Завантажити PDF файл.

Текст

1. Лан ка трака гусениці, що містить два тр убчасти х еле менти, які з'єднані один з одним за допомогою дво х тор цеви х і одного подовжнього еле ментів жорсткості, знімний асфаль то хідний башмак, арматура якого ви конана з пружною пласти ною, що щіль но притиснута сво їми подовжніми краями до тр убчасти х еле менті в, при цьому на одному із по перечних країв пр уж ної пласти ни розта шова ний сто порний язичок, який упираєть ся в тор цевий еле мент жорсткості, на кожному з тр убчасти х еле ментів ви конане C2 (54) ЛАНКА ТРАКА ГУСЕНИЦI 29529 ків на спеціальні шпори. Направляючі пази в ланках цього трака розкочуються і повторне установлення башмаків виключено. Крім того, при зносі гумового масиву ба шмака можлива втрата останнього, отже експлуа таційна надійність відомого технічного рішення недостатня. Найбільш близьким до технічного рішення, що заявляється, є ланка трака гусениці, що містить два тр убчастих елементи, сполучених один з одним за допомогою дво х тор цевих і одного подовжнього елементів жорсткості, і знімний асфальтохідний башмак, арматура якого виконана з пружною пластиною, що щільно притиснута своїми подовжніми краями до трубчасти х елементів ланки. При цьому на одному із поперечних країв пружної пластини розташо ваний стопорний язичок, що упирається в торцевий елемент жорсткості. На кожному з трубчасти х елементів ви конане ребро з пазом. Пази звернені один до одного. У пазах ребер установлені подовжні пружні смужки, що виштампувані з пружної пластини і відігнуті униз. При цьому ці подовжні пружні смужки завулканізовані в гумовий масив (подушку) башмака (патент США №3870380 від 16.02.1973, МКВ B62d 55/20). У відомій ланці трака гусениці арматура башмака – пружна конструкція: подовжні пружні смужки виконані пружними самі по собі і щодо один одного і завулканізовані в гумову подушку башмака, тобто в пружне середовище. Таким чином, арматура башмака не має необхідної жорсткості. Це сприяє зниженню трудомісткості монтажу і демонтажу башмака в ланці трака, тому що в цьому випадку не потрібно додаткове устаткування для створення додаткових зусиль, але власне кріплення башмака в ланці – ненадійне. При пересуванні гусеничного транспортного засобу в башмаку створюються навантаження змінних напрямків, що можуть створити зусилля, достатні для руйнування кріплення пружних подовжніх смужок (малої ширини) у гумі, тобто можлива втрата башмака. Отже експлуа таційна надійність відомої ланки трака гусениці недостатня. В основу винаходу поставлена задача створення ланки трака гусениці, у якій за рахунок нового виконання арматури знімного асфальтохідного башмака виключається випадання башмака з ланки, у результаті чого підвищується експлуа таційна надійність при забезпеченні малої трудомісткості монта жу і демонтажу башмака в ланці. Для цього у ві домій ланці трака гусениці, що містить два трубчастих елементи, які сполучені один з одним за допомогою дво х торцевих і одного подовжнього елементів жорсткості, і знімний асфальтохідний башмак, арматура якого виконана з пружною пласти ною, що щільно притиснута своїми подовжніми краями до трубчасти х елементів ланки, при цьому на одному із поперечних країв пружної пластини розташований стопорний язичок, що упирається в торцевий елемент жорсткості, на кожному з тр убчасти х елементів виконане ребро з пазом, і пази звернені один до одного, відповідно до винаходу арматура знімного асфальтохідного башмака також містить плоску пластину, подовжні кінці якої встановлені в пазах ребер, пружна пластина жорстко закріплена на плоскій пластині, а на поверхні подовжнього елемента жорсткості, яка обернена до знімного асфальтохідного башмака, із боку розташування стопорного язичка виконаний виступ. Крім того, у ві домій ланці трака гусениці відповідно до винаходу плоска пластина виконана що найменше, з одним отвором. Додатково у ві домій ланці трака гусениці пружна пластина виконана з двома подовжніми гофрами і щільно притиснута до трубчасти х елементів по зовнішніх поверхнях гофрів, які прилягають до трубчастих елементів. Ще у ві домій ланці трака гусениці відповідно до винахо ду отвори в плоскій пластині арматури розміщені під гофрами пружної пласти ни. Додатково у відомій ланці трака гусениці відповідно до винахо ду стопорний язичок утворений пластиною, яка в середині увігнута в напрямку до плоскої пластини. У винахо ді, що заявляється, забезпечене надійне кріплення башмака в ланці трака. Це обумовлено тим, що арматура башмака має необхідну жорсткість. Навантаження змінних напрямків, що ви никають при пересуванні гусеничного транспортного засобу, перерозподіляються по всій площі плоскої пластини арматури і не