Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

(21) 2000063710                                                                      Дата прийняття

(54) (57)                                                                                        рішення

                                                                                                    24.01.2001 р.

Спосіб лікування раку легені, який включає променеву терапію,  який відрізняється тим, що додатково на фоні променевої терапії проводять антиоксидантну корекцію a-токоферолом ацетатом за схемою з 1 по 10 та з 20 по 28 день опромінення призначають 150 мг  препарату, з 11 по 19 - 350 мг.

Текст

Спосіб лікування раку легені, який включає променеву терапію, відрізняється тим, що додатково на фоні променевої терапії проводять антиоксидантну корекцію a-токоферолом ацетатом за схемою з 1 по 10 та з 20 по 28 день опромінення призначають 150 мг препарату, з 11 по 19 - 350 мг. (19) (21) 2000063710 (22) 26.06.2000 (24) 15.05.2001 (33) UA (46) 15.05.2001, Бюл. № 4, 2001 р. (72) Старенький Віктор Петрович, Абрамова Лілія Павлівна, Сухіна Олена Миколаївна, Старіков Володимир Іванович (73) Харківський науково-дослідний інститут ме 38338 сного окислення, ініційована іонізувальним випроміненням. При цьому процес вільнорадикального перекисного окислення індукується в усі х компонентах системи живого організму, але найбільше підпадають під цей процес ліпідні компоненти системи. В результаті активації процесу перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) зростає кількість активних продуктів цього процесу, які мають токсичні властивості, порушують стр уктур у і функцію біологічних мембран, іонний транспорт та метаболічні процеси в клітині. Розвиток ускладнень не дозволяє здійснити алгоритм променевої терапії в повному обсязі, потребує припинення лікування для купирування цих ускладнень, що призводить до зниження ефективності лікування та збільшення його терміну. В основу винаходу поставлено завдання створення способу лікування раку легені, в якому здійснення променевої терапії на фоні антиоксидантної корекції в патогенетично обгрунтованих дозах дозволяє підтримувати антиоксидантний фон у організмі на стабільному рівні, що забезпечить: - можливість проведення курсу променевої терапії в повному обсязі; - зниження ускладнень променевої терапії; - подовження безрецидивного періоду; - поліпшення якості життя пацієнта. Поставлене завдання вирішується так. У відомому способі лікування раку легені, що включає променеву терапію додатково на фоні променевої терапії проводять антиоксидантну корекцію aтокоферолом ацетатом за схемою: з 1 по 10 та з 20 по 28 день опромінення призначають 150 мг препарату, з 11 по 19 - 350 мг. Проведення антиоксидантної корекції на фоні променевої терапії при лікуванні неоперабельних форм раку легені є найбільш патогенетично виправданим способом протектування від виснаження антиоксидантних резервів організму. Це обумовлено тим, що при ракові легені під значне променеве навантаження підпадають ділянки великих розмірів, які включають як патологічний осередок, так і зони регіонарного метастазування. У результаті ідентифікуються процеси перекисного окислення ліпідів, нейтралізація яких виснажує антиоксидантні резерви. Використання a-токоферолу ацетату обумовлено його найбільшою протиокислювальною активністю порівняно з препаратами цього ряду. Беручи участь у біосинтезі білків, проліферації клітин, тканинному диханні та інших важливих процесах клітинного метаболізму, цей препарат перешкоджає окислювальним змінам. Режими прийому лікарняного препарату обумовлені врахуванням хвильового характеру інтенсифікації процесу перекисного окислення ліпідів, тому супермаксимальна доза a-токоферолу - 350 мг призначається у період найбільшої активації процесу, що характерно для середини курсу опромінення (з 12 