Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

1. Розбірна полиця, що містить каркас та встановлені на каркасі жорсткі несучі деталі, які обмежують по горизонталі корисну площу поверхні полиці, яка відрізняється тим, що каркас виконано у вигляді двох горизонтально розташованих паралельних опор, які обладнані фіксуючими засобами для встановлення жорстких несучих деталей, а жорсткі несучі деталі виконані у вигляді елементів -подібного профілю.

2. Полиця за п. 1, яка відрізняється тим, що принаймні одна з паралельних опор каркаса обладнана фіксуючим засобом, який виконано у вигляді видовженої деталі з перпендикулярними до опори прорізами, яка в перерізі являє собою трикутник.

3. Полиця за п. 1, яка відрізняється тим, що принаймні одна з паралельних опор каркаса обладнана фіксуючим засобом, який виконаний у вигляді магніту.

4. Полиця за п. 1, яка відрізняється тим, що фіксуючі засоби виконано у вигляді напрямних ковзання з обмежувачем руху по вертикалі, а жорсткі несучі деталі встановлено з можливістю пересування вздовж опор.

Текст

Корисна модель відноситься до розбірного торговельного обладнання і призначена для використання в торговельних закладах в якості полиці для розташування промислових товарів, товарів побутового призначення або продуктів харчування. Відома полиця, що входить до складу торговельного стелажу, яка містить основу із задньою та передньою кромками (Патент Франції №1.516.613, МКВ В65G1/00, публ. 08.03.1968, бюл. №10). Біля задньої та передньої кромок основи полиці розташовано з'ємні жорсткі фіксатори, призначені для установки та закріплення перегородок, які відокремлюють та утворюють на площині полиці окремі ділянки для зручності розташування окремих рядів товарів. Фіксатори виконано у вигляді з'ємних рейок з рядом паралельних прорізей, в яких мають закріплюватися перегородки. Велика кількість деталей та недосконалість вузлів кріплення перегородок в жорстких фіксаторах на полиці спричинює значні витрати часу в разі переобладнання полиці з утворенням ділянок для товарів нових розмірів. Відома розбірна конструкція полиці, що містить жорсткі несучі деталі, призначені для обмеження по горизонталі ділянок корисної площі поверхні полиці, а також для подальшої фіксації основи полиці (Свідоцтво на корисну модель РФ №8571, МКВ А47F5/00, публ. 16.12.98). Зазначені несучі деталі з'ємно закріплюються на каркасі. Однак такі жорсткі несучі деталі виконані у вигляді кронштейнів, що кріпляться до каркаса, який утворюють вертикальні стійки, що з'єднано горизонтальними розпорами. Використання такої конструкції має певні обмеження, зокрема, при застосуванні в торговельних закладах, де є вільними верхні яруси торговельного приміщення, а можливість встановлення вертикальних конструкцій відсутня. Задача, яка вирішується корисною моделлю, полягає у створенні розбірної полиці, конструктивні особливості якої дозволяють розширити можливості її застосування у торговельних приміщеннях. Поставлена задача вирішується таким чином. Розбірна полиця містить каркас та жорсткі несучі деталі, які встановлені на каркасі для обмеження по горизонталі корисної площі поверхні полиці, при цьому каркас утворюють дві горизонтально розташовані паралельні опори, що устатковані фіксуючими засобами для встановлення жорстких несучих деталей. Жорсткі несучі деталі виконуються у вигляді елементів ^ -подібного профілю. Полиця утворюється при встановленні на горизонтальних опорах каркасу жорстких несучих деталей, які водночас утворюють поверхню полиці для розташування товарів та обмежують по горизонталі корисну площу поверхні полиці. Тобто жорсткі несучі деталі, утворюючи поверхню полиці, водночас виконують функцію перегородок. Доцільно, щоб принаймні одна з паралельних опор каркаса була устаткована фіксуючим засобом у вигляді видовженої деталі, що має прорізі, перпендикулярні до опори. В перерізі такий фіксуючий засіб являє собою трикутник Доцільно, щоб зазначений фіксуючий засіб було виконано у вигляді магнітного кріплення. Доцільно, щоб паралельні опори каркаса було виконано у вигляді двох спрямовуючи х ковзання, фіксуючі засоби для жорстких несучих деталей являли собою обмежувачі їх руху по вертикалі, а самі жорсткі несучі деталі було встановлено з можливістю вільного пересування вздовж опор. Корисна модель пояснюється ілюстраціями: на фіг.1 представлено загальний вигляд полиці; на фіг.2 та фіг.3 представлено варіанти закріплення паралельних опор на сторонніх поверхнях; на фіг.4, фіг.5, фіг.6 та фіг.7 представлено варіанти виконання фіксуючого засобу для встановлення жорстких несучих деталей. Як показано на фіг.1, розбірна полиця містить дві горизонтально розташовані паралельні опори 1, 2, які утворюють каркас полиці. Зазначені опори 1, 2 може бути закріплено, наприклад, на стіні або стінці іншого торговельного