сприяють виникненню зусиль, які руйнують башмак. При цьому передача тисків, спрямованих на гумову по душку башмака демпфірується пружною пластиною, яка щільно притиснута до ланки по зовнішній поверхні гофрів, і прошарком гуми складного профілю, що утворився між плоскою пласти ною і гофрами пружної пластини при вулканізації башмака. Переміщення башмака в осьовому напрямку надійно застопорено за допомогою сто порного язичка, що упирається в тор цевий елемент жорсткості, який також, як і пази в ребрах, практично не зношується в процесі експлуатації ланки. У такий спосіб у ланці трака гусениці, що заявляється, забезпечена надійна фіксація арматури башмака, яка не залежить від ступеня зносу гумового масиву башмака. У результаті виключається можливість утрати башмака, тобто підвищується експлуа таційна надійність. Крім того, монтаж і демонтаж башмака в ланці, що заявляється, не потребує додаткового складного устаткування для створення значних зусиль і може здійснюватися з використанням штатного устаткування, наприклад клина і знімача. Суть ви нахо ду пояснюється кресленням, на якому: на фіг. 1 – поданий поперечний переріз ланки трака гусениці, що заявляється, в зборі; на фіг. 2 – ланка без башмака; на фіг. З – знімний башмак з арматурою; на фіг. 4 – пружна пластина арматури; на фіг. 5 – плоска пласти на арматури з гумовою подушкою. Ланка трака гусениці містить два трубчастих елементи 1, що з'єднані один з одним за допомогою двох торцевих еле ментів жорсткості 2 і 3 і одного подовжнього елемента жорсткості 4. На кожному з трубчасти х елементів 1 виконане ребро 5 із пазом 6. Пази 6, наприклад прямокутного профілю, звернені один до одного. Знімний асфальтохідний башмак 7 містить арматуру, яка утворена плоскою пластиною 8 і пружною пластиною 9, і гумову подушку 10. Пружна пластина 9 виконана з двома подовжніми гоф 2 29529 рами 11 і жорстко закріплена, наприклад приварена в середній своїй частині, на плоскій пластині 8, у якій вирізані, наприклад, шість отворів 12. Отвори 12 розта шовани під гофрами 11 пружної пластини 9, наприклад, по три отвори 12 під кожним гофром. З одного краю пружної пластини 9 виконані два вирізи. Частина пружної пласти ни 9, розташована між цими вирізами, відігнута нагору й утворює стопорний язичок 13, що має складний профіль: пластина стопорного язичка 13 увігнута у напрямку до плоскої пластини 8. На подовжньому еле менті жорсткості 4 над сто порним язичком 13 виконаний виступ 14, до вжина якого відпові дає до вжині сто порного язичка 13 . Монтаж асфальто хідного башмака 7 провадиться в та кий спосіб. Башмак 7 подовжніми краями плоскої пластини 8 встановлюється в пази 6 ребер 5 і всувається усе редину ланки доти, поки плоска пластина 8 не упреться в торцевий елемент жорсткості 3. Дефор мований при запровадженні башмака 7 стопорний язичок 13, розпрям ляється й упирається в торцевой елемент жорсткості 2, фіксуючи положення башмака 7 в осьовому напрямку. Пружна пластина 9 по зовнішніх поверхнях гофрів 11, щільно притиснута до тр убчастих еле ментів 1. Простір, утворений гофрами 11 пружної пластини 9 і плоскою пластиною 8, заповнений через отвори 12 гумою в процесі вулканізації гумової подушки 10 до арматури башмака 7, служить пружною прокладкою для додаткового притиснення арматури до трубчасти х елементів 1, і отже фіксації башмака 7 у ланці. При демонтажі башмака 7 стопорний язичок 13 відгинається униз у напрямку до башмака 7, наприклад, за допомогою клина (на кресленні не приведений), що вводять у простір між виступом 14 на подовжньому елементі жорсткості 4 і увігнутою в напрямку до плоскої пластини частиною стопорного язичка 13. При подальшому просуванні клина (на кресленні не поданий) усередину ланки стопорний язичок 13 віджимається униз і виводиться з зачеплення з торцевим елементом 2. Далі башмак 7 виводиться з ланки. Фіг. 1 Фіг. 2 3 29529 Фіг. 3 Фіг. 4 Фіг. 5 Тираж 50 екз. Відкрите акціонерне товариство «Патент» Україна, 88000, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101 (03122) 3 – 72 – 89 (03122) 2 – 57 – 03 4

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Component of track-link

Автори англійською

Borysiuk Mykhailo Dem'ianovych, Hryva Hryhorii Fedorovych, Zhadan Volodymyr Andriiovych, Maheramov Liutfalii Kurban-Aliievych

Назва патенту російською

Звено трака гусеницы

Автори російською

Борисюк Михаил Демьянович, Грива Григорий Федорович, Жадан Владимир Андреевич, Магерамов Лютфалий Курбан-Алиевич

МПК / Мітки

МПК: B62D 55/20

Мітки: ланка, гусениц, трака

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-29529-lanka-traka-gusenic.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Ланка трака гусениц</a>

Подібні патенти