Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб оцінки ефективності лікування сальмонельозу, що включає визначення клінічних ознак і клініко-біохімічних показників крові, який відрізняється тим, що додатково визначають співвідношення активності сукцинатдегідрогенази і лактатдегідрогенази нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові хворого - дегідрогеназний коефіцієнт, та при його значенні 1,16±0,01 діагностують норму, а при значенні його нижче 1,09 діагностують різні ступені пригнічення неспецифічної імунної відповіді.

Текст

Спосіб оцінки ефективності лікування сальмонельозу, що включає визначення клінічних ознак і 3 29668 4 захворювання служить тестом для визначення G. Astaldi і L. Verga: СЦП=(1а+2b+3с+4d):100, де ступеня метаболічної дисрегуляції і пригнічення буквами позначається кількість нейтрофільних неспецифічного імунітету, оскільки система нейтгранулоцитів - НГ з кожних ста клітин з певним рофільних гранулоцитів є важливою складовою ступенем активності речовин: а - перший ступінь, в неспецифічного захисту організму, а нейтрофіли цитоплазмі НГ містяться одиничні гранули продукграють провідну роль у розвитку і підтримці запатів реакції або взагалі не визначаються; b - другий льної реакції, здатні швидко підвищувати інтенсиступінь, гранули продуктів реакції займають в цівність метаболізму і можуть використовуватися як лому не більше половини цитоплазми клітин, зокмаркер інтенсивності запальних реакцій; зміни їх рема клітини з блідим дифузним фарбуванням; с функціонально-метаболічної активності мають третій ступінь, лейкоцити з вираженими включеннеспецифічний характер та є об'єктивним критерінями продуктів реакції - більше половини цитоплаєм для оцінки стану ефекторної ланки імунітету; зми; d - четвертий ступінь, коли гранули продуктів сукцинатдегідрогеназа - СДГ є ключовим ферменреакції займають всю цитоплазму. том циклу трикарбонових кислот Кребса, бере Далі визначають дегідрогеназний коефіцієнт участь у дегідруванні Янтарної кислоти у фумаропо співвідношенню активності сукцинатдегідрогеву, безпосередньо пов'язаний з аеробним метабонази і лактатдегідрогенази нейтрофільних гранулізмом глюкози, міститься в мітохондріях, а дослілоцитів периферичної крові хворого, та при його дження її активності дозволяє оцінити значенні 1,16±0,01 діагностують норму, а при зниінтенсивність окислювального фосфорилування і, женні значення даного дегідрогеназного коефіцієтим самим, дати характеристику функціонального нту нижче 1,09 діагностують різні ступені пригністану клітини; лактатдегідрогеназа каталізує обочення неспецифічної імунної відповіді. ротну реакцію окислення L-молочної кислоти в Запропонований спосіб був апробований у 75 піровиноградну і є одним з ключових ферментів з 155 хворих на гастроінтестинальну форму сальанаеробного гліколізу, що забезпечує успішне фумонельозу середнього ступеня тяжкості у віці 16нкціонування нейтрофіла в несприятливих умовах 70 років. Хворих включали в дослідження рандомітканинної гіпоксії. зовано у міру надходження в стаціонар, діагноз Одночасне вивчення активності СДГ і ЛДГ допідтверджували бактеріологічним дослідженням зволяє визначити характер і спрямованість метавипорожнювань. Першу гр упу склали 38 хворих, болічних зрушень в нейтрофілах по одних з осноякі одержували комплексну терапію, засновану на вних ферментів окислювального фосфорилування загальноприйнятих правилах; другу гр упу - 71 хвоі анаеробного гліколізу і зробити висновок про те, рий, що одержували загальноприйняте лікування і як протікає захворювання, припустити можливий 1-2 етіотропних препарату (поліміксин, левоміцерозвиток ускладнень, а також провести корекцію тин, тетрациклін, фуразолідон, офлоксацин, циплікувальної тактики. рофлоксацин); третю груп у - 46 хворих, яким на Спосіб полягає в наступному. додаток до загальноприйнятої терапії додавали Для дослідження у хворого здійснюють забір пробіотик Ентерол-250 (Saccharomyces boulardii; венозної крові в кількості 2мл, куди додають 2 краБіокодекс, Франція по 1 пакетику 2-3 рази на день плі гепарину. протягом 3-5 днів. Тривалість основних клінічних Для визначення СДГ в пробірку послідовно симптомів хвороби досліджених груп представлені підливають 0,04мл гепаринизованої крові, 0,25мл в таблиці 1. розчину нітросинього тетразолію