Посуд для теплової обробки харчових продуктів

Номер патенту: 37227

Опубліковано: 25.11.2008

Автори: Косіцин Миколай Олегович, Іванова Ліна Олександрівна

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Посуд для теплової обробки харчових продуктів без води і жирів, що містить металеву ємність, кришку із зігнутим фланцем, частково розміщеним усередині місткості, теплоакумулююче дно у формі диска заввишки 10-20 мм з алюмінієвого ливарного сплаву, що примикає без зазору до днища ємності з можливістю роздільного переміщення теплоакумулюючого дна і місткості, який відрізняється тим, що частина фланця розміщена усередині місткості, вбудована на висоту 10-20 мм і із зазором 1,0-2,0 мм між внутрішньою поверхнею місткості і зовнішньою поверхнею фланця, при цьому теплоакумулююче дно додатково забезпечене диском з гіпсу, зафіксованим усередині алюмінієвого ливарного сплаву.

Текст

Посуд для теплової обробки харчових продуктів без води і жирів, що містить металеву ємність, кришку із зігнутим фланцем, частково розміщеним усередині місткості, теплоакумулююче дно у формі 3 37227 4 що викликає необхідність еквівалентного збільшлікера, зафіксованим усередині алюмінієвого шення періоду роботи посуду з включеним джереливарного сплаву. Виконання частини фланця, лом нагріву. Вказаний посуд має наступні недолірозміщеного усередині місткості вбудованим на ки: конструкцію теплоакумулюючого дна, для висоту 10-20мм і із зазором 1,0-2,0мм між внутрівиготовлення якого необхідний спеціальний імпоршньою поверхні місткості і зовнішньою поверхнею тний прес із зусиллям 600-1200т; перегрів днища фланця знижує втрати теплової енергії скрізь виметалевої місткості в початковий період роботи токи пари при роботі посуду. посуду, який викликає пригар харчових продуктів. Виконання теплоакумулюючого дна, додаткоКрім того, в дану конструкцію посуду введений во забезпеченим диском із зафіксованого усередодатковий елемент у вигляді сітчастого вкладидині алюмінієвого ливарного сплаву, усуває переша, який збільшує трудомісткість виготовлення грів днища металевої місткості, знижує втрати посуду. теплової енергії із зовнішньої поверхні теплоакуНайближча за технічною суттю до пристрою, мулюючого дна в навколишнє середовище і усуває що заявляється, є вибраний як прототип посуд для появу пригару харчових продуктів при роботі посутеплової обробки без води і жирів, що містить меду. талеву місткість, кришку, теплопровідний метал Суть корисної моделі пояснюється кресленням розміщений під днищем ємності з можливістю розна Фіг.1, де зображена конструкція пропонованого дільного переміщення місткості і теплопровідного посуду (розріз). металу, товщина стінки місткості 5-20% товщини Посуд для теплової обробки харчових продуктеплопровідного металу, металевий кожух, що тів без води і жирів містить металеву місткість 1, примикає до теплопровідного металу. [патент UAN кришку 2 із зігнутим фланцем 3, частина якого 48871А Кл. А 47 J 27/00, 27/02, опубл. 15.08.2002, розміщена усередині металевої місткості 1 на вибюл. №8]. соту «h» рівну 15мм і із зазором «1» рівними Недоліками вказаної конструкції посуду є не1,0мм, між внутрішньою поверхнею металевої місобхідність застосування преса із зусиллям вище ткості 1 і зовнішньою поверхнею частини зігнутого 630т для забезпечення жорсткого зв'язку металефланця 3, розміщеного на висоту «h», теплоакувого кожуха і теплопровідного металу; перегрів мулююче дно 4 виконане у формі диска заввишки днища металевої місткості, який приводить до 15мм і включає два види матеріалів. Ме талеву пригару харчових продуктів; надмірні втрати тепоснову теплоакумулюючого дна 4 складає алюмілової енергії в навколишню атмосферу при роботі нієвий ливарний сплав 5. Марка алюмінієвого посуду з боку зовнішньої поверхні теплопровідного сплаву - АК12. Усередині алюмінієвого ливарного шару, що контактує з металевим кожухом, наприсплаву 5, зафіксований диск 7 виконаний з шлікеклад, з нержавіючої сталі, завтовшки 1мм і коефіра. Розміри диска 7 менше аналогічних розмірів цієнтом теплопровідності 17,0Вт/м .