Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000074201                                                           Дата прийняття

(54) (57)                                                                             рішення

                                                                                       08.02.2001 р.

1. Спосіб виготовлення деталей одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову за ними викройки чи лекал з виточками, викроювання деталей, формування опуклої частини поверхні деталі, який відрізняється тим, що перед формуванням опуклої частини поверхні деталі, вимірюють довжину і розхил виточки, визначають коефіцієнт деформування тканини деталі одягу за умови урівнювання площин поверхонь фігур - обмеженої криволінійним контуром опуклої поверхні фігури людини та утвореної за рахунок зшитої виточки, а формування опуклої частини поверхні деталі проводять шляхом прокладання ниткової строчки на тканині деталі згідно криволінійному контуру опуклої поверхні фігури людини з урахуванням отриманого Кд і спрасування посадженої таким чином тканини деталі одягу вздовж ниткової строчки, яка після спрасування видаляється.

2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки з прямими зрізами визначається за формулою:

                Кд =

де:

a - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов;

h - довжина виточки.

3. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки з угнутими зрізами визначається за формулою:

              Кд =

де:

а - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов;

h - довжина виточки.

p - площина сегмента, утвореного кривою лінією розхилу виточки та стягуючою її прямою.

4. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки з опуклими зрізами визначається за формулою:

                    Кд =

де:

а - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов;

        h - довжина виточки.

     р- площина сегмента, утвореного кривою лінією розхилу виточки та стягуючою її прямою.

