Спосіб визначення вартості електроенергії, що оплачується за диференціальним тарифом

Завантажити PDF файл.

Текст

Спосіб визначення вартості електроенергії, що оплачується за диференціальним тарифом, що включає в себе вимірювання спожитої електроенергії однотарифним лічильником електроенергії в кожний інтервал дії відповідного зонального тарифу із коефіцієнтом пропорційності, причому в інтервал дії першого тарифу енергію вимірюють із коефіцієнтом пропорційності рівним 1, а в кожний інтервал дії наступного тарифу - із коефіцієнтом 37698 Спосіб за основним винаходом має такі недоліки: - при зміні співвідношень зональних тарифів на директивному рівні виникають утр уднення, що пов'язані із необхідністю зміни при кожній такій надаваній тарифом зміні співвідношень на відпайках трансформатору струму; - зміна частоти обертання рухомої частини лічильника при значному за величиною співвідношенні тарифних цін, може виявитися такою, при якій виникають похибки лічильника, які виходять за межі, припустимі регламентом стандарту. Метою даного винаходу є удосконалення способу за основним винаходом шляхом усунення перелічених недоліків і придання винаходу корисних властивостей - спрощення системи управління, розширення масштабів функціонування останньої та підвищення надійності процесу реалізації способу. Поставлена мета досягається тим, що спожиту електроенергію вимірюють однотарифним лічильником електроенергії в кожний інтервал дії відповідного зонального тарифу із коефіцієнтом пропорційності, причому в інтервал дії першого тарифу енергію вимірюють із коефіцієнтом пропорційності рівним 1, а в кожний інтервал дії наступного тарифу - з коефіцієнтом пропорційності, утвореним діленням значення поточного зонального тарифу на значення першого тарифу, розрахунок вартості спожитої електроенергії здійснюють шляхом добутку суми виміряних зональних значень спожитої електроенергії на значення першого тарифу, при цьому як першого тарифу використовують максимальний тариф, коефіцієнти пропорційності реалізують шля хом циклічного переривання живлення обмотки напруги однотарифного лічильника електроенергії і/або шунтування його обмотки струму з такою сквапністю, за якої час перебування обмоток лічильника під струмом і/або напругою у циклі, так відноситься до тривалості циклу, як значення поточного зонального тарифу відноситься до значення максимального тарифу, а вартість спожитої електроенергії визначають шляхом добутку суми виміряних зональних значень спожитої електроенергії на значення максимального тарифу. В інтересах наочності реалізація способу ілюструється фіг. 1 і фіг. 2, 3, 4. На фіг. 1 показана умовно загальна схема управління режимами лічильника, на фіг. 2, 3, 4 зображені циклограми трьох (відповідно, максимального, нормального (напівпікового), пільгового) зональних режимів. На фіг. 1 лічильник трифазного струму із обмотками, що включені за схемою Арона, з'єднується своїми обмотками напруги, виводи котрих 2, із джерелом напруги, а стр умові обмотки 3 і 4 лічильника приєднані, відповідно, до вторинних обмоток трансформаторів струну 5 і 6. Паралельно до кожної із струмкових обмоток лічильника приєднані нормально розімкнені контакти 7 і 8 реле 9 блоку управління. Контакти 10, 11, 12 реле 9 в ланцюгу обмотки напруги нормально замкнені і включені послідовно в ланцюг живлення обмоток лічильника. Блок управління сполучений каналом управління із командним пунктом. Положення контактів на фіг. 1 відповідає робочому режиму лічильника, тобто тому періоду циклу, коли через обмотку лічильника протікає струм. Схема управління на фіг. 1 вибрана в цілях кращого розуміння - найбільш простою. В реальному проекті можуть бути і інші більш складні та досконалі схеми. На фіг. 2, 3, 4 наведено відповідно циклограми: фіг. 2 - для максимального тарифу; фіг. 3 - для нормального (напівпікового); фіг. 4 - для пільгового тарифу. При цьому заштрихована частина циклограми відноситься до тієї частини циклу, коли обмотки обтікаються струмом. Тривалість заштрихованої частини позначена tp, а тривалість відсутності струму tc. Загальна тривалість циклу tц =tp+tc. Приналежність указаних ознак до окремих зон позначена додатком до загальних символів. З ура хуванням співвідношень, відповідних вибраному конкретному прикладу, показаних на циклограмах фіг. 2 одержать: 1) t pa tц 2) 3) t pc tц = = a1 am = = 1; a m am t pb tц = a2 ; am a 3 t pa t pb t pc ; > > . am tц tц tц Реалізація способу досягається за рахунок того, що співвідношення тривалості імпульсу, який забезпечує обтікання обмоток лічильника струмом і обертання при цьому його рухомої частини до загальної тривалості циклу відповідає співвідношенню заданого значення тарифу конкретної зони до максимального тарифу. Реалізація способу здійснюється будь-яким відомим виконавчим пристроєм, забезпечює виконання умов наведеннях в формулі винаходу та в опису винаходу. Наприклад, таким пристроєм може бути механічний, електричний, електронній, або комбінований переривач струму і/або напруги, з'єднаній з відповідним блоком управління переключенням режимів. В окремих умовах економічної доцільності виконавчі пристрої декількох лічильників електроенергії з'єднують із одним для всіх блоком управління. Вплив на блок управління може бути здійснено по провідних або безпровідних каналах -від командного пристрою, що розміщений на центральному пункті, або від любого програмованого пристрою, годинника тощо. Техніко-економічний ефект достягається за рахунок: - спрощення схеми управління способом, що забезпечується, зокрема, виключенням спеціального трансформатора струму відпайками; - розширення масштабів можливого зонального використання способу, яке виявляється тим, що зміна співвідношення тарифів по зонах може бути одержана шляхом формування імпульсів різної тривалості без відвідування для виконання вказаної зміни місця установки лічильника; 2 37698 - підвищення рівня надійності і точності, тому що лічильник може працювати в усіх зонах у стандартному режимі частоти обертів; - здешевлення засобу, призначеного для реалізації способу, тому що виключається спеціальний трансформатор струму. Фіг. 1 3 37698 Фіг. 2 Фіг. 3 Фіг. 4 __________________________________________________________ ДП "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) Україна, 01133, Київ-133, бульв. Лесі Українки, 26 (044) 295-81-42, 295-61-97 __________________________________________________________ Підписано до друку ________ 2001 р. Формат 60х84 1/8. Обсяг ______ обл.-вид. арк. Тираж 50 прим. Зам._______ ____________________________________________________________ УкрІНТЕІ, 03680, Київ-39 МСП, вул. Горького, 180. (044) 268-25-22 ___________________________________________________________ 4

Дивитися

Додаткова інформація

Автори англійською

Ryklin Favelii Hryhorovych, Brykalov Oleh Ivanovych, Samara Viktor Viktorovych, Schepak Renazhan Mykolaiovych, Parkhomenko Volodymyr Lukych

Автори російською

Рыклин Фавелий Григорьевич, Брыкалов Олег Иванович, Самара Виктор Викторович, Щепак Ренажан Николаевич, Пархоменко Владимир Лукич

МПК / Мітки

МПК: G01R 11/58

Мітки: визначення, спосіб, тарифом, вартості, диференціальним, електроенергії, оплачується

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37698-sposib-viznachennya-vartosti-elektroenergi-shho-oplachuehtsya-za-diferencialnim-tarifom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб визначення вартості електроенергії, що оплачується за диференціальним тарифом</a>

Подібні патенти