по 19 день). Динаміку показників хемілюмінісценції (ХЛ) та каталазної активності, які є індикаторами ПОЛ, наведено у таблиці 1, яка показує хвильовий перебіг процесу ПОЛ при променевій терапії. Таблиця 1 Динаміка показників ХЛ та каталазної активності у хворих на рак легені III стадії, яких лікували на лінійному прискорювачі за радикальною або паліативною програмою ПоказКонтроРадикальне лікування, n=42 Паліативне лікування n=8 ники льна 1-10 12-19 20-28 1-10 12-19 20-28 група n=20 Імакс 2280,83 4050±480,0 6110±570 5470±520,0 3741,0± 5135,0±401 3730,0± імп/сек ±193,4 401,0 405 Ік , імп/сек 878,4± 730±80,0 735±65 780±75,0 670,0± 1215,0±110 843,0±85 52,4 75,0 1431,08 åх10-2 1900±220,0 2460±215 2340±210,0 2125,0± 3315,0±295 2110,0± імп/сек ±111,9 210,0 205 Каталаза 12,3±1,7 18,6±3,3 14,2±1,2 10,5±1,6 16,9±2,5 10,8±1,5 9,3±1,8 еритроцитів, ум. од. Імакс – первинний спалах; Ік – свічення на 4 хв; å - світлосума. Доза у 150 мг, що призначається у період з 1 по 11 день опромінення, достатня для поповнення антиоксидантних резервів у цей період. Закінчення променевої терапії характеризується зниженням процесу ПОЛ до вихідного рівня, тому з 20 по 28 день призначають 150 мг a-токоферолу. Введення антиоксиданту в кількості, що пропонується, необхідне та достатнє для поповнення антиоксидантних резервів на певних етапах променевої терапії. Введення препарату в кількості, більшій, ніж пропонується, недоцільно, бо перевищує базову потребу організму і може викликати додаткові ускла днення. Введення препарату в меншій кількості, не забезпечує поповнення антиоксидантних резервів організму. Використання всієї сукупності ознак, що пропонуються, у способі лікування раку легені, забезпечує: - можливість проведення курсу променевої терапії у повному обсязі без перерв на усунення ускладнень; - виключення передозування a-токоферолу; - зниження загальних та місцевих реакцій; - збільшення безрецидивного періоду. Спосіб лікування раку легені здійснюють так: опромінення хворих проводили на лінійному прискорювачі електронів ЛУЕВ-15М1 у гальмівному 2 38338 режимі випромінювання з межовою енергією квантів 15 МЕВ. Променеву терапію здійснювали за поліативною або радикальною програмами, які призначали за кількісними та морфологічними показниками. Обсяг тканин, що опромінювали, сумарні осередкові дози, а також режим фракціонування були стандартними. Інтенсивність процесів ПОЛ вивчали біофізичними та біохімічними методами. Біофізичні методи характеризували рівень продуктів ліпопероксидації у плазмі та еритроцитах крові хворих. Визначали вміст початкових продуктів ПОЛ - дієнових кон'югатів (ДК), утримання проміжного продукту пероксидації - малонового діальдегіду (МДА). Всі показники ПОЛ визначалися тричі: на початку лікування, у середині та після закінчення курсу ПТ. Прийом a-токоферолу ацетату здійснювали в дозах: з 1 по 10 та з 20 по 28 день опромінення –150 мг, з 11 по 19 день - 350 мг. Нижче наведено конкретні способи реалізації способу. Приклад 1. Хворий С., 58 років, пенсіонер (і.х. № 1712). Клінічний діагноз: рак правої легені T3N2MO. С упутні захворювання: атеросклеротичний міокардіосклероз, порушення кровообігу І ступеню, дифузний пневмосклероз, емфізема легені. Скарги на постійний біль у лівій половині грудної клітини, болі у лівому передпліччі та ліктьовому суглобі, кашель з невеликою кількістю мокроти з домішком крові, загальну слабкість, втрату ваги, задишку. 