К; не встановтеплоакумулюючого дна 4 по висоті і діаметру. лена висота розміщення фланця кришки усередині Гіпс має хімічну формулу 2CaSO4×H2, коефіціметалевої місткості і допустима величина зазору єнт теплопровідності 0,29Вт/м×К, межа міцності 25між внутрішньою поверхнею вбудованої всередину 40 кг/см 2, вогкість не вища 5%. Виготовлення дисїї частині фланця, що приводить до втрати теплока 7 з гіпсу здійснюється відомим методом лиття в вої енергії у вигляді витоку пари в навколишнє металеву форму. Металева місткість 1 виконана з середовище при роботі посуду. нержавіючої сталі, коефіцієнт теплопровідності Відмічені недоліки збільшують витрату теплоякої рівний 17,0Вт/м×К. На металевій місткості 1 вої енергії і викликають пригар харчових продуктів розміщені дві ручки 8, на кришці 2 - одна ручка 9. при роботі посуду. Ливарний алюмінієвий сплав АК12 має коефіцієнт У основу корисної моделі поставлене завдантеплопровідності рівний 168Вт/м×К. Виготовлення ня в створені посуду для теплової обробці харчотеплоакумулюючої о дна 4 з алюмінієвого ливарвих продуктів без води і жирів за допомогою зміни ного сплаву 5 здійснюється відомим методом литконструкції забезпечити зниження втрат теплової тя в металеву форму (ви тяжний кокіль), при якому енергії і усування пригару харчових продуктів. диск 7, виконуючий при литті функцію стрижня, Технічний результат від використання корисфіксується усередині теплоакумулюючого дна 4 з ної моделі полягає в спрощенні і використанні маалюмінієвого ливарного сплаву в період переходу ловідхідної те хнології виготовлення теплоакумуйого з рідкого в твердий стан. Аналогом вказаного люючого дна посуду замість пресування. процесу є технологія виготовлення поршня з алюПоставлена мета розв'язується тим, що посуд мінієвого сплаву АЛ28 з піщано-глинистим стриждля теплової обробки харчових продуктів без води нем у витяжний металевий кокіль [Вейдік А.І., Коі жирів, що містить металеву місткість, кришку із кіль, видавництво «Наука і техніка», Мінськ, 1972, зігнутим фланцем частково розміщеним усередині с.26]. Частина зігнутого фланця 3, контактує з вермісткості, теплоакумулююче дно у формі диска хньою зігнутою частиною металевої місткості 1 без заввишки 10-20мм з алюмінієвого ливарного сплазазору, що забезпечує герметичність посуду при її ву, що примикає без зазору до днища ємності з роботі. можливістю роздільного переміщення теплоакуРозглянемо роботу посуду при виготовленні мулюючого дна місткості. Згідно корисної моделі натуральних продуктів на прикладі виготовлення частина фланця, розміщена усередині місткості, тріски з картоплею, помідорами і цибулею. Тріску вбудована на висоту 10-20мм і із зазором 1,0чистять, промивають у воді, розділяють на шматки 2,0мм між внутрішньою поверхнею місткості і зовмасою 50-75г і солять на смак. Картоплю миють, нішньою поверхнею фланця, при цьому теплоакучистять і подрібнюють часточками або соломкою. мулююче дно додатково забезпечене диском із Цибулю очищають і нарізують кільцями, помідори 5 37227 6 миють і розрізають на декілька частин. Кількість що забезпечує збереження теплової енергії при продуктів, порядок завантаження їх в металеву роботі посуду. Конденсат пари з внутрішньої повеємність, а також термочасові параметри теплової рхні металевої місткості 1 стікає на днищі 6. Тому обробки продуктів вказані в «Технологічній інструпроцес переходу рідини в пару на днищі 6 під дією кції теплової обробки натуральних продуктів без теплової енергії від теплоакумулюючого дна 4 поводи і жирів» (далі «Інструкція»), яка додається до ходить безперервно, а прошарок рідини між пропосуду. дуктами і днищем 6 зберігається протягом всього Після підготовки продуктів до теплової обробперіоду роботи посуду. ки з посуду (Фіг.1), за ручк у 9 знімають кришку 2. Після завершення періоду початкового нагріву Всередину металевої місткості 1 в порядку визнапри тепловій обробці харчових продуктів, регуляченому «Інстр укцією» укладають продукти. На тор подачі газу перемикають на режим «дуже сладжерело нагріву, наприклад, газову плиту, забезбкий нагрів», який забезпечує постійне кипіння печену регулятором подачі газу в режимі, середтонкого шару рідини на внутрішній поверхні днища ній, слабкий, дуже слабкий, встановлюють тепло6 металевої місткості 1. Пара, що утворюється при акумулююче дно 4, потім за ручки 8 металеву цьому, нагріває поверхню продуктів до 100°С, а їх місткість 1. З використанням ручки 9 металеву внутрішню частину до 60-85°С, що приводить до місткість 1 закривають кришкою 2, у якої частина поступового розм'якшення продуктів. Другий перізігнутого фланця 3 при закритій кришці 2 розміщеод теплової обробки продуктів в режимі «дуже на на висоту «h» рівну 15 мм, а нижня циліндрова слабкий нагрів» продовжується протягом часу, частина фланця 3 