і 0,25мл сукцинаВивчаючи дегідрогеназний коефіцієнт у здороту натрію. вих донорів, було виявлено, що його величина Для визначення активності ЛДГ в пробірку подостатньо постійна і в середньому складає слідовно підливають 0,04мл гепаринизованої кро1,16±0,01-n=50 з коливаннями окремих величин в ві, 0,02мл розчину азиду натрію, 0,4мл розчину діапазоні від 1,09 до 1,23. лактату натрію, 0,5мл розчину нітросинього тетраПід час надходження до стаціонару до початку золію, 0,5мл гемодезу і 0,1мл розчину нікотинаделікування у хворих всіх гр уп запропонований дегінилдинуклеатиду. дрогеназний коефіцієнт складав 0,83±0,01-n=39. Вміст пробірок перемішують і інкубують в терВ таблиці 1 наведено тривалість - доба основних клінічних симптомів і показники дегідрогеназмостаті притемпературі 37°С протягом однієї гоного коефіцієнту нейтрофільних гранулоцитів в дини, струшуючи пробірку кожні 15-20 хвилин. Пісдинаміці захворювання в різних групах хворих на ля закінчення часу інкубації вміст пробірок центрифугують протягом 3 хвилин при сальмонельоз (М±m). Отримані результати свідчать про швидше 1500об/хвил. Потім надосадову рідину зливають, з відновлення інтенсивності аеробного обміну у хвоосаду формених елементів готують мазки на нарих на сальмонельоз тих гр уп, де відмічалися очному склі. Мазки висушують при кімнатній темкращі результати лікування. Показники дегідрогепературі і фіксують метанолом. При необхідності можна дофарбувати ядра лейкоцитів 0,5% розчиназного коефіцієнта у хворих всі х гр уп змінювалися однонаправлено. Рівень запропонованого коеном метилового зеленого в метанолі. фіцієнта нормалізувався швидше у хворих, що Мазки мікроскопують під масляною іммерсією. одержували традиційне лікування, ніж при викориІнтенсивність відкладення гранул формазану в станні антибактеріальних препаратів, хоча вірогідцитоплазмі нейтрофілів вказує на активність відповідного ферменту. но відрізнявся від норми, перевищуючи її тільки в періоді ранньої реконвалесценції. Понад усе зросДля кількісної оцінки активності СДГ і ЛДГ у тання показників дегідрогеназного коефіцієнта кожному конкретному випадку обчислюється севідмічалося в 3-їй групі хворих, що одержували редній цитохімічний показник - СЦП за формулою 5 29668 6 ентерол-250, перевищивши нормальні значення-ні калу виділена культура Salmonella enteritidis. контроль вже через добу після початку терапії. Клінічний діагноз: сальмонельоз, гастроінтестинаВ період ранньої реконвалесценції в цій же льна форма, середнього ступеня тяжкості групі відмічалося подальше зростання дегідрогеSalmonella enteritidis. Проведене лікування: проназного коефіцієнта, що свідчить про нормалізацію мивання шлунку і кишечнику під час надходження метаболізму нейтрофілів, а, отже, зниженні ступедо стаціонару, дієта, регідрон 2,0л/доб, трисоль ня ендогенної інтоксикації та ефективності терапії, 1,5л в/в краплинно одноразово, левоміцетин що проводиться. 2,0г/доб. і фуразолідон 0,4г/доб. шестиденним Запропонований спосіб оцінки ефективності курсом, но-шпа, аспірин. лікування хворих на сальмонельоз ілюструється Приклад 3. наступними клінічними прикладами. Хворий В., 22 років. Захворів гостро: підвиПриклад 1. щення температури тіла до 39,5°С, озноб, слабХворий Н., 36 років. Захворів гостро: слабкість, кість, нездужання, головний біль, переймоподібний нездужання, озноб, головний біль, підвищення середньоінтенсивний біль в припупковій ділянці і температури тіла до 39,0°С, нудота, одноразова гіпогастрії, часте водянисте випорожнення з доміблювота, переймоподібний середньоінтенсивний шкою зелені і слизу, смердюче. Госпіталізований біль в припупковій ділянці і нижніх відділах живота, на перший день хвороби: загальний стан середчасте водянисте випорожнення з домішкою зелені нього ступеня тяжкості, свідомість ясна, живіт м'яі слизу, смердюче. Госпіталізований в перший кий, болючий при пальпації в мезогастральній дідень захворювання. При госпіталізації: загальний лянці і нижніх відділах, випорожнення рідке, стан середнього ступеня тяжкості, свідомість ясна, водянисте з домішкою зелені і слизу до 15 разів; живіт м'я кий, болючий при пальпації в мезогастрапульс 95 ударів в хвилину, ритмічний, артеріальльній і гіпогастральній ділянках, випорожнення ний тиск 110/75мм рт.