Завантажити PDF файл.

Текст

\ МІЖ 6Н OIL 43/02 ИАГНІІНО ГО НОЛЯ Ь инахі д ві д нос ит ьс я до тех ноло гії вигото вл е ння вимі р ю вал ь них пр истр ої в, а са ме пр ис т ро ї в, що вим і р юют ь І нд у кці ю ма гні т но го по л я. Б І Д ОНІ д ат ч ики ма гні т но го по л я - ма гні т ор е з ист о р и (М Р; Із с пл а ві в а б о на пі впр о ві д н и кі в, я кі р о з т а шо ва ні на д і е л е кт р ич ні * пі д кл а д ці , І ко нстру кт ивно утво рю ют ь с исте му послідо вно з'єд на них МР- еле ме нтІв ^н.М .В икул ин, л.Ф .Н икул ина» В .п.ига фее в. Гал ьва но магнит ные пр иб оры. М . ; Р а д ио и с в яз ь .- 1 9 8 3 ,- С Л6 ) . Одна к, ці датч ики ма ют ь не дос тат ню чут л ивість , пас ивну фу нкці ю пі дкладки♦ Найбі льш бл из ьким д о за про по но ва но го дат ч ика є дат ч ик ма гні т но го по ля, що мі ст ит ь чут л ивий еле ме нт 9 на пі впр овід ника7/ 7S A, р озт а шова но го на пі дкл ад ці , ко нт а кт и І стр у мо пі дво д и ^ іір о ко шин В . и . , Я р мол о вич В .А #І В асил ь єв Й . И ., Гу са ко ва С .Ь. т вер д от е л ьны е да т ч ики на э ффе кт е л о лл а. Ь сб . Вз а имо де йст вие изл уч е ний с т ве рд ы м те ло м . Те з ис ы II ме жд. ко нф. М инс к.- 1 99 7 .Та кий д атч ик є с кл ад ні шим у вигото вл е нні , пре дста вляє с об о ю еле ме нт Аол ла з Ъ ко нта кт а м и І до дат ко вими ко нце нт рат ора ми ма гніт ного пото ку , чутл иві ст ь його є о б ме же но ю , Ь о с но ву вина ход у пост авле но за вда ння - с твор ит и датч ик магніт ного поля, в якому шляхом введення додаткових елементів та вибору матеріалу заб ез печ у єт ьс я під вище ння чут л иво сті . пос та вле не за вда ння вир і шу єт ьс я т им, що в да тч ику ма гніт но го пол я, що мі ст ит ь ч ут л ивий е л е ме нт з на пі впр о від ника а нт имо ні д у І нд і ю, р о зт ашо ва ний на під кл а д ці, до яко го п1 д и е д на н1 ко нта кт и І ст ру мо пі дво д и , з г і д н о з в и н а х о д о м під кладка вико нана з кільцеподіб ного , фе р ит у , а ч ут л ивий е ле ме нт вико на ний з п нит ко по ді б них кр ис та лі в, рад іал ьно вста но вл е них на,.пі д кл ад ці 1 по слі до вно з и ед на них стр у мо під водами між собо ю. В икор ис та ння п шту к по слід о вно зи ед на них нит ко поді б них кр ист алі в що представляють собою витягнуті HP з 2-а контактами кожен, дозволяв підвищити багатократно чутливість датчика» оскільки практично не Існує обмежень на їх КІЛЬКІСТЬ , те хнологія їх виготовлення в набагато простіша, ніж елементів лолла, оскільки не Існує проблеми холдЕвських контактів, що особливо важливо для мікрокристалів, якими в ниткопо діб ні кристали. Окрім цього, встановлення МР на кільцевому фериті дозволяє сумістити функції підкладки І концентратора магнітного по току, що також підвищує чутливість датчика І дозволяє прикріплювати його до полюсів магніту за рахунок намагнічування фериту. На фіг Л зображено датчик магнітного поля, а на фіг.г приведено його градуювальну характеристику, де І - ниткоподібний кристал чМР;, с - контакти, '3 - струмопідводи, 4 - місця зм еднань струмопІдводЕв, ъ кільцевий ферит, 6 - вивідні провідники, У - залежність приросту напруги на датчику при стабілізованому струмі живлення від Індукції магнітного поля. датчик магнітного поля містить чутливий елемент, виконаний з п ниткоподібних кристалів антимоніду Індію {1п$Ь ; - ї, э контахтами-г, що пере ходять в струмопідводи - 3, вони радіально встановлені на кільцевому фвраті - Ь І послідовно з иеднан1 між собою з допомогою струм опідводів І в точка х - Ч. В ИВІД НІ провідники - 6 с лужать для пІд иеднання датчика до вимірювальної схеми, або до омметра* датчик виготовляють слідуючим чином, до кінців ниткоподібних кристалів JnS6 - 1 методом Імпульсного приварювання золотого мікро дроту створюють контакти - d, що переходять в струмопідводи - ->, створюючи таким чином магніторезистори. Розташовують їх радіально на кільцевому фериті - Ь , прикріплюючи до поверхні клеем, одііснюють послідовне з"еднання МР пайкою струмопідводів в точках - 4. Ниткоподібні кристали - І були виготовлені у вигляді литого у капілярах мікродроту довжиною іі-4 мм, опором R H0M -1-2 Ом. їх кількість при випробуваннях складала Іи-^и штук. датчик працює таким чином. Систему послідовно зиєднаних п елемен тів , розта шовани х радіально на кільцеподібному///?-^ фериті 5 пІд"еднують з допомогою провідників б до вимірювальної схеми, нада ючи стабілізований струм живлення Цо-І00 мА^ І вимірюючи спад напруги на датчику UQ » градуюють його в магнітному полі, тобто будують залежність приросту напруги ДІ/-£/-£/о від задаваних значень Індукції магнітного поля Б (фіг,*;, крива 1). При вимірюваннях використовують градуювальну характеристику фіг.2. Можливе теж вимірювання величини опору датчика цифровим приладом Б7-І6 А. Збільшення КІЛЬКОСТІ магніторезисторів - і приводить до збільшення чутливості датчика, яка може перевищувати І Ь в полях 0,4 хл. б Фіг 46тори; Заршпба СС Венгер £ ф /7е/?ех Л st

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Magnet field sensor

Автори англійською

Varshava Slavomyr Stepanovych, Venher Yevhen Fedorovych, Pelekh Liubov Mykolaivna, Prokhorovych Anatolii viktorovych

Назва патенту російською

Датчик магнитного поля

Автори російською

Варшава Славомир Степанович, Венгер Евгений Федорович, Пелех Любовь Николаевна, Прохорович Анатолий Викторович

МПК / Мітки

МПК: H01L 43/06

Мітки: магнітного, датчик, поля

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-33149-datchik-magnitnogo-polya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Датчик магнітного поля</a>

Подібні патенти