Спосіб отримання високожиттєздатних популяцій ентомофагів

Номер патенту: 26312

Опубліковано: 10.09.2007

Автор: Дрозда Валентин Федорович

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Спосіб отримання високожиттєздатних популяцій ентомофагів, що включає  їх вирощування в лабораторних умовах на комахах-хазяїнах, який відрізняється тим, що перед спаровуванням комах  самців ізолюють від самиць на 12±2 години і утримують за температури 20±2 °С та відносній вологості повітря 69-73 %, при цьому самцям та самицям згодовують суміш вуглеводневої та білкової їжі у вигляді водної суміші 7 %-ного розчину меду та 0,10-0,01 %-ої нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК).

Текст

Спосіб отримання високожиттєздатних популяцій ентомофагів, що включає їх вирощування в лабораторних умовах на комахах-хазяїнах, який 3 26312 жаючи на важливу роль останніх в передачі спадкової інформації дочірнім поколінням. Крім того, ставилось завдання розширити спектр новітніх, оригінальних те хнічних рішень, що сприяють отриманню високожиттєздатних популяцій ентомофагів. Поставлене завдання досягається тим, що для спаровування використовують самиць, котрі перебувають у фазі максимальної реалізації репродуктивних функцій, це означає, що, згідно способу, вони спаровувались з самицями на 10-14-й годині після відродження, а не зразу після відродження. Крім того, самиць, як і самців, підгодовують спеціальною дієтою, котра складається з вуглеводневого комплексу 7-%-ого водного розчину меду та білкової нативної 0,10-0,01-%-ної дезоксирибонуклеїнової кислоти. Це спрямована дія на репродуктивні функції обох статей, особливо самиць. Дієта, сумісно з іншим елементами способу, сприяє формуванню статевих органів самців, з вираженими як лінійними розмірами так і функцією. Зокрема, стимулюється продукція статевих органів самців, тієї частини популяції, котрі почали спаровуватись після 12±2 годин після відродження. Суть запропонованого способу полягає у тому, що високожиттєздатні популяції ентомофагів отримують шляхом вирощування та використання повністю статевозрілих самиць, внаслідок реалізації такого суттєво го елементу способу, як штучна ізоляція на 12±2 години їх від самиць. Саме у цей період відбувається повноцінне статеве формування у самців статевої продукції. Цей процес оптимізується та стимулюється, перевищуючи норму реакції виду. Одночасно підживлюють запропонованою дієтою самиць ентомофагів, з наступним спаровуванням. Це дозволяє отримати високожиттєздатне потомство популяцій ентомофагів. Приклади здійснення способу. Приклад 1. Типова біолабораторія Національного аграрного університету, де вирощується трихограма. Комаха-господар на якій розвивається трихограма - зернова міль. У свою чергу зернова міль розвивається на зернах ячменю. Весь цикл розвитку проходить в оптимальних умовах температури та вологості повітря. Поставлене завдання експериментально обґрунтовували з використанням Trichogramma dendrolimi Wesm. Дослідження проводили не менш, ніж на п'яти поколіннях трихограми, де були задіяні тисячі особин ентомофага. Дієвість та позитивний результат способу оцінювали, порівнюючи з ефективністю способу-прототипу. Передбачався також контрольний варіант, де з популяціями трихограми ніяких дій не проводили. Запропонований спосіб складався із суттєви х елементів: після відродження самиць трихограми ізолювали у широкогорлі скляні пробірки і утримували там їх впродовж 12±2 годин за оптимальних умов температури 20±2°С та відносної вологості повітря 69-73%. Підживлювали імаго самців, а також самиць, водним розчином вуглеводневої їжі 7%-ого розчину меду та білкової - 0,10-0,01%-ої 4 нативної дезоксирибонуклеїнової кислоти (ДНК). Для цього готували живильну композицію, яку наносили на ватний тампон, котрий закріпляли на тоненький дротик і обережно пропонували самицям та самцям, розташовуючи тампони у пробірках. Після закінчення терміну ізоляції самиць від самців, їх з'єдн ували для спаровування. Оцінку величини позитивного результату визначали за визначальними тестовими показниками. Результати досліджень представлено у Таблиці 1. Встановлено, що реалізація способу забезпечує отримання високожиттєздатних популяцій трихограми. Позитивний результат полягає у тому, що дочірні популяції паразита характеризуються вираженою руховою активністю та пошуковою здатністю яєць шкідливих комах. Приклад 2. Лабораторна популяція габробракона (Habrobracon hebetor Say.). Паразит заражає гусениць багатьох (понад 60 видів) шкідників. Налагоджено масове вирощування габробракона з використанням гусениць воскової молі або млинової вогнівки. Реалізація способу проводилась за методикою, наведеною у прикладі 1, результати досліджень наведено у Таблиці 2. Встановлено, що