ст., ді урез достатній. Загальрідке, водянисте з домішкою зелені і слизу до 10 ний аналіз крові: Нb - 139г/л, кількість лейкоцитів разів; пульс 106 ударів в хвилину, ритмічний, тони 5,4´109/л, лейкоцитарна формула: еозинофіли серця приглушені, артеріальний тиск 95/65мм 0%, паличкоядерні - 40%, сегменто-ядерні - 49%, рт.ст. Загальний аналіз крові від 13.05.92p.: Hb лімфоцити -10%, моноцити - 1%, ШОЕ - 10мм/год. При бактеріологічному дослідженні калу виділена 146г/л, кількість лейкоцитів - 7,0´109/л, ШОЕ 7мм/ч. При бактеріологічному дослідженні калу культура Salmonella enteritidis. Клінічний діагноз: виділена культура Salmonella enteritidis. Клінічний сальмонельоз, гастроінтестинальна форма, середіагноз: сальмонельоз, гастроінтестинальна форднього ступеня тяжкості (Salmonella enteritidis). ма, середнього ступеня тяжкості - Salmonella enПроведене лікування: промивання кишечнику під teritidis. Проведене лікування: промивання шлунку час надходження до стаціонару, дієта, регідрон і кишечнику під час надходження до стаціонару, 2,0л/доб., ентерол-250, но-шпа, аспірин. дієта, регідрон 1,5л/доб., но-шпа, аспірин. Клінічне значення дегідрогеназного коефіцієнПриклад 2. та для окремих пацієнтів відображено в таблиці 2. Хвора Л., 20 років. Захворіла гостро: озноб, В таблиці 2 наведено тривалість (доба) основслабкість, нездужання, головний біль, підвищення них клінічних симптомів і показники дегідрогеназтемператури тіла до 38,5°С, нудота, блювота до 4 ного коефіцієнта нейтрофільних гранулоцитів в разів рідким вмістом шлунку і залишками з'їденої динаміці захворювання у даних хворих на сальмонапередодні їжі, переймоподібний середньоінтеннельоз (М±m). сивний біль в припупковій ділянці і епігастрії, часте Запропонований спосіб оцінки ефективності водянисте випорожнення з домішкою зелені і слилікування сальмонельозу і визначення стану незу, смердюче. Госпіталізована на перший день специфічного імунітету шля хом додаткового визахворювання: загальний стан середнього ступеня значення метаболічного профілю нейтрофілів петяжкості, свідомість ясна, живіт м'я кий, болючий риферичної крові дозволяє швидко і об'єктивно при пальпації в мезогастральній і епігастральній оцінити ступінь тяжкості, виразність синдрому, ділянці, випорожнення рідке, водянисте з домішінтоксикації, ефективність терапії, що проводиться, кою зелені і слизу до 10 разів; пульс 110 ударів в прогнозувати перебіг і результат захворювання. хвилину, ритмічний, тони серця приглушені, артеДаний спосіб достатньо простий і може бути ріальний тиск 100/75мм рт.ст., ді урез достатній. застосований для проведення в клінічній лабораЗагальний аналіз крові: Нb - 145г/л, кількість лейторній практиці. коцитів -9,1´109/л, лейкоцитарна формула: еозинофіли - 1%, паличкоядерні - 17%, сегментоядерні - 59%, лімфоцити - 22%, моноцити - 1%, ШОЕ - 2мм/год. При бактеріологічному досліджен 7 29668 8 Таблиця 1 Спосіб оцінки ефективності лікування сальмонельозу Група Ознака Лихоманка Інтоксикація Біль в животі Діарея Ліжко-день СДГ/ЛДГ нейтрофільних гранулоцитів у динаміці СДГ/ЛДГ нейтрофільних гранулоцитів у реконвалесценцію 1-а група (n =38) 2,27±0,16 (3) 2,55±0,12 (2) 2,41±0,17 (2, 3) 3,32±0,14 (2, 3) 8,75±0,22 (2) 1,0±0,02 (2, 3) 1,32±0,02 (2, 3) 2-а група (n =71) 2,25±0,13 (3) 3,89±0,15 (1, 3) 4,14±0,21 (1, 3) 4,96±0,20 (1, 3) 10,55±0,30 (1, 3) 0,95±0,02 (1, 3) 1,08±0,02 (1, 3) 3-я група (n =46) 1,31±0,07 (1, 2) 2,41±0,16 (2) 1,76±0,15 (1, 2) 2,63±0,18 (1, 2) 8,79±0,26 (2) 1,28±0,02 (1, 2) 1,57±0,02 (1, 2) Примітка: цифра в дужках відповідає номеру групи, з показником якій відмічається вірогідність відмінностей на рівні Р

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method for evaluation of salmonellosis treatment efficiency

Автори англійською

Kozlovskyi Oleh Anatoliievych, Karimov Iskander Zahitovych, Stilidi Olena Ihorivna

Назва патенту російською

Способ оценки эффективности лечения сальмонелеза

Автори російською

Козловский Олег Анатолиевич, Каримов Искандер Загитович, Стилиди Елена Игоревна

МПК / Мітки

МПК: A61B 5/145

Мітки: ефективності, спосіб, оцінки, сальмонельозу, лікування

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-29668-sposib-ocinki-efektivnosti-likuvannya-salmonelozu.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб оцінки ефективності лікування сальмонельозу</a>

Подібні патенти