Текст

1. Спосіб виготовлення деталей одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову за ними викройки чи лекал з виточками, викроювання деталей, формування опуклої частини поверхні деталі, який відрізняється тим, що перед формуванням опуклої частини поверхні деталі, вимірюють довжину і розхил виточки, визначають коефіцієнт деформування тканини деталі одягу за умови зрівнювання площин поверхонь фігур - обмеженої криволінійним контуром опуклої поверхні фігури людини та утвореної за рахунок зшитої виточки, а формування опуклої частини поверхні деталі проводять шляхом прокладання ниткової строчки на тканині деталі згідно криволінійному контуру оп уклої поверхні фігури людини з урахуванням отриманого Кд і спрасування посадженої таким чином тканини деталі одягу вздовж ниткової строчки, яка після спрасування видаляється. 2. Спосіб за п.1, який відрізняється тим, що коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу ви точки з прямими зрізами визначається за формулою: Промышленная технология одежды: Справочник. М.: Легпромбытиздат, 1988. - С.235). Недоліками цього способу є можливість утворення лас на сформованій поверхні внаслідок спрасування, а також складок вздовж шва вшивання. Відомий спосіб утворення опуклої поверхні спрасуванням матеріалу вздовж ліній плечового зрізу спинки (Справочник по конструированию одежды. В.М.Медведков и др. М.: Легкая и пищевая промышленность, 1982. – С. 3-96), однак не (19) Винахід відноситься до технологічних процесів виготовлення верхнього одягу, зокрема, до технологічних операцій утворення просторової поверхні на деталях верхнього чоловічого та жіночого одягу. Відомий спосіб утворення опуклої поверхні рукава в зоні плеча, за яким рукав вшивають вздовж окату у пройму з заданим значенням посадки на спеціальному технологічному обладнанні, після чого верхня частина рукава формується - спрасовується на пресовому обладнанні (П.П.Кокеткин. UA _________________________________ 38503 визначеності різниці між величиною спрасування 7-12 мм та розхилом виточки 20-35 мм, приводить до невідповідності опуклості, отриманої внаслідок спрасування матеріалу, конкретній фігурі людини. Відомий також спосіб виготовлення деталей верхнього одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову викройки чи лекал з виточками, викроювання деталей, формування опуклої поверхні деталі (П.П.Кокеткин и др. Промышленная технология одежды: Справочник, М.: Легпромбытиздат, 1988. - С.215-216). Опуклу частину поверхні деталі в відомому способі отримують шляхом зшивання виточки і її спрасуванням. Утворена внаслідок зшивання виточки поверхня має вигляд конуса (Кардаш О.В. Проектування об'ємної форми швейного виробу // Легка промисловість. - 1995. - № 3. - С. 52), в основі якого лежить коло, або похідних від конуса, якщо лінії розхилу ви точки є кривими. Оскільки утворену на матеріалі поверхню необхідно перевести у сфероподібну, слабину матеріалу, що утворюється між поверхнею напівсфери, вписаної в конус, та верхньою частиною конусу, спрасовують на пресі, отримуючи таким чином плавну опуклу поверхню деталі швейного виробу. Цей процес є багатоопераційним, а на поверхні деталі залишається лінія шва ви точки, наслідком спрасування є можливість утворення лас. Задачею винаходу є створити такий спосіб виготовлення деталей одягу, який шляхом введення нових операцій та нового виконання відомих, дозволив би отримати суцільновикроєні деталі одягу з плавною опуклою поверхнею, яка б відповідала поверхні фігури людини. Поставлена задача вирішується тим, що у способі виготовлення деталей одягу, який включає зняття розмірних ознак з фігури людини, побудову за ними викройки чи лекал з виточками, викроювання деталей, формування опуклої частини деталі, згідно винаходу, перед формуванням опуклої частини поверхні деталі вимірюють довжину та розхил виточки, визначають коефіцієнт деформування тканини деталі одягу за умови зрівнювання площин поверхонь фігур - обмеженої криволінійним контуром опуклої поверхні фігури людини та утвореної за рахунок зшитої виточки, а формування опуклої частини поверхні деталі проводять шляхом прокладання ниткової строчки на тканині деталі згідно криволінійному контуру опуклої поверхні фігури людини з урахуванням отриманого КД і спрасування посадженої таким чином тканини деталі одягу вздовж ниткової строчки, яка після спрасування видаляється. Доцільно коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки, утвореного прямими лініями, визначати за формулою: Кд = 1 ( ( 2 1- ah p a + h 2 )) Кд = ( 1 ( 1- (ah - p) p a 2 + h 2 ) де: а - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов; h - довжина виточки; р - площина сегмента, утвореного кривою лінією розхилу виточки та стягуючою її прямою. Доцільно коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки, утвореного опуклими лініями, визначати за формулою: Кд = ( 1 ( 1- (ah + р ) p a 2 + h 2 ) , де: а - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов; h - довжина виточки; Формування опуклої частини поверхні деталі шляхом прокладання ниткової строчки згідно криволінійного контуру опуклої поверхні фігури людини за заданим коефіцієнтом деформування, який визначають за формулою, що враховує площину виточки, і