Бактерицидний пінополіуретановий перев’язувальний матеріал “смс-пур-дерм” для медичних цілей

Завантажити PDF файл.

Формула / Реферат

Бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий матеріал для медичних цілей, що містить 1,4-ді-N-оксид 2,3-біс(оксиметил)хіноксалін, суміш простих та складних поліефірів, толуїлендіізоціанат, каталізатори амінного та оловоорганічного типу, воду, кремнієорганічний стабілізатор піни, вазелінове масло, який відрізняється тим, що як складні та прості поліефіри містить поліефіри молекулярної маси 500-5000, як каталізатор амінного типу - трис(диметиламінометил)фенол та додатково містить натрієву сіль поліакрилової кислоти при наступному складі компонентів, мас. ч.:

поліефіри:

складні

100

прості

27,40-635

вода

6,23-15,88

трис-(диметиламінометил)фенол (УП-606|2)

0,87-17,40

октоат олова (О.О.)

1,25-25,00

кремнієорганічний блок співполімер (КЕП-2)

2,00-17,40

вазелінове масло

0,26-3,20

толуїлендіізоціанат (ТДІ)

50,00-350

1,4-ді-N-оксид 2,3-біс(оксиметил)хіноксалін (ДНООХ)

2,75-36,00

натрієва сіль поліакрилової кислоти (ПАК)

20,40-240.