обладнання за допомогою болтів 3, 4 або додаткових кронштейнів 5, 6. Робочу поверхню полиці, на якій має бути розміщено товари, утворюють жорсткі несучі деталі 7 у вигляді відрізків ^ -подібного профілю, довжина яких дорівнює відстані між двома паралельними опорами 1, 2. Паралельні опори 1, 2 устатковані засобами 8, 9, що забезпечують встановлення між ними жорстких несучи х деталей 7, фіксуючи їх з утворенням робочої поверхні полиці, розподіленої на декілька відсіків для розташування на полиці товарів. Полицю збирають наступним чином. Паралельні опори 1, 2, що обмежують глибину полиці, що буде утворено, стаціонарно закріплюють горизонтально з використанням однієї або декількох вільних поверхонь. Кріплення опор 1, 2 передбачає різноманітні варіанти. Як показано на фіг.2, паралельні опори 1, 2 закріплено до нижньої поверхні горизонтальної площини. Такий варіант передбачає кріплення зазначених опор, наприклад, до стелі. Як показано на фіг. 3, паралельні опори 1, 2 закріплено до двох вертикальних поверхонь. Такий варіант застосовується для утворення полиці між двома сусідніми стелажами або іншим торговельним обладнанням. В будь-якому разі з двох горизонтально розташованих паралельних опор утворюється жорсткий каркас або основа для майбутньої полиці. Паралельні опори 1, 2 устатковані фіксуючими засобами 8, 9, що призначено для забезпечення можливості встановлення та підтримки жорстких несучих деталей 7. Такими засобами, наприклад, можуть бути пласкі відгини в нижній частині опор 1, 2, ширина яких достатня для утримання жорстких несучих деталей 7. Жорсткі несучі деталі 7 у вигляді відрізків ^ -подібного профілю встановлюють між опорами 1, 2 на фіксуючих засобах 8, 9. При цьому горизонтальні елементи деталей 7 створюють робочу поверхню полиці, а вертикальні елементи деталей 7 створюють перегородки, які відокремлюють на полиці відсіки для розташування товарів. Такими товарами мають бути товари в геометричне правильній упаковці, наприклад, пачки сигарет, чаю, печива, банки з напоями. Такі товари викладають в утворені вертикальними елементами деталей 7 відсіки рядами, спираючи на два суміжні горизонтальні елементи сусідніх деталей 7. Так утворюється полиця. На паралельні опори 1, 2, уста тковані фіксуючими засобами 8, 9, можна встановлювати таку кількість жорстких несучих деталей 7, яка необхідна для торговельних потреб. Непотрібні деталі 7, тобто вільні від товарів, легко знімаються, утворюючи вільний простір без ефекту пустої полиці. Паралельні опори 1, 2 можуть бути устатковані фіксуючими засобами 8, 9 різних конструкцій. Як показано на фіг.4, фіксуючий засіб 8 містить видовжену деталь 10 з перпендикулярними до опори прорізями 11. Деталь 10 в перерізі являє собою трикутник. Її розташовано на паралельній опорі 1 так, що жорсткі несучі деталі 7 у вигляді відрізків ^ -подібного профілю можна встановити у прорізі 11 видовженої деталі 10, при цьому добре забезпечується фіксація на полиці деталей 7 у визначеному місці. Спонтанне пересування деталей 7 вздовж опор при застосуванні такого фіксуючого засобу виключається. Таке вирішення фіксуючого засобу забезпечує його функціональність. Як показано на фіг.5, фіксуючий засіб 8 на паралельній опорі 1 містить намагнічені елементи 12. В разі використання жорстких несучи х де талей 7, що ви готовлено з матеріалу, що можливо зафіксувати за допомогою магнітів, такий варіант фіксації деталей 7 на опорі 1 є функціональним і водночас простим. Як показано на Фіг.6, фіксуючий засіб 8 містить спрямовуючу ковзання 13 для деталей 7. Таким чином фіксуючий засіб 8 являє собою для деталей 7 обмежувач руху тільки по вертикалі. За допомогою спрямовуючої ковзання 13 жорсткі несучі деталі 7 встановлюються з можливістю пересування вздовж опори 1. Фіксація деталей 7 у визначеному на полиці місці забезпечується тільки за рахунок сили тертя. Аналогічним чином обладнано і другу опору каркаса полиці. Як показано на фіг.7, фіксуючі засоби 8, 9 опор 1, 2 функціонально являють собою спрямовуючі ковзання для деталей 7. Водночас вони обмежують для деталей 7 рух по вертикалі. Такий варіант виконання розбірної полиці забезпечує утворення легкої розбірної конструкції для утворення додаткової робочої поверхні з можливістю регулювання її площі для торговельних потреб. Запропонована конструкція розбірної полиці є зручною при її монтажі та експлуатації працівниками торговельного закладу або покупцями. Для виготовлення окремих деталей для такої розбірної полиці можна використовува ти стандартні профілі та обладнання для їх обробки.

Дивитися

Додаткова інформація

МПК / Мітки

МПК: A47B 57/00, A47F 5/10

Мітки: розбірна, полиця

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-2548-rozbirna-policya.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Розбірна полиця</a>

Подібні патенти