спрасування посадженої таким чином тканини деталі вздовж ниткової строчки, дозволяє узгодити площину посадженої тканини з площиною поверхні, яка утворена виточкою, завдяки чому забезпечується можливість виготовлення суцільновикроєних деталей одягу з плавною опуклою поверхнею, яка відповідає опуклій поверхні фігури конкретної людини. У поданих формулах для визначення коефіцієнта деформування тканини деталі використане в якості криволінійного контуру опуклої частини деталі коло, радіус якого дорівнює довжині виточки, що узгоджується з реальним контуром основи опуклої частини деталі. На фіг. 1 показано фрагмент спинки жіночого одягу; на фіг. 2 – фрагмент полочки чоловічого одягу, на фіг. З фрагмент рукава, на фіг. 4 фрагмент юбки, де 1 - виточка, 2, 3 - кільце матеріалу, що посаджується. Сутність запропонованого способу полягає у наступному. Знімають розмірні ознаки з фігури людини, будують за ними викройки чи лекала з виточками, за якими викроюють деталі одягу. Формування опуклої поверхні виконують наступним чином. Визначають радіус кривизни R криволінійного контуру, вздовж якого необхідно прокласти ниткову строчку з посадкою матеріалу деталі одягу відповідно до криволінійного контуру оп уклої поверхні фігури людини (фіг. 1,2,3). Радіус кривизни дорівнює довжині бокової сторони ОА трикутника ОАВ, що утворений розхилом виточки (з доданням величини припуску на шов), тобто: R = OA = a 2 + h 2 , (1) де: а - половина розхилу виточки (з доданням величини припуску на шов); h - довжина виточки (висота трикутника ОАВ). Умовою визначення ступеня деформування матеріалу є відповідність площин поверхонь: фігури, обмеженої нитковою строчкою з посадкою матеріалу (Sn) та фігури, яка утворена зшитою виточкою (Sк ). Оскільки виконання строчки пов'язане із де: а - половина ділянки розхилу у основі виточки з додатком величини припуску на шов; h - довжина виточки; Доцільно коефіцієнт деформування тканини деталі одягу для розхилу виточки, утвореного угн утими лініями, визначати за формулою: 2 38503 деформуванням матеріалу, зв'язок між площинами фігур виражений наступним чином: Sn = Sk K д , R3 = R / K д де: R3 - радіус контуру після виконання строчки (фіг. 4); (2) Кд = де: КД - коефіцієнт (ступінь) деформування матеріалу у стібку. Оскільки SK, має вираз: Sk = pR 2 - ah , (4) ( ( 1 - ah p a 2 + h 2 )) (6) де: R1 - радіус контуру після виконання строчки; для розхилу виточки, утвореного угн утими лініями: Кд = ( 1 ( 1 - (ah - 2 р) p a 2 + h 2 )) ) (9) (10) (11) де: П - величина посадки, %. Значення КД при необхідності може бути збільшене, але воно не повинно перевищува ти значення КД.кр. (КД < КД.кр.), після якого на матеріалі з'являються зморшки, складки, які не видаляються спрасуванням. Після цього на швейному обладнанні з диференційним (наприклад, 697 кл ПМЗ) або верхнім та нижнім транспортом (наприклад, 297 кл. ПМЗ) встановлюють відповідне значення посадки та виконують ниткову строчку на деталі з одночасною посадкою матеріалу вздовж лінії кола радіуса R, центром якого є точка О трикутника ОАВ (точка вершини виточки, яку намічають при розкрої деталей). Внаслідок посадки на матеріалі утворюється опукла поверхня з радіусом основи R. Після цього матеріал локально - вздовж строчки спрасовується, нитки строчки видаляються (при використанні потайного стібка необхідність видалення ниток відпадає). Отримана опукла поверхня тотожна поверхні, що утворена зшитою виточкою після спрасування матеріалу. При чергуванні значень Кд, або виконанні строчки з заданим Кд вздовж периметра геометричних фі гур, можливо отримати будь-яку задану форму поверхні. Таким чином, запропонований спосіб виготовлення одягу дозволяє отримати суцільновикроєні деталі одягу з плавною опуклою поверхнею, яка відповідає поверхні фігури людини, підвищити якість зовнішньої поверхні виробу за рахунок визначення ступеня деформування матеріалу та використання локального пресування. (5) R1 = R К д ( æ ö П = ç1- 1К ÷ × 100 дø è то значення Кд після підстановки 1,3,4 у 2 має вираз для розхилу виточки, утвореного прямими лініями: 1 1 де: R4 - радіус контуру після виконання строчки (фіг. 4). Величина КД переводиться у значення посадки за наступною формулою: a Sп, відповідно, наступний вираз: Кд = ( 1 - (ah + 2 p ) p a 2 + h 2 R 4 = R / Kд (3) S п = pR 2 , (8) (7) де: р - площа сегмента, утвореного кривою лінією розхилу виточки та стягуючою її прямою; ( ) 2 p = pr a 360° , æ ö a = 2 arcsin ç R ÷, è 2R 2 ø R2 - радіус дуги кривої лінії розхилу ви точки (задається побудовою виточки (фіг. 4)). R - радіус кривизни криволінійного контуру опуклої частини деталі. Для розхилу виточки, утвореного опуклими лініями: 3 38503 Фіг. 1 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for making clothing details

Автори англійською

Kardash Oleh Vasyliovych, Kardash Olha Olehivna

Назва патенту російською

Способ изготовления деталей одежды

Автори російською

Кардаш Олег Васильевич, Кардаш Ольга Олеговна

МПК / Мітки

МПК: A41D 1/00

Мітки: деталей, спосіб, виготовлення, одягу

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-38503-sposib-vigotovlennya-detalejj-odyagu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб виготовлення деталей одягу</a>

Подібні патенти