відокремлена зазором завтовшвказаного в «Інструкції». ки «1», рівними 1,0 мм від внутрішньої поверхні Завершальний період теплової обробки харметалевої місткості 1. Теплоакумулююче дно 4 чових продуктів відбувається при відключеному щільно примикає до днища в металевій місткості джерелі нагріву з використанням теплової енергії, 1, верхня зігнута частина фланця 3 контактує без накопиченої теплоакумулюючим дном 4, виконазазору з верхньою зігнутою частиною металевої ним з алюмінієвого ливарного сплаву 5 і диском 7 місткості 1. Потім включаємо газову плиту і встаз гіпсу. Унаслідок того, що коефіцієнт теплопровідновлюємо регулятор подачі газу в положення «сеності гіпсу в 579 разів менше ніж у алюмінієвого редній нагрів». Вказане положення регулятора ливарного сплаву 5, тепловідведення від теплоподачі газу зберігають в період часу вказаний в акумулюючого дна 4 спрямований у бік днища 4 і «Інструкції». продуктів, розміщених усередині металевої містНаявність в теплоакумулюючому дні 4, викокості 1, а тепловідвелення із зовнішньої поверхні наного з алюмінієвого сплаву 5 з коефіцієнтом теплоакумулюючого дна 4 в навколишнє середотеплопровідності 168Вт/м×К диска 7, виконаного з вище істотно сповільнене. Таким чином, в пропогіпсу з коефіцієнтом теплопровідності рівним нованій конструкції посуду досягається зменшення 0,29Вт/м×К, усуває можливість перегріву днища в втрат теплової енергії із зовнішньої поверхні тепметалевій місткості 1. Відсутність перегріву днища лоакумулюючого дна 4. 6 дозволяє зберігати між ним і продуктами прошаПісля завершення заключного періоду теплорок з рідини, яка виділяється з натуральних волової обробки харчових продуктів з вимкненим джегозмістових продуктів у вигляді гігроскопічної води релом нагріву, тривалість якого вказана в «Інструі кислотного соку в початковий період теплової кції», харчові продукти готові до вживання. За обробки. Цей прошарок з рідини перешкоджає ручку 9 з металевої місткості 1 знімають кришку 2, прямому контакту продуктів з днищем 6 і тим саа готовий харчовий продукт у вигляді тріски з кармим ліквідовує умови для пригару при роботі потоплею, помідорами і цибулею розкладають по суду. Вказана рідина у міру її накопичення і нагріву тарілках. При подачі на стіл тріску поливають 6% оцтом і посипають зеленню петрушки. від теплоакумулююого дна 4 до 100°С переходить Використання в пропонованій конструкції пов пару. Ця пара підіймається вгору через шар продуктів, розміщений усередині металевої місткості суду знімного теплоакумулюючого дна 4, яке складається з ливарного алюмінієвого сплаву 5 і диску 1, при цьому нагріває продукти. Охолоджена пара 7 з гіпсу, дозволило замінити операції пресування конденсується на внутрішній поверхні кришки 2 і із зусиллям вище 630т, на виготовлення теплона верхній частині внутрішньої поверхні металевої акумулюючого дна 4 простішим і маловідхідним місткості 1. Розміщення частини фланця 3 усередині металевої місткості 1 на висоту «h», рівну 15 методом лиття у витяжний кокіль. Наприклад, якщо виготовляти теплоакумулюче дно пресуванням мм і із зазором «1», який дорівнює 1,0мм між внутз алюмінієвого сплаву А01 М, що деформується, з рішньою поверхнею металевої місткості 1 і зовнівикористанням як заготівку листового прокату, у шньою циліндровою поверхнею частини фланця 3 відходи йде 15-25% заготівки. При литті у витяждозволяє прискорити конденсацію пари у вказаному зазорі. Це запобігає можливості витоку пари з ний кокіль відливка заготівки не має літникової системи, тому у відходи (стружку) йде 5-10% від посуду, оскільки конденсат з рідини, що утворюмаси заготівки в період її механічної обробки. ється в зазорі «1» рівному 1мм, виконує функцію водяного затвора, перешкоджаючого витоку пари, 7 Комп’ютерна в ерстка А. Крижанівський 37227 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Dish for thermal treatment of food products

Автори англійською

Ivanova Lina Oleksandrivna, Kositsyn Mykolai Olehovych

Назва патенту російською

Посуда для тепловой обработки пищевых продуктов

Автори російською

Иванова Лина Александровна, Косицын Николай Олегович

МПК / Мітки

МПК: A47J 27/00

Мітки: обробки, харчових, посуд, теплової, продуктів

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-37227-posud-dlya-teplovo-obrobki-kharchovikh-produktiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Посуд для теплової обробки харчових продуктів</a>

Подібні патенти