Завантажити PDF файл.

Текст

МПК в Л 62 С 37/08 СИРИНКЛЕРНІІГПРОШУВЛЧ Винахід належить до пожежної техніки, а саме до спринклерних зрошувачів. Відомий спринклерний зрошувач [1], що містить корпус з випускним отвором і розпорошуючу розетку, а також легкоплавкий замок, засіб контролю стану спринклерної о зрошувача і подачі автоматичного сигналу для теку пожежного насоса при розтинанні спринклерного зрошувача, резистори, контакти, що перемикаються, керуючі тяги, корпус засобу контролю у вигляді двох півдпеків, герконовнй контакт, а також керуючий маїніт. Недоліком спринклерного зрошувача є мала швидкодія. З відомих, найбільш близьким по технічній суттєвості щодо заявляемого, є спринклерний зрошувач [2], що містить корпус з випускним отвором і розпорошуючу розетку, а також клапан, фіксатор, термочутлпвпй елемент та джерело струму. При цьому, вихідний отвір перекритий клапаном, идо зафіксований крихким фіксатором, виконаним у вигляді пустотілого циліндра. Засіб для зруйнування фіксатора вкшочас термочутливий елемент, з'єднаний електричним ланцюгом до джерела струму. Недоліком спринклерного зрошувача, обраного у виїляді протопіп}, є обмежена швидкодія, зумовлена тим, що для утримання клапана, який знаходиться під постійним тиском водії, крихкий фіксатор, виконаний у вигляді пустотілого циліндра, повинен мати міцні стінки, для зруйнування яких використовує [ься термоч\ ілпвий елемент з матеріалу з ефектом пам'яті форми, що повинен мати велику масу, що приводить до збільшення часу його прогріву, а отже обмежує швидкодію спринклерного зрошувача. До основи винаходу поставлена задача збільшення швидкодії ; спринклерного зрошувача. ' Поставлена задача досягається тим, що спринклерний зрошувач, п\о містить корпус з випускним отвором і розпорошуючу розетку, згідно винаходу додатково споряджений мембраною, термочутлпвим елементом, підсіїлювачем-перетворювачем, електронним к: почем, джерелом струму, піропаїроном. при цьому мембрана встановлена в корт сі на виході впщскного огвор\. іііропатрон встановлений в корпусі під кутом до осі симетрії випускного отвору і електрично з'єднаний з виходом електронного ключа, один з входів якого з'єднаний з ВИХОДОМ джерела струму, а другий вхід -з виходом підсилювача-перетворювача, вхід якого з'єднаний з виходом гермочутлпвого елемента. Суттєвість винаходу пояснюється кресленням, де на фіг. представлена схема спринклерного зрошувача. Спринклерний зрошувач місій і ь корпус 1 з випускним отвором 2. розпорошуючу розетку 3, мембрану 4, термочутлпвпп елемент 5, підсплювачперетворювач 6, електронний ключ 7. джерело струму 8. піропатрон 9. Мембрана 4 встановлена в корщсі 1 на виході випускного отвору 2. Піропатроп 9 встановлений в корпусі 1 під кутом до осі симетрії шшчскного отвор\ 2 і електрично з'єднаний з виходом електронного ключа 7, один з входів якого з'єднаний з впходом джерела струму 8, а другий вхід - з впходом підсилювача-перетворювача 6, вхід якого з'єднаний з виходом термочутливого елементу 5. Спринклерний зрошувач працює наступним чином. При виникненні пожежі і підвищенні температури навколишнього середовища до порогового значения з виходу гермочутливого елементу 5 через підсплювач-перетворювач 6 видається сигнал на один з входів електронного ключа 7. внаслідок чого через електронний ключ 7 від джерела струму 8 на піропатрон 9 подасться електричний сигнал для його запуску. При запуску піропатрона 9 руйнується мембрана 4, що визволяє випускний отвір 2. Вогнегасна рідина через випускний отвір 2 поступає на розетку 3 і розпорошує гься. В пристрої - прототипі час спрацювання спринклерного зрошувача визначається тим. що крихкий фіксатор повинен бути достатньо мішшм для утримання клапана під постійним тиском води. А для зруйнування крихкого з фіксатора необхідно додати достатнє меканічне зусилля, що зумовлює збільшення маси термочутлпвого елементу, який повинен бути нагрітий до певної температури, при якій відбувається повернення його форми. В прнсірої, що пропонусіься. відсутні елем енти з великою масою, ідо вимагають значного часу д;ія їхнього прогріву. Швидкодія визначається тим. що електронний ключ і підсплювач-перетворювач є безінерційними елем ентами, а ч ас спрацюв ання піропатрона і напів пров ідникового термочч гливого елементу не перевищує одиниць секунд. Таким чином, введення додаткових елементів і зв'язків, обумовлених ними, дозволяюіь підвищити швидкодію спринклерного зрошувача. ДЖЕРЕЛА ІНФОРМАЦІЇ 1 Чистяков Н.Н.. Коган Ю.Ш., Кирюханцев Е.Е. Противопожарное водоснабжение зданий.- М.: Сгрошпдат, 1990. 176 с. 2 А. с. СССР .Чо 1261676 МКІІ4 А 62 С 37/08 Запорно-пусковое >сіроііство. / Бочков Л. Г.. Орлов К. Н., Цат\рян А. Ц. - .V 3632445/29-12, Заявлено 31.03. 83; Опубл. 07.10. 86., Бюл. № 37.- 2 с. СПРИНКЛЕРНИЙ ЗРОШУВАЧ Фіг. Автори: Абрамов Ю.О. Єлізаров В.В. Карлаш С.П. Откідач Д.М. Петухова О.А. Грицина І.М.

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Sprinkling irrigator

Автори англійською

Abramov Yuriy Oleksiyovych, Yelizarov Valerii Viktorovych, Karlash Serhii Petrovych, Otkidach Dmytro Mykolaiovych, Petukhova Olena Anatoliivna, Hrytsyna Ihor Mykolaiovych

Назва патенту російською

Спринклерный ороситель

Автори російською

Абрамов Юрий Алексеевич, Елизаров Валерий Викторович, Карлаш Сергей Петрович, Откидач Дмитрий Николаевич, Петухова Елена Анатольевна, Грицина Игорь Николаевич

МПК / Мітки

МПК: A62C 37/08

Мітки: спринклерний, зрошувач

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-31944-sprinklernijj-zroshuvach.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спринклерний зрошувач</a>

Подібні патенти