масі вантажу. 5 39435 6 В початковому режимі (в режимі холостого хором. Також мікроконтролер 7 формує наступні сигду конвеєрної стрічки) за допомогою клавіатури 10 нали з датчиків пристрою, які відображаються на оператор вводить наступні параметри: установка мнемонічній схемі 14: на індикаторі 16 роботи датціни вимірювальної маси ваги, яка є еквівалентчика швидкості відображається наявність (з відоною величенні вихідних імпульсів ваг; завдання браженням обертаємого підсвічування свілодіодів) масштабу стовпчика індикатора 15 на мнемосхемі або відсутність (відображається переривисте сві14, що відображає максимальну вимірювальну чення пари свілодіодів) сигналу з датчика 8 швидвагу; завдання діапазону вимірювальної ваги; векості конвеєрної стрічки; безперервне свічення личину номінальної швидкості конвеєрної стрічки; індикатора 17 має місце при наявності сигналу величину мінімальної та максимальної продуктиваварії з датчика 8 швидкості; безперервне свіченності; величину завданої дози при роботі пристрою ня індикатора 21 має місце при наявності сигналу в режимі дозування; виконує тарування вимірювааварії від датчиків 4.1-4.2 ваги; безперервне свільного пристрою, тобто вимір усередненої ваги чення індикатора 22 відображає що привід конвеє(установка нуля) конвеєрної стрічки на холостому ра знаходиться в ввімкненому стані; короткочасне ходу та її збереження в пам’яті мікроконтролеру 7, підсвічення індикатора 23 після кожного імпульсу з з забезпеченням контролю по індикатору 18 негадискретного виходу мікроконтролера 7 засвідчує тивного накопичування та індикатору 20 режиму наростаючим підсумком дискретний облік вимірютарування на мнемонічній схемі 14; виконує калібвальної маси вантажу, що проходить по конвеєррування вимірювального пристрою по завданої ній стрічці 1. ваги, з забезпеченням контролю по індикатору 19 Хоча тут показані і описані варіанти, які визнарежиму калібрування мнемонічної схеми 14. ні кращими для здійснення теперішньої корисної Далі в робочому режимі, з безпосереднім очмоделі, фахівцям в даній галузі техніки буде зроним контролем по мнемонічній схемі 14, виконузуміло, що можна здійснювати різноманітні зміни і ється процес вимірювання вантажу, що рухається модифікації, і елементи можна замінювати на еквіпо конвеєрній стрічці 1. При цьому мікроконтролер валентні, не виходячи при цьому за межі обсягу 7, на основі програмних обчислювань, формує домагань по цій корисної моделі. сигнал рівня продуктивності (від нуля до ста відсоВідповідність технічного рішення, що заявлятків) пристрою вимірювання. Цей рівень відобрається, критерію корисної моделі «промислова прижується на стовпчиковому індикаторі 15 продуктидатність» підтверджується вказаним прикладом вності конвеєрних ваг у вигляді безперервного виконання пристрою вимірювання для конвеєрних свічення зеленим, жовтим або червоним кольоваг. 7 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 39435 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Measuring device for conveyor balance

Автори англійською

Buhaienko Heorhii Yakovych

Назва патенту російською

Устройство измерения для конвейерных весов

Автори російською

Бугаенко Георгий Яковлевич

МПК / Мітки

МПК: G01G 13/00

Мітки: ваг, пристрій, конвеєрних, вимірювання

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-39435-pristrijj-vimiryuvannya-dlya-konveehrnikh-vag.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Пристрій вимірювання для конвеєрних ваг</a>

Подібні патенти