Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Торцевий асинхронний електродвигун з вільним ротором кільцевої форми із струмопровідного матеріалу, що містить один або два кільцеві статори з розподіленими обмотками на їх торцевих поверхнях з боку ротора, прокладеними в пазах під кутом нахилу до радіуса від 0° до 90°, який відрізняється тим, що зовнішній радіус ротора не менший за зовнішній радіус статорів, а пази в статорах прокладено так, що точки їх осей, найближчі до центра статора, визначають коло, зване ділильним, радіус якого RO знаходять із співвідношення:

(1)

де при а при                              

- радіус ротора внутрішній;  - радіус статора внутрішній;  - радіус статора зовнішній.

2. Електродвигун за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішній радіус ротора більший за внутрішній радіус статора, причому відношення внутрішнього радіуса ротора до зовнішнього радіуса статора вибирають в інтервалі від  до 1, при цьому як ротор може бути використаний алмазний відрізний круг з внутрішньою різальною крайкою.

3. Електродвигун за п. 1, який відрізняється тим, що внутрішній радіус ротора може бути меншим за внутрішній радіус статора, а відношення внутрішнього радіуса статора до зовнішнього радіуса статора вибирають в інтервалі від  до 1, причому ротор може бути використаний як робоче колесо відцентрового насоса.

Текст

1. Торцевий асинхронний електродвигун з вільним ротором кільцевої форми із струмопровідного матеріалу, що містить один або два кільцеві статори з розподіленими обмотками на їх торцевих поверхнях з боку ротора, прокладеними в пазах під кутом нахилу до радіуса від 0° до 90°, який відрізняє ться тим, що зовнішній радіус ротора не менший за зовнішній радіус статорів, а пази в статорах прокладено так, що точки їх осей, найближчі до центра статора, визначають коло, зване ділильним, радіус якого RO знаходять із співвідношення: 2 3 34551 4 торцевих поверхнях з боку ротора, прокладеними RРВ>RСВ (як ротор застосовано робоче колесо відв пазах під кутом нахилу до радіуса від 0° до 90°, центрового насоса); на Фіг.4 показана схема роззгідно корисної моделі зовнішній радіус ротора не міщення паза на торцевій поверхні статора. менший за зовнішній радіус статорів, а пази у стаЕлектродвигун містить вільний ротор 1, нижній торах прокладено так, що точки їх осей, найближчі статор 2, верхній статор 3. На торцевих поверхнях до центра статора, визначають коло, зване ділистаторів 2 і 3, звернених до вільного ротора 1, розльним, радіус якого RO знаходять із співвідношенташовані розподілені обмотки 4 в пазах 5 під кутом ня: нахилу до радіуса. Кут на хилу пазів 5 виходить в результаті розташування за схемою, приведеною 4a 4 - 1 (1) на Фіг.4. Вісь АС паза 5 ВС є дотична до ділильноRO = RCЗ , 2 -1 го кола радіуса RO, який визначається із співвід4a ношення (1). RРВ Торцевий асинхронний електродвигун з вільде при при RРВ > RСВ = a ,а RСВ ним ротором працює таким чином. Обмотки статорів 2 і 3 вмикають у мережу (наприклад, трифазну RРВ RРВ RСВ, то робоча зона визначається кільцем із Стабілізація просторового положення вільного радіусами RРВ та RСН, тобто ширина кільця ротораротора полягає в тому, що ротор, що обертається, 1 менше ширина за ширину кілець статорів 2 і 3. при дії на нього зовнішніх сил, що створюють зсув Це зручно, наприклад, при використанні як ротора його центра мас, повинен чинити опір цьому зсуву, алмазного відрізного круга з вн утрішньою ріжучою а при знятті зовнішньої сили - повертатися в покрайкою (див. Фіг.1). Якщо RРВRСВ (як ротор застосований алмазний відрізрізняються від радіусів статорів на 2-7%. Таким ний круг з внутрішньою ріжучою крайкою); на Фіг.2 чином, розміри робочої зони дещо більша, ніж - горизонтальна проекція (верхній індуктор не поплоща статорів 2 і 3. Ця поправка легко визначаказаний); на Фіг.3 показана фронтальна проекція ється експериментальне і робить великий вплив торцевого електродвигуна з вільним ротором при на процес. Відповідно до [3], чим точніше підібра 5 34551 6 но робочу зону, тим стійкіше обертання і більше тання, параметр a потрібно вибирати в інтервалі: потужність, оскільки, що обертаючий момент, пря1 < a РСВ. В межах буде рости, опір ротора 1 зсуву збільшуватиметьробочої зони паз 5 має довжину ВС. AC - вісь паза ся, але обертаючий момент зменшуватиметься, 5. Як видно з Фіг.4, кут нахилу паза 5 ВС до радіуоскільки площа кільця ротора 1, за інших рівних са є величина змінна, і будувати паз по кутах його умов, стає меншою. Якщо а прагне до одиниці, то нахилу недоцільно. Оскільки пази 5 ВС на статорі стабілізуюча сила Fr прагне до свого найбільшого 2 чи 3 розташовано симетрично центра, то вісь АС значення, але обертаючий момент прагнутиме до будь-якого паза матиме одну точку, найближчу до нуля. центра. Ці точки лежать на колі одного радіуса RO, Джерело інформації: яке ми назвали ділильним. Осі пазів 5 AC є дотич1. Лопухина Е.М., Соміхина Г.С. Асинхронні міними до цього кола. кромашини з порожнистим ротором. М., «Енергія», З прямокутного трикутника DОАС (див. Фіг.4) 1967. - 488с. маємо: 2. Ігнатов В.А., Вільданов К.Я. Торцеві асинхR2 - R 2 R2 -R2 ронні електродвигуни інтегрального виготовлення. o o PH PВ cos YH = ; cos YВ = - М.: «Енергоатоміздат», 1988 - 304с. R PH RPВ (3) 3. Ерошин С.С. Визначення сил, що діють на Підставивши вирази (3) в рівняння (2), і викокільцеву пластинку, що знаходиться в магнітному навши елементарні перетворення, отримаємо полі, що обертається. // Збірник наукових праць співвідношення (1). Східноукраїнського державного університету, СеУмова рівності нулю дестабілізуючої сили Ft , рія Машинобудування. - Відавніцтво СУДУ. - Лувиконується не при будь-яких співвідношеннях ганськ 1998. - С.13-21. розмірів ротора 1 і статорів 2 і 3. З (1) витікає, що 4. Єрошин С.С. Концепція створення машин і приладів з прямім приводом робочих органів без 1 a³ 2 . А якщо RO = RСВ, то a механічних опор //ISSN 1729-4959, Машинознавстякщо RO ³ 0 , то во, 2007, №2(116). C.27-32. = 1. Таким чином, щоб забезпечити стійке обер 7 Комп’ютерна в ерстка М. Мацело 34551 8 Підписне Тираж 28 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Butt asynchronous electric motor with a free rotor

Автори англійською

Yeroshyn Serhii Serhiiovych, Avhust Villi Vilhelmovych, Miroshnyk Serhii Oleksandrovych

Назва патенту російською

Торцевой асинхронный электродвигатель со свободным ротором

Автори російською

Ерошин Сергей Сергеевич, Август Вилли Вильгельмович, Мирошник Сергей Александрович

МПК / Мітки

МПК: H02K 41/025, H02K 17/02

Мітки: вільним, ротором, асинхронний, торцевий, електродвигун

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-34551-torcevijj-asinkhronnijj-elektrodvigun-z-vilnim-rotorom.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Торцевий асинхронний електродвигун з вільним ротором</a>

Подібні патенти