високожиттєздатні популяції габробракона отримано внаслідок використання запропонованого способу. За усіма тестовими показниками, отримано статистично вірогідне перевищення у порівнянні з прототипом. Дочірні популяції габробракона характеризувались вираженою руховою активністю та пошуковою здатністю. Самиці спрямовано відшукували гусениць шкідників і заражали їх. Приклад 3. Лабораторна популяція яйцеличинкового паразита переважно садових листокруток, аскогастера (Ascogaster quadridentatus Wesm.), у тому числі і плодожерок. Вид досить перспективний як складова частина біологізована захисту плодових насаджень. Для експериментального обґрунтування способу, паразита вирощували на садових листокрутка. Самиці відкладають свої яйця в яйця господаря тоді, коли у них уже сформовано зародок. Суттєвим, при цьому, є те, що гусениці господаря при цьому не гинуть, а продовжують розвиватись і гинуть перед заляльковуванням. Послідовно спосіб реалізовували так, як це описано у прикладі 1. Результати досліджень наведено у Таблиці 3. Встановлено, що реалізація способу забезпечує отримання високожиттєздатних популяцій аскогастера, з характерною, високою рухливою, статевою активністю та пошуковою здатністю. Отримані тестові показники у способі, суттєво перевищували показники прототипу. Таким чином, ґрунтуючись на експериментальних матеріалах, де використовували три види ентомофагів, запропоновано досить ефективний спосіб вирощування високожиттєздатних популяцій ентомофагів, котрі характеризувались вираженими показниками рухо вої активності та пошукової здатності імаго. 5 26312 6 Таблиця 1 Експериментальне обґрунтування способу отримання високо життєздатних популяцій трихограми Способи, що порівнюються Утримання ізольованих самців 12±2год. Дієта для імаго: 7-% водний розчин меду та нативна ДНК. Спосіб, що пропонується. Використання суміші стимуляторів: обробка яєць - Ізатизон, мг, Аеросил, мг. Спосібпрототип. Контроль НІР05 Концентрація ПлодюЖиттєздаткомпонентів у чість, ність популядієті для імаго, яєць / ції, % % самицю 7 0,10 91,6 46,4 20-30 200 83,5 33,7 80,2 5,1 28,3 4,4 Рухова активСамиці, що Деформоність та пошукозаражають вано осова здатність яйця, % бин, % імаго Виражена, спрямований пошук та зара92,2 4,2 ження яєць шкідників і агроценозах Типова, незначна льотна акти81,7 7,9 вність та пошукова здатність яєць 79,3 10,4 5,6 2,2 Таблиця 2 Результат внаслідок реалізації способу отримання високожиттєздатних популяцій габробракона КонцентраСпособи, що порівнюють- ція компо- Життєздат- Плодючість, Самиці, що Деформо- Рухова активність нентів у ність попу- яєць/ самицю заражають вано осо- та пошукова здатся дієті для ляції, % яйця, % бин, % ність імаго імаго, % Виражена, весь Утримання ізольованих термін життя. самців 12±2год. Дієта для 7 Спрямований поімаго: 7-% водний розчин 89,7 148,8 90,5 5,3 шук та зараження меду та нативна ДНК. 0,10 яєць шкідників в Спосіб, що пропонується агроценозах Використання суміші стиРухова та пошумуляторів: обробка яєць 81,2 103,4 82,3 9,4 кова активність Ізатизон, мг, Аеросил, мг. 20-30 обмежена Спосіб-прототип. 200 Типове коливання Контроль 79,1 84,6 77,1 11,6 активної та пошукової здатності НІР05 4,8 8,8 6,2 3,2 Таблиця 3 Результат способу отримання високожиттєздатних популяцій аскогастера Концентрація Способи, що порівню- компонентів у Життєздат- Плодючість Самиці, що Деформо- Рухова активність ються дієті для імаго, ність попу- яєць/ сами- заражають вано осо- та пошукова здатляції, % цю яйця, % бин, % ність імаго % Утримання ізольоваАктивна рухова, них самців 12±2год. 7 статева, та реДієта для імаго: 7-% 91,2 264,6 91,6 4,7 продуктивна здаводний розчин меду 0,10 тність. Направлета нативна ДНК. Споний пошук жертви сіб, що пропонується. 7 26312 8 Продовження таблиці 3 Використання суміші стимуляторів: обробка яєць - Ізатизон, мг, Аеросил, мг. Спосібпрототип 20-30 200 80,6 216,2 79,5 8,2 Контроль 77,5 186,9 76,1 12,6 НІР05 5,1 6,9 5,4 2,4 Комп’ютерна в ерстка М. Ломалова Підписне Періоди активності чергуються з уповільненим пошуком господарів Типова аритмія активності Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Method of obtaining highly viable entomophage populations

Автори англійською

Drozda Valentyn Fedorovych

Назва патенту російською

Способ получения высокожизнеспособных популяций энтомофагов

Автори російською

Дрозда Валентин Федорович

МПК / Мітки

МПК: A01K 67/00

Мітки: отримання, високожиттєздатних, спосіб, ентомофагів, популяцій

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-26312-sposib-otrimannya-visokozhittehzdatnikh-populyacijj-entomofagiv.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Спосіб отримання високожиттєздатних популяцій ентомофагів</a>

Подібні патенти