28.01.99 р. проведено пробну торакотомію, в результаті якої встановлено гістологічний варіант пухлини – низько диференційована аденокарцинома (N 4528-31 від 4.02.99). З 15.02.99 почали променеву терапію. Запланована доза - 45 Гр. У обсяг опромінення входив патологічний осередок, зони регіонарного метастазування, а також над/підключичні лімфатичні лімфовузли з обох боків Імакс- 4090 імп/сек, Ікон – 715 імп/сек. Ісум – 2100 імп/сек. Х 10-2. Одночасно хворому було рекомендовано прийом альфа-токоферолу по 150 мг щодня per os. Через 12 днів (26.02.99) хворий отримував по 350 мг альфа-токоферолу протягом 7 днів. Показники хемолюмінісценції (4.03.99): Імакс- 4090 імп/сек, Ікон – 715 імп/сек. Ісум – 2100 імп/сек. х 10-2. З 5.03.99 хворий знову перейшов на дозу 150 мг на добу до закінчення променевої терапії. Показники хемолюмінісценції (ХЛ) на момент закінчення лікування (15.03.99); Імакс- 4050 імп/сек, Ікон – 725 імп/сек. Ісум – 2200 імп/сек. х 10-2. Рентгенологічно обсяг пухлини зменшився більш, ніж на 50%. Суб'єктивно зазначалося зменшення больового синдрому, зникла задишка, поліпшився апетит. З ранніх променевих реакцій зазначалися лише слабко виражені явища езофагіту. Токсичних проявів передозування альфатокоферолу не зазначалося. Гематологічні показники протягом усього лікування були стабільними. Тривалість безрецидивного періоду склала 8 місяців. Приклад 2. Хворий Д., 50 років, інвалід ІІ групи (і.х. № 3985). Клінічний діагноз: рак правої легені T3N1MO. С упутні захворювання: хронічний бронхіт, виразкова хвороба шлунка (фаза ремісії). Скарги на кашель з невеликими виділеннями, втрату ваги, задишку. 16.07.99 зроблено пробну торакотомію, в результаті якої встановлено гістологічний варіант пухлини - мілкоклітинний рак (N 693-99 від 23.07.99). З 26.07 по 27.08.99 p. проведено опромінення на патологічний осередок зони регіонарного метастазування, включаючи над/підключичні лімфовузли праворуч та ліворуч у дозі 43 Гр. Рентгенологічно обсяг пухлини зменшився більш, ніж на 50%. Прийом альфатокоферолу здійснювали за такою схемою: з 26.07.99 у дозі 150 мг на добу реr os, з 6.08 по 12.08.99 у дозі 350 мг на добу, а з 13.08 і до самого закінчення лікування знову по 150 мг щодня. Динаміка показників ХЛ була такою: До ліку- СереЗакінвання дина чення курсу курсу Імакс (імп/сек) 4040 4700 4050 Ікон (імп/сек) 710 720 712 Ісум імп/сек. 2100 2300 2200 х 10-2. Токсичних явищ передозування прийому токоферолу не спостерігалося. Променеві реакції мали слабко виражений характер. Тривалість безрецидивного періоду становила 5 місяців. У процесі наступних курсів поліхіміотерапії пухлина повністю резорбувалася. Для доказу переваги винаходу, що пропонується, порівняно з прототипом було проаналізовано результати лікування згідно з цими способами. У І групу кількістю у 17 осіб входили хворі на рак легені ІІІ ступеня, яким було проведено лікування згідно з винаходом, що пропонується, у ІІ групу кількістю у 25 хворих згідно з прототипом. Дані порівняльного аналізу наведено у таблицях 2,3. 3 38338 Таблиця 2 Динаміка показників ХЛ у хворих на рак легені ІІІ стадії Показники ХЛ Імакс імп/сек Ік , імп/сек åх10-2 імп/сек 1-10 4080±410 715±75 2200±190 Спосіб лікування що пропонується згідно з прототипом 11-19 20-28 1-10 11-19 20-28 4800±510 4050±420 3900±405 5750±600 5100±490 723±86 712±77 695±75 1105±110 730±85 2390±240 2200±210 2035±185 3200±310 2450±205 Таблиця 3 Характеристика результатів променевої терапії Спосіб кількість Вираженість променевих реакцій лікухворих слабка помірна вання абс. % абс. % прото25 16 8 64,0±7,5 40,0±8,0 тип спосіб, 17 12 5 36,6±8,7 20,0±7,3 що пропонується Достовірність відмінностей Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for treating lung cancer

Автори англійською

Starenkyi Viktor Petrovych, Abramova Lilia Pavlivna, Sukhina Olena Mykolaivna, Starikov Volodymyr Ivanovych

Назва патенту російською

Способ лечения рака легкого

Автори російською

Старенький Виктор Петрович, Абрамова Лилия Павловна, Сухина Елена Николаевна, Стариков Владимир Иванович

МПК / Мітки

МПК: A61N 5/10

Мітки: спосіб, лікування, легені, раку

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-38338-sposib-likuvannya-raku-legeni.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб лікування раку легені</a>

Подібні патенти