Текст

Бактерицидний перев'язувальний пінополіуретановий матеріал для медичних цілей, що містить 1,4-ді-N-оксид 2,3-біс(оксиметил)хіноксалін, суміш простих та складних поліефірів, толуїлендіізоціанат, каталізатори амінного та оловоорганічного типу, воду, кремнієорганічний стабілізатор піни, вазелінове масло, який відрізняється тим, що як складні та прості поліефіри містить поліефіри молекулярної маси 500-5000, як каталізатор амінного типу - трис(диметиламінометил)фенол та додат 3 20282 4 суміш складних та простих поліефірів, толуїлендііРезультати прикладів 1-11, які стосуються зоціанат, воду, каталізатори (амінного та оловоорскладу бактерицидного пінополіуретанового матеганічного типу), стабілізатори піни кремнієорганічріалу наведено в таблиці 1. ний блок співполімер КЕП-2 та вазелінове масло, Бактерицидну активність пінополіуретанів визгідно запропонованої корисної моделі, як складні значали методом дисків, розміщених в живильнота прості поліефіри містить поліефіри молекулярму середовищі. Для вивчення пролонгованості ної маси 500-5000, як каталізатор амінного типу бактерицидної дії пінополіуретанів застосовано трис-(диметиламінометил)фенол (УП-606/2), та зразки полімерів через три роки після їх отримандодатково містить натрієву сіль поліакрилової кисня. Результати досліджень наведено в таблиці 2. лоти (ПАК) при наступному складі компонентів, Біосумісність перев'язувальних пінополіуретамас.ч.: нів визначали методом тканевої культури із застополіефіри: складні - 100 суванням сполучної тканини білих пацюків. Показпрості - 27,40-635 ники гістотоксичності знаходяться в межах 0,79вода - 6,23-15,88 0,82, що характеризує всі досліджені зразки як трис-(диметиламінометил)фенол нетоксичні та можуть розглядатися як біосумісні. (УП-606/2) - 0,87-17,40 Підготовку зразків для дослідження адгезійних октоат олова (О.О.) - 1,25-25,00 властивостей проводили таким чином: на гостовакремнієорганічний блок співполіні сталеві зразки циліндричної форми діаметром мер (КЕП-2) 50мм наклеювали зразки натуральної шкіри такого - 2,00-17,40 вазелінове масло - 0,26-3,20 ж діаметру. Потім із сформованого пінополіуретатолуїлендіізоціанат (ТДІ) - 50,00-350 нового матеріалу вирізали зразки у вигляді дисків 1,4-ді-N-оксид 2,3діаметром 50мм, завтовшки 5мм. Диски бактерибіс(оксиметил)хіноксалін (ДНООХ) - 2,75-36,00 цидних пінополіуретанів змочували водою і розмінатрієву сіль поліакрилової кислощували між двома сталевими зразками з приклеєти (ПАК) - 20,40-240 ною шкірою, яку перед дослідом теж змочували Як поліефіри застосовують складні поліефіри: водою. П2200, ПДА-800, П-7 та прості поліефіри: Л-5003, Клеючі властивості (адгезію) з'єднання бактеЛ-3003, Л-2502. рицидних пінополіуретанів з різним вмістом ПАК з Як діізоціанат застосовується толуїлендіізоцінатуральною шкірою оцінювали по межі міцності анат (ТДІ) (суміш 2,4 - та 2,6-ізомерів, співвіднопри нормальному відриві (Р) по ГОСТ 14760-69. шення 65:35) Відтворення значень показників перевіряли за Як олово органічний каталізатор застосовують результатами >5 паралельних випробувань. октоат олова (О.О). Спінювання здійснюється за Експериментально нами був підібраний склад рахунок діоксиду вуглецю, що виділяється за взапінополіуретанового перев'язувального матеріалу, ємодії діізоціанату з водою. що забезпечує бактерицидність, біосумісність та Досягнення завдання корисної моделі забезадгезійні самоклеючі властивості. Такі властивості печується запропонованим пінополіуретановим дозволяють використовувати бактерицидний піноматеріалом, в складі якого є ПАК, що надає одерполіуретановий матеріал пролонгованої дії. жуваним пінополіуретанам, що мають біосумісВизначення адгезійних властивостей самоність та бактерицидність пролонгованої дії, адгеклеючих бактерицидних пінополіуретанів провозійні властивості. Відомо, що солі поліакрилової дили через різний термін витримки після склеюкислоти широко використовують, як емульгатори і вання: 1, 3,5, 10, 20 діб. В пінополіуретани добавки, які підвищують в'язкість промислових додавали від 1 до 100% натрієвої солі ПАК по відводних розчинів і дисперсій, природних та синтеношенню до наважки пінополіуретану. тичних латексів, [3]. Результати досліджень клеючих властивостей Суть корисної моделі пояснюється такими пінополіуретанів (таблиця 3) показали, що пінопоприкладами ліуретани, в склад яких введено малі кількості ПАК Приклад 5 (1%, приклад №1, таблиця 3), не мають клеючих Перев’язувальний пінополіуретановий матерівластивостей, які з'я вляються при збільшенні конал, що має біосумісність, бактерицидність, адгезію центрації ПАК в системі. Максимальні показники пролонгованої дії, запропонованого складу (мас.ч.) клеючих властивостей мають пінополіуретани із одержують наступним чином: вмістом ПАК 100% (приклад №7, таблиця 3), які не в широкогорлу склянку вносять воду (10), дозменшуються з тривалістю витримки після склеюдають [О.О] (25), вазелінове масло (3,2), КЕП-2 вання. Через 20 діб міцність склеювання стано(17,5),УП-606/2 (17,5) і все це перемішують. В вить 0,1МПа і при зніманні бактерицидного пінопоотриману масу вносять Лапрол - 5003 (635) і П-7 ліуретанового матеріалу з пошкодженої поверхні (100). Після перемішування і одержання гомогенможна додатково травмувати поверхню шкіри. Як ного продукту додають ДНООХ (36) знову ретельвидно з таблиці 3 самоклеючі властивості пінопоно перемішують до однорідності, додають ПАК ліуретанів із вмістом ПАК 5-20% (приклади №3, [240 (20%)] і перемішують до отримання гомоген№4, №5) в залежності від терміну витримки після ного продукту, в який додають 2,4-(2,6) ТДІ (350), склеювання дещо знижуються, що є дуже важлиперемішують до появи піни (за 2-3хв.). Після чого вим фактором тому, що такі самоклеючі бактеризаливають у форми. цидні пінополіуретани при необхідності можна буЗапропонований бактерицидний пінополіуреде зняти з пошкодженої поверхні шкіри, не тановий перев’язувальний матеріал має вигляд травмуючи її. пористого пластиря. 5 20282 6 Таблиця 1 Склад пінополіуретанів № зразку 1к 2к 3 4 5 6к 7к 8 9 10 11 Прототип ВазеП- ПДА- Лапр- Лапр- ЛапрУПКЕП- ліноП-7 ол ол ол Вода 606/2 О.О 2 2200 800 ве 5003 3003 2502 масло 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 635 10 17,40 25,0 17,4 3,20 100 187,5 3,70 3,70 7,30 5,10 0,93 100 42,00 3,20 2,00 1,60 2,00 0,45 100 125,7 15,88 8,00 4,8 8,00 2,00 100 27,40 6,23 0,87 1,25 2,50 0,26 100 27,27 6,23 2,49 0,31 ТДІ ДНО ПАК ОХ ДАБ -КО Sn (АА)2 350 350 350 350 350 350 350 103 50,0 207 74,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 11,2 2,70 15,0 2,70 12,0 30,0 60,0 120,0 240,0 600,0 1200,0 42,30 20,40 48,60 21,40 0,50 0,37 72,98 2,76 Таблиця 2 Результати встановлення бактерицидної активності зразків пінополіуретанів № зразку ППУ Прототип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Тест - культури Е.coli АТС 25922 6-11 8 10 11 14 15 15 14 11 10 12 13 Е.coli 150 6-10 10 9 12 15 15 14 12 13 12 11 12 Klebsiella. pneumon. 6447 5-10 10 10 13 15 15 14 13 14 13 12 13 S.aureus 180 Pseudomonas aeruginosa 5-9 11 11 14 12 12 11 10 11 10 9 11 6-8 7 8 8 10 11 11 10 9 10 9 11 Proteus mirabilis F-403 4-8 10 10 14 17 19 17 18 16 15 14 16 Proteus mirabilis 6054 6-8 11 10 13 14 14 13 12 12 10 11 12 Proteus vulgaris 8718 4-8 10 11 12 20 22 21 20 18 17 16 19 Таблиця 3 Показники адгезійних властивостей зразків полімерів № зразку Прототип 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 0 0 0,015 0,018 0,020 0,025 0,050 0,070 0,020 0,019 0,021 0,019 Межа адгезійної міцності при нормальному відриві (МПа), в залежності від терміну витримки після склеювання (доба ) 3 5 10 0 0 0 0 0 0 0,017 0,017 0,014 0,019 0,019 0,016 0,022 0,022 0,020 0,030 0,030 0,024 0,060 0,060 0,050 0,080 0,100 0,100 0,021 0.021 0,019 0,020 0,020 0,017 0,023 0,022 0,019 0,019 0,019 0,017 20 0 0 0,012 0,014 0,018 0,022 0,040 0,100 0,016 0,015 0,016 0,014 7 20282 Тому оптимальні концентрації ПАК в пінополіуретанах є 10-20% (приклади №4, №5, №8, №9, №10, №11, таблиця 2). Перевагою пінополіуретанів за заявленим складом, в порівнянні з прототипом, є те, що біосумісні та бактерицидні пінополіуретани набувають ще й адгезійні властивості. Застосування заявленого пінополіуретана відкриває широкі перспективи для вирішення актуальних проблем охорони здоров'я. Предмет корисної моделі може знайти застосування в медичній практиці як тимчасові замінники шкіри, перев'язочні засоби, гігієнічні губки. Джерела інформації: Комп’ютерна в ерстка М. Мацело 8 1. JP 58093715А, 03.06.1983 JP 62001715А, 07.01.1987 US 5104909, 14.04.1992. 2. Пат.33837 Україна МКІ 6 C08G, С18/08, А61L15/26, 15/22, 15/16. Спосіб одержання пінополіуретанів, що мають біосумісність та бактерицидність// Ю.В.Савельєв, Л.А.Марковська, О.О.Савельєва, Н.А.Галатенко, А.В.Руденко, А.П.Греков, В.Я.Веселов, К.О.Коропачинська. Інститут хімії високомолекулярних сполук НАН України. №99042154. Заявл.16.04.1999; Опубл.17.03.2003. Бюл. №3. - прототип. 3. Энциклопедия полимеров // Под ред. В.А.Каргина. - Москва: Советская энциклопедия, 1972. - Т.1, 1224с. Підписне Тираж 26 прим. Міністерство осв іт и і науки України Держав ний департамент інтелектуальної в ласності, вул. Урицького, 45, м. Київ , МСП, 03680, Україна ДП “Український інститут промислов ої в ласності”, вул. Глазунова, 1, м. Київ – 42, 01601

Дивитися

Додаткова інформація

Назва патенту англійською

Bactericide foam-polyurethane dressing “sms-pur-derm” for medical purposes

Автори англійською

Saveliev Yurii Vasyliovych, Markovska Liudmyla Antonivna, Savelieva Olha Oleksiivna

Назва патенту російською

Бактерицидный пенополиуретановый перевязочный материал "смс-пур-дерм" для медицинских целей

Автори російською

Савельев Юрий Васильевич, Марковская Людмила Антоновна, Савельева Ольга Алексеевна

МПК / Мітки

МПК: C08G 18/08, A61L 15/16

Мітки: смс-пур-дерм, цілей, перев'язувальний, пінополіуретановий, матеріал, медичних, бактерицидний

Код посилання

<a href="http://uapatents.com/4-20282-baktericidnijj-pinopoliuretanovijj-perevyazuvalnijj-material-sms-pur-derm-dlya-medichnikh-cilejj.html" target="_blank" rel="follow" title="База патентів України">Бактерицидний пінополіуретановий перев’язувальний матеріал “смс-пур-дерм” для медичних цілей